Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Uudised


12.02.2016Olete oodatud Kohtla-Järve Kunstide Kooli SERGEI TSAREGORODTSEV`i näituse VÄRV JA SILUETT avamisele 18.02.2016.

Sotsiaalteenistus

12.02.2016

21.08.2013. a võttis vastu Kohtla-Järve Linnavolikogu määruse nr 183 “Hariduse ja kultuuri toetuste andmise, väljamaksmise ja aruande esitamise kord” (Riigi Teatajas on avaldatud 24. 08.2013. a https://www.riigiteataja.ee/akt/424082013028), mis reguleerib Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei eelarvest toetuste andmise, väljamaksmise ja aruande esitamise haridus- ja kultuurivaldkonna arenguks.

Hariduse ja kultuuri toetus on ette nähtud haridus- ja kultuurivaldkonnas linna territooriumil tegutsevate andekate inimeste toetamiseks, nende loominguliste plaanide realiseerimiseks ning loominguliste isikute arendamiseks. Toetuste piirsummad on järgmised:
1) juriidilistele isikutele, linnavalitsuse hallatavatele asutustele loominguliste plaanide realiseerimiseks ja üritustest osavõtmiseks – kuni 500 (viissada) eurot;
2) füüsilise isikute loominguliste plaanide realiseerimise toetamiseks - kuni 640 (kuussada nelikümmend) eurot;
3) üldharidus- ja huvialakoolide parimate õpilaste ja ainete olümpiaadidel ning konkurssidel osalejate toetamiseks - kuni 50 (viiskümmend) eurot.

Antava toetuse konkreetne suurus oleneb eelarves rahaliste vahendite olemasolust ja finantseerimise vajaduse põhjendatusest.

Toetust võivad taotleda linna territooriumil tegutsevad juriidilised ja füüsilised isikud, linnavalitsuse hallatavad asutused. Taotluses tuleb ära märkida:
 1) raha taotleja täielik nimetus/nimi, kontaktandmed, arvelduskonto number;
 2) taotletav summa;
 3) toetuse kasutamise sihtotstarve;
 4) põhjendus toetuse vajalikkuse kohta;
 5) andmed kaasfinantseerijate kohta nende olemasolul.

Taotleja peab esitama vastavalt Kohtla-Järve Linnavolikogu määruse „Hariduse ja kultuuri toetuste andmise, väljamaksmise ja aruande esitamise kord” § 4 lg 2 taotluse linnavolikogu alatise hariduse- ja kultuurikomisjoni esimehe nimele. Lisaküsimuste korral palume pöörduda komisjoni esimehe Valentina Kutuzova poole tel. 55599996 või e-post: valentina.kutuzova@gmail.com.

Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei

10.02.2016Kohtla-Järve Maleva ja Tammiku põhikoolides toimusid Kohtla-Järve linna koolinoorte 6.-9. klasside tüdrukute ja poiste võrkpallivõistlused. Tütarlaste võrkpalliturniiril saavutas esimese koha Tammiku Põhikooli võistkond, teiseks tulid Maleva Põhikooli tüdrukud ning kolmanda koha saavutasid Järve Vene Gümnaasiumi koolisportlased. Poeglaste turniiri võitis Kesklinna Põhikooli võistkond, teise koha saavutasid Maleva Põhikooli võrkpallurid ning kolmandaks tulid Tammiku Põhikooli koolisportlased.

Fotod: Piret Pihu. Kohtla-Järve Maleva Põhikool

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3

Sotsiaalteenistus

04.02.2016

27. jaanuaril toimunud istungil võttis Kohtla-Järve Linnavolikogu vastu linna 2016. a eelarve. Kokku 2016. aasta eelarve põhitegevuse tulud on 35 086 170 eurot, millest maksude osakaal on 52,9% (s.h. 52,6% tulumaks), põhitegevuseks saadavad toetused 37,0% (sh toetusfond 34,6%), tulud kaupade ja teenuste müügist 10,0% ja muud tulud 45 tuhat eurot 0,1% (laekumised vee erikasutusest ja saadud hüvitised kahjude katteks). Põhitegevuse kulude mahuks 2016. aastal on kavandatud summa 35 576 478 eurot. Põhitegevuse kuludes on 90,2% väljaminekud põhitegevuse kuludeks ja 9,8% antavatest toetustest põhitegevuse kuludeks.

Tunnistati kehtetuks Kohtla-Järve Linnavolikogu 30. mai 2012. a määrus nr 124 „Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi põhimäärus“. Lähtuvalt Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. märtsi 2014. a määruse nr 24 „Kohtla-Järve linna munitsipaalkoolide põhimääruste kehtestamise kord“ § 3 lõikest 2 kehtestatakse kooli põhimäärus linnavalitsuse määrusega.

Kohtla-Järve Linnavolikogu esindajaks Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi hoolekogusse määrati Riina Ivanova.

Otsustati osaleda „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise“ meetme projektis „Järve tööstuspargi juurdepääsu renoveerimine (Ehitajate tn osas)“ linna omafinantseeringu kohustusega kuni 240 000 eurot. Projekti eesmärk on Kohtla-Järve Järve tööstusala Käva osas asuvate ettevõtete potentsiaali arendamisele kaasaaitamine läbi Ehitajate tn, mis on selle ala juurdepääsu tee, täieliku rekonstrueerimise.

Muudeti Kohtla-Järve Linnavolikogu 27. mai 2015. a määrust nr 67 „Kohtla-Järve Linnavalitsuse põhimäärus“. Muudatused tehti seoses linnavalitsuse teenistuste vahelise töö korralduse muutmisega ja ülesannete jaotamisega.

Haldusmenetluse kiirendamiseks otsustati delegeerida mõningad toimingud Kohtla-Järve Linnavalitsusele. Näiteks maakatastriseaduse § 18 lg 6 sätestatud sihtotstarbe määramine delegeeriti Kohtla-Järve Linnavalitsusele, mis kiirendab maareformi läbiviimist.

Toimunud istungil esitasid Kohtla-Järve Linnavolikogu hariduse- ja kultuurikomisjoni esimees Valentina Kutuzova, revisjonikomisjoni esimees Svetlana Skorobogatova ja eelarvekomisjoni esimees Arne Berendsen aruanded komisjonide tööst.

Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei

03.02.2016

2016. aasta juunikuus tähistab meie linn oma 70. aastapäeva. Sooviks, et see sündmus oleks meelejääv ning et paljud linnaelanikud võtaksid osa juubeliüritustest ja heategevusaktsioonidest. Tänasel päeval on igaühel meist võimalus anda panus linna juubeli tähistamisse. 70 aasta jooksul on kohtlajärvelaste isiklikesse albumitesse kogutud tuhandeid fotosid, mille seas on ülesvõtteid linna ehitamisest ning arenemisest, samuti fotosid, millelt võib näha kuhu ja millal tekkisid uued objektid, koolid, lasteaiad...

Loe lähemalt...

03.02.2016


29.01.2016Juunis 2016 tähistab Kohtla-Järve linn 70.juubeliaastat.On välja kuulutatud linna juubeliaasta algus. Juubeliaasta toob kaasa tavapärasest rohkem tähelepanu ning seda on kavas väärikalt tähistada. Esimesed üritused on juba toimumas. 03.02.2016 kell 16.00 avatakse Kohtla-Järve Linnavalitsuse fuajees Kohtla-Järve Kunstide Kooli õpilastööde näituse " MINU KODU KOHTLA - JÄRVE" , mis on pühendatud Kohtla-Järve linna juubeliaastale.

Näitus jääb avatuks kuni 29. veebruarini k.a.

Olete oodatud!

Sotsiaalteenistus

29.01.2016Toimus e-Twinningu vabariiklik miniprojektide konkurss lasteaedadele ja I kooliastmele, mille raames oli vaja osalejatel leida endale partneriks teine haridusasutus, kellega koostöös projekt läbi viia.

Kohtla-Järve Lasteaia Tareke direktori Ene Kruzmani koostatud projekt „Majad meie linnas“ sai auhinnatud e-Twinningu kvaliteedimärgiga. Lasteaed Tareke valis endale koostööpartneriks Pärnu lasteaia Kelluke, kellega neil on ammused koostöösidemed. 
Projekti teema sai Ene Kruzmani sõnul valitud mõeldes eelseisvale Kohtla-Järve linna 70. aastapäevale.

