Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Kuulutused


17.01.2019

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest:


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 8. jaanuari 2019.a korraldusega nr 2 on algatatud Ahtme linnaosas kinnistute Ahtme mnt 72a, Altserva tn 23 ja lähialale detailplaneering ning jäetud  algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on kaaluda olemasoleva kinnistu Altserva tn 23 elamumaa maakasutamise juhtfunktsiooni muutmise võimalust ärimaa juhtfunktsiooniks, kinnistutele Ahtme mnt 72a ja Altserva tn 23 ehitusõiguse ning arhitektuur-ehituslike nõuete määramine ärihoonete ehitamiseks, liikluskorralduse ja parkimise lahendamine, heakorrastuse nõuete kehtestamine,  tehnovõrkude ning juurdepääsuteede asukoha määramine, seadusest tulenevate kitsenduste ja servituutide määramine ning haljastuse kavandamine.

Planeeritava ala suuruseks on umbes 0,9 ha.  Planeeringust huvitatud isik ja arendaja on Osaühing BIKO JÕHVI.
 
Planeeritav ala asub Ahtme linnaosas Puru asumis Ahtme maantee ja Altserva tänava ristumiskohas, äri- ja tootmishoonete maakasutusfunktsiooniga hoonestuse piirkonnas, kuhu jäävad hoonestamata ja reformimata riigimaa krundid.
Planeeritavat ala ümbritsevad Ahtme mnt ja Altserva tänava teelõigud ja Altserva tn 21 kinnistu (katastritunnus 32206:001:0044, 100% tootmismaa), kus asub õmblustsehh ning Altserva tn 25 kinnistu (katastritunnus 32206:001:0066, 100% elamumaa), kus asub kaksikelamu hoone. Lähipiirkonnas asuvad Altserva tn 29 ja 29a ärimaa krundid.
 
Kavandatav detailplaneering täpsustab Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosa üldplaneeringu (kehtestatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 25. mai 2011. a otsusega nr 168 „Kohtla-Järve linna Ahtme ja Sompa linnaosade üldplaneeringu kehtestamine“) lahendust – elamumaa juhtfunktsiooni muutmist ärimaa juhtfunktsiooniks. Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosa üldplaneeringu järgi on Altserva tn 23 kinnistu juhtfunktsiooniks planeeritud ärimaa.
Üldplaneeringu muutmine on planeerimisseaduse § 142 lõike 1 punkti 1 kohaselt üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik muutmine, mis antud detailplaneeringu eesmärke silmas pidades on Altserva tn 23 krundi osas üldplaneeringut täpsustav. Vastavalt muutunud majanduskeskkonnale ja üldplaneeringuga lubatule soovitakse detailplaneeringu koostamisega määrata maa-alale kõrvalfunktsioon – elamumaale määrata ärimaa kõrvalfunktsioon. Võttes arvesse asjaolu, et planeeritava Altserva tn 23 krundi suurus on üldplaneeringuga ette kavandatud perspektiivse tootmis-  ja ärialaga võrreldes väike, ei ole tegemist üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbe ulatusliku muutmisega. Tegemist on Ahtme linnaosa Puru asumist kagusse ulatuva piirkonna juhtotstarbe üldplaneeringut täpsustava detailplaneeringuga.

Planeeringuga ei muudeta olemasolevaid krundipiire, mistõttu ei mõjuta vaadeldava maa-ala maakasutuse juhtfunktsiooni muutmine avalikku huvi ega linna infrastruktuuri toimimist. Ärimaafunktsiooni kasuks on ümbritsevas piirkonnas kruntidele Ahtme linnaosa üldplaneeringuga Altserva tänava paaritu tänavapoolele kavandatud tootmis- ja ärimaa maa-alade laiendamine ja arendamine. Kavandatav tegevus ei takista teiste ümbruskonna kinnistute maakasutust.

Planeering muudab maastikupilti, kuid võrreldes olemasolevaga annab planeeritava ala korrastatumaks ja kompaktsemaks muutmine ümbruskonnale lisaväärtust.

Detailplaneeringu lähipiirkonnas puuduvad teised strateegilised kavad, mille elluviimist kavandatav tegevus võiks negatiivselt mõjutada.

Detailplaneeringu realiseerimisel avaldub lähipiirkonna arengule sotsiaalmajanduslikus võtmes pigem positiivne mõju, kuna see toob kaasa elanike lisandumise ja linnaruumi korrastamise.

Detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi. Kavandatav tegevus ei sea eeldatavalt ohtu inimeste tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara. Kuna kavandatava tegevuse mõju suurus ja ruumiline ulatus ei ole teadaoleva info põhjal ümbritsevale keskkonnale ohtlik ega ületa keskkonna vastupanu- ning taasutmisvõimet, siis oluline keskkonnamõju puudub. Seetõttu puudub vajadus keskkonnamõju strateegilise hindamise menetluse algatamiseks Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas kinnistute Ahtme mnt 72a ja Altserva tn 23 ning lähiala detailplaneeringule.

15.11.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab planeeringu menetlemisest:

Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. detsembri 2017.a otsusega nr 26 kinnitati Kohtla-Järve linna kehtestatud üldplaneeringute ülevaatamise tulemused. Ülevaatamise tulemusena jõuti järeldusele, et Kohtla-Järve linnas Järve, Ahtme, Sompa, Kukruse ja Oru linnaosa kehtivad üldplaneeringud on linnaarengu suunamiseks jätkusuutlikud ja asja- ning ajakohased.

Üldplaneeringu ülevaatamise tulemuste raames analüüsiti Kohtla-Järve Linnavolikogu 31. oktoobri 2018.a otsuses nr 57 „Kohtla-Järve linna kehtivate üldplaneeringute raames detailplaneeringute ülevaatamine” kehtivate detailplaneeringute realiseerimise võimalusi, kas üle viie aasta tagasi kehtestatud detailplaneeringud on endiselt aktuaalsed ja neid on võimalik realiseerida.

Kehtestatud detailplaneeringute ülevaatamise tulemusena selgitati välja arendajate reaalsed plaanid ja detailplaneeringute edaspidised elluviimise võimalused ning kui puudub soov planeeringuid ellu viia või on ilmnenud muud takistused, kaaluda planeeringute kehtetuks tunnistamist. Realiseerimata jäänud planeeringute osas on arendajatega peetud kirjavahetust, et selgitada välja koostatud detailplaneeringute üldplaneeringutele vastavust ja sellekohaselt detailplaneeringute sobivust ja ajakohasust. Tehtud analüüsi põhjal jäeti kehtima 71 detailplaneeringut ning kehtetuks tunnistati kaks detailplaneeringut tervikuna ja üks osaliselt. Täies mahus tunnistati kehtetuks Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas Tammiku tn 5a maaüksuse detailplaneering ja Järve linnaosas Kohtla-Järve haigla ja kaubahalli Prestone piirkonna detailplaneering. Osaliselt tunnistati kehtetuks Järve linnaosas Kalevi tn 37a maa-aluste mahutite ja asfaltplatsi osa ning sellega piirneva maa-ala detailplaneering.

Lähtuvalt Planeerimisseaduse § 139 lõikes 2 sätestatust tehakse detailplaneeringu kehtestamise või kehtestamata jätmise otsus hiljemalt 3 (kolme) aasta möödumisel detailplaneeringu algatamisest arvates, et tagada detailplaneeringute koostamine mõistliku aja jooksul. Selle alusel analüüsiti Kohtla-Järve linnas menetluses olevate ja seisma jäänud pooleliolevate detailplaneeringute seisu.

Kohtla-Järve Linnavalitsus tegi koostööd omanike ja planeeringu algatamist taotlenud isikutega, uurimaks kõiki asjas tähtsust omavaid asjaolusid, et selgitada välja, kas nad on huvitatud edasisest menetlusest ning tunnevad huvi planeeringu liikumisest ja menetlemisega pooleliolevate detailplaneeringute lõpuleviimisest. Tehtud kirjavahetuste põhjal on peamisteks ajaoludeks algatatud detailplaneeringute seismajäämisel huvitatud isikute poolt planeeritava ala suhtes reformimata riigimaa korral arendaja huvi kadumine esialgsete ja ebaselgete eesmärkide tõttu, huvitatud isikute puudumine ehk kustutamine äriregistrist, välismaalastest arendajate kadumine ja arendajate loobumine edasisest detailplaneeringu koostamisest.

Seega selgus, et lõpetada on vaja kaheksateist algatatud ja seismajäänud detailplaneeringu menetlust, kuna omanikud ja huvitatud isikud ei tegutse enam või ei ole huvitatud planeeringu koostamise jätkamisest.

Viimati mainitud otsuse lisas 1 on esitatud kehtivate detailplaneeringute nimekiri ja lisas 2 detailplaneeringute menetluse lõpetamise otsused.

Otsusega saab tutvuda Kohtla-Järve linna kodulehel www.kohtla-jarve.ee  „Areng- ja planeerimine” – üldplaneeringute ülevaatamine” lingi all

07.11.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest:

Kohtla-Järve Linnavolikogu 31. oktoobri 2018.a otsusega nr 59 on kehtestatud Pärna tn 49 kinnistu (katastritunnus 32212:003:0170), Ravi tänava puupargi ning ümbritsevate Pärna, Ravi ja  Mõisa tee tänavate lõikude detailplaneering.  Planeeringu eesmärgiks on kaaluda olemasolevale koolihoonele juurdeehitamise ja koolistaadioni rajamisele ehitusõiguse määramise võimalust, tehnovõrkude, haljastuse ning jalg- ja jalgrattatee kavandamine, seadusest tulenevate kitsenduste ja servituutide määramine, piirnevatel Pärna, Ravi ja Mõisa tee tänavate lõikudel liikluse ning parkimisevõimaluse korraldamine, teenindavate rajatiste ja teede asukoha määramine.

Planeeritava ala suurus koos haaratud Ravi tänav L1, Pärna tänava lõik 5 ja Mõisa tee L1 tänavate lõikudega on umbes 3,8 ha.

Kavandatav detailplaneering sisaldab Kohtla-Järve linna Järve linnaosa üldplaneeringu  muutmise ettepanekut haljasala- ja parkmetsamaa sihtotstarbe muutmist üldkasutatava hoone maa juhtfunktsiooniks (katastri järgi – sotsiaalmaa). Ravi tänava puupargialal on valdavalt kehvas seisukorras olevad õunapuud.

Üldplaneeringu muutmine on vajalik, kuna koolil olev spordiväljaku suurus ei rahuldada planeeritava ala kooli ning Pärna tn 47 krundile kavandatava riigigümnaasiumi sportimisvajadusi. 

Planeeringuga muudetakse vähesel määral planeeringualasse haaratud olemasolevate kruntide suurust ja piire kruntide ümberkorraldamise teel, - et laiendada Mõisa tee ja Pärna tänava teemaad jalg- ja jalgrattatee planeerimiseks Mõisa tee tänavale ja Pärna tänavale, ning koolistaadioni paigutamiseks - suurendada olemasoleva Ravi tänava puupargi krunti Pärna tn 49 ja Ravi tänava puupargi kruntide vahelist piiri nihutamise teel.
Planeeringu lahendusega on määratud ehitusõigus Pärna tn 49 koolihoone juurdeehitus koolilaiendamiseks, ning Ravi tänava puupargi alale staadioni rajamiseks ja lahendatakse juurdepääsud ning parkimise võimalused.
Detailplaneeringu lahendus võimaldab krundile pos 1 ehitada kuni kolme hoonet, kõrgusega kuni 4 korrust, hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala 5000 m2, krundile positsioon 2 on lubatud ehitada kuni 140 m2 ehitusaluse pinnaga kuni 5 m kõrgune hoone staadioni teenindamiseks. Planeeringu pos1 hoonestusala ja ümbritsevate tänavate vahele on planeeritud puhvriks haljasala. Planeeringulahenduses on arvestatud, et naaberkinnistul Pärna tn 47 hakkab paiknema vana koolihoone asemel riigigümnaasiumi uus hoonestus. Seoses sellega on säilitatud juurdepääsuteed ja ümbritseval alal liiklus optimeeritud. Detailplaneeringuga lahendatakse Mõisa tee tänava korterelamute nr 8, 8a ja Ravi tänava 13 ja 13a ja Slaavi põhikooli vahelisel teelõigul sõiduautode liikumise, peatumise ja jalgtee rajamise võimalused.

Liikluskorralduse osas on määratud ühesuunalise liiklusega Pärna ja Mõisa tee vaheline  Noorte tänava lõik ja kavandatakse ühesuunaliseks Mõisa tee tänava lõik, millel sõidutee planeeritakse 3,5 m laiusega ja selle lääneküljele 2,5 m laiune parkimisrida ja 3,5 m laiune jalg- ja jalgratta tee.

Seega planeeritav tegevus ei halvenda juurdepääsu-, liikluse korralduse ning kasutamise osas olemasolevat olukorda.

Detailplaneeringute materjalid on kättesaadavad Kohtla-Järve linna kodulehel www.kohtla-jarve.ee lingi "Areng- ja planeerimine"- "Detailplaneeringud" all.

19.10.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest:
Kohtla-Järve Linnavalitsus 16. oktoobri 2018.a korraldusega nr 566 on kehtestatud Pärna tn 20 kinnistu (katastritunnus 32212:001:0090), ja  ümbritseva ala detailplaneering.  Planeeringu eesmärgiks on kaaluda Pärna tn 20 krundile põhikooli kompleksi ja teenindavate rajatiste ehitamisele ehitusõiguse määramise võimalust, tehnovõrkude, haljastuse ning seadusest tulenevate kitsenduste ja servituutide määramine, ning juurdepääsuteede ja jalgteede asukoha kavandamine, parkimisevõimaluse korraldamine ja olemasoleva koolihoone lammutamine. Planeeritava ala suuruseks on 1,2 ha koos planeeringualasse haaratud Pärna ning Vahtra tänavate lõikudega.

Detailplaneeringu ala ümbritsevad põhja poolt Pärna tänava lõik 4, lääne poolt Vahtra tänav L1, ida ja lõuna poolt elamumaa Pärna tn 22 ja Pärna tn 22a ja Keskallee 18a ja Keskallee 20a kinnistud ning Vahtra tn 6 Eesti Punane Rist hoone.

Kavandatav detailplaneering ei sisalda Kohtla-Järve linna Järve linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
 
Planeeringu lahendusega  ei muudeta kruntide piire. Määratakse ehitusõigus Pärna tn 20 krundile uue koolihoone ehitamiseks,  ja vana koolihoone lammutamiseks.
Planeeringu lahendusega määratakse ehitusõigus Pärna tn 20 kinnistule uue hoone ehitamiseks ja lahendatakse juurdepääsud ning parkimise võimalused.
Detailplaneeringuga lahendatakse  kinnistu piirneval alal Pärna ja Vahtra tänava teelõigul sõiduautode liikumise, peatumise ja jalgtee rajamise võimalused ja kergliiklusteede kulgemine.
Vahtra tänaval on ette nähtud allee uuendamine kogu allee ulatuses ning Pärna tänaval vähesel määral, et tagada peatumistaskute rajamise võimalus.
Planeeringu elluviimisega parendatakse Pärna ja Vahtra tänavate lõikudel liikumise tingumused.

Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad Kohtla-Järve linna kodulehel www.kohtla-jarve.ee  lingi "Areng- ja planeerimine" - "Detailplaneeringud" lingi all.

05.10.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest:
Kohtla-Järve Linnavalitsus 28. augusti 2018.a korraldusega nr 449 on võetud vastu Pärna tn 20 kinnistu (katastritunnus 32212:001:0090), ja  ümbritseva ala detailplaneering.  Planeeringu eesmärgiks on kaaluda Pärna tn 20 krundile põhikooli kompleksi ja teenindavate rajatiste ehitamisele ehitusõiguse määramise võimalust, tehnovõrkude, haljastuse ning seadusest tulenevate kitsenduste ja servituutide määramine, ning juurdepääsuteede ja jalgteede asukoha kavandamine, parkimisevõimaluse korraldamine ja olemasoleva koolihoone lammutamine. Planeeritava ala suuruseks on 1,2 ha koos planeeringualasse haaratud Pärna ning Vahtra tänavate lõikudega.

Detailplaneeringu ala ümbritsevad põhja poolt Pärna tänava lõik 4, lääne poolt Vahtra tänav L1, ida ja lõuna poolt elamumaa Pärna tn 22 ja Pärna tn 22a ja Keskallee 18a ja Keskallee 20a kinnistud ning Vahtra tn 6 Eesti Punane Rist hoone.

Kavandatav detailplaneering ei sisalda Kohtla-Järve linna Järve linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
 
Planeeringu lahendusega  ei muudeta kruntide piire. Määratakse ehitusõigus Pärna tn 20 krundile uue koolihoone ehitamiseks, arvestades vajadusega lammutada olemasoleva hoone.
Planeeringu lahendusega määratakse ehitusõigus Pärna tn 20 kinnistule uue hoone ehitamiseks ja lahendatakse juurdepääsud ning parkimise võimalused. Krundile on lubatud ehitusõigus kokku ehitusaluse pindalaga 2100 m2.

Olemasolevale Pärna tn 20 krundile on planeeritud normatiivide järgi kooli personalile vähemalt 10 sõiduki parkimiskohaga ala ning jalgrataste parkimiseks 100 kohta, millest pool on varjualuse all. Täiendavalt saab parkida Pärna ja Vahtra tänavate lõikudel, mis on joonisel näidatud võimaliku illustratiivse parkimise lahendusena. Tehakse ettepanek määrata piirnevatel tänavatel enne koolimaja sõidukiiruseks 30 km/h ning Pärna ja Vahtra tänava ristmik kavandada tõstetud ristmikuks. Antud tänavate lõikudel on sõidutee äärde ette nähtud peatumis/parkimistaskud laiusega 2,5 m.

Mõlemale tänavale on kavandatud kergliiklusteed. Detailplaneeringuga lahendatakse  kinnistu piirneval alal Pärna ja Vahtra tänava teelõigul sõiduautode liikumise, peatumise ja jalgtee rajamise võimalused.
Planeeringuga on lahendatud uue haljastuse tingimused, mille aluseks on võetud esteetilise linnaruumi loomise ja atraktiivsuse põhimõtted ning visuaalse barjääri loomiseks kohustuslik haljastus naaberkruntide poolsetel aladel. Vahtra tänaval on ette nähtud allee uuendamine kogu allee ulatuses ning Pärna tänaval vähesel määral, et tagada peatumistaskute rajamise võimalus.
Planeeringu elluviimisega parendatakse Pärna ja Vahtra tänavate lõikudel liikumise tingimused.
Antud detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal alates 17. septembrist kuni 30 septembrini  2018.a ei laekunud märkusi, ettepanekuid ega vastuväiteid.
Planeeringu menetlus jätkatakse vastavalt seadusandlusele.

27.09.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest:
 
Kohtla-Järve Linnavalitsuse 25. septembri 2018.a korraldusega nr 497 on kehtestatud Kohtla-Järve linna
Tehase tn 9 kinnistu (katastritunnus 32201:001:0088), ja  lähiala detailplaneering.  Planeeringu eesmärgiks on kaaluda antud kinnistule tootmishoonete ja teenindavate rajatiste ehitamisele ehitusõiguse määramise võimalust, tehnovõrkude, haljastuse ning seadusest tulenevate kitsenduste ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus koos Tehase tänava haaratud alaga  on umbes 2,8 ha.
Detailplaneeringu huvitatud isikuks on OÜ Portlif Grupp. Detailplaneeringu koostajaks on OÜ AIT Projekt.
Detailplaneeringuala ümbritseb lõunast krundiga piirnev Tehase tänav L2 (katastritunnus 32201:001:0302), lääne poolt Tehase tn 1b ja reformimata riigimaa, kus asuvad tootmishooned ja Tehase tn 1a alajaama kinnistu (katastritunnus 32201:001:0088). Idast ja põhjast külgneb reformimata riigimaaga, mis on kavandatud Järve linnaosa üldplaneeringu järgi tootmismaa juhtfunktsiooniks.

Kavandatav detailplaneering ei sisalda Kohtla-Järve linna Järve linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Planeeringu lahendusega  ei muudeta kruntide piire. Planeeringulahendusega käsitletakse ühte tootmismaa juhtfunktsiooniga krunti Tehase tn 9.

Krundile on lubatud maksimaalne hoonestusala, kuhu on määratud ehitusõigus õlijäätmete ümbertöötlemise kompleksi täiendavate tootmis- ja teenindavate hoonete ja  rajatiste ehitamiseks.

Hoonestusala on planeeritud naaberkinnistutest 4 meetri kaugusele. Hoonete maksimaalseks kõrguseks on lubatud kuni 12,0 meetrit, rajatise (korstna) kõrguseks on lubatud kuni  32 meetrit. Krundil asuv olemasolev hoonestus jääb kavandatud planeeringu hoonestusalasse. Hoonete arhitektuur on otstarbekohase vormi- ja fassaadikäsitlusega.

Tehase tänav L2 teemaa krundile hoonestusala ei ole määratud.
 
Detailplaneeringute materjalid on kättesaadavad Kohtla-Järve linna kodulehel www.kohtla-jarve.ee  lingi "Areng- ja planeerimine"- "Detailplaneeringud" all.


31.08.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest:
Kohtla-Järve Linnavalitsus 28. augusti 2018.a korraldusega nr 449 on võetud vastu Pärna tn 20 kinnistu (katastritunnus 32212:001:0090), ja  ümbritseva ala detailplaneering.  Planeeringu eesmärgiks on kaaluda Pärna tn 20 krundile põhikooli kompleksi ja teenindavate rajatiste ehitamisele ehitusõiguse määramise võimalust, tehnovõrkude, haljastuse ning seadusest tulenevate kitsenduste ja servituutide määramine, ning juurdepääsuteede ja jalgteede asukoha kavandamine, parkimisevõimaluse korraldamine ja olemasoleva koolihoone lammutamine. Planeeritava ala suuruseks on 1,2 ha koos planeeringualasse haaratud Pärna ning Vahtra tänavate lõikudega.

Detailplaneeringu ala ümbritsevad põhja poolt Pärna tänava lõik 4, lääne poolt Vahtra tänav L1, ida ja lõuna poolt elamumaa Pärna tn 22 ja Pärna tn 22a ja Keskallee 18a ja Keskallee 20a kinnistud ning Vahtra tn 6 Eesti Punane Rist hoone.

Kavandatav detailplaneering ei sisalda Kohtla-Järve linna Järve linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Planeeringu lahendusega  ei muudeta kruntide piire. Määratakse ehitusõigus Pärna tn 20 krundile uue koolihoone ehitamiseks, arvestades vajadusega lammutada olemasoleva hoone, mille ruumid ei sobi oma vananenud ruumiprogrammi, logistika ja hoone tarindite tehnilise seisundi tõttu uue koolivõrgu loomise tarbeks.

Planeeringu lahendusega määratakse ehitusõigus Pärna tn 20 kinnistule uue hoone ehitamiseks ja lahendatakse juurdepääsud ning parkimise võimalused. Krundile on lubatud ehitusõigus kokku ehitusaluse pindalaga 2100 m2, kaks hoonet, lubatud kõrgusega kuni kolm maapealset korrust ja kuni üks keldrikorrus. Kõrgus on kavandatud kuni 16 meetrit, kus madalam hoonestus on Vahtra tänava ääres ja kõrgem Pärna tänava ääres selliselt, et see langeks kuni 9,0 meetrini Pärna tn 22 maja poolses osas.

Olemasolevale Pärna tn 20 krundile on planeeritud normatiivide järgi kooli personalile vähemalt 10 sõiduki parkimiskohaga ala ning jalgrataste parkimiseks 100 kohta, millest pool on varjualuse all. Täiendavalt saab parkida Pärna ja Vahtra tänavate lõikudel, mis on joonisel näidatud võimaliku illustratiivse parkimise lahendusena. Tehakse ettepanek määrata piirnevatel tänavatel enne koolimaja sõidukiiruseks 30 km/h ning Pärna ja Vahtra tänava ristmik kavandada tõstetud ristmikuks. Antud tänavate lõikudel on sõidutee äärde ette nähtud peatumis/parkimistaskud laiusega 2,5 m.

Mõlemale tänavale on kavandatud kergliiklusteed. Detailplaneeringuga lahendatakse  kinnistu piirneval alal Pärna ja Vahtra tänava teelõigul sõiduautode liikumise, peatumise ja jalgtee rajamise võimalused.
Planeeringuga on lahendatud uue haljastuse tingimused, mille aluseks on võetud esteetilise linnaruumi loomise ja atraktiivsuse põhimõtted ning visuaalse barjääri loomiseks kohustuslik haljastus naaberkruntide poolsetel aladel. Vahtra tänaval on ette nähtud allee uuendamine kogu allee ulatuses ning Pärna tänaval vähesel määral, et tagada peatumistaskute rajamise võimalus.

Planeeringu elluviimisega parendatakse Pärna ja Vahtra tänavate lõikudel liikumise tingumused.

Detailplaneering  on  avalikul väljapanekul alates 17. septembrist kuni 30 septembrini  2018.a Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad Kohtla-Järve linna kodulehel www.kohtla-jarve.ee  lingi "Areng- ja planeerimine" - "Detailplaneeringud" lingi all.


28.08.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest:
Kohtla-Järve Linnavalitsuse 24. juuli 2018.a korraldusega nr 374 võeti vastu Tehase tn 9 kinnistu (katastritunnus 32201:001:0088), ja  lähiala detailplaneering.  Planeeringu eesmärgiks on kaaluda antud kinnistule tootmishoonete ja teenindavate rajatiste ehitamisele ehitusõiguse määramise võimalust, tehnovõrkude, haljastuse ning seadusest tulenevate kitsenduste ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus koos Tehase tänava haaratud alaga  on umbes 2,8 ha.
Detailplaneeringu huvitatud isikuks on OÜ Portlif Grupp. Detailplaneeringu koostajaks on OÜ AIT Projekt.
Kavandatav detailplaneering ei sisalda Kohtla-Järve linna Järve linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringu   avaliku väljapaneku ajal, mis toimus alates 13. augustist kuni 27 augustini  2018.a ei laekunud detailplaneeringule ettepanekuid, märkusi ega vastuväiteid.
Detailplaneeringu menetlust jätkatakse vastavalt seadusandlusele.

Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad Kohtla-Järve linna kodulehel www.kohtla-jarve.ee  lingi "Areng- ja planeerimine" - "Detailplaneeringud" lingi all.

10.08.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest:
Kohtla-Järve Linnavalitsuse 24. juuli 2018.a korraldusega nr 375 on kehtestatud Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Kohtla-Järve tööstuspark 3 kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärgiks on maa-alale maakasutamise juhtfunktsiooni määramine tootmismaaks, maa-ala kruntideks jagamine ja ehitusõiguse määramine tootmis- ja teenindushoonete ehitamiseks.
Kavandatav detailplaneering ei sisalda Kohtla-Järve linna Järve linnaosa üldplaneeringu (kehtestatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. veebruari 2008. a otsusega nr 265) muutmise ettepanekut.
Detailplaneeringu ala suuruseks on umbes 85,0 ha koos planeeringualasse haaratud ala ümbritseva reformimata riigimaa aladega, Kaevuri tn 37 krundiga ja Kaevuri tänava lõikudega.
 
Planeeringulahendusega moodustatakse tootmiskruntide sobiv struktuur ning määratakse ehitusõigus tootmishoonete ja rajatiste ehitamiseks.
 
Planeeringuga on lahendatud kaitsehaljastuse tingimused, mille aluseks on Järve linnaosa üldplaneeringulahendus, lahendatud tehnovõrkude liitumise võimalused ja servituutide vajadused. Liikluse korraldus ei näe ette muudatusi, kuna olemasolev Kaevuri tänav on peamiselt tootmistranspordi liikumisega tänav ja on juurdepääsuks planeeringualale.
 

Planeeringulahendusega on moodustatud kokku 41 tootmismaa juhtfunktsiooniga ja neli transpordimaa juhtfunktsiooniga krunti.

Kruntidele on lubatud maksimaalne hoonestusala, mis on naaberkinnistutest 4 meetri kaugusel ja teemaast 15 meetri kaugusel. Kruntide hoonestusalad on võimalik vastavalt vajadusele liita. Rajatisi on lubatud ehitada ka hoonestusalast väljapoole. Hoonete maksimaalseks kõrguseks on lubatud kuni 50 meetrit, moodulseintega seadmete ja rajatiste maksimaalseks kõrguseks on lubatud kuni 80 meetrit.

Planeeritav tegevus ei halvenda juurdepääsu ning kasutamise osas olemasolevat olukorda.
 
Detailplaneeringute materjalid on kättesaadavad Kohtla-Järve linna kodulehel www.kohtla-jarve.eee lingi "Areng- ja planeerimine"- "Detailplaneeringud" all.


10.07.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest:
 
Kohtla-Järve Linnavalitsuse 29. juuni 2018.a korraldusega nr 349 on kehtestatud Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Järveküla tee 50 ja 50 s kinnistute ja ümbritseva ala kuni Niidu tänavani Vironia keskuse laiendamise detailplaneering.
Planeeringu eesmärgiks on reformimata riigimaale juhtfunktsiooni ja ehitusõiguse määramine, maa-ala kruntideks jagamine, tehnovõrkude asukoha kavandamine, liikluse korraldamine, tankla ehitamiseks krundil asukoha leidmine, haljastuse kavandamine ärihoonete, tankla ja teenindavate rajatiste, teede ja mänguala rajamiseks.
Planeeritava ala suuruseks on 6,8 ha. Planeeringualasse on kaasatud reformimata maariba Järveküla tee 50 kinnistust ida pool ning osa suuremast reformimata maaüksusest kõnealusest kinnistust lõuna pool ja Järveküla tee 50 kinnistu ümbritsevad transpordimaad: Järveküla tee lõik 11 (katastritunnus 32213:001:0039), Järveküla tee 50m (katastritunnus 32213:001:0048), Järveküla tee 50p (katastritunnus 32213:001:0049).
Planeeringu lahenduse kavandamisel on koostatud Liikluslahendus OÜ poolt detailplaneeringu liiklusanalüüs, mille alusel on tehtud ettepanekud planeeringuala liikluslahenduse täiendamiseks.
 

Kavandatav planeering ei sisalda Kohtla-Järve linna Järve linnaosa üldplaneeringu  muutmise ettepanekut.

Järve linnaosa üldplaneeringuga on antud piirkond ette nähtud perspektiivse ärimaana.

Planeeringulahendusega on lubatud krundile pos 1, sihtotstarve ärimaa, hoonestusala piires ehitada kaubanduskeskuse laiendus koos bussijaamaga kokku kaks hoonet kõrgusega kuni kolme korrust ja ehitusaluse pindalaga kuni 22300 m2, krundile pos 2 sihtotstarve ärimaa, lubatud hoonestusala piires tankla kompleksi rajamine ehitusaluse pindalaga 1400 m2 kuni kaks ühekorruselist hoonet, krundile pos 3, sihtotstarve ärimaa, lubatud hoonestusala piirides üks kaubanduskeskuse- ja/või büroohoone ehitusaluse pindalaga 1200 m2, kõrgusega kuni kolm korrust. Krunt pos 4 on kavandatud üldkasutatavaks maaks, kuhu on planeeritud haljasala ja mänguväljak. Krunt pos 5 on planeeritud avalikult kasutatavaks tänavaks - teemaa.