Projekti käigus anti lastele erinevaid ülesandeid ja tutvuti oma kodulinna ning sõpruslasteaia kodulinna majadega. Lapsed otsisid vastuseid järgmistele küsimustele: missugune on maja, kus elad ja missugused on majad meie  linnas. Projektipartneritele saadeti fotosid ja joonistusi, et tutvustada oma kodulinna ehitisi ning lasta arvata, mis asutus ühes või teises majas asub.  

Ene Kruzman: “Majad meie linnas” on hea näide, kuidas pedagoogilisi eesmärke saavutada metoodiliselt hästi läbi mõeldud projektitegevuse kaudu. Tegevuste käigus pöörati tähelepanu laste kõne ja suhtlemisoskuse arendamisele, projekti  lõimiti matemaatika, kunstiõpetus ning keeleõpe. Tehnoloogia kasutamine ja veebipõhine koostöö toetas pedagoogiliste eesmärkide saavutamist ning andis kogu projektile lisaväärtust. Projekti käigus viidi läbi ka veebikonverents, mille kaudu Kohtla-Järve ja Pärnu lapsed omavahel kohtusid.“


Projekti olid kaasatud ka lapsevanemad, nimelt pildistasid lapsed kodulinna ehitisi koos vanematega.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5

Sotsiaalteenistus

29.01.2016Kohtla-Järve Spordikeskuse kergejõustikuhallis toimusid Kohtla-Järve linna koolinoorte 6.-7. ja 8.-9. klasside noormeeste saalijalgpallivõistlused.

Klassirühmas 6.-7.kl. saavutas esimese koha Tammiku Põhikooli võistkond, teiseks tuli Maleva Põhikooli poeglaste võistkond ning kolmanda koha saavutasid Kesklinna Põhikooli koolisportlased.

Kaks päeva toimunud 8.-9.klasside saalijalgpalliturniiril saavutas esimese koha Slaavi Põhikooli võistkond, teise – Kesklinna Põhikooli võistkond ning kolmandaks tulid Maleva Põhikooli jalgpallurid.

Jalgpalliturniire korraldas Jalgpalliklubi FC Järve, kohtunikud Andrei Škaleta ja Andrey Dmitrovich.

+ Foto 1, Foto 2

Fotod: Piret Pihu, K-Järve Maleva Põhikool

Sotsiaalteenistus

29.01.2016

Linna aukodanik 2016

Kohtla-Järve Linnavolikogu alatine hariduse- ja kultuurikomisjon teatab, et kirjalike ettepanekuid aukodaniku tiitli omistamiseks ootame kuni 10. aprillini 2016. a.

Linna aukodanik on füüsiline isik, kellele Kohtla-Järve Linnavolikogu otsusega omistatakse aukodaniku tiitel. Aukodaniku tiitel omistatakse linnapoolse erilise austusavaldusena linnale osutatud eriliste teenete eest vői väljapaistvate saavutuste eest.

Ettepaneku aukodaniku tiitli omistamiseks vőib komisjonile vői Linnavalitsusele teha iga füüsiline vői juriidiline isik. Ettepanek esitatakse kirjalikult.

Ettepanekus näidatakse ettepaneku esitaja andmed (s.h. telefoninumber), aukodaniku kandidaadi ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, elukoht, elukutse vői amet, töö- vői teenistuskoht ja teenete vői saavutuste kirjeldus.

Ettepanekud palume esitada volikogu vői linnavalitsuse kantseleisse.

Valentina Kutuzova
Volikogu hariduse- ja kultuurikomisjoni esimees


26.01.2016

31. jaanuaril kell 14.00 toimub PKM Valges Saalis ( Kohtla-Järve ,Tuuslari 18 a. ) Valgevene kunstniku  Aleksei Kuzmitš’i näituse „Madonna pühamu“ avamine. Näitusel esitletakse Madonna ja emaduse teemat Valgevene kujutavas kunstis 20 .sajandi lõpus ja 21. sajandi alguses. Näituse avab Valgevene Vabariigi Suursaadik T.E. Hr. Anatoly Stepus.

Sotsiaalteenistus

26.01.2016

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 26. jaanuari 2016. a istungil vaadati läbi 18 küsimust, millest üks oli lisaküsimus. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Spordikeskuse ja Kohtla-Järve Kultuurikeskuse üürilepingud, Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi tasuta varakasutuslepingud ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

25.01.2016Kohtla-Järve Spordikeskuses toimusid XXXVI Avo Talpase mälestusvõistlused kreeka-rooma maadluses. Võistlust korraldati kadettide vanuseklassile 1999. a ja hiljem sündinud sportlastele kehakaaludes -38; -42; -46; -50; -54; -58; -63; -69; -76; -85 ja 100 kg ning juunioridele ja täiskasvanutele kehakaaludes -59, -66; -71; -75; -80; -85, -90 ja 130 kg. Ühtlasi oli tegu 2016. aasta kreeka-rooma maadluse kadettide seeriavõistluse 1.etapiga.

Rahvusvahelistel võistlustel osalesid Leedu, Läti ja Eesti spordiklubide maadlejad. Kokku 94 sportlast.

AvoTalpase kehakaalus saavutas esimese koha Erkki Alak Saarema Raskejõustiku Koolist, teise Raido Liitmäe maadlusklubist Juhan ja kolmanda koha saavutas Reimo Milva klubist Dünamo.

Rahvusvahelist võistlust korraldas Kohtla-Järve Spordiselts KALEV koostöös Eesti Maadlusliiduga.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6, Foto 7,
Sotsiaalteenistus

25.01.2016

19. jaanuaril toimunud Kohtla-Järve Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni koosolekul arutati 2016. aasta komisjoni tööplaani. Arutati mittetulundusühingu Kohtla-Järve Veteranide ja Pensionäride Sõpruskond esimehe Valeriy Tumko poolt esitatud selgitusi vanurite muredest ning aktuaalsest küsimustest. Seaduste pidev muutumine toob kaasa olukorra, kus muudatuste jälgimine veteranidele ja pensionäridele on keeruline. Otsustati 2016. aastal seada üheks eesmärgiks muudetud seadustest informatsiooni jagamine veteranidele ja pensionäridele. Arutati koolides ning lasteaedades läbi viidud ankeetküsitluse tulemusi. Ankeetküsitluse tulemustest ilmnes vähekindlustatud perede vähene informeeritus erinevatest pakutavatest sotsiaalteenustest ning toetustest. Otsustati jagada vähekindlustatud peredele informatsiooni pakutavatest sotsiaalteenustest ning toetustest.

Linnavolikogu Kantselei

22.01.2016Loksa ujulas toimusid järjekordsed Eesti Koolispordi Liidu ujumisvõistlused. EKSL ujumisvõistlustel saavutas teist aastat järjest esikoha Kohtla-Järve Maleva Põhikooli võistkond. II koha saavutasid Tartu Tamme Kooli ja III koha K-Järve Tammiku Põhikooli noored ujujad.

Fotod: Margarita Šerle

Sotsiaalteenistus

22.01.2016

TeadaanneKohtla-Järve Linnavolikogu XXIX istung toimub 27. jaanuaril k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

Riina Ivanova,

volikogu esimees

20.01.2016

Kohtla-Järve linna 70.aastapäevale pühendatud sündmused20.01.2016
Sel nädavahetusel toimuvad Kohtla-Järve spordihoones kaks suurejoonelist maadlusvõistlust.

Laupäeval, 23. jaanuaril kell 10.30 algavad Avo Talpase XXXVI mälestusvõistlused kreeka-rooma maadluses. Võistlustele on oodatud võistlema Leedu, Läti, Rootsi ja parimad Eesti maadlejad. Võistlust korraldab Kohtla-Järve Spordiselt KALEV.

Pühapäeval, algusega kell 12.00 avatakse Eesti noorte vabamaadluse seeriavõistluse “NUBLUST NABIKS 2016” I etapi.

Seeriavõistluste I etapi korraldajaks on Spordiklubi Kuldkaru.

Kahe võistluspäeva jooksul maadlusmatile on oodatud võistlema üle 200 maadlejat.

Sissepääs võistlustele on tasuta.

Sotsiaalteenistus


20.01.2016


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 19. jaanuari 2016. a istungil vaadati läbi 17 küsimust, millest üks küsimus võeti maha. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Spordikeskuse, Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi ja Kohtla-Järve Maleva Põhikooli üürilepingud ning väljastati ehitusluba.

Linnakantselei

14.01.2016

MTÜ Giidide Ühendus ja Kohtla-Järve Põlevkivimuuseum tutvustavad 16. jaanuaril kell 14.00 Põlevkivimuuseumi Valges Saalis aadressil Kohtla-Järve Tuuslari 18a raamatut „Püha Jumalakartlik  Ugine’i Aleksius (1867-1934)“. Möödunud aastal Bussy-en-Othe Püha Jumalaema Eestkoste kloostris välja antud raamatu esitlus on pühendatud Eesti põlevkivitööstuse sajandale aastapäevale.