Planeeritav tegevus ei halvenda juurdepääsu-, liikluse korralduse ning kasutamise osas olemasolevat olukorda.

22.06.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest:

Kohtla-Järve Linnavalitsus 21. veebruari 2017.a korraldusega nr 188 on algatatud Tehase tn 9 kinnistu (katastritunnus 32201:001:0088), ja  lähiala detailplaneering.  Planeeringu eesmärgiks on kaaluda antud kinnistule tootmishoonete ja teenindavate rajatiste ehitamisele ehitusõiguse määramise võimalust, tehnovõrkude, haljastuse ning seadusest tulenevate kitsenduste ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on umbes 2 ha.

Detailplaneeringu huvitatud isikuks on OÜ Portlif Grupp. Detailplaneeringu koostajaks on OÜ AIT Projekt.

Detailplaneeringu ala ümbritsevad lõunast krundiga piirnev Tehase tänav L2 (katastritunnus 32201:001:0302), lääne poolt Tehase tn 1b reformimata krunt, kus asuvad tootmishooned ja Tehase tn 1a alajaama kinnistu (katastritunnus 32201:001:0088). Idast ja põhjast reformimata riigimaa. Põhjast ja idast Tehase tn 9 ümbritsev reformimata riigimaa on kavandatud Järve linnaosa üldplaneeringu järgi tootmismaa juhtfunktsiooniks.

Kavandatav detailplaneering ei sisalda Kohtla-Järve linna Järve linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
 
Planeeringu lahendusega  ei muudeta kruntide piire. Tootmise laiendamise eesmärgil krundile kavandatakse vähemalt kolm hoonet ja suitsukorstna ehitamine.
Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad Kohtla-Järve linna kodulehel www.kohtla-jarve.ee  lingi "Areng- ja planeerimine" - "Detailplaneeringud" lingi all.” Detailplaneeringu eskiislahendus on  avalikul väljapanekul alates 19. juuni  2018.a

Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 28 juunil 2018.a Kohtla-Järve linnavalitsuses, Keskallee 19, Kohtla-Järve,  hoone l korrusel volikogu saalis, algusega kell 16.00.

17.04.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest:

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 27. veebruari 2018.a korraldusega nr 114 on vastu võetud Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Kohtla-Järve tööstuspark 3 kinnistu detailplaneering. Planeeringu eesmärgiks on maa-alale juhtfunktsiooni ja ehitusõiguse määramine, maa-ala kruntideks jagamine, tehnovõrkude asukoha kavandamine, liikluse korraldamine, tankla ehitamiseks krundil asukoha leidmine, haljastuse kavandamine ärihoonete, tankla ja teenindavate rajatiste, teede ja mänguala rajamiseks.

Detailplaneeringu eesmärgiks on maa-alale maakasutamise juhtfunktsiooni määramine tootmismaaks, maa-ala kruntideks jagamine ja ehitusõiguse määramine tootmis- ja teenindushoonete ehitamiseks.

Kavandatav detailplaneering ei sisalda Kohtla-Järve linna Järve linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringu ala ümbritsevad raudtee maaüksused: lõunast ja läänest Vaheküla Jaam - Baasi I Raudtee 2. maatükk (katastritunnus 32217:001:0017), lõunast ja idast Kohtla - Ümbersõidu - Kohtla-Järve Jaama krunt (katastritunnus 32219:001:0007) ja Kohtla-Järve - Ereda Raudtee (katastritunnus 32219:001:0006) ning nendest kaugemal reformimata riigimaa. Põhjas, loodes ja kirdes asuvad tootmismaa krundid Kaevuri tn 7, 7a, 9 ja Kauba tn 45, 43 ja 41. Kõik krundid on tootmismaa juhtfunktsiooniga, mis on vastavuses Järve linnaosa üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu ala suuruseks on umbes 85,0 ha koos planeeringualasse haaratud ala ümbritseva reformimata riigimaa aladega, Kaevuri tn 37 krundiga ja Kaevuri tänava lõikudega.
 
Planeeringulahendusega moodustatakse tootmiskruntide sobiv struktuur ning määratakse ehitusõigus tootmishoonete ja rajatiste ehitamiseks.
 
Antud detailplaneeringu  avaliku väljapaneku ajal, mis oli alates 28. märtsist kuni 11. aprillini 2018.a ei laekunud detailplaneeringule ettepanekuid, märkusi ega vastuväiteid.
Detailplaneeringu menetlust jätkatakse vastavalt seadusandlusele.


09.04.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest:
Kohtla-Järve Linnavalitsuse 13. veebruari 2018.a korraldusega nr 70 on vastu võetud Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Järveküla tee 50 ja 50 s kinnistute ja ümbritseva ala kuni Niidu tänavani Vironia keskuse laiendamise detailplaneering. Planeeringu eesmärgiks on reformimata riigimaale juhtfunktsiooni ja ehitusõiguse määramine, maa-ala kruntideks jagamine, tehnovõrkude asukoha kavandamine, liikluse korraldamine, tankla ehitamiseks krundil asukoha leidmine, haljastuse kavandamine ärihoonete, tankla ja teenindavate rajatiste, teede ja mänguala rajamiseks.

Kavandatakse Järveküla tee 50 (katastritunnus 32213:001:0065, sihtotstarve 100% ärimaa) ja Järveküla tee 50s (katastritunnus 32213:001:0064, sihtotstarve 100% ärimaa) asuvatele kinnistutele ja Järveküla teest lõunapoolsele ümbritsevale vabale maa-alale ärihoone ehitamist, olemasoleva kaubandusekeskuse laiendamist koos bussiterminali asukoha muutmisega, tõstes see fassaadiga Järveküla tee poole, ning Järveküla tee 50s tankla ehitamiseks kavandatud krundi asukoha muutmist.

Planeeringu lahenduse kavandamisel on koostatud Liikluslahendus OÜ poolt detailplaneeringu liiklusanalüüs, mille alusel on tehtud ettepanekud planeeringuala liikluslahenduse täiendamiseks.

Kavandatav planeering ei sisalda Kohtla-Järve linna Järve linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Järve linnaosa üldplaneeringuga on antud piirkond ette nähtud perspektiivse ärimaana.

Antud detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal, mis oli alates 19. märtsist kuni 31. märtsini 2018.a ei laekunud detailplaneeringule ettepanekuid, märkusi ega vastuväiteid.
Detailplaneeringu menetlust jätkatakse vastavalt seadusandlusele.

09.04.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest:
Kohtla-Järve Linnavolikogu 31. jaanuari 2018.a otsusega nr 34 on vastu võetud Pärna tn 49 kinnistu (katastritunnus 32212:003:0170), Ravi tänava puupargi ning ümbritsevate Pärna, Ravi ja Mõisa tee tänavate lõikude detailplaneering. Planeeringu eesmärgiks on kaaluda olemasolevale koolihoonele juurdeehitamise ja koolistaadioni rajamisele ehitusõiguse määramise võimalust, tehnovõrkude, haljastuse ning jalg- ja jalgrattatee kavandamine, seadusest tulenevate kitsenduste ja servituutide määramine, piirnevatel Pärna, Ravi ja Mõisa tee tänavate lõikudel liikluse ning parkimisevõimaluse korraldamine, teenindavate rajatiste ja teede asukoha määramine.

Planeeritava ala suurus koos haaratud Ravi tänav L1 (katastritunnus 32201:001:0360), Pärna tänava lõik 5 (katastritunnus 32212:001:0067) ja Mõisa tee L1 (katastritunnus 32201:001:0220) tänavate lõikudega on umbes 3,8 ha.

Kavandatav detailplaneering sisaldab Kohtla-Järve linna Järve linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut haljasala- ja parkmetsamaa sihtotstarbe muutmist üldkasutatava hoone maa juhtfunktsiooniks (katastri järgi – sotsiaalmaa). Ravi tänava puupargialal on valdavalt kehvas seisukorras olevad õunapuud.

Antud detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal, mis oli alates 1. märtsist kuni 1. aprillini 2018.a ei laekunud detailplaneeringule ettepanekuid, märkusi ega vastuväiteid.

Detailplaneeringu menetlust jätkatakse vastavalt seadusandlusele.

03.04.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest:
Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. oktoobri 2016.a korraldusega nr 186 on algatatud Jaaniku tn 24 (katastritunnus 32204:002:0253) kinnistule ja lähialale detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasoleva ühiskondlike ehitiste maa maakasutamise juhtfunktsiooni muutmine 100% elamumaa juhtfunktsiooniks, maa-ala kaheks krundiks jagamine ja ehitusõiguse ning arhitektuur-ehituslike nõuete määramine olemasoleva hoone laiendamiseks ja abihoonete ehitamiseks, liikluskorralduse ja parkimise lahendamine, heakorrastuse nõuete kehtestamine, tehnovõrkude ning juurdepääsuteede asukoha määramine ning seadusest tulenevate kitsenduste ja servituutide määramine ja haljastuse kavandamine.

Planeeritav ala asub Ahtme linnaosas Jaaniku tn, Kadri tn ja Mardi tn vahelises elamurajoonis, kuhu jäävad peamiselt kahekorruselised korterelamud. Jaaniku tn 24 kinnistu on hoonestatud. Planeeritavat ala ümbritsevad Jaaniku tn, Kadri tn ja Mardi tn teelõigud ja ida poolt Sõpruse tn 33 kinnistu (katastritunnus 32204:002:0238), kus asub Ahtme Gümnaasiumi algkooli hoone. Planeeringu alal paikneb ühekorruseline hoone, endine nahahaiguste haiglahoone.
 
Kavandatav detailplaneering sisaldab Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosa üldplaneeringu (kehtestatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 25. mai 2011. a otsusega nr 168 „Kohtla-Järve linna Ahtme ja Sompa linnaosade üldplaneeringu kehtestamine“) muutmise ettepanekut – ühiskondlike ehitiste maa juhtfunktsiooni muutmist elamumaa juhtfunktsiooniks. Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosa üldplaneeringu järgi on Jaaniku tn 24 kinnistu juhtfunktsiooniks planeeritud üldkasutatava hoone/rajatise maa.

Üldplaneeringu muutmine on põhjendatud seetõttu, et nahahaigla hoone on SA Ida-Viru keskhaigla on müüdud eraomandisse.

Planeeritaval krundil on olemas ühendused tehnovõrkudega. Avalikult kasutatavate Jaaniku, Mardi ning Kadri tänava ja jalgteede lähedus tagab hea logistilise ühenduse. Seetõttu ei kahjusta vaadeldava maa-ala maakasutuse juhtfunktsiooni muutmine avalikku huvi ega linna infrastruktuuri toimimist.
 
Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad Kohtla-Järve linna kodulehel www.kohtla-jarve.ee lingi "Areng- ja planeerimine" - "Detailplaneeringud" lingi all.”

Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 6 aprillil 2018.a Kohtla-Järve linnavalitsuses, Keskallee 19, Kohtla-Järve,  hoone kuuendal korrusel kabinetis 604, algusega kell 13.00.


08.03.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest:
Kohtla-Järve Linnavalitsuse 13. veebruari 2018.a korraldusega nr 70 on vastu võetud Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Järveküla tee 50 ja 50 s kinnistute ja ümbritseva ala kuni Niidu tänavani Vironia keskuse laiendamise detailplaneering. Planeeringu eesmärgiks on reformimata riigimaale juhtfunktsiooni ja ehitusõiguse määramine, maa-ala kruntideks jagamine, tehnovõrkude asukoha kavandamine, liikluse korraldamine, tankla ehitamiseks krundil asukoha leidmine, haljastuse kavandamine ärihoonete, tankla ja teenindavate rajatiste, teede ja mänguala rajamiseks.
Kavandatakse Järveküla tee 50 (katastritunnus 32213:001:0065, sihtotstarve 100% ärimaa) ja Järveküla tee 50s (katastritunnus 32213:001:0064, sihtotstarve 100% ärimaa) asuvatele kinnistutele ja Järveküla teest lõunapoolsele ümbritsevale vabale maa-alale ärihoone ehitamist,  olemasoleva kaubandusekeskuse laiendamist koos bussiterminali asukoha muutmisega, tõstes see fassaadiga Järveküla tee poole, ning Järveküla tee 50s tankla ehitamiseks kavandatud krundi asukoha muutmist.
Planeeritava ala suuruseks on 6,8 ha. Planeeringualasse kaasatakse transpordimaad: Järveküla tee lõik 11 (katastritunnus 32213:001:0039), Järveküla tee 50m (katastritunnus 32213:001:0048), Järveküla tee 50p (katastritunnus 32213:001:0049) kinnistud ja alajaama krunt Järveküla tee 46a (katastritunnus 32213:001:0022). Planeeringualasse kaasatakse reformimata maariba Järveküla tee 50 kinnistust ida pool ning osa suuremast reformimata maaüksusest kõnealusest kinnistust lõuna pool.
Planeeringu lahenduse kavandamisel on koostatud Liikluslahendus OÜ poolt detailplaneeringu liiklusanalüüs, mille alusel on tehtud ettepanekud planeeringuala liikluslahenduse täiendamiseks.

Kavandatav planeering ei sisalda Kohtla-Järve linna Järve linnaosa üldplaneeringu  muutmise ettepanekut. Järve linnaosa üldplaneeringuga on antud piirkond ette nähtud perspektiivse ärimaana.

Planeeringulahendusega on lubatud krundile pos 1, sihtotstarve ärimaa, hoonestusala piires ehitada kaubanduskeskuse laiendus koos bussijaamaga kokku kaks hoonet kõrgusega kuni kolme korrust ja ehitusaluse pindalaga kuni 22300 m2, krundile pos 2 sihtotstarve ärimaa, lubatud hoonestusala piires tankla kompleksi rajamine ehitusaluse pindalaga 1400 m2 kuni kaks ühekorruselist hoonet, krundile pos 3, sihtotstarve ärimaa, lubatud hoonestusala piirides üks kaubanduskeskuse- ja/või büroohoone ehitusaluse pindalaga 1200 m2, kõrgusega kuni kolm korrust. Krunt pos 4 on kavandatud üldkasutatavaks maaks, kuhu on planeeritud haljasala ja mänguväljak. Krunt pos 5 on planeeritud avalikult kasutatavaks tänavaks - teemaa.

Planeeritav tegevus ei halvenda juurdepääsu-, liikluse korralduse ning kasutamise osas olemasolevat olukorda.

Antud detailplaneering on  avalikul väljapanekul alates 19. märtsist kuni 31. märtsini  2018.a

Planeeringuga saab tutvuda tööpäeviti 08.00 – 16:00 Kohtla-Järve Linnavalitsuses, Keskallee 19, kab 604.

Detailplaneeringute materjalid on kättesaadavad Kohtla-Järve linna kodulehel www.kohtla-jarve.ee lingi "Areng- ja planeerimine"- "Detailplaneeringud" all.

08.03.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 27. veebruari 2018.a korraldusega nr 114 on vastu võetud Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Kohtla-Järve tööstuspark 3 kinnistu detailplaneering. Planeeringu eesmärgiks on maa-alale juhtfunktsiooni ja ehitusõiguse määramine, maa-ala kruntideks jagamine, tehnovõrkude asukoha kavandamine, liikluse korraldamine, tankla ehitamiseks krundil asukoha leidmine, haljastuse kavandamine ärihoonete, tankla ja teenindavate rajatiste, teede ja mänguala rajamiseks.
Detailplaneeringu eesmärgiks on maa-alale maakasutamise juhtfunktsiooni määramine tootmismaaks, maa-ala kruntideks jagamine ja ehitusõiguse määramine tootmis- ja teenindushoonete ehitamiseks.
Kavandatav detailplaneering ei sisalda Kohtla-Järve linna Järve linnaosa üldplaneeringu (kehtestatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. veebruari 2008. a otsusega nr 265) muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringu ala ümbritsevad raudtee maaüksused: lõunast ja läänest Vaheküla Jaam - Baasi I Raudtee 2. maatükk (katastritunnus 32217:001:0017), lõunast ja idast Kohtla - Ümbersõidu - Kohtla-Järve Jaama krunt (katastritunnus 32219:001:0007) ja Kohtla-Järve - Ereda Raudtee (katastritunnus 32219:001:0006) ning nendest kaugemal reformimata riigimaa. Põhjas, loodes ja kirdes asuvad tootmismaa krundid Kaevuri tn 7, 7a, 9 ja Kauba tn 45, 43 ja 41. Kõik krundid on tootmismaa juhtfunktsiooniga, mis on vastavuses Järve linnaosa üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu ala suuruseks on umbes 85,0 ha koos planeeringualasse haaratud ala ümbritseva reformimata riigimaa aladega, Kaevuri tn 37 krundiga ja Kaevuri tänava lõikudega.

Planeeringulahendusega moodustatakse tootmiskruntide sobiv struktuur ning määratakse ehitusõigus tootmishoonete ja rajatiste ehitamiseks.

Planeeringuga on lahendatud kaitsehaljastuse tingimused, mille aluseks on Järve linnaosa üldplaneeringulahendus, lahendatud tehnovõrkude liitumise võimalused ja servituutide vajadused. Liikluse korraldus ei näe ette muudatusi, kuna olemasolev Kaevuri tänav on peamiselt tootmistranspordi liikumisega tänav ja on juurdepääsuks planeeringualale.

Planeeringulahendusega on moodustatud kokku 41 tootmismaa juhtfunktsiooniga ja neli transpordimaa juhtfunktsiooniga krunti.

Kruntidele on lubatud maksimaalne hoonestusala, mis on naaberkinnistutest 4 meetri kaugusel ja teemaast 15 meetri kaugusel. Kruntide hoonestusalad on võimalik vastavalt vajadusele liita. Rajatisi on lubatud ehitada ka hoonestusalast väljapoole. Hoonete maksimaalseks kõrguseks on lubatud kuni 50 meetrit, moodulseintega seadmete ja rajatiste maksimaalseks kõrguseks on lubatud kuni 80 meetrit.

Planeeritav tegevus ei halvenda juurdepääsu ning kasutamise osas olemasolevat olukorda.

Antud detailplaneering on  avalikul väljapanekul alates 26. märtsist kuni 08. aprillini  2018.a

Planeeringuga saab tutvuda tööpäeviti 08.00 – 16:00 Kohtla-Järve Linnavalitsuses, Keskallee 19, kab 604.


08.03.2018

Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. aprilli 2017.a korraldusega nr 212 on algatatud Kalevi tn 39 kinnistu (katastritunnus 32211:002:0093) ja  lähiala detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärgiks on kaaluda olemasoleva ühiskondlike ehitiste maa maakasutamise juhtfunktsiooni muutmise võimalust 100% ärimaa juhtfunktsiooniks, ehitusõiguse ning arhitektuur-ehituslike nõuete määramine kaubandus- ja teeninduskeskuse rajamiseks, liikluskorralduse ja parkimise lahendamine, heakorrastuse nõuete kehtestamine, tehnovõrkude ning juurdepääsuteede asukoha määramine, seadusest tulenevate kitsenduste ja servituutide määramine, haljastuse kavandamine ning olemasoleva hoone lammutamine.
Planeeritava ala suurus on umbes 3,0 ha.
Detailplaneeringu ala ümbritsevad põhja ja ida poolt Kalevi tänava lõigud (katastritunnused 32201:001:0305, 32211:001:0007, 32211:003:0051, sihtotstarve 100% transpordimaa), lõuna poolt Kalevi tn 37 kinnistu (katastritunnus 32211:002:0092, sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa), lääne poolt Endla tänava L1 lõik (katastritunnus 32201:001:0322, sihtotstarve 100% transpordimaa) ja reformimata riigimaa. Detailplaneeringu ala haarab Kalevi tn 39 kinnistut. Planeeringu alasse kaasatakse osaliselt ka Kalevi tänava lõigud.

Detailplaneeringu huvitatud isikuks on L Tehnoülevaatus OÜ.
Detailplaneeringu koostajaks on  Ruumi Grupp OÜ.
Kavandatav detailplaneering sisaldab Kohtla-Järve linna Järve linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut ühiskondlike ehitiste sihtotstarbe muutmist ärimaa juhtfunktsiooniks.

Planeeringu lahendusega  ei muudeta olemasolevate kruntide piire. Määratakse ehitusõigus  Kalevi tn 39 krundile kaubandus- ja teeninduskeskuse hoonestuse rajamiseks.

Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad Kohtla-Järve linna kodulehel www.kohtla-jarve.ee lingi "Areng- ja planeerimine" - "Detailplaneeringud" lingi all.” Detailplaneeringu eskiislahendus on  avalikul väljapanekul alates 26. veebruarist kuni 12 märtsini  2018.a

Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 13 märtsil 2018.a Kohtla-Järve linnavalitsuses, Keskallee 19, Kohtla-Järve,  hoone esimesel korrusel volikogu saalis, algusega kell 16.00.

14.02.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest:

Kohtla-Järve Linnavalitsus 17. oktoobri 2017.a korraldusega nr 726 on algatatud Pärna tn 20 kinnistu (katastritunnus 32212:001:0090), ja  ümbritseva ala detailplaneering.  Planeeringu eesmärgiks on kaaluda Pärna tn 20 krundile põhikooli kompleksi ja teenindavate rajatiste ehitamisele ehitusõiguse määramise võimalust, tehnovõrkude, haljastuse ning seadusest tulenevate kitsenduste ja servituutide määramine, ning juurdepääsuteede ja jalgteede asukoha kavandamine, parkimisevõimaluse korraldamine ja olemasoleva koolihoone lammutamine. Planeeritava ala suurus on umbes 1,2 ha.

Detailplaneeringu huvitatud isikuks on Kohtla-Järve Linnavalitsus. Detailplaneeringu koostajaks on OÜ Hendrikson ja Ko.

Detailplaneeringu ala ümbritsevad põhja poolt Pärna tänava lõik 4, lääne poolt Vahtra tänav L1, ida ja lõuna poolt elamumaa Pärna tn 22 ja Pärna tn 22a ja Keskallee 18a ja Keskallee 20a kinnistud ning Vahtra tn 6 Eesti Punane Rist hoone.

Kavandatav detailplaneering ei sisalda Kohtla-Järve linna Järve linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Planeeringu lahendusega  ei muudeta kruntide piire. Määratakse ehitusõigus Pärna tn 20 krundile koolihoone ümberehitamiseks ja laiendamiseks, arvestades vajadusega lammutada olemasoleva hoone, mille ruumid ei sobi oma vananenud ruumiprogrammi, logistika ja hoone tarindite tehnilise seisundi tõttu uue koolivõrgu loomise tarbeks. Detailplaneeringuga lahendatakse  kinnistu piirneval alal Pärna ja Vahtra tänava teelõigul sõiduautode liikumise, peatumise ja jalgtee rajamise võimalused.

Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad Kohtla-Järve linna kodulehel www.kohtla-jarve.ee lingi "Areng- ja planeerimine" - "Detailplaneeringud" lingi all.” Detailplaneeringu eskiislahendus on  avalikul väljapanekul alates 10. veebruarist kuni 20 veebruarini  2018.a

Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 20 veebruaril 2018.a Kohtla-Järve linnavalitsuses, Keskallee 19, Kohtla-Järve,  hoone esimesel korrusel volikogu saalis, algusega kell 11.00.

14.02.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest:

Kohtla-Järve Linnavolikogu 31. jaanuari 2018.a otsusega nr 34 on vastu võetud Pärna tn 49 kinnistu (katastritunnus 32212:003:0170), Ravi tänava puupargi ning ümbritsevate Pärna, Ravi ja  Mõisa tee tänavate lõikude detailplaneering.  Planeeringu eesmärgiks on kaaluda olemasolevale koolihoonele juurdeehitamise ja koolistaadioni rajamisele ehitusõiguse määramise võimalust, tehnovõrkude, haljastuse ning jalg- ja jalgrattatee kavandamine, seadusest tulenevate kitsenduste ja servituutide määramine, piirnevatel Pärna, Ravi ja Mõisa tee tänavate lõikudel liikluse ning parkimisevõimaluse korraldamine, teenindavate rajatiste ja teede asukoha määramine.

Planeeritava ala suurus koos haaratud Ravi tänav L1 (katastritunnus 32201:001:0360), Pärna tänava lõik 5 (katastritunnus 32212:001:0067) ja Mõisa tee L1 (katastritunnus 32201:001:0220) tänavate lõikudega on umbes 3,8 ha.

Kavandatav detailplaneering sisaldab Kohtla-Järve linna Järve linnaosa üldplaneeringu  muutmise ettepanekut haljasala- ja parkmetsamaa sihtotstarbe muutmist üldkasutatava hoone maa juhtfunktsiooniks (katastri järgi – sotsiaalmaa). Ravi tänava puupargialal on valdavalt kehvas seisukorras olevad õunapuud.

Planeeringuga on lahendatud haljastuse tingimused, mille aluseks on võetud esteetilise linnaruumi loomise ja atraktiivsuse põhimõtted. Planeeringuala haljastus, puud, mis on heas tervislikus seisundis ja ei jää ehitatavate hoonete alla on kavandatud võimalusel säilitada. Pos 1 hoonestusala ja seda ümbritsevate tänavate vahele on planeeritud puhvriks haljasala. Mõisa tee äärde on planeeritud tänava ning kooli territooriumi eraldamiseks puude rida, sest olemasolevad puud on nudistatud ja kehvas tervislikus seisukorras.

Varem koostatud Pärna tn 47 krundile kavandatava riigigümnaasiumi planeeringuga on antud ettepanekud Pärna haljasala P3 krundi haljastuse ja kujunduse korrastamiseks. Üldplaneeringu muutmine on vajalik, kuna koolil olev spordiväljaku suurus ei rahuldada planeeritava ala kooli ning Pärna tn 47 krundile kavandatava riigigümnaasiumi sportimisvajadusi.

Planeeringuga muudetakse vähesel määral planeeringualasse haaratud olemasolevate kruntide suurust ja piire kruntide ümberkorraldamise teel, - et laiendada Mõisa tee ja Pärna tänava teemaad jalg- ja jalgrattatee planeerimiseks Mõisa tee tänavale ja Pärna tänavale, ning koolistaadioni paigutamiseks - suurendada olemasoleva Ravi tänava puupargi krunti Pärna tn 49 ja Ravi tänava puupargi kruntide vahelist piiri nihutamise teel.

Planeeringu lahendusega on määratud ehitusõigus Pärna tn 49 koolihoone juurdeehitus kooli ruumivajaduse suurenemisel, ning Ravi tänava puupargi alale staadioni rajamiseks ja lahendatakse juurdepääsud ning parkimise võimalused.

Eelmainitud planeeritav tegevus ei halvenda olemasolevat olukorda, vaid võimaldab realiseerida Järve linnaosa üldplaneeringu eesmärke ning tagada koolilastele paremad sportimise võimalused.

Detailplaneeringu lahendus võimaldab krundile pos 1 ehitada kuni kolme hoonet, kõrgusega kuni 4 korrust, hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala 5000 m2, krundile positsioon 2 on lubatud ehitada kuni 140 m2 ehitusaluse pinnaga kuni 5 m kõrgune hoone staadioni teenindamiseks. Planeeringu pos1 hoonestusala ja ümbritsevate tänavate vahele on planeeritud puhvriks haljasala. Planeeringulahenduses on arvestatud, et naaberkinnistul Pärna tn 47 hakkab paiknema vana koolihoone asemel riigigümnaasiumi uus hoonestus. Seoses sellega on säilitatud juurdepääsuteed ja ümbritseval alal liiklus optimeeritud. Detailplaneeringuga lahendatakse Mõisa tee tänava korterelamute nr 8, 8a ja Ravi tänava 13 ja 13a ja Slaavi põhikooli vahelisel teelõigul sõiduautode liikumise, peatumise ja jalgtee rajamise võimalused.

 Liikluskorralduse osas on määratud ühesuunalise liiklusega Pärna ja Mõisa tee vaheline  Noorte tänava lõik ja kavandatakse ühesuunaliseks Mõisa tee tänava lõik, millel sõidutee planeeritakse 3,5 m laiusega ja selle lääneküljele 2,5 m laiune parkimisrida ja 3,5 m laiune jalg- ja jalgratta tee.

Seega planeeritav tegevus ei halvenda juurdepääsu-, liikluse korralduse ning kasutamise osas olemasolevat olukorda.

Antud detailplaneering on  avalikul väljapanekul alates 1. märtsist kuni 2 aprillini  2018.a

Planeeringuga saab tutvuda tööpäeviti 08.00 – 16:00 Kohtla-Järve Linnavalitsuses, Keskallee 19, kab 604.

Detailplaneeringute materjalid on kättesaadavad Kohtla-Järve linna kodulehel www.kohtla-jarve.ee lingi "Areng- ja planeerimine"- "Detailplaneeringud" all.

22.01.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab üldplaneeringu ülevaatamisest:

Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. detsembri 2017.a otsusega nr 26 kinnitati Kohtla-Järve linna kehtestatud  üldplaneeringute ülevaatamise tulemused. Ülevaatamise tulemusena on jõutud järeldusele, et Kohtla-Järve linnas Järve, Ahtme, Sompa, Kukruse ja Oru linnaosa kehtivad üldplaneeringud on linnaarengu suunamiseks jätkusuutlikud ja asja- ning ajakohased. Otsustati lugeda kehtivaks üldplaneeringute täpsustavaks teemaplaneeringuks Kohtla-Järve linna Järve, Ahtme, Kukruse ja Sompa linnaosade miljööväärtuslike hoonestusalade teemaplaneering (kehtestatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 25. mai 2011. a otsusega nr 169).

Järve, Ahtme, Sompa, Kukruse ning Oru linnaosade üldplaneeringute lahendused vastavad Kohtla-Järve linna arengukava aastateks 2016-2034 arengusuundadele ja valdkondlikele arengukavadele ja võimaldavad jätkata planeeringute edasist elluviimist.

Nimetatud üldplaneeringute elluviimine on olnud plaanipärane ja planeeringulahendusi järgiv.
Sompa, Kukruse ja Oru linnaosa üldplaneeringuid muutuvaid detailplaneeringuid kehtestatud ei ole.
Järve ja Ahtme linnaosas on kehtestatud üksikud üldplaneeringut muutvad detailplaneeringud, mille koostamise eesmärgid on pigem täpsustanud üldplaneeringu lahendusi.

Üldplaneeringu ülevaatamise tulemustega saab tutvuda Kohtla-Järve linna kodulehel www.kohtla-jarve.ee

15.11.2017

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest:

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 17. oktoobri 2017.a korraldusega nr 726 on algatatud detailplaneeringu koostamine uue põhikooli ehitamiseks Järve linnaosas Pärna tn 20 (katastritunnus 32212:001:0090, sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa) asuvale kinnistule. Detailplaneeringu eesmärgiks on kaaluda Pärna tn 20 krundile põhikooli kompleksi ja teenindavate rajatiste ehitamisele ehitusõiguse määramise võimalust, tehnovõrkude, haljastuse ning seadusest tulenevate kitsenduste ja servituutide määramine, ning juurdepääsuteede ja jalgteede asukoha kavandamine, parkimisevõimaluse korraldamine ja olemasoleva koolihoone lammutamine.

Planeeritava ala suuruseks on umbes 1,2 ha.