Loe lähemalt...

14.01.2016

Kohtla-Järve Linnavalitsus on avaldanud riigihangete registris riigihanke

"KOHTLA-JÄRVE LINNA AHTME KESKUSE ARHITEKTUURNE KUJUNDAMINE"

Ootame pakkumusi kuni 26.02.2016 kella 15:00.

+ Lisa 1, Lisa 2


14.01.2016
Rahandusministeeriumi juurde riigihalduse ministri käskkirjaga moodustatud regionaalsete investeeringutoetuste andmise komisjoni 17.12.2015. a koosoleku otsusega nr 79 otsustati toetada regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmist projekti EU49397 „Kohtla-Järve lasteaia Tareke osaline renoveerimine“.

Projekti eelarveline maksumus on 58 050 eurot, Kohtla-Järve Linnavalitsuse omafinantseering on 26 050 eurot. Toetus summas 31 956 eurot eraldatakse Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi vahenditest.

Projekti üldine eesmärk on Kohtla-Järve lasteaia Tareke õpi- ja kasvukeskkonna kaasajastamine, lasteaia hoone kehtivate nõuetega vastavusse viimine. Tulemusena saab lasteaed 38 uut aknaplokki ja 15 välisust. Ehitustöid teostatakse suvekuudel.

Arenguteenistus


14.01.2016
​
KOHTLA-JÄRVE KULTUURIKESKUS KUTSUB31.jaanuaril 2016.a. kell 11.00

EHITAMA LUMELINNA „MEREMUINASJUTT 2016”Ootame osalema pere-, koolide-, eakate- ja asutuste võistkondi!


Loe lähemalt...


14.01.2016


Seoses Kohtla-Järve 70 aasta juubeli tähistamisega eelseisval suvel käivad juba praegu hoogsalt ettevalmistused meie linnast ning elanikest kõneleva raamatu koostamiseks. Raamatus on erilisel kohal fotod meie aktiivsetest linnaelanikest ning erinevatel linnaüritustel osalejatest. Raamat räägib meie sportlastest, pedagoogidest, vabrikute ja tehaste töötajatest ning sisaldab palju fotosid lastest. Muidugi näete raamatus ka teile tuttavaid tänavaid ja hooneid.

Selleks, et raamatus esitatav materjal oleks mitmekülgne, kutsun ma teid, meie ettevõtete juhte, linnaelanikke ning fotograafiahuvilisi, üles jagama meiega linnaga seotud fotojäädvustusi. Kui esitatud foto on sobiv avaldamiseks, siis leitakse talle raamatus vääriline koht. Fotojäädvustused palun saata aadressile karin.teedla@kjlv.ee hiljemalt 1. veebruariks 2016.

Riina Ivanova
Kohtla-Järve Linnavolikogu esimees


14.01.2016
Käesoleva aasta 24. jaanuaril kell 12:00 toimub Kohtla-Järve Spordikeskuse kergejõustikuhallis (Ahtme mnt.61) HEATEGEVUSLIK ZUMBAPIDU. Zumbatreenerid Natalja Voss, Svetlana Ignatovets, Darja Berestova, Valeria Dorofejeva, Ilona Maharramova ja Natalia Robonen kutsuvad huvilisi Heategevuslikule Zumbapeole.  Üritusel kogutud annetustega toetatatkse Konstantin Zivetjevit. Heasüdamlik noor inimene sattus sõpra päästes ise õnnetusse ning on tänaseni väga raskes seisundis.
http://web.zone.ee/konstantin/
Minimaalne osavõtutasu on 5 eurot, on võimalik ka annetada rohkem.

 TULE OSALEMA JA VÕTA KAASA OMA SÕBRAD!

      
Sotsiaalteenistus

12.01.2016


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 12. jaanuari 2016. a istungil vaadati läbi 26 küsimust, millest kaks küsimust võeti maha ja neli olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile määruse „Kohtla-Järve linna 2016. aasta eelarve kinnitamine“ ja otsuse „Kohtla-Järve Linnavolikogu esindaja määramine Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi hoolekogusse“ eelnõud, kinnitati Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi ja Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli üürilepingud, väljastati kasutusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

22.12.2015

Ees on jõuluaeg ja aastavahetus See on aeg, kui inimesed tahavad kaunistada oma kodu jõuluteemaliste kaunistustega, põletada rohkem küünlaid, aga ka rohkem pidutseda nii oma lähedaste kui ka suurema seltskonnaga. Juba enne pühi, aga ka jõulude ja aastavahetuse meeleolus peab mõtlema, kuidas see aeg mööduks ohutult. Ainult nii saame me kõik rõõmu tunda ja nautida pühi.

Loe lähemalt...


22.12.2015
Kohtla-Järve Lasteaia Tuhkatriinu õppealajuhataja Svetlana Kollo sai Maanteeameti üleriigilisel liiklusohutuse auhinna konkursil tunnustuse „Liiklusohutuse Aasta õpetaja“.

Üle vabariigi tunnustati kokku nelja koolieelse lasteasutuse pedagoogi.

Auhind anti märkimisväärse panuse eest liikluskasvatuse korraldamisse ja liiklusohutuse arendamisse. 
Liikluskasvatus ja laste ohutuks liiklemiseks ettevalmistamine koolieelses lasteasutuses toimub vastavalt riiklikule õppekavale. Lisaks koostavad koolieelsed lasteasutused projekte, mille toel on võimalik liikluskasvatust mitmekesistada, samuti toimub igapäevane koostöö Maanteeameti spetsialistidega.


Sotsiaalteenistus

16.12.2015

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 15. detsembri 2015. a istungil vaadati läbi 36 küsimust, millest üks küsimus võeti maha ja üks oli lisaküsimus. Teiste küsimuste hulgas otsustati jaotada rahalisi vahendeid mittetulundusühingutele seltsitegevuseks, kinnitati Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli ja Kohtla-Järve Maleva Põhikooli üürilepingud, väljastati ehitusluba ja kasutusluba ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei


11.12.2015


TeadaanneKohtla-Järve Linnavolikogu XXVIII istung toimub 16. detsembril k.a kell 15.00 Linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

Riina Ivanova,

volikogu esimees

09.12.2015

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 8. detsembri 2015. a istungil vaadati läbi 68 küsimust, millest üks oli lisaküsimus. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Lasteaedade Kakuke ja Punamütsike üürilepingud, Kohtla-Järve Kunstide Kooli töötajate koosseis ja Kohtla-Järve Keskraamatukogu teenuste hinnakiri.

Linnakantselei

08.12.2015Kohtla-Järve Spordikeskuse kergejõustikuhallis toimus suurjooneline VIII Rahvusvaheline vabamaadluse võistlus „ KUKLDARU OPEN 2015“, kus osalesid Kreeka, Israeli, Suurbritannia, Ukraina, Valgevene, Venemaa, Poola, Läti, Leedu, Soome, Saksamaa, Moldova, Rumeenia ja Eesti maadlejad.

Rahvusvahelise turniiri avamisel tervitasid sportlasi linnapea Jevgeni Solovjov ja riigikogu liige Valeri Korb. Aukülalistena osalesid turniiril maailmameistrivõistluste pronksmedali võitja Epp Mäe, kahekordne olümpiavõitja Sergei Beloglazov, olümpiavõitja Anatoli Beloglazov, kahekordne maailmameistrivõistluste võitja Viktor Aleksejev ja endine Leningradi televisiooni legendaarne spordikommentaatori Ernest Serebrennikov.

Kehakaalus kuni 57 kg tuli võitjaks Kohtla-Järve Spordiklubi Kuldkaru kasvandik Aleksei Baskakov, kehakaalus kuni 61 kg saavutas esimese koha Ibragim Iljasov Venemaalt. Kehakaalus kuni 65 kg tunnistati parimaks Iisraeli vabamaadleja Emrach Gasanov. Finaalis kaotas ja saavutas teise koha Eesti maadleja Aimar Andruse.

Kehakaalus kuni 70 kg saavutas esimese koha Sharap Gitinov Venemaalt, kehakaalus kuni 74 kg tunnistati parimaks samuti Venemaa maadleja Sergei Tepljakov.

Raskemates kaaludes kuni 86 kg tuli võitajaks Zbigniew Baranowski Poolast, kehakaalus kuni 97 kg saavutas esimese koha Vjacheslav Sugako Venemaalt, teiseks tuli Eesti maadleja Ragnar Kaasik spordiklubist Tulevik.

Ja kõige raskemas kehakaalus kuni 125 kg, nagu eelmiselgi aastal, saavutas esimese koha Nick Matuhin Saksamaalt.

Sportlased ja külalised hindasid väga kõrgelt turniiri läbiviimist, mille korraldajateks olid Spordiklubi KULDKARU ja OÜ ALTAIRBALT.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6

Sotsiaalteenistus

03.12.20156.detsembril toimub Kohtla-Järve Kultuurikeskuses kell 14.00 tantsufestival „Süütame tähed“.

Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja korraldatav traditsiooniline tantsufestival „Süütame tähed“ toob kokku tantsuhuvilised noored üle Ida-Virumaa, sel aastal ka külalised Viljandist.

Festival on avatud kõikide tantsustiilide harrastajatele ja erineva tasemega tantsurühmadele. Põhitingimuseks on, et esitatavad tantsud peavad olema noorte ja nende juhendajate omalooming. Samuti võimaldab tantsufestival avastada andekaid esinejaid, juhendajaid ja nende tööd ka tunnustada.

Sotsiaalteenistus

01.12.201526. novembril toimus Kohtla-Järve lasteaedade õpetajatele järjekordne ülelinnaline metoodikapäev. Seekordse metoodikapäeva teemaks oli „Tervisedendus lasteaias“. Metoodikapäev toimus lasteaias Tareke ja korraldajateks olid lasteaia Tareke direktor Ene Kruzman, kes on ühtlasi ka Ida-Virumaa tervisedenduslike lasteaedade koordinaator ja linnavalitsuse hariduse peaspetsialist Eha Karus. 


Seminaril oli palju töökogemuslikke ettekandeid, millest õpetajad said häid mõtteid oma igapäevatöö jaoks. Lasteaia Tuhkatriinu õppealajuhataja Svetlana Kollo esines ettekandega tervisedenduslikust tegevusest lasteaias ja liikumisõpetaja Ludmilla Domanovskaja tutvustas metoodikapäeva osalejatele mänge ja harjutusi, mis kujundavad laste õiget hingamist. Galina Lulla lasteaiast Tareke tutvustas liivateraapia kogemusi. Kõigil osalejatel oli võimalik liivateraapiaga ka praktiliselt lähemalt tutvuda ja kasutada liivateraapia vahendeid erinevate kujundite loomisel.

Lasteaia Punamütsike tervishoiutöötaja Tatjana Martinen andis ülevaate tervisedendusalasest tegevusest lasteaias Punamütsike. Lasteaia Tareke õpetaja Svetlana Rõgina ettekanne rääkis sellest, kuidas saab lastele loomi tutvustades parandada laste psühhoemotsionaalset käitumist, õpetaja Nadežda Dmitrijeva ettekande põhiteemaks oli arvutimängude mõju laste käitumisele ja õpetaja Jelena Volodina tutvustas mänge, mis kasvatavad lastes oskust olla sõbralik ja abivalmis. Lasteaia Pääsuke õpetaja Ljubov Ivanova esitles metoodikapäeva osalejatele traditsioonilist jalgrattapäeva, mis toimub lasteaias Pääsuke igal sügisel. Kuulajad said teada, et see ei ole lihtsalt ühepäevane ettevõtmine, vaid üritusele eelneb ka mahukas ettevalmistustöö: lasteaia lastele tutvustatakse liikluseeskirju ja nendega mängitakse mitmesuguseid liiklusalaseid mänge, palju koostööd tehakse lastevanematega.
Praktiliste tegevustena õpetas lasteaia Tareke liikumisõpetaja Jevgenija Pavlova metoodikapäeva osalejatele tervisevõimlemist ning sama lasteaia silmarühma medõde Nadežda Volkova näitas, missuguseid harjutusi teha silmadele nende väsimise korral. 
Pärast ettekannete kuulamist oli osalejatel võimalus vahetada kogemusi, katsetada liivateraapia vahendeid, esitada lisaküsimusi ja avaldada päeva kohta arvamust. 
Metoodikapäeval õnnitleti Kohtla-Järve lasteaedu Lepatriinu ja Karuke, kes võeti vastu vabariiklikku tervistedendavate lasteaedade võrgustikku. 


+ Foto 1, Foto 2


Sotsiaalteenistus

01.12.2015

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 1. detsembri 2015. a istungil vaadati läbi 31 küsimust, millest kuus olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile määruste“ Kohtla-Järve linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kinnitamine“, „Kohtla-Järve linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskirja kinnitamine“ ja „Kohtla-Järve linna 2015. aasta neljanda lisaeelarve kinnitamine“ ning otsuse „Kohtla-Järve Linnavolikogu esindaja määramine Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli hoolekogusse“ eelnõud, kinnitati Kohtla-Järve Linnavalitsuse linnavarakomisjoni koosseis ja Kohtla-Järve Keskraamatukogu nõukogu.

Linnakantselei

30.11.2015Detsembrikuu esimesel laupäeval 5.detsembril toimub Kohtla-Järve Spordikeskuse kergejõustikuhallis VIII Rahvusvaheline täiskasvanute vabamaadluse turniir „ KUKLDARU OPEN 2015“, kus osalevad tugevamad maadlejad 14 riigist.

Hetkel oma osalemist kinnitasid Kreeka, Israeli, Suurbritannia, Ukraina, Valgevene, Venemaa, Poola, Läti, Leedu, Soome, Saksamaa, Moldova ja Rumeenia võistkonnad ja kindlasti ka meie riigi tugevamad maadlejad.

Aukülalistena on kutsutud turniirile maailmameistrivõistluste pronksmedali võitja Epp Mäe, kahekordne olümpiavõitja Sergei Beloglazov, olümpiavõitja Anatoli Beloglazov, kahekordne maailmameistrivõistluste võitja Viktor Aleksejev ja teised.

Rahvusvahelisel turniiril hakkavad võistlema Euroopa ja maailmameistrivõistluste võitjad ja osalejad.

Rahvusvaheliste võistluste algus on kell 9.00 ning pidulik avamine ja finaalid algavad kell 17.00.

Sotsiaalteenistus

24.11.2015

Pühapäeval, 29. novembril 2015. a süütame I Advendiküünla
Kui säravad tuled me jõulupuul

ja väljas on külm ning kõle,

siis südameid soojendab armastus…

ära hinge Sa sellele sule!

Sa tule ja vaata ja kuulata…

valge lumi meid jõuluga tervitab

ta tuleb ja tahabki hiilata,

tuua rõõmu ja rahu.

Esimese Advendiküünla süütamine Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas
12:00 Kõlab Jõulumuusika
12:30 Ahtme Klubi laste kunstiliste kollektiivide esinemine
13:00 Jõulurahu kuulutavad välja Kohtla-Järve linnapeaabi Ahtme, Oru ja Viivikonna linnaosades Tiit Lillemets ja Jõhvi Mihkli koguduse pastor Peeter Kaldur
13:20 I Advendiküünla süütamine.

Esimese Advendiküünla süütamine Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Virula väljakul
14:00 Esineb Kohtla-Järve Linnaorkester, dirigent Aleksander Saveljev
14:10 Esinevad Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi etlejad ja laululapsed
14:15 Tantsivad RTA Virvet/Hõbedane tantsurühm, naisrühm „Virulane“ ja seltskonnatantsurühm „Reverans“
14:20 Esineb laste vokaalstuudio „Kelluke“
14:30 Jõulurahu kuulutavad välja Kohtla-Järve Linnavolikogu esimees Riina Ivanova ja Jõhvi Mihkli koguduse pastor Peeter Kaldur.
14:30 I Advendiküünla süütamine.

16:00 Käsikellade ansambli CAMPANELLI JÕULUKONTSERT Kohtla-Järve Kultuurikeskuses. Sissepääs tasuta.

Sotsiaalteenistus

24.11.2015

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 24. novembri 2015. a istungil vaadati läbi 21 küsimust, millest kaks olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile otsuse „Kohtla-Järve Linnavolikogu esindaja määramine Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli hoolekogusse“ eelnõu, kinnitati Kohtla-Järve Lasteaia Pääsuke ja Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja töötajate koosseisud, Kohtla-Järve Spordikeskuse ja Kohtla-Järve Kultuurikeskuse üürilepingud, väljastati kasutusluba ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

23.11.2015

Kohtla-Järve Maleva Põhikoolis toimusid Kohtla-Järve linna koolinoorte 6.-7. ja 8.-9. klasside saalihokivõistlused.