Detailplaneeringu ala ümbritsevad põhja poolt Pärna tänava lõik 4 krunt (katastritunnus 32214:004:0209, sihtotsarve 100% transpordimaa), lääne poolt Vahtra tänav L1 krunt (katastritunnus 32201:001:0354, sihtotstarve 100% transpordimaa), ida poolt Pärna tn 22 ja Pärna tn 22a kinnistud (katastritunnused 32214:004:0134 ja 32214:004:0133, sihtotsarve 100% elamumaa), lõuna poolt Keskallee 18a ja Keskallee 20a kinnistud (katastritunnused 32214:004:0060 ja 32214:004:0062, sihtotsarve 100% elamumaa) ning Vahtra tn 6 kinnistu (katastritunnus 32214:004:0128, sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa). Detailplaneeringuala haarab Pärna tn 20 kinnistut. Planeeringu alasse kaasatakse osaliselt Pärna tänava lõik 4 ja Vahtra tänav L1 tänavate lõigud.

Kinnistul Pärna tn 20, suurusega 10 022 m2, paikneb Kohtla-Järve Kesklinna põhikooli hoonekompleks, mille ruumid ei sobi oma vananenud ruumiprogrammi, logistika ja hoone tarindite tehnilise seisundi tõttu uue koolivõrgu loomise tarbeks ning see planeeritakse  lammutada.

Kohtla-Järve linna Järve linnaosa üldplaneeringus on antud piirkond märgitud üldkasutatavate hoonete juhtfunktsiooniga maa-alaks.

Kavandatav detailplaneering ei sisalda Kohtla-Järve linna Järve linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

08.09.2017

Kohtla-Järve Linnavalitsus annab teada:

Kohtla-Järve Linnavolikogu 30. augusti 2017.a otsusega nr 228 jäeti algatamata Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas Väike tn 13 (katastritunnus 32207:002:0077) kinnistule ja lähialale detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärgiks on kaaluda olemasoleva Väike tn 13 kinnistu elamumaa maakasutamise juhtfunktsiooni muutmise võimalust 50% tootmismaaks ja 50% tavajäätmete käitluse ja ladustamise maaks. Juhtfunktsiooni, ehitusõiguse ja arhitektuur-ehituslike nõuete määramine ehitusjäätmete sorteerimispunkti rajamiseks, liikluskorralduse ja parkimise lahendamine. Samuti heakorrastuse nõuete kehtestamine, haljastuse kavandamine, tehnovõrkude ja juurdepääsuteede asukohtade  ning seadusest tulenevate kitsenduste ja servituutide määramine.
Planeeritava ala suurus on umbes 0,8 ha.

Planeeringust huvitatud isik ja arendaja on Zepparth OÜ.

Vastavalt Zepparth OÜ poolt esitatud detailplaneeringu algatamise avaldusele kavandatakse ehitada Väike tn 13 kinnistule kuni 12 meetri kõrgune ehitusjäätmete sorteerimishoone  ja abihooned.

Detailplaneeringu ala asub Vana-Ahtme asumis Ritsika ja Väike tänavate väikeelamumaade piirkonnas. Väike tn 13 kinnistu asub Kohtla-Järve linna omandis oleval Vana- Ahtme pargi alal. Kinnistu piirneb ida küljest Ahtme-Raudi 0-1,43 km raudteega (katastritunnus 32208:001:0019), teistest suundadest Vana-Ahtme pargiga (katastritunnus 32201:001:0433, üldkasutatav maa 100%). Kinnistu kaugus Ritsika tänavalt on umbes 180 meetrit.
Kehtiva Ahtme linnaosa üldplaneeringu järgi on Väike tn 13 kinnistu maakasutamise sihtotstarbeks määratud 100% elamumaa, mis on säilitatud sel põhjusel, et Väike tn 13 kinnistu asub Ritsika tänava väikeelamumaa piirkonna servas, millest lähtudes on üldplaneeringus kavandatud Vana-Ahtme pargi ja Ritsika tänava vahelisele reformimata riigimaa-alale ka elamumaa juhtfunktsioon, tagades pargi ja parkmetsamaa taluvuse ning Ritsika tn ja Ahtme mnt vahelise väikeelamu piirkonna rekreatsiooniala kasutamise võimalusi. Taotletav detailplaneering sisaldab kehtiva Ahtme linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepaneku, muuta  Väike tn 13 krundi maakasutamise sihtotstarve 100% elamumaast  50% tootmis- ja 50% tavajäätmete käitluse ja ladustamise maaks.

Otsuse langetamisel arvestas Kohtla-Järve Linnavalitsus nii avalikke huve, mis on välja toodud antud juhul kehtestatud üldplaneeringu näol, kui ka huvitatud isiku avalduses esitatud huve. Üldplaneeringus fikseeritud keskkonnakaitselised ja muud linna säästva ning tasakaalustatud arengu kriteeriumid on olulisteks asjaoludeks, mida vältimatult tuleb arvestada üldplaneeringu muutmise ettepaneku ja seeläbi ka detailplaneeringu algatamise taotluse põhjenduste hindamisel. Kohtla-Järve Linnavalitsuse arvamusel ei ole selline põhjendus piisavalt põhjalik, ning on seisukohal, et antud krundil planeeritava elluviimine keset pargiala ja elurajooni toob kaasa väljakujunenud keskkonnaseisundi, mikrokliima ning elukeskkonna taseme langemise. Planeerimisseaduse § 128 lõike 2 punkti 1 kohaselt detailplaneeringut ei algatata eelkõige, kui algatamine on ilmselgelt vastuolus üldplaneeringuga ja sama paragrahvi punkt 3 kohaselt, kui selleks on muu ülekaalukal avalikul huvil põhinev põhjus. Erahuvist lähtuv üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamise avaldus ei kaalu antud juhul avalikku huvi nimetatud piirkonnas.

12.07.2017

Kohtla-Järve Linnavolikogu 31. jaanuari 2017.a otsusega nr 197 on algatatud Pärna tn 49 kinnistu (katastritunnus 32212:003:0170), Ravi tänava puupargi ning ümbritsevate Pärna, Ravi ja  Mõisa tee tänavate lõikude detailplaneering.  Planeeringu eesmärgiks on kaaluda olemasolevale koolihoonele juurdeehitamise ja koolistaadioni rajamisele ehitusõiguse määramise võimalust, tehnovõrkude, haljastuse ning jalg- ja jalgrattatee kavandamine, seadusest tulenevate kitsenduste ja servituutide määramine, piirnevatel Pärna, Ravi ja Mõisa tee tänavate lõikudel liikluse ning parkimisevõimaluse korraldamine, teenindavate rajatiste ja teede asukoha määramine.

Detailplaneeringu huvitatud isikuks on Kohtla-Järve Linnavalitsus. Detailplaneeringu koostajaks on OÜ Artes Terrae.

Planeeritava ala suurus koos haaratud Ravi tänav L1 (katastritunnus 32201:001:0360), Pärna tänava lõik 5 (katastritunnus 32212:001:0067) ja Mõisa tee L1 (katastritunnus 32201:001:0220) tänavate lõikudega on umbes 3,8 ha.

Kavandatav detailplaneering sisaldab Kohtla-Järve linna Järve linnaosa üldplaneeringu  muutmise ettepanekut haljasala- ja parkmetsamaa sihtotstarbe muutmist üldkasutatava hoone maa juhtfunktsiooniks.

Planeeringu lahendusega korrastatakse kruntide struktuur ning määratakse ehitusõigus Ravi tänava puupargi alale (katastritunnus 32201:001:0525) koolistaadioni ehitamiseks ja Pärna tn 49 krundile Slaavi põhikooli hoone laiendamiseks.

Detailplaneeringuga lahendatakse Mõisa tee tänava korterelamute nr 8, 8a ja Ravi tänava 13 ja 13a ja Slaavi põhikooli vahelisel teelõigul sõiduautode liikumise, peatumise ja jalgtee rajamise võimalused.

On valminud antud detailplaneeringu eskiislahendus, millega saab tutvuda Kohtla-Järve linnavalitsuses, Keskallee 19, Kohtla-Järve linn, kabinetis 604 ning linna kodulehel.

Eskiisi avalik väljapanek kestab 12 – 25 juuli 2017.a

Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad Kohtla-Järve linna kodulehel www.kohtla-jarve.ee lingi "Areng- ja planeerimine" - "Detailplaneeringud" lingi all.”

Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 26 juulil 2017.a Kohtla-Järve linnavalitsuses, Keskallee 19, Kohtla-Järve,  hoone esimesel korrusel volikogu saalis, algusega kell 16.00.

08.05.2017

Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. aprilli 2017.a otsusega nr 212 on algatatud Kalevi tn 39 kinnistu (katastritunnus) ja  lähiala detailplaneering.  Planeeringu eesmärgiks on kaaluda olemasoleva ühiskondlike ehitiste maa maakasutamise juhtfunktsiooni muutmise võimalust 100% ärimaa juhtfunktsiooniks, ehitusõiguse ning arhitektuur-ehituslike nõuete määramine kaubandus- ja teeninduskeskuse rajamiseks, liikluskorralduse ja parkimise lahendamine, heakorrastuse nõuete kehtestamine, tehnovõrkude ning juurdepääsuteede asukoha määramine, seadusest tulenevate kitsenduste ja servituutide määramine, haljastuse kavandamine ning olemasoleva hoone lammutamine.

Planeeritava ala suuruseks on umbes 3,0 ha.

Detailplaneeringu ala ümbritsevad põhja ja ida poolt Kalevi tänava lõigud (katastritunnused 32201:001:0305, 32211:001:0007, 32211:003:0051, sihtotstarve 100% transpordimaa), lõuna poolt Kalevi tn 37 kinnistu (katastritunnus 32211:002:0092, sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa), lääne poolt Endla tänava L1 lõik (katastritunnus 32201:001:0322, sihtotstarve 100% transpordimaa) ja reformimata riigimaa. Detailplaneeringu ala haarab Kalevi tn 39 kinnistut, suurusega 29 928 m2, kus asub endise kutseõppeasutuse hoone ehitusaluse pindalaga 2084 m2.  Planeeringu alasse kaasatakse osaliselt Kalevi tänava lõigud.

Kavandatav detailplaneering  sisaldab Kohtla-Järve linna Järve linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut ühiskondlike ehitiste sihtotstarbe muutmist ärimaa juhtfunktsiooniks.

07.02.2017

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest:

Kohtla-Järve Linnavolikogu 31. jaanuari 2017.a otsusega nr 197 on algatatud Pärna tn 49 kinnistu (katastritunnus 32212:003:0170), Ravi tänava puupargi ning ümbritsevate Pärna, Ravi ja  Mõisa tee tänavate lõikude detailplaneering.  Planeeringu eesmärgiks on kaaluda olemasolevale koolihoonele juurdeehitamise ja koolistaadioni rajamisele ehitusõiguse määramise võimalust, tehnovõrkude, haljastuse ning jalg- ja jalgrattatee kavandamine, seadusest tulenevate kitsenduste ja servituutide määramine, piirnevatel Pärna, Ravi ja Mõisa tee tänavate lõikudel liikluse ning parkimisevõimaluse korraldamine, teenindavate rajatiste ja teede asukoha määramine.

Planeeritava ala suuruseks on umbes 3,0 ha.

Detailplaneeringu ala ümbritsevad põhja ja ida poolt Mõisa tee tänava L1 lõik (katastritunnus 32201:001:0220, sihtotstarve 100% transpordimaa), lõuna poolt Ravi tänava L1 lõik (katastritunnus 32201:001:0360, sihtotstarve 100% transpordimaa), lääne poolt on Noorte tänava L2 lõik (katastritunnus 32201:001:0367, sihtotstarve 100% transpordimaa). Detailplaneeringu ala haarab Pärna tn 49 kinnistut ning  krundi lõunapoolset haljasala Ravi tänava puuparki, suurusega 9049 m2, mis vormistatakse munitsipaalomandisse. Planeeringu alasse kaasatakse osaliselt Ravi, Pärna ja Mõisa tee tänavate lõigud.

Kavandatav detailplaneering  sisaldab Kohtla-Järve linna Järve linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut haljasala- ja parkmetsamaa sihtotstarbe muutmist üldkasutatava hoone maa juhtfunktsiooniks.


03.02.2017

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest:

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 31. jaanuari 2017.a korraldusega nr 99 kehtestati Pärna tn 47 kinnistu ja ümbritseva ala detailplaneering.  Planeeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine, tehnovõrkude ning juurdepääsuteede asukoha kavandamine ning seadusest tulenevate kitsenduste ja servituutide määramine, ala ümbritsevatel Pärna, Noorte ja Mõisa tee tänavate lõikudel liikluse korraldamine. Samuti on eesmärgiks haljastuse kavandamine riigigümnaasiumi hoone ja teenindavate rajatiste, teede ja parkimiseala rajamiseks ning olemasoleva koolihoone lammutamine.

Planeeritava ala suuruseks on 2,1 ha koos planeeringu alasse haaratud Pärna, Noorte ning Mõisa tee tänavate lõikudega.

Kavandatav detailplaneering ei sisalda Kohtla-Järve linna Järve linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Planeeringu lahendusega korrastatakse kruntide struktuur ning määratakse ehitusõigus Pärna tn 47 kinnistule uue hoone ehitamiseks ja lahendatakse juurdepääsud ning parkimise võimalused. Pärna tn 47 krundi piiri ei muudeta. Planeeringu lahenduses on tehtud ettepanek muuta Noorte tänava lõik Mõisa tee ja Pärna tänava vahel ühesuunaliseks, suunaga Mõisa tee poole ja lubatud piirkiirusega 30 km/h. Planeeringu alal olemasolevast kaubanduskeskusest lõunas algab kahesuunalise liiklusega Mõisa tee tänav. Detailplaneeringuga lahendatakse Noorte tänava lõigul sõiduautode peatumisvõimalused ja mõlemale poole sõiduteed - jalgteed. Samuti on lahendatud planeeringuala ulatuses Pärna tänava servas riigigümnaasiumi poolsel küljel sõiduautode peatumisrada.

Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad Kohtla-Järve linna kodulehel www.kohtla-jarve.ee lingi "Areng- ja planeerimine" - "Detailplaneeringud" all.


21.12.2016

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest:
Kohtla-Järve Linnavalitsuse 20. detsembri 2016.a korraldusega nr 1347 võeti vastu Pärna tn 47 kinnistu ja ümbritseva ala detailplaneering. Antud detailplaneeringuga kaalutakse võimalusi Järve linnaosas Pärna tn 47 kinnistule riigigümnaasiumi uue hoone ehitamiseks ja ümbritseval alal liikluse korraldamiseks. Planeeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine, tehnovõrkude ning juurdepääsuteede asukoha kavandamine ning seadusest tulenevate kitsenduste ja servituutide määramine, ala ümbritsevatel Pärna, Noorte ja Mõisa tee tänavate lõikudel liikluse korraldamine. Samuti on eesmärgiks haljastuse kavandamine riigigümnaasiumi hoone ja teenindavate rajatiste, teede ja parkimiseala rajamiseks ning olemasoleva koolihoone lammutamine. Planeeringu alasse on haaratud Pärna tn 47 ja 49 kinnistute vaheline Noorte tänava lõik ja Pärna tn 47 põhjapoolne Pärna haljasala P3. Planeeritava ala suuruseks on 2,1 ha koos planeeringu alasse haaratud Pärna, Noorte ning Mõisa tee tänavate lõikudega.
Kavandatav detailplaneering ei sisalda Kohtla-Järve linna Järve linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Planeeringu lahendusega korrastatakse kruntide struktuur ning määratakse ehitusõigus Pärna tn 47 kinnistule uue hoone ehitamiseks ja lahendatakse juurdepääsud ning parkimise võimalused. Pärna tn 47 krundi piiri ei muudeta. Lähtudes Liikluslahendus OÜ poolt koostatud liiklusanalüüsi tulemustest, liiklusohutusest ja kasutusmugavusest on planeeringu lahenduses tehtud ettepanek muuta Noorte tänava lõik Mõisa tee ja Pärna tänava vahel ühesuunaliseks, suunaga Mõisa tee poole ja lubatud piirkiirusega 30 km/h. Planeeringu alal olemasolevast kaubanduskeskusest lõunas algab kahesuunalise liiklusega Mõisa tee tänav. Planeeringuga on pakutud ülekäiguraja ehitamine Mõisa tee tänava lõigu algusesse, tagamaks eri suundades mugava liikumise nii jalgsi kui jalgrattaga. Kõrvuti asuvate koolimajade (planeeritav riigigümnaasium ja olemasolev Slaavi Põhikool) väravate juurde planeeritakse tõstetud ülekäigurada. Detailplaneeringuga lahendatakse Noorte tänava lõigul sõiduautode peatumisvõimalused ja mõlemale poole sõiduteed - jalgteed. Samuti on lahendatud Pärna tänava servas riigigümnaasiumi poolsel küljel sõiduautode peatumisrada.