Tüdrukute turniiril saavutas esimese koha Kesklinna Põhikooli 6.-7.kl võistkond, teiseks tuli Maleva Põhikooli tütarlaste võistkond ning kolmanda koha saavutasid Ahtme Gümnaasiumi tüdrukud. Poiste turniiril saavutas esimese koha Kesklinna Põhikooli võistkond, teiseks jäid Ahtme Gümnaasiumi poeglapsed ning kolmandaks tulid Maleva Põhikooli saalihokimängijad.

Sotsiaalteenistus

19.11.2015

TeadaanneKohtla-Järve Linnavolikogu XXVII istung toimub 25. novembril k.a kell 15.00 Linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

Riina Ivanova,

volikogu esimees

17.11.2015

Alates homsest (18.11.2015) on Ehitajate teel liiklus piiratud. Rasketransport suunatakse ümber vastavalt lisatud liikluskorraldusskeemile. Busside ja sõiduautode liiklus suunatakse mööda Vabaduse tänavat vastavalt lisatud liikluskorraldus- skeemile.

Bussipeatused nihutatakse ajutiselt vastavalt lisatud skeemile.

Skeem 1, Skeem 2

Majandusteenistus

11.11.2015E-Twinning ehk sõpruskoolide ja -lasteaedade projekt sai 10-aastaseks.

6. novembril tähistati Tallinnas e-Twinningu programmi 10. sünnipäeva ning tunnustati tublimaid.

Aktiivse projektitöö eest sai tunnustuse 6 õpetajat kogu vabariigist, sealhulgas Kohtla-Järve Lasteaia Tareke direktor Ene Kruzman, kes on e-Twinningu raames teinud 53 projekti ning talle on antud projektitöö eest 9 kvaliteedimärki ja 2 Euroopa kvaliteedimärki. 
E-Twinning sai alguse 2005. aastal, kui hakati toetama Euroopa koolide ja lasteaedade veebipõhist koostööd.

Liitumine e-Twinninguga annab õpetajale võimaluse otsida kontakte, postitada foorumisse, osaleda veebipõhistel koolitustel, otsida huvipakkuvaid projekte ja kontakteeruda nende loojatega, osaleda projektides ning olla ise projekti algataja. Tänaseks osaleb Eestis e-Twinningus üle 3000 õpetaja.

Sotsiaalteenistus

10.11.2015Tanel Joamets

09.11.2015

Käesolev küsitlus viiakse läbi Eesti Maaülikooli uurimistöö “Põlevkivipärandi väärtustamine Ida-Viru maakonnas” raames, mille eesmärk on uurida, kuidas Ida-Virumaa kaevanduspärandit väärtustada, kui palju säilitada ja kuidas kasutusele võtta ning kes peaks seda otsustama.

Küsimustik asub siin...

02.11.2015Käesoleva aasta 24.-25. oktoobril toimusid Ahtme kergejõustikuhallis IX Rahvusvahelised sportaeroobika võistlused „KOHTLA-JÄRVE OPEN CUP 2015“. Sportaeroobika on suhteliselt uus spordiala, mis on kiiresti võitnud suure populaarsuse nii maailmas, kui ka Eestis. Kohtla-Järve linna külastasid üle 300 võimlejat: Soomest (Turku, Oulu ja Kerava), Lätist (Riia), Leedust (Klaipeda), Valgevenest (Minsk, Bobruisk ja Gomel), Venemaalt (Volhov, Ivanovo, Uljanovsk, Pihkva, Leningradi oblast, Kaliningrad, Omsk), Azerbaidžanist (Bakuu), Rootsist ja Eestist (Tallinn, Narva ja Kohtla-Järve).

Spordiürituse korraldajad, kelleks olid Kohtla-Järve Linnavalitsus ja Spordiklubi Fööniks, tänavad toetajaid ja koostööpartnereid, kes osutasid abi spordiürituse korraldamisel ja läbiviimisel.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6, Foto 7, Foto 8

Sotsiaalteenistus

02.11.2015

Ühinege aktiivsus-ja tähelepanuhäire (ATH) tugirühmaga Jõhvis!

Tugigrupp ATH laste vanematele
toimub 1 kord kuus neljapäeviti kell 17.30 – 19.00

Toimumisajad 2015:
12. november - ATH lapse toetamine õppimisel.
10. detsember- Täiskasvanu suhtlemine lapse või noorukiga.

Toimumisajad 2016:
Jaanuar - ATH lapse igapäevane rutiin ja piirid; karistus ja kiitus.
Veebruar - ATH lapse agressiivsus
Märts - ATH kooliks ettevalmistamine
Aprill - ATH lapse puhkeaeg, hobid, laagritesse minek
Mai - Laps ja sõbrad, kuidas suhteid luua ja hoida.

Tugirühma juhib Marika Laanemäe
Kontakt: marika.laanemae@rajaleidja.ee
Kohtumispaik: Ida-Virumaa Rajaleidja keskus Jõhvis, Keskväljak 4 (kaubanduskeskus Tsentraal III korrus).

02.11.2015

Kohtla-Järve Linnavolikogu toimus saalis seminar „Abivajav laps, märkamine koolis ja lasteaias“, mille korraldajaks oli linnavolikogu alatine sotsiaalkomisjon. Seminari töös võtsid osa koolide ja lasteaedade esindajad, Kohtla-Järve linnavolikogu ja linnavalitsuse esindajad, politsei ja õiguskantsleri laste ja noorte õiguste osakonna nõunikud.

Loe lähemalt...

02.11.2015

20. oktoobri 2015. a istungil otsustas Kohtla-Järve Linnavalitsus määrata Kohtla-Järve linna ühissõidukipeatuste kohanimed vastavalt lisale.

Peatuste asukohaga võib tutvuda järgmistel viidetel:

· Järve linnaosa (46 peatust)
· Ahtme linnaosa (41 peatust)
· Sompa linnaosa (15 peatust)
· Viivikonna linnaosa (4 peatust)
· Oru linnaosa (2 peatust)


28.10.2015Kohtla-Järve Lasteaeda Rukkilill tunnustati SA INNOVE Keelekümbluskeskuse poolt keelekümblusprogrammi kvaliteediauhinnaga „Keelekümblusasutus 2015“.
Keelekümblusprogrammi kvaliteediauhinnaga tunnustatakse keelekümblusprogrammiga liitunud haridusasutusi märkimisväärse  panuse eest keelekümblusprogrammi rakendamisel ja arendamisel.

Kvaliteediauhinda antakse välja alates 2012. aastast ja  siiani on see omistatud vabariigis 6-le lasteaiale - neist 2 on  Kohtla-Järve lasteaiad , aastal 2013 sai kvaliteediauhinna Kohtla-Järve Lasteaed Kirju-Mirju. Vabariigis on üldse kokku 63 keelekümbluslasteaeda, neist 9 Kohtla-Järve linnas.

Kohtla-Järve Lasteaed Rukkilill on keelekümblusprogrammi pilootlasteaed, kus esimesed keelekümblusrühmad avati koheselt programmi rakendumisel 2003. aastal.

Kvaliteediauhind anti lasteaiale üle 22. oktoobril Tallinnas toimunud vabariiklikul keelekümbluskonverentsil. 


Sotsiaalteenistus

28.10.2015


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 27. oktoobri 2015. a istungil vaadati läbi 20 küsimust, millest üks küsimus võeti maha. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile otsuste „Pangalaenu võtmine sildfinantseerimiseks“ ja „Maa munitsipaalomandisse taotlemine“ eelnõud, kinnitati Kohtla-Järve Noortekeskuse ja Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli üürilepingud ning väljastati ehitusload .

Linnakantselei

26.10.2015

TeadaanneKohtla-Järve Linnavolikogu XXVI istung toimub 28. oktoobril k.a kell 15.00 Linnavolikogu istungite saalis.Päevakord

Riina Ivanova,

volikogu esimees

26.10.2015SA Innove Keelekümbluskeskus kuulutas käesoleva aasta veebruaris välja õppefilmide konkursi keelekümbluslasteaedadele.


Õppefilmide teemaks oli „Keelekümbluslaps on rõõmus, loov ja julge“. Konkursi eesmärgiks oli anda informatsiooni keelekümbluslasteaedade tegevusest ja tutvustada õpetajate kogemust keelekümblusprogrammi rakendamisel.

Konkursile laekunud filme hindas žürii. Konkursil saavutas ühe peaauhindadest, II koha, Kohtla-Järve lasteaia Punamütsike film „Mida me sööme?“.

Lisaks valis žürii välja 4 filmi, mis esitati Keelekümblusprogrammi Lastevanemate Liidu veebilehe kaudu hindamiseks vaatajatele ja publikuauhinna väljaselgitamiseks.

Publikuauhinna saajaks oli kõige enam meeldinud ja kõige rohkem hääli saanud film, milleks oli samuti Kohtla-Järve lasteaia Punamütsike film „Mida me sööme“ .
Filmi autoriks oli lasteaia meeskond eesotsas õppealajuhataja Svetlana Podtsepajevaga.  

Auhinnad anti üle Tallinnas 22-23. oktoobril toimunud vabariiklikul keelekümbluskonverentsil.

Sotsiaalteenistus

22.10.2015

Nõustamine võrdse kohtlemise teemal 29. oktoobril 2015 kell 14.00-17.00
Kersti Võlu Koolituskeskuses (Kooli 7, Jõhvi)

• Kas sa ei ole saanud tööle, sest sul on väikesed lapsed?
• Kas sulle makstakse vähem palka kui samaväärset tööd tegevale kolleegile, sest sa oled naine?
• Kas sind ei ole kutsutud töövestlusele, sest oled üle 50-aastane või sul on puue?
• Kas sind ei ole edutatud, sest sa pole eestlane?

Võrdõigusvoliniku kantselei jurist annab nõu, mida sellistel juhtudel ette võtta ja kuidas kaitsta end diskrimineerimise korral.

Eestis on keelatud kohelda kedagi halvemini tema soo, lapsevanemaks olemise, rahvuse, rassi või nahavärvuse, usutunnistuse, veendumuste, vanuse, puude, ametiühingu liikmelisuse või seksuaalse sättumuse tõttu.

Palume nõustamisele eelnevalt registreeruda telefoni või e-kirja teel: 6269 059; info@svv.ee.

Registreerumisel palume lühidalt kirjeldada oma küsimust.

20.10.2015Renoveeritud Kohtla-Järve Kultuurikeskus avas uksed ja laupäevasel õhtul uuenenud kontserdisaalis toimus Peterburi Nikolai Rimski-Korsakovi nimelise Muusikakolledži A.R.Paulaviciuse nimelise Sümfooniaorkestri kontsert dirigendi Aleksei Vassiljevi juhendamisel.

Sümfooniaorkestri kontserdi korraldati David Oistrahhi festivali raames ning see oli pühendatud ühele tuntuimale Eesti heliloojale Arvo Pärdile.

Sümfooniaorkestri kavas kõlas muusika Elleri, Arvo Pärdi, Rosenvaldi, Pjotr Tšaikovski ja Dmitri Šostakovitši heliloomingust. Soologa tšellol esines Eesti muusik Allar Kaasik.

+ Foto 1, Foto 2

Sotsiaalteenistus
20.10.2015Käesoleva aasta 17.oktoobril toimusid Kohtla-Järve Spordikeskuse kergejõustikuhallis IX Kohtla-Järve linna lahtised taekwon-do meistrivõistlused, kus osalesid ligi 150 sportlast Tallinnast, Kundast, Tapalt, Maardust, Haapsalust, Pärnust, Mustveest, Jõhvist ja Kohtla-Järvelt. Võistlus korraldati vanusegruppides: 6.-8.a, 9.-10.a, 11.-13.a, 14.-17.a ja 18.a+.

Kohtla-Järve linna meistrivõistluste avamisel tervitasid sportlasi Riigikogu liige hr Valeri Korb , Eesti Taekwon-do Liidu president hr Mihhail Kõlvart ja Eesti Taekwon-do Liidu asepresident hr Valev Udras.

Võistlust toetasid: Kohtla-Järve Linnavalitsus, Eesti Energia AS, Elisa Eesti AS ja Laserwar Estonia.

Sotsiaalteenistus

20.10.2015

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 20. oktoobri 2015. a istungil vaadati läbi 23 küsimust, millest üks oli lisaküsimus. Teiste küsimuste hulgas määrati ühissõidukipeatuste kohanimed, kinnitati Kohtla-Järve Spordikeskuse, Kohtla-Järve Maleva Põhikooli ning Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi üürilepingud, väljastati ehitusload ja kasutusluba ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

20.10.2015Kohtla-Järve Linnavalitsus sai Muinsuskaitseameti tunnustuse osaliseks hiljuti avatud Kultuurikeskuse restaureerimise eest. Tänukirja ja mälestuseseme andis linna esindajatele üle kultuuriminister Indrek Saar 16.oktoobril Tallinnas Kultuurikatlas toimunud Muinsuskaitseameti 22 aastapäevale pühendatud pidulikul üritusel.

Arenguteenistuse abilinnapea Vitali Borodin ja linnaarhitekt Rita Burenkova önnitlesid omalt poolt Muinsuskaitseametit ,selle direktori Siim Raie isikus, aastapäeva puhul, tänasid koostöö eest ning arutasid muinsuskaitse all oleva Spordi 2 asuva endise gümnaasiumi hoone võimalikku rekonstrueerimise edasisi ühiseid plaane.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3

Arenguteenistus

15.10.2015Käesoleva aasta 24.-25. oktoobril algusega kell 11.00 Kohtla-Järve Spordikeskuse kergejõustikuhallis (Ahtme mnt. 61) toimuvad juba üheksandat korda Rahvusvahelised sportaeroobika võistlused „KOHTLA-JÄRVE OPEN CUP 2015“, kuhu on oodatud võistlema Leedu, Läti, Valgevene, Ukraina, Soome, Rootsi, Azerbaidžani, Venemaa ja Eesti sportlased. Võistlused korraldatakse Eesti Võimlemisliidu poolt kehtestatud vanusegruppides ning Rahvusvahelise Võimlemisliidu (FIG) 2013 – 2016.aastal kehtivate võistlusmääruste alusel.

Sotsiaalteenistus

15.10.2015

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 13. oktoobri 2015. a istungil vaadati läbi 25 küsimust, millest üks oli lisaküsimus. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Lasteaia Kakuke põhimäärus ja Kohtla-Järve Spordikeskuse, Kohtla-Järve Maleva Põhikooli ning Kohtla-Järve Tammiku põhikooli üürilepingud, väljastati ehitusluba ja kasutusload.

Linnakantselei

07.10.2015

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 6. oktoobri 2015. a istungil vaadati läbi 25 küsimust, millest üks oli lisaküsimus. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile määruse „Kohtla-Järve linna 2015. aasta kolmanda lisaeelarve kinnitamine“ eelnõu, kinnitati Kohtla-Järve Spordikeskuse ja Kohtla-Järve Kultuurikeskuse üürilepingud, väljastati kasutusload ja luba ürituste korraldamiseks ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

05.10.2015Laupäeval, 4.oktoobril toimus XVII Ahtme rahvajooks. Ilusat sügisilma ja jooksurõõmu oli tulnud nautima 216 jooksusõpra. Rahvajooksul võisteldi neljal distantsil - 600m, 1850m, 3700m ja 5550m, kus joosti vastavalt ühe, kaks ja kolm ringi.

Ahtme rahvajooksu põhidistantsi 5550 m läbis meestest kiiremini Dmitri Aristov Kohtla-Järvelt ajaga 19,50, naiste põhidistantsi 3700m kiireim oli Hillevi Velba Jõhvist ajaga 15, 28.

Rahvajooksu korraldajateks olid Kohtla-Järve Spordiselts Kalev koostöös Kohtla-Järve Linnavalitsusega ja Kohtla-Järve Kergejõustikuklubiga Atleetika.

Rahvajooksu toetajad ja koostööpartnerid: Kohtla-Järve Linnavalitsus, Eesti Kultuurkapitali Ida-Virumaa ekspertgrupp, Toila SPA AS, AS Cramo, infoportaalid: SEKUNDOMER, SPORTIV, PANORAMA ja telekanal LiTeS.

Võistluste protokoll

Sotsiaalteenistus

02.10.2015Kohtla-Järve lasteaias Muinasjutt, mis asub Oru linnaosas, lõppes Siseministeeriumi poolt Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi vahenditest kaasrahastatud lasteaia osalise renoveerimise projekt EU 48065. Projekti tulemusena on lasteaias vahetatud 60 aknaplokki, 17 välisust ning korrastatud tuulekojad.

Arenguteenistus

28.09.2015

2. oktoobril kell 17:00 Ahtme Kunstide Koolis toimub kontsert „Õpetaja ja õpilane“, mis on pühendatud Rahvusvahelisele muusikapäevale ning õpetajate päevale. Kontserdil esinevad Ida-Viru maakonna muusika- ja kunstide koolide õpetajad koos oma õpilastega. Olete oodatud kontserdile!