Arvestades planeeringu ala läheduses olevate haridusasutustega, on olemasolevad juurdepääsuteed säilitatud ning planeeringu lahenduses parendatud liiklus- ja kruntide kasutustingimusi. Planeeringuga on lahendatud haljastuse säilitamise ja uue haljastuse võimalused, mille aluseks on võetud esteetilise linnaruumi loomise ja atraktiivsuse põhimõtted.

Antud detailplaneering on avalikul väljapanekul alates 07 jaanuarist 2017. a kuni 21 jaanuarini 2017.a . Planeeringuga saab tutvuda tööpäeviti 08.00 – 16.00 Kohtla-Järve Linnavalitsuses, Keskallee 19, kab 604.

Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad Kohtla-Järve linna kodulehel www.kohtla-jarve.ee lingi "Areng- ja planeerimine" - "Detailplaneeringud" all.


02.11.2016

Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. oktoobri 2016. a otsusega nr 186 „Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas Jaaniku tn 24 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine” algatati Ahtme linnaosas asuva Jaaniku 24 kinnistu detailplaneering ning Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. oktoobri 2016. a otsusega nr 187 jäeti algatamata detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasoleva ühiskondlike ehitiste maa maakasutamise juhtfunktsiooni muutmine 100% elamumaa juhtfunktsiooniks, maa-ala kaheks krundiks jagamine ja ehitusõiguse ning arhitektuur-ehituslike nõuete määramine olemasoleva hoone laiendamiseks ja abihoonete ehitamiseks, liikluskorralduse ja parkimise lahendamine, heakorrastuse nõuete kehtestamine, tehnovõrkude ning juurdepääsuteede asukoha määramine ning seadusest tulenevate kitsenduste ja servituutide määramine ja haljastuse kavandamine.

Kavandatav detailplaneering sisaldab Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut – ühiskondlike ehitiste maa juhtfunktsiooni muutmist elamumaa juhtfunktsiooniks. Detailplaneeringu ala asub Ahtme linnaosas Jaaniku tn, Kadri tn ja Mardi tn vahelises elamurajoonis, kuhu jäävad peamiselt kahekorruselised korterelamud. Jaaniku tn 24 kinnistu on hoonestatud. Planeeritavat ala ümbritsevad Jaaniku tn, Kadri tn ja Mardi tn teelõigud ja ida poolt Sõpruse tn 33 kinnistu (katastritunnus 32204:002:0238), kus asub Ahtme Gümnaasiumi algkooli hoone. Jaaniku tn 24 kinnistu maa-alal asub aadressiga Mardi tn 1 ja suurusega 24 m2 alajaama krunt (katastritunnus 32204:002:0173, 100% tootmismaa juhtfunktsiooniga).

Krundil Jaaniku 24 asub endise nahahaigla hoone ning krundi juhtfunktsioon on üldkasutatava hoone/rajatise maa.

Planeeritava ala pindala on umbes 0,5 ha.

Detailplaneeringu koostamises huvitatud isikuks on eraisik Marina Loginova.


04.10.2016

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest:

Kohtla-Järve Linnavalitsus 24. mai  2016.a korraldusega nr 486 algatati aadressil Pärna tn 47 kinnistu ja ümbritseva ala detailplaneering. Antud detailplaneeringuga kaalutakse võimalusi Järve linnaosas Pärna tn 47 kinnistule (riigigümnaasiumi uue hoone ehitamiseks ja ümbritseval alal liikluse korraldamiseks.

Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine, tehnovõrkude ning juurdepääsuteede asukoha kavandamine, ning seadusest tulenevate kitsenduste ja servituutide määramine, ala ümbritsevatel Pärna, Noorte Ja Mõisa tee tänavate lõikudel liikluse korraldamine ning haljastuse kavandamine riigigümnaasiumi hoone ja teenindavate rajatiste, teede ja parkimiseala rajamiseks ja olemasoleva koolihoone lammutamine. 

Antud detailplaneeringuga kaalutakse võimalusi Järve linnaosas Pärna tn 47 kinnistule (katastritunnus 32212:001:0090) riigigümnaasiumi uue hoone ehitamiseks ja ümbritseval alal liikluse korraldamiseks.

Planeeritava ala suurus on umber 1,4 ha.

Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikuks on Kohtla-Järve Linnavalitsus.

Kavandatav detailplaneering ei sisalda Kohtla-Järve linna Järve linnaosa üldplaneeringu  muutmise ettepanekut. Antud ala detailplaneering ei too kaasa negatiivseid sotsiaalseid või majanduslikke mõjutusi või kultuurilise keskkonna tingimuste rikkumisi.

Detailplaneeringu ala ümbritsevad põhja poolt Mõisa tee 1 kinnistu (katastritunnus 32212:001:0080, sihtotsarve 100% ühiskondlike ehitiste maa), lääne poolt Pärna tn 39 kinnistu (katastritunnus 32212:001:0003, sihtotstarve 100% elamumaa), lõuna ja ida poolt Pärna ja Noorte tänavad. Detailplaneeringuala haarab Pärna tn 47 kinnistu,  krundi põhjapoolse Pärna haljasala P3, suurusega ca 2333 m2, mis vormistatakse munitsipaalomandisse. Planeeringu alasse kaasatakse osaliselt Pärna tänava lõik 5 (katastritunnus 32212:001:0067, sihtotstarve 100% transpordimaa) ja Noorte tänava lõik. 

Planeeringuga kavandatakse lammutada vana koolihoone ning planeerida krundile uus riigigümnaasiumi hoone. Planeeringualasse on haaratud Pärna tn 47 ja 49 kinnistute vaheline Noorte tänava lõik ja Pärna tn 47 põhjapoolne haljasala.

Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 12 oktoobril 2016. a Kohtla-Järve linnavalitsuses, Keskallee 19, Kohtla-Järve, hoone esimesel korrusel volikogu saalis algusega kell 16.00


04.10.2016

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest:

Kohtla-Järve Linnavolikogu  28. septembri  2016.a otsusega nr 177 „Kohtla-Järve linna Järve linnaosas 

Järveküla tee 40 ja 40c kruntide ja ümbritseva maa-ala detailplaneeringu kehtestamine“ kehtestati  Järveküla tee 40 ja 40c kruntide ja ümbritseva maa-ala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasoleva maa-ala maakasutamise ärimaa juhtfunktsiooni muutmine päästeteenistuse ja korrakaitse asutuse maaks, ehitusõiguse ning arhitektuur-ehituslike nõuete määramine politsei- ja päästehoone ja teenindavate rajatiste ehitamiseks, liikluskorralduse ja parkimise lahendamine, heakorrastuse nõuete kehtestamine, tehnovõrkude paigutuse, tuleohutuse nõuete ning seadusest tulenevate kitsenduste ja servituutide määramine ja haljastuse kavandamine. 

Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikuks on Riigi Kinnisvara AS.

Kavandatav detailplaneering sisaldab Kohtla-Järve linna Järve linnaosa üldplaneeringu  muutmise ettepanekut maa-ala ärimaa juhtfunktsiooni muutmiseks sisekaitse maa juhtfunktsioonile. Järve linnaosa üldplaneeringu lahendusena on antud piirkond elamu-, äri-  ja ühiskondlike hoonete ala. 

 Detailplaneeringute materjalid on kättesaadavad Kohtla-Järve linna kodulehel www.kohtla-jarve.ee  lingi "Areng- ja planeerimine"- "Detailplaneeringud" all.“


19.09.2016

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest:

Kohtla-Järve Linnavolikogu 31. augusti 2016.a otsusega nr 172 kehtestati Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Järveküla tee 127 kinnistu ja lähiala detailplaneering (koostanud Inari Works OÜ, töö nr DP 55-15). Detailplaneeringu eesmärgiks olemasoleva maatulundusmaa maakasutamise juhtfunktsiooni muutmine kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maaks -100% ärimaa juhtfunktsiooniks, maa-ala kruntideks jagamine ja ehitusõiguse ning arhitektuur-ehituslike nõuete määramine autode hoolduskeskuse ja ärihoone ehitamiseks, liikluskorralduse ja parkimise lahendamine, heakorrastuse nõuete kehtestamine, tehnovõrkude ning juurdepääsuteede asukoha määramine ning seadusest tulenevate kitsenduste ja servituutide määramine ja haljastuse kavandamine.

Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikuks on Osaühing VEKOOLIS.

Kavandatav detailplaneering sisaldab Kohtla-Järve linna Järve linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut elamumaa juhtfunktsiooni muutmiseks ärimaa juhtfunktsioonile.

Detailplaneeringute materjalid on kättesaadavad Kohtla-Järve linna kodulehel www.kohtla-jarve.ee lingi "Areng- ja planeerimine"- "Detailplaneeringud" all.“

05.05.2016

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest:
Kohtla-Järve Linnavolikogu 27. aprilli 2016.a otsusega nr 155 „Kohtla-Järve linna Järve linnaosas
Järveküla tee 40 ja 40c kruntide ja ümbritseva maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine“ võeti vastu Järveküla tee 40 ja 40c kruntide ja ümbritseva maa-ala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasoleva maa-ala maakasutamise ärimaa juhtfunktsiooni muutmine päästeteenistuse ja korrakaitse asutuse maaks, ehitusõiguse ning arhitektuur-ehituslike nõuete määramine politsei- ja päästehoone ja teenindavate rajatiste ehitamiseks, liikluskorralduse ja parkimise lahendamine, heakorrastuse nõuete kehtestamine, tehnovõrkude paigutuse, tuleohutuse nõuete ning seadusest tulenevate kitsenduste ja servituutide määramine ja haljastuse kavandamine.
Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikuks on Riigi Kinnisvara AS.
Kavandatav detailplaneering sisaldab Kohtla-Järve linna Järve linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut maa-ala ärimaa juhtfunktsiooni muutmiseks sisekaitse maa juhtfunktsioonile. Järve linnaosa üldplaneeringu lahendusena on antud piirkond elamu-, äri- ja ühiskondlike hoonete ala.

Planeeritav ala hõlmab Järveküla tee 40 ja 40c kinnistud, mille praegune kasutamise sihtotstarve katastri järgi on 100% ärimaa ning Järveküla tee lõik 12, transpordimaa. Planeeritav ala piirneb põhjast Järveküla tee lõik 12 teemaaga, lõunast Turu tn 11 ühiskondlike ehitiste maa krundiga, kus asub linnale kuuluv kartodroom. Ida pool on Järveküla tee 40a üldkasutatava maa krunt, ning Järveküla tee 42 ja 42a elamumaa kinnistu ning läänes asuvad Järveküla tee 38a ärimaa kinnistu ja Turu tn 7 ning Turu tn 3e ja Turu tn 3g elamumaa krundid, kus asuvad garaažid.

Krundil Järveküla tee 40 asub endise ehitustrusti hoone, ning krunt Järveküla tee 40c on hoonestamata.
Kavandatav detailplaneering sisaldab Kohtla-Järve linna Järve linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Arvestades sellega, et Järve linnaosa üldplaneeringus on säilinud sisekaitse maa juhtfunktsioon samas piirkonnas ning kavas on muuta selle asukohta võrreldes endise paiknemisega, on alust eeldada, et elu-, kultuuri-, majandus- ega looduskeskkonnale mõju suurenemist ei teki.

Asukoht on sobiv politseihoone ehitamiseks ka sel põhjusel, et vahetus läheduses asuv Rahvapargi ala, haridusasutuste paiknemine ja Järve linnaosa keskuse ala on positiivne kuritegevuse riskide alandamiseks. Päästehoone kavandamine on sobiv ka antud piirkonda kuna Järve linnaosas paiknevate suurõnnetuste riskiga keemia tööstuse ettevõtted asuvad Järveküla tee alguses.

Planeeringuga tehakse ettepanek Järveküla tee 40 ja 40 c kinnistute liitmiseks üheks krundiks. Planeeringulahenduse kohaselt olemasolev hoone lammutatakse.
Krundi pos 1, pindalaga 15649 m2, kasutamise sihtotstarbeks on määratud päästeteenistuse ja korrakaitse asutuse maa (katastri järgi 100% riigikaitsemaa) ning antakse ehitusõigus sinna kuni 10 hoone püstitamiseks kokku 5500 m2 ehitusaluse pindalaga ja kõrgusega maksimaalselt peahoonel kuni 18 meetrit (5 korrust) ning abihoonetel kuni 9 meetrit (2 korrust). Krundi lõunapoolse piiri läheduses on ette nähtud õppetorni ehitamine kõrgusega kuni 16 meetrit (4 korrust) . Krundi täisehitus protsent on 35%, mis ei ületa Järve linnaosa üldplaneeringu lahendusena lubatut .
On lubatud lisaks hoonetele ehitada teed, vajalikud tehnovõrgud ja -rajatised.

Antud detailplaneering on avalikul väljapanekul alates 20 maist 2016. a kuni 20 juunini 2016. a Planeeringuga saab tutvuda tööpäeviti 08.00 – 16:00 Kohtla-Järve Linnavalitsuses, Keskallee 19, kab 604 ruumides.