Sotsiaalteenistus

25.09.2015

TeadaanneKohtla-Järve Linnavolikogu XXV istung toimub 30. septembril k.a kell 15.00 Linnavolikogu istungite saalis.Päevakord

Riina Ivanova,

volikogu esimees

24.09.2015Käesoleva aasta 26.septembril kell 12.00 toimub Kohtla-Järve Põlevkivimuuseumi Valges saalis Virtuaalse filiaali loeng vene keeles  " Šedöövrid Vene Muuseumis ".

 Sissepääs näitusele on 2 eurot täiskasvanule, soodupileti hind on 1 euro.  

Sotsiaalteenistus

24.09.2015

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 22. septembri 2015. a istungil vaadati läbi 25 küsimust, millest neli olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli ja Kohtla-Järve Maleva Põhikooli üürilepingud, väljastati ehitusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

24.09.2015

Kohtla-Järve Linnavalitsus annab teada, et Kohtla-Järve linnas kavandatakse muuta mõnede ühissõidukipeatuste kohanimed ja ruumikujude paiknemine, lähtudes ühissõidukipeatuste nimede korrastamisest.

Loe lähemalt...

Ühissõidukipeatuste terviknimekirjaga võib tutvuda siin

Peatuste asukohaga võib tutvuda järgmistel viidetel :

· Järve linnaosa (45 peatust)

· Ahtme linnaosa (41 peatust)

· Sompa linnaosa (13 peatust)

· Viivikonna linnaosa (4 peatust)

· Oru linnaosa (2 peatust)

Arvamused ja ettepanekud võib esitada Kohtla-Järve linnavalitsusele linnavalitsus@kjlv.ee (märksõna aadress) hiljemalt 9. oktoobri 2015.a.  


22.09.2015Kohtla-Järve Tammiku Põhikoolis lõppes Siseministeeriumi poolt Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi kaudu kaasrahastatud Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli akende vahetamise projekt EU48856. Projekti tulemusena sai kool 69 uut aknaplokki õpperuumides ning 11 turvarulood keldrikorruse akendel. Renoveerimistöid teostas OÜ Alsifor, omanikujärelevalve teenust osutas OÜ Zoroaster.

Arenguteenistus

17.09.2015

Kohtla-Järve Linnavalitsus istungil vaadati läbi 57 küsimust. Teiste küsimuste hulgas kinnitati eelarve artiklite lõikes, kinnitati Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli ja Kohtla-Järve Spordikeskuse üürilepingud, väljastati ehitusluba ja kasutusload.

Linnakantselei

16.09.2015Käesoleva aasta 4. oktoobril toimub XVII Ahtme rahvajooks. Rahvajooksu eesmärk on jooksu-ja liikumisharrastuse populariseerimine Kohtla-Järve linnas ja Ida-Virumaal . XVII Ahtme rahvajooks on kogu pere tervisespordi üritus, kuhu on oodatud kõik jooksuhuvilised.

Spordiüritust korraldatakse kahes osas: kepikõnd ja rahvajooks. START ja FINISH asuvad Kohtla-Järve Spordikeskuse kergejõustikuhalli (Ahtme mnt. 61) juures. Jooksu- ja kepikõnnirada kulgeb Ahtme linnaosa territooriumil. Käimiskeppide laenutus on tasuta.

Stardiajad:
10:00 - Kepikõnni start. Distantsi pikkus on 4 km
11:00 - Avamine
11:10 - Lastejooks 1850m 7-8 a. poisid ja tüdrukud
11:35 - Lastejooks 1850m 9-10 a. poisid ja tüdrukud
12:05 - Põhijooks 1850m 11-12. a poisid ja tüdrukud, 50-59 a. naised, 60 a. ja vanemad naised
12:35 - Põhijooks 1850m 13-14. a poisid ja tüdrukud, 56-65 a. mehed, 66 a. ja vanemad mehed
13:05 - Põhijooks 3700m 15-16. a ja 17-18. a neiud, 19-35 a. naised, 36-49. a naised
13:30 - Põhijooks 3700m 15-16. a ja 17-18. a noormehed, 46-55 a. mehed
13:50 - Põhijooks 5500m 19-35 a. ja 36-45. a mehed.

Kepikõnniks ja jooksuks saab registreeruda 21.09.-1.10.2015. a e-posti teel: kristiine.agu@kjlv.ee või 4. oktoobril kergejõustikuhallis kella 09:30-st. Registreerimine lõpetatakse pool tundi enne vastava distantsi starti.

Sotsiaalteenistus

15.09.2015Kampaania „Köögiviljad kaalu ei kasvata" eesmärk on suurendada motivatsiooni süüa rohkem köögivilju. Kampaania korraldajaks on Tervise Arengu Instituut. Kampaania on peamiselt mõeldud 20–35-aastastele inimestele, kes ei söö piisavalt köögivilju. Kampaania sõnum on, et rohkelt köögivilju sisaldav menüü aitab tervislikul viisil kehakaalu kontrolli all hoida või seda alandada.

Selleks, et kehakaalu kontrolli all hoida, peaks sööma vähemalt viis peotäit puu- ja köögivilju päevas. Viiest portsjonist kaks peaksid olema puuviljad ja vähemalt kolm köögiviljaportsjonid. Tänu suurele vee- ja kiudainetesisaldusele täidavad puu- ja köögiviljad hästi kõhtu, andes samas vähe energiat ja sisaldades minimaalselt rasvu. Kuna köögivilju on üsna keeruline üle tarbida, siis võib neid rohkem süüa. Naised võiksid siiski piirduda 7–8 portsjoni ehk peotäie köögiviljadega päevas. Meestel, kelle energiavajadus on suur, on soovituslik kogus isegi kuni 15 portsjonit päevas.

Kampaania toimumise aeg on 14.09.2015–04.10.2015 ning esimene etapp toimus kevadel (6. aprillist 26. aprillini).

Sotsiaalteenistus
Tervisenõukogu

15.09.2015

Tervise Arengu Instituut viib neljateistkümnendat õppeaastat järjest läbi Suitsuprii Klassi Ennetusprogrammi. Suitsuprii Klass on Tervise Arengu Instituudi suitsetamisvastane ennetusprogramm 4.–9. klasside õpilastele.

Loe lähemalt...

09.09.2015

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 8. septembri 2015. a istungil vaadati läbi 37 küsimust, millest neli olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile teisele lugemisele määruse „Kohtla-Järve linna eelarve strateegia aastasteks 2016-2019 kinnitamine“ eelnõu, kinnitati Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli ja Kohtla-Järve Maleva Põhikooli üürilepingud, väljastati ehitusload ja kasutusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

07.09.2015

Tänavavalgustuse rikke telefon 66 35 788

28.08.2015Austatud ettevõtjad!

Majanduslik Hansa Liit ning Kohtla-Järve Linnavalitsus kutsuvad Teid osa võtma 25.-28. oktoobrini toimuvast ärivisiidist Venemaa linna Tihvinisse.Visiidi eesmärgiks on leida uusi koostööpartnereid ja ärikontakte. Visiidi käigus on Teil hea võimalus kohtuda ettevõtete ning teiste Venemaa, Eesti ning Saksamaa Hansa Liidu linnade esindajatega ning külastada ettevõtteid, mis asuvad Tihvini linnas.

Üritusest osavõtuga seotud kulutused tuleb igal osalejal ise tasuda.
Palume oma osalemissoovist teatada hiljemalt 4.septembriks 2015. aastal telefoni teel 33 78 538, 33 78 527 või meiliaadressil jelena.dulneva@kjlv.ee või karin.teedla@kjlv.ee.

Ürituse algne kava

Üldine reisiinfo
Ärivisiidi kulu on 375 eurot. Sisaldab majutust hotellis 3 ööd, toitstust ning organiseerimiskulusid. Ei sisalda transporti Kohtla-Järve-Tihvin-Kohtla-Järve ning viisa vormistamist.

Business Hanse on reisi organiseerijaks määranud Saksa agentuuri KORONA GmbH Großer Wall 54, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Tel: 0 52 42-90 66 311, Fax: 0 52 42-9 06 63 20), kes esitab igale osalejale arve reisi organiseerimise eest, mis tuleb tasuda enne reisi 7 päeva jooksul pärast arve kättesaamist.

28.08.2015

Alates 01.09.2015.a. kell 10.00 kuni 02.09.2015.a. kell 19.00 on suletud Ridaküla tänava raudteeülesõit Ahtme linnaosas.

Palume jälgida ajutisi liiklusmärke.

Ajutine liiklusskeem

Vabandame tekkinud ebamugavuse pärast. 

24.08.201521. augustil 2015. aastal külastas Kohtla-Järve linna Saksamaal asuva sõpruslinna Norderstedt´i delegatsioon. Linna külastus algas Kohtla-Järve Linnavalitsuses, kus leidis aset kohtumine linnapea Jevgeni Solovjov´iga. Linnapea tutvustas oma ettekandes Kohtla-Järve linna, realiseeritud investeeringuprojekte ning linna tulevikuplaane.

Sõprus-ja koostööleping Kohtla-Järve ning Norderstedt´i vahel sõlmiti juba aastal  1989. Nende 26 aasta jooksul on ellu viidud suur hulk projekte erinevates valdkondades: näitused, loovtöökojad, humanitaar- ja haridusprojektid. Visiidil osalenud  Norderstedt´i esindajate seas oli mitu inimest, kes on korduvalt Kohtla-Järve linna külastanud ning nad märkisid, et linn on viimaste aastate jooksul muutunud väga palju paremuse poole. 

Aastate jooksul on visiitide organiseerimisega Eestisse tegelenud proua Margot Bankonin, kes ka sel korral valmistas ette mitmekülgse programmi oma kaasmaalastele. Norderstedt´i elanikel on võimalus külastada mitmeid suuri Eesti linnu, sealhulgas Tallinnat ja Tartut. Nad saavad lähemalt tutvuda Ida-Virumaaga, külastada Narva linna ning veeta aega Peipsi järvel. Selle aasta marsruut näeb ette ka tutvumist Läti huvitavamate vaatamisväärsustega.

+ Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6, Foto 7, Foto 8

24.08.2015Rahvusvahelise liidu „Business Hanse“ liikmete koostöö raames külastavad Saksa ettevõtte HTT energy esindajad 1.-2. septembril 2015. aastal Kohtla-Järve linna, mis sai liidu liikmeks 2015. aasta märtsis. Ettevõte on spetsialiseerunud tööstuslike protsesside soojusega varustamisele, termaalõli süsteemide arendamisele, nende taaskasutamisele ning seadmete moderniseerimisele.

Ettevõtte esindajad on näidanud üles huvi mitme Kohtla-Järve ettevõttega tutvumise vastu, et jagada informatsiooni oma toodangu kohta ning arendada koostööd Eesti ettevõtjatega. Visiidi käigus kohtuvad HTT energy esindajad Kohtla-Järve linnapeaga ja külastavad mitmeid kohalikke ettevõtteid.

Kui ka Teie olete huvitatud kohtumisest Saksa ettevõtte HTT energy esindajatega, siis võtke ühendust telefonil 33 78 527 või kirjutage aadressil karin.teedla@kjlv.ee.

21.08.2015

Teadaanne

Kohtla-Järve Linnavolikogu XXIV istung toimub 26. augustil k.a kell k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis. Päevakord

Riina Ivanova,

volikogu esimees

19.08.2015Linnapea Jevgeni Solovjov võttis 14.augustil vastu Poola ehitajate delegatsiooni – firma Dawar Sport juhi ja töötajad, kes lõpetasid oma osa Järve Gümnaasiumi rekonstrueerimistöödest. Linnapea tänas poola ehitajaid suure professionaalsuse ja kõrgekvaliteedilise töö eest ning andis üle tänukirjad ja linna sümboolikaga suveniirid. Firma Dawar Sport juht Dariusz Komar rõhutas oma vastukõnes, et tema firma spetsialistid on töötanud ja töötavad maailma paljudes riikides, kuid nii sooja vastuvõtu osaliseks kui Kohtla-Järvel ei ole nad veel kusagil saanud.

Firma Dawar Sport on spetsialiseerunud staadionide ja teiste kunstkattega spordiväljakute ehitamisele. Järve Gümnaasiumi staadion on nende esimene objekt Eestis. Vastavalt Euroopas vastuvõetud ettevõtluse sotsiaalvastutuse kontseptsioonile, korrastasid poola spetsialistid vabatahtlikult ka osa kõrvalasuva lasteaia Buratino territooriumist.

Arenguteenistus

19.08.2015


18.08.2015

Kohtla-Järve Linnavalitsuse Ehituskomisjoni koosolekul

Vaadati läbi projekteerimistingimuste määramine:

Ahtme l.o Salu tänaval asuva elamu rekonstrueerimiseks ja fassaadi soojustamiseks.
Ahtme l.o Estonia puiesteel asuva elamu rekonstrueerimiseks ja fassaadi soojustamiseks.
Oru l.o Kase tänaval asuva elamu ümberehitamiseks ja rekonstrueerimiseks.

Vaadati läbi
Ahtme l. o Puru teele kavandatava tehnoülevaatuse hoone eskiisi.
Ahtme l. o Puru tee ja Estonia pst ringristmi8kule reklaamposti paigalduse eskiisi
Järve l.o Järveküla teel asuva kaubanduskeskuse tagaotsale automaatpesula rajamise ja parkimiskohtade ümberplaneerimise eskiisi
Ahtme l.o Tervise tänaval asuva Ida-Viru keskgaigla krundi detailplaneeringu eskiisi.
Järve l.o Ravi tänaval asuva haigla hoone korpuse A fassaadide eskiisi.
Oru l.o Kase tänaval asuva elamu ümberehitamisel fassaadide eskiisi

Kooskõlastati:

1. Ahtme l.o Puru teele kavandatava tankla projekt .
2. Järve l.o VKG õlitehaste põlevkivi etteande süsteemi projekt. Järve l.o VKG õlitehaste tuhaeemaldamise süsteemide projekt.
3. Järve l.o aadressil Elektriku tänaval asuva Põhja soojuselektrijaama happelao hoone rajamise projekt.
4. Ahtme l.o Maleva tänaval asuva elamu korteri ümberehitamise projekt.
5. Sompa l.o Aruserva tänaval asuva elamu laiendamise projekt.
6. Järve l.o Fr. R. Kreutzwaldi tänaval asuvate garaažide reaalosadeks jagamise projekt.

Arenguteenistus

06.08.2015

Virumaa kolledž tahab Koidula peatuse ümber nimetada


Kohtla-Järve linnaametnikud tahavad teada linlaste arvamust, kas Koidula peatus tuleks ümber nimetada Virumaa kolledži peatuseks või mitte.

Koidula peatus asub Järve linnaosas Virumaa kolledži kõrval ning seetõttu ongi kolledž teinud ettepaneku see peatus ümber nimetada. Kolledži arvates oleks siis teistest linnadest pärit tudengitel, kelle arv iga aastaga kasvab, lihtsam orienteeruda. Pealegi on Virumaa kolledž Kohtla-Järve ainus rakenduskõrgkool ja seetõttu oleks loogiline anda lähimale bussipeatusele selle nimetus.

Eile vaatas linnavalitsuse nimekomisjon selle ettepaneku läbi. Komisjoni liikmete arvates ei tasuks peatuse ümbernimetamisega kiirustada ning kõigepealt tuleks välja selgitada, kuidas suhtuvad sellesse linlased. Komisjoni esimehe, Kohtla-Järve abilinnapea Vitali Borodini sõnul on bussipeatuse praegune nimetus ajalooliselt välja kujunenud ning seetõttu on oluline välja selgitada linnaelanike arvamus.

"Muidugi on Virumaa kolledž linnas tähtis, kuid linlased on peatuse praeguse nimetusega juba harjunud ning tihtilugu on inimesed sellistes küsimustes konservatiivsed ega taha midagi muuta," arvas Borodin.

Tema ise peatuse ümbernimetamist ei poolda, märkides, et pidevate muutuste ajastul elades ei tasuks harjumuspäraseks saanud nimetuse muutmisega kiirustada. Praegu asub bussipeatuse läheduses kolledž, homme aga võib seal olla juba mõni teine õppeasutus.

NIINA VOROPAJEVA

Hääletamine...

Arvamused ja ettepanekud võib esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele linnavalitsus@kjlv.ee (märksõna aadress) või tel. 3378614 hiljemalt 24.08.2015.a

03.08.2015

Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 29 küsimust, millest üks oli lisaküsimus. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile otsuse „Lehe tn 4 maaüksuse sihtotstarbe määramine“ ja otsuse „Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Järveküla tee 127 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine“ eelnõud, määrati projekteerimistingimused, väljastati load ürituste korraldamiseks, ehitusload ja kasutusload ning eraldati kortereid eraisikutele.

Linnakantselei

Arhiiv