05.05.2016
Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest:
Kohtla-Järve Linnavolikogu 27. aprilli 2016.a otsusega nr 154 „Kohtla-Järve linna Järve linnaosas
Järveküla tee 127 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine“ võeti vastu Järveküla tee 127 kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasoleva maatulundusmaa maakasutamise juhtfunktsiooni muutmine kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maaks -100% ärimaa juhtfunktsiooniks, maa-ala kruntideks jagamine ja ehitusõiguse ning arhitektuur-ehituslike nõuete määramine autode hoolduskeskuse ja ärihoone ehitamiseks, liikluskorralduse ja parkimise lahendamine, heakorrastuse nõuete kehtestamine, tehnovõrkude ning juurdepääsuteede asukoha määramine ning seadusest tulenevate kitsenduste ja servituutide määramine ja haljastuse kavandamine
Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikuks on Osaühing VEKOOLIS.
Kavandatav detailplaneering sisaldab Kohtla-Järve linna Järve linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut elamumaa juhtfunktsiooni muutmiseks ärimaa juhtfunktsioonile.
Kohtla-Järve linna Järve linnaosa üldplaneeringu kohaselt on Järveküla tee 127 kinnistu juhtotstarbeks määratud väikeelamumaa juhtfunktsioon.
Planeeritav maa-ala asub Järve linnaossa sissesõidul Järveküla tee ja Aia tänavate piirkonnas. Planeeritav ala piirneb Järveküla tee 125a kinnistuga, kus paikneb Järve mõisa tuuleveski, 19. sajandi mälestis, registri nr 13873.
Planeeringuala piirneb ida pool Kohtla valla territooriumiga,
Planeeringuga tehakse ettepanek Järveküla tee 127 kinnistu jagamine kaheks ärimaa krundiks . Krundile pos 1, pindalaga 3757 m2, kasutamise sihtotstarbeks on määratud kaubandus-, teenindus ja büroohoonete maa (katastri järgi 100% ärimaa) ning antakse ehitusõigus ühe ühekorruselise hoone püstitamiseks autode hoolduskeskuseks, ehitusaluse pindalaga kuni 560 m2 ja kõrgusega kuni 5 meetrit (krundi täisehitus protsent 15%). Krundi pos 2, pindalaga 1687 m2, kasutamise sihtotstarbeks on määratud kaubandus-, teenindus ning kontori- ja büroohoonete maa (katastri järgi 100% ärimaa) ning sinna antakse ehitusõigus ühe kahekorruselise hoone püstitamiseks ehitusaluse pindalaga kuni 390 m2 ja kõrgusega kuni 9 meetrit (krundi täisehitus protsent 23%).
Mõlematel kruntidel on lubatud lisaks hoonetele ehitada teed, vajalikud tehnovõrgud ja -rajatised. Lähtudes sellest, et planeeritav ala asub mälestise kaitsevööndis on oluliseks asjaoluks planeeritavate hoonete arhitektuurne sobivus antud miljöösse ning heatasemeline ehituskvaliteet. Planeeringulahendusega on esitatud hoonestuse arhitektuursed nõuded.
Kuna planeeringuala naaberkinnistul on ka planeeritud äritegevus ning lähipiirkonnas juba paiknevad olemasolevad ehitised automaattankla ja ärikeskuste kujul ja teed, siis planeeritav tegevus ei halvenda juurdepääsu ning kasutamise osas olemasolevat olukorda.

Antud detailplaneering on avalikul väljapanekul alates 20 maist 2016. a kuni 20 juunini 2016. a Planeeringuga saab tutvuda tööpäeviti 08.00 – 16:00 Kohtla-Järve Linnavalitsuses, Keskallee 19, kab 604 ruumides.

Detailplaneeringute materjalid on kättesaadavad Kohtla-Järve linna kodulehel www.kohtla-jarve.ee lingi "Areng- ja planeerimine"- "Detailplaneeringud" all.“

15.02.2016
Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest:
Kohtla-Järve Linnavalitsuse 2. veebruari 2016.a korraldusega nr 57 „Kohtla-Järve linna Ahtme äri- ja ühiskondliku keskuse detailplaneeringu vastuvõtmine“ võeti vastu Ahtme linnaosas Maleva tn ja Toome pst korterelamute ning Estonia pst ja Ahtme mnt vahelise ala detailplaneering.

Planeeritav ala piirneb läänest Ahtme-Jõhvi Raudteega (katastritunnus 32201:002:0008) ning idast Ahtme linnaosa peatänava Estonia puiesteega, põhjast ja lõunast Maleva tänava ja Toome puiestee korterelamute kruntidega.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maa-aladele maakasutamise juhtfunktsiooni määramine, maa-ala kruntideks jagamine, ehitusõiguse ja tehnovõrkude asukoha määramine, haljastuse kavandamine ja liikluse korraldamine Ahtme keskuse hoonete ja nendele infrastruktuuri ehitamiseks, reformimata riigimaast kruntide moodustamine äri- ja ühiskondliku keskuse ala väljakujundamiseks. Detailplaneeringu pindala on ca 15 ha.

Planeeritava ala moodustavad Ahtme keskuseala majade Maleva tn 23, 25, 25 a ja 25b ning Toome pst 17 vaheline ala, avalik pargiala Maleva tn ja Estonia pst korterelamute vahel ning Toome pst ja sellega piirnev haljasala. Keskuse alale on planeeritud linnaosa keskväljak, pargiala täiendatakse nii jalg- ja jalgratta teedevõrgustikuga ning sportimise- ja mängualadega kui ka eakate kohtumispaiga rajamisega. Korterelamute vahel sõitmise vähendamiseks kavandatakse kasutada Toome pst ka sõiduteena koos kõrval planeeritavate kergliiklusteedega. Antud detailplaneering ei sisalda Ahtme linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Järgides Ahtme linnaosa üldplaneeringu kontseptsiooni on hinnatud varianti Iidla ja Puru asumite ühendamiseks sõidutee kavandasmisega kuni Ahtme maanteeni. Vastavalt Ahtme linnaosa üldplaneeringule on ette nähtud likvideerida Maleva tänava keskväljakul paiknev parkla.

Planeeringulahendusega on ette nähtud olemasolevate katastriüksuste ja elamuala äärealadele jäävatest reformimata riigimaadest 25 (kakskümmend viis) krunti. Nendeks on haljasala ja pargiala krundid, teemaa krundid, linna keskväljaku krunt ja ärimaa krundid. On määratud ehitusõigus olemasolevatele kruntidele (vastavalt planeeringu põhijoonisele krundid nr 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20) hoonestusala laiendamiseks. Kruntidele nr 27 (Toome pst 1a), nr 5 ja nr 17 on antud ehitusõigus hoone rajamiseks.

Krundi hoonestusala piiritlemisel on lähtutud piirkonnas väljakujunenud ehitusjoontest, uushoonestuse puhul selle funktsionaalsuse tagamisest ning sobiliku mahu loomisest linnaruumi.

Planeeringuala liikluskorralduses, võrreldes olemasoleva olukorraga, on ette nähtud Maleva tänava ja Ahtme mnt vaheliste perspektiivsete ühendusteede rajamise võimalusi, Estonia pst bussipeatuse asukoha muutmine, nihutades see Estonia pst 30a peatänavapoolse parkimisala ette ja Toome pst tänavaruumi planeerimine sõiduteeks koos kahepoolse kergliiklusteega ning haljastuse elementidega, kusjuures on liiklust võimalik piirata Maleva tänava ja Estonia pst poolt planeeritud tõstetavate tõkistega. On planeeritud täiendavad parkimiskohad teede äärde ja kruntidele nr 5, 6, 17, 29 ja 32. Planeeringu koosseisus on koostatud olemasoleva kõrghaljastuse dendroloogiline hinnang ning selle kohaselt antud soovitused pargialadel oleva kõrghaljastuse korrastamiseks. Detailplaneeringuga on määratud ehitus- ja arhitektuursed tingimused planeeringualal hoonete rajamisel ja ümberehitamisel. Nendest on peamised: hoonete ehitusprojektide koostamisel eelnevate eskiisprojektide esitamine Kohtla-Järve Linnavalitsusele heaks kiitmiseks, hoonete projekteerimisel isolatsiooni nõuetega arvestamine, Maleva tn 25a, 25b ja 25c hoonetel on lubatud pealeehituse võimalus tingimusel, et kõrvalolevate elamute suhtes on leitud lahendus visuaalse vaate rahustamiseks fassaadide roheluse või iluelementide rikastamisega. On määratud vajadus Maleva ja Toome pst elamute esimestel korrustel äripindade kasutamisel kujundada peatänavapoolsed fassaadid tervikliku lahendusega, kasutades vitriinaknaid.

Planeeringulahendusega tehakse ettepanek krundile nr 3 mänguväljaku ja krundile nr 28 suurema mänguväljaku ja sportlike rajatiste paigaldamiseks.

On lahendatud kõikide kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimalused.

Antud detailplaneering on avalikul väljapanekul alates 01 märtsist 2016. a kuni 15 märtsini 2016. a Planeeringuga saab tutvuda tööpäeviti 08.00 – 16:00 Kohtla-Järve Linnavalitsuses, Keskallee 19, kab 604 ning Ahtme linnaosas Estonia pst 38 ruumides.

Detailplaneeringute materjalid on kättesaadavad Kohtla-Järve linna kodulehel www.kohtla-jarve.ee lingi "Areng- ja planeerimine"- "Detailplaneeringud" all

25.09.2015

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest
:
Kohtla-Järve Linnavalitsuse 22. septembri 2015.a korraldusega nr 714 „Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Metsapargi maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine“ on kehtestatud Järve linnaosas Metsapargi maaüksuse (katastritunnus (32211:003:0004) detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maakasutamise juhtfunktsiooni määramine, maa-ala kruntideks jagamine, ehitusõiguse ja tehnovõrkude asukoha määramine, haljastuse kavandamine ja liikluse korraldamine vabaõhu sportimise ala infrastruktuuri ehitamiseks ja väljakujundamiseks. Planeeringu pindala on ca 70 ha.

Põhja mikrorajooni asumist põhjas asuv ala hõlmab Kalevi, Metsapargi tänava ja Tallinn – Narva maantee vahelise roheala. Planeeringualast väljaspool, Metsapargi maaüksusel, paikneb Metsapargi tn 34 elamumaa sihtotstarbega maaüksus, mille ümbruses oleva Metsapargi osa funktsiooni ei muudeta.

Planeeringuga on kavandatud uued jalg- ja jalgrattateed ning terviserajad läbi Metsapargi maaüksuse, lahendatud on parkimiskorraldus, haljastus ja heakorra printsiibid. Samuti on lahendatud keskkonnatingimuste seadmine. Käesoleva planeeringuga kavandatud lahendus muudab Järve linnaosa miljööd elavamaks, parandab linnaelu kvaliteeti. Planeeringus toodud pargielementide võimaliku asukohad on soovituslikud, mis vajavad täpsustamist haljastusprojekti koostamisel.

Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda Kohtla-Järve linna kodulehel lingi "Areng- ja planeerimine"- "Detailplaneeringud" all. “

09.09.2015

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest:
Kohtla-Järve Linnavalitsus annab teada, et Kohtla-Järve Linnavalitsuse 28. juuli.2015.a korraldusega nr 543 „Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Metsapargi maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine“ võeti vastu Järve linnaosas Metsapargi maaüksuse (katastritunnus (32211:003:0004) detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maakasutamise juhtfunktsiooni määramine, maa-ala kruntideks jagamine, ehitusõiguse ja tehnovõrkude asukoha määramine, haljastuse kavandamine ja liikluse korraldamine vabaõhu sportimise ala infrastruktuuri ehitamiseks ja väljakujundamiseks. Planeeringu pindala on ca 70 ha. detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal alates 17. augustist 2015. a kuni 01. septembrini 2015. a ei laekunud detailplaneeringule ettepanekuid, märkusi ega vastuväiteid.

Detailplaneeringu menetlust jätkatakse vastavalt seadusandlusele.

Detailplaneeringute materjalid on kättesaadavad Kohtla-Järve linna kodulehel www.kohtla-jarve.ee lingi "Areng- ja planeerimine"- "Detailplaneeringud" all.

09.09.2015

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest:
Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. augusti 2015. a otsusega nr 113 võeti vastu Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas kruntide Sõpruse tn 14e (katastritunnus 32204:002:0204) ja Sõpruse tn 16d (katastritunnus 32204:002:0018), garaažide taga Jõhvi valla ja Kohtla-Järve linna halduspiiri suunas vabale maa-alale detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on Sõpruse tn 14e ja Sõpruse tn 16d kruntidest lääne poole jäävale reformimata riigimaale kruntide moodustamine, maakasutamise juhtfunktsiooni ja ehitusõiguse määramine, kehtiva Ahtme linnaosa üldplaneeringu muutmine aiandusmaa maakasutamise juhtfunktsiooni ärimaa juhtfunktsioonile, heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, liikluskorralduse ning tehnovõrkude asukoha lahendamine õppesõiduväljaku ja teenindushoonete ehitamiseks.

Kavandatav detailplaneering sisaldab Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut – aiandusmaa juhtfunktsiooni muutmist ärimaa juhtfunktsioonile.

Planeeritav maa-ala asub Kohtla-Järve linnas Ahtme linnaosas Sõpruse tn 14e ja Sõpruse tn 16d kruntidest lääne poole jääval reformimata riigimaal haarates garaažikooperatiivide Mikro-3 ja Sõprus-1 krundid. Planeeritava ala põhja poolt piirinaabriteks on mitmed garaažiühistud ning lõunapoolses küljes piirneb Jõhvi vallas Kosmose (katastritunnus 25201:003:0144) kinnistuga. Planeeringuala pindala on umbes 1,9 ha.

Planeeringuga tehakse ettepanek reformimata riigimaast viie krundi moodustamiseks. Krunt pos 1, pindalaga 9690 m2, kasutamise sihtotstarbeks on määratud 100% ärimaa ning antakse ehitusõigus kahe hoone (põhi- ja abihoone) püstitamiseks ja õppesõiduväljaku rajamiseks. Lisaks hoonetele võib rajada asfaltbetoonkattega õppesõiduväljak suurusega 47x130 meetri ning vajalikud tehnovõrgud.

Krundid pos 2 ja pos 5 on määratud 100% tee- ja tänavamaa juhtfunktsiooniga ning avalikuks kasutamiseks, nendele ei ole antud ehitusõigust.

Krunt pos 3 ja pos 4 moodustatakse 100% garaažimaa juhtfunktsiooniga garaažikooperatiividele MIKRO-3 ja SÕPRUS-1 garaažibokside teenindamiseks.

Planeeringuala naaberkinnistutel juba paiknevad olemasolevad ehitised garaažide kujul ja teed, seega planeeritav tegevus ei halvenda juurdepääsu ning kasutamise osas olemasolevat olukorda ning planeeringu elluviimisega ei kaasne olemasoleva olukorda halvendavaid mõjusid. Hetkel antud alal on tühermaa.

Antud detailplaneering on avalikul väljapanekul alates 01 oktoobrist 2015 kuni 31 oktoobrini 2015. a Planeeringuga saab tutvuda tööpäeviti 08.00 – 16:00 Kohtla-Järve Linnavalitsuses, Keskallee 19, kab 604 ning Ahtme linnaosas Estonia pst 38 ruumides.“

Detailplaneeringute materjalid on kättesaadavad Kohtla-Järve linna kodulehel www.kohtla-jarve.ee lingi "Areng- ja planeerimine"- "Detailplaneeringud" all.

09.09.2015

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest:
Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. augusti 2015. a otsusega nr 116 on algatatud Järve linnaosas Järveküla tee 40 (katastritunnus 32213:001:0035) ja Järveküla tee 40c (katastritunnus 32213:001:0036) kinnistute ja ümbritseva maa-ala detailplaneering.

Detailplaneeringu eesmärgiks on maa-ala maakasutamise ärimaa juhtfunktsiooni muutmine päästeteenistuse ja korrakaitse asutuse maaks, maa-ala kruntideks jagamine ja ehitusõiguse ning arhitektuur-ehituslike nõuete määramine politsei- ja päästehoone ja teenindavate rajatiste ehitamiseks, liikluskorralduse ja parkimise lahendamine, heakorrastuse nõuete kehtestamine, tehnovõrkude paigutuse, tuleohutuse nõuete ning seadusest tulenevate kitsenduste ja servituutide määramine ja haljastuse kavandamine.

Kavandatav detailplaneering sisaldab Kohtla-Järve linna Järve linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut ärimaa juhtfunktsiooni muutmiseks sisekaitse maa juhtfunktsioonile. Detailplaneeringu ala ümbritseb põhjast Järveküla tee lõik 12 teemaa (katastritunnus 32214:003:0061), lõunast Turu tn 11 (katastritunnus 32213:001:0038) ühiskondlike ehitiste maa krunt. Ida poolt on Järveküla tee 40a (katastritunnus 32213:001:0020) üldkasutatava maa krunt, ning Järveküla tee 42 ja 42a elamumaa kinnistu (katastritunnus 32213:001:0045) ning läänest asuvad Järveküla tee 38a ärimaa kinnistu (katastritunnus 32213:001:0005) ja Turu tn 7 elamumaa (katastritunnus 32213:001:0004) ning Turu tn 3e ja Turu tn 3g krundid, kus asuvad garaažid. Krundil Järveküla tee 40 asub endise ehitustrusti hoone ning krundi juhtfunktsioon on ärimaa.
Planeeritava ala pindala on umbes 2,4 ha..
Kavandatav detailplaneering sisaldab Kohtla-Järve linna Järve linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut ärimaa juhtfunktsiooni muutmiseks sisekaitse maa juhtfunktsioonile.

Detailplaneeringu koostamises huvitatud isikuks on AS Riigi Kinnisvara.

14.08.2015

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 28. juuli.2015.a korraldusega nr 543 „Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Metsapargi maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine“ võeti vastu Järve linnaosas Metsapargi maaüksuse (katastritunnus (32211:003:0004) detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maakasutamise juhtfunktsiooni määramine, maa-ala kruntideks jagamine, ehitusõiguse ja tehnovõrkude asukoha määramine, haljastuse kavandamine ja liikluse korraldamine vabaõhu sportimise ala infrastruktuuri ehitamiseks ja väljakujundamiseks. Planeeringu pindala on ca 70 ha.

Põhja mikrorajooni asumist põhjas asuv ala hõlmab Kalevi, Metsapargi tänava ja Tallinn – Narva maantee vahelise roheala. Planeeringuala piirab põhja ja ida poolt Tallinn – Narva maantee, ida ja lõuna poolt Metsapargi tee ja reformimata riigimaa kruntidega, lääne poolt Kalevi tänava lõik 4 (katastritunnus 32211:001:0008), loode poolt piirab maa-ala Kohtla valla haldusterritooriumile jääv Ontika küla Linnaristi maaüksus (katastritunnus 32002:001:0139). Planeeringualast väljaspool, Metsapargi maaüksusel, paikneb Metsapargi tn 34 elamumaa sihtotstarbega maaüksus, mille ümbruses oleva Metsapargi osa funktsiooni ei muudeta.

Kavandatav detailplaneering ei sisalda Kohtla-Järve linna Järve linnaosa (kehtestatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. veebruar 2008. a otsusega nr 265 Kohtla-Järve linna Järve linnaosa üldplaneeringu kehtestamine“) üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Läbi Metsapargi on planeeritud kergliiklustee suunaga Ontika puhkeala poole ning kergliiklustee ristumisel Tallinn-Narva maanteega on kavandatud mitmetasandiline ristmik.

Maastikuanalüüsi alusel planeeritav ala on jagatud kolmeks eriilmeliseks alaks ning seetõttu on planeeringuga seatud maakasutus- ja ehitustingimused. Planeeringuga on tehtud ettepanek moodustada 5 (viis) krunti, kultuuri- ja puhkerajatise maa juhtfunktsiooniga, parkmetsa- ja puhke- ja spordirajatiste maa juhtfunktsiooniga ning üldmaa juhtfunktsiooniga. Ehitusõigus on lubatud krundil nr 2 pargikeskuse hoonestuse ehitamiseks, krundil nr 3 parki ja spordiväljakuid teenindava hoonestuse ehitamiseks ning krundil nr 4 loodusõppekeskuse rajamiseks. Kavandatava hoonestuse parima võimaliku arhitektuurse lahenduse leidmiseks on määratud arhitektuurikonkursi läbiviimine. Kalevi tänava poolsesse osasse, pargi läänepoolse sissepääsu juurde on planeeritud 120 kohaline parkimisala, millest ainult 40 parkimiskohta kavandatud igapäevaseks kasutamiseks ning ülejäänud ainult suurte vabaõhuürituste toimumise ajal.

Planeeringuga on kavandatud uued jalg- ja jalgrattateed ning terviserajad läbi Metsapargi maaüksuse, lahendatud on parkimiskorraldus, haljastus ja heakorra printsiibid. Samuti on lahendatud keskkonnatingimuste seadmine. Käesoleva planeeringuga kavandatud lahendus muudab Järve linnaosa miljööd elavamaks, parandab linnaelu kvaliteeti. Planeeringus toodud pargielementide võimaliku asukohad on soovituslikud, mis vajavad täpsustamist haljastusprojekti koostamisel.

Antud detailplaneering on avalikul väljapanekul alates 17. augustist 2015. a kuni 01. septembrini 2015. a. Planeeringuga saab tutvuda tööpäeviti kuni kella 16:00 Kohtla-Järve Linnavalitsuses, Keskallee 19, kab 604 või 103.

Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda Kohtla-Järve linna kodulehel lingi "Areng- ja planeerimine"- "Detailplaneeringud" all. “

10.06.2015Teade meetme „Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng” projektiettepanekute esitamise kohta Jõhvi/Kohtla-Järve linnapiirkonnas

Jõhvi/Kohtla-Järve linnapiirkonna moodustavad Jõhvi vald, Kohtla vald, Kohtla-Järve linn, Kohtla-Nõmme vald, Toila vald.

Vastavalt siseministri 3.03.2015 määrusele „Toetuse andmise tingimused meetmes „Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng” (siseministri 03.03.2015 määrus nr 7) ja riigihalduse ministri 19.05.2015 käskkirjale nr 1-3/113 „Linnapiirkondade tegevuskava koostamise protseduurid“ kogub Jõhvi/Kohtla-Järve linnapiirkonna projektiettepanekuid Jõhvi Vallavalitsus.

Meetme „Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng“ raames toetatavate tegevuste eesmärgid on:
1) suurendada säästvate liikumisviiside kasutajate osakaalu;
2) taaselavdada olulisemad alakasutatud alad Ida-Virumaa suuremates linnapiirkondades.

Projektiettepaneku esitamisel eeldatakse selle vastavust „Jõhvi - Kohtla-Järve linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegiale

Projektiettepanekuid on võimalik esitada lisaks Jõhvi/Kohtla-Järve linnapiirkonna kohalikele omavalitsustele ka sihtasutustel ja mittetulundusühendustel ning ettevõtetel.

Projektiettepanekute alusel koostatakse linnapiirkonna omavalitsuste koostöös „Jõhvi - Kohtla-Järve linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia tegevuskava“, millesse lülitatud projektidel tekib edaspidi õigus esitada toetuse taotlus.

Vormikohaste ettepanekute esitamise tähtaeg on hiljemalt 03. juuliks 2015. a kell 16:30 elektrooniliselt e-posti aadressil johvi@johvi.ee.

Projektiettepaneku blankett

Lisainformatsioon:
Rein Luuse
arendusnõunik
Jõhvi Vallavalitsus
rein.luuse[at]johvi.ee
tel. 508 3226, 366 3745

29.05.2015

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest:
Kohtla-Järve Linnavalitsuse   26. mai 2015. a korraldusega nr 385  on kehtestatud Ahtme linnaosas Ahtme maanteega paralleelselt alates Jõhvi-Tammiku kergliiklusteest kuni Vana Ahtmes Tabori tänavani kavandatav jalg- ja jalgrattatee maa-ala detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jalg- ja jalgrattatee jaoks vajalike transpordimaa juhtfunktsiooniga kruntide määramine, olemasolevatele ja moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine, liikluskorralduse lahendamine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete kavandamine, tehnovõrkude ja rajatiste asukoha ning servituutide vajaduse ja ulatuse määramine.
Planeeritava ala pindala on umbes 9,0 ha.

Planeeritud jalg- ja jalgrattatee lähialal asuvad järgmised krundid: Ahtme mnt 1, Ahtme mnt 4, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 32b, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72a, 78, 78a, 74a, 74b, 74d, 74, 74f, 74g, 100, 102, 104a, 104b, 106a, 106b, 95, 97, 101, 105, 107, 109, 111,  113 , Sõnajala 2.

Detailplaneeringute materjalid on kättesaadavad Kohtla-Järve linna kodulehel www.kohtla-jarve.ee lingi "Areng- ja planeerimine"- "Detailplaneeringud" all.“

07.05.2015

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest:
Kohtla-Järve Linnavalitsuse   28. aprilli 2015. a korraldusega nr 313 on vastu võetud Ahtme linnaosas Ahtme maanteega paralleelselt alates Jõhvi-Tammiku kergliiklusteest kuni Vana Ahtmes Tabori tänavani kavandatav jalg- ja jalgrattatee maa-ala detailplaneering. Käesoleva detailplaneeringu visioon on leida võimalus igapäevase ohutu liiklemise tagamiseks  Tammiku ja Vana Ahtme vahelisel alal  ühistranspordi kasutamata mööda Ahtme maanteed.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jalg- ja jalgrattatee jaoks vajalike transpordimaa juhtfunktsiooniga kruntide määramine, olemasolevatele ja moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine, liikluskorralduse lahendamine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete kavandamine, tehnovõrkude ja rajatiste asukoha ning servituutide vajaduse ja ulatuse määramine.

Anname teada, et planeeritud jalg- ja jalgrattatee lähialal asuvad järgmised krundid: Ahtme mnt 1, Ahtme mnt 4, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 32b, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72a, 78, 78a, 74a, 74b, 74d, 74, 74f, 74g, 100, 102, 104a, 104b, 106a, 106b, 95, 97, 101, 105, 107, 109, 111,  113 , Sõnajala 2.

Antud detailplaneering on avalikul väljapanekul alates 06 maist 2015 kuni 20 maini 2015. a Planeeringuga saab tutvuda tööpäeviti 08.00 – 16:00 Kohtla-Järve Linnavalitsuses, Keskallee 19, kab 604 ning Ahtme linnaosas Estonia pst 38 ruumides.

Planeeringulahenduse ettepanekud, märkused on võimalik esitada Kohtla-Järve linnavalitsusele kirjalikult või e-posti kaudu linnavalitsus@kjlv.ee .
Detailplaneeringute materjalid on kättesaadavad Kohtla-Järve linna kodulehel www.kohtla-jarve.ee lingi "Areng- ja planeerimine"- "Detailplaneeringud" all.“

13.04.2015

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest:
Kohtla-Järve Linnavalitsuse 3. märtsi 2015. a korraldusega nr 147 on kehtestatud Kanarbiku tn 3a kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on krundi jagamine kaheks iseseisvaks krundiks, tehnovõrkude asukoha ja ehitusõiguse määramine 100% sotsiaalmaa juhtfunktsiooniga krundile ühiskondliku hoone ehitamiseks, 70% sotsiaalmaa ja 30% elamumaa krundile ühiskondliku hoone ja elamu ehitamiseks, liikluse korraldamine ning haljastuse kavandamine. Planeeringulahenduse kohaselt moodustatakse neli krunti. Kanarbiku tn 3a kinnistu on jagatud kaheks krundiks: pos 1– 100% sotsiaalmaa juhtfunktsiooniga krunt, millele määratud ehitusõigus ühe ühiskondliku hoone ja ühe abihoone ehitamiseks; ning pos 2– 70% sotsiaalmaa ja 30% elamumaa juhtfunktsiooniga krunt, kuhu lubatud ehitusõigus ehitada ühiskondliku hoone ja elamu. Pos 3 on avalikuks kasutamiseks juurdepääsutee - transpordimaa krunt. Krunt pos 4 on moodustatud Kanarbiku 3a idapoole jäävast reformimata riigimaa ribast ja on ette nähtud Kanarbiku tn 3a krundiga liitmiseks.

Planeeringuala liikluskorraldus ei muutu võrreldes olemasoleva olukorraga.

Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad Kohtla-Järve linna kodulehel (www.kohtla-jarve.ee).


19.02.2015

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest.

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 13. jaanuari 2015. a korraldusega nr 11 vastuvõetud Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Raudtee tn 43 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal 2. veebruarist 2015. a kuni 16. veebruarini 2015. a. ei laekunud detailplaneeringule ettepanekuid, märkusi ega vastuväiteid.

Planeerimisseaduse §21 lõige 3 kohaselt avaliku väljapaneku tulemuste arutelu ei toimu. Detailplaneeringu menetlust jätkatakse vastavalt seadusandlusele.

15.01.2015

Kohtla-Järve Linnavolikogu 17. detsembri 2014. a otsusega nr 87 on kehtestatud Ahtme linnaosas Jaaniku tn 9 ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on krundi jagamine kaheks krundiks, krundile maakasutamise juhtfunktsiooni määramine elamu- ja ärimaaks, ehitusõiguse määramine olemasoleva hoone laiendamiseks, ühepereelamu ja ärihoone ehitamiseks. Planeeritav maa-ala asub Kohtla-Järve linnas Ahtme linnaosas OÜ-le Ahtme Maja kuuluval maaüksusel, haarates osaliselt Kohtla-Järve linna omandis oleva Jaaniku tn 11 kinnistut, mille kaudu toimub juurdepääs Jaaniku tn 9 krundile. Samuti on haaratud planeeringualasse põhja pool asuv Jaaniku tn 9 ja Ahtme mnt 28 kinnistu vaheline reformimata riigimaa riba ning loode pool reformimata riigimaal asuv Jaaniku tänava (nr 3220249) maa-ala. Planeeringuala pindala on umbes 1,5 ha.

Kavandatav detailplaneering sisaldab Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut tootmismaa juhtfunktsiooni muutmist elamu- ja ärimaa juhtfunktsiooniks.

12.01.2015

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 23. detsembri 2014. a korraldusega nr 1161 on vastuvõetud Sompa linnaosas Kanarbiku tn 3a krundi ja lähiala detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on krundi jagamine kaheks iseseisvaks krundiks, tehnovõrkude asukoha ja ehitusõiguse määramine 100% sotsiaalmaa juhtfunktsiooniga krundile ühiskondliku hoone ehitamiseks, 70% sotsiaalmaa ja 30% elamumaa krundile ühiskondliku hoone ja elamu ehitamiseks, liikluse korraldamine ning haljastuse kavandamine. Planeeringulahenduse kohaselt moodustatakse neli krunti. Kanarbiku tn 3a kinnistu on jagatud kaheks krundiks: pos 1– 100% sotsiaalmaa juhtfunktsiooniga krunt, millele määratud ehitusõigus ühe ühiskondliku hoone ja ühe abihoone ehitamiseks; ning pos 2– 70% sotsiaalmaa ja 30% elamumaa juhtfunktsiooniga krunt, kuhu lubatud ehitusõigus ehitada ühiskondliku hoone ja elamu. Pos 3 on avalikuks kasutamiseks juurdepääsutee -  transpordimaa krunt. Krunt pos 4 on moodustatud Kanarbiku 3a idapoole jäävast reformimata riigimaa ribast ja on ette nähtud Kanarbiku tn 3a krundiga liitmiseks. Planeeringuala liikluskorraldus ei muutu võrreldes olemasoleva olukorraga.

Antud detailplaneering on avalikul väljapanekul alates 12. jaanuarist 2015. a kuni 26. jaanuarini 2015. a. Planeeringuga saab tutvuda tööpäeviti kuni kella 16:00 Kohtla-Järve Linnavalitsuses, Keskallee 19, kab 604 .

12.01.2015

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 23. detsembri 2014. a korraldusega nr 1160 on vastuvõetud Järve linnaosas kruntidega Järveküla tee 12 (katastritunnus 32216:001:0013) ja Järveküla tee lõik 5 (katastritunnus 32216:001:0018) piirneva vaba maa-ala detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Järveküla tee 12 krundist lääne poole jäävale reformimata riigimaale krundi moodustamine, maakasutamise juhtfunktsiooni, ehitusõiguse ja tehnovõrkude asukoha    määramine, haljastuse kavandamine ja liikluse korraldamineuue 6,0 kV jaotusalajaama püstitamiseks ja uute maakaabelliinide rajamiseks. Planeeringu pindala on ca 0,02 ha. Planeeringuga moodustatakse reformimata riigimaast üks 308m² suurune krunt ning on ette nähtud likvideerida olemasoleva alajaama Järveküla tee 12a krunt. Planeeringuala liikluskorraldus ei muutu võrreldes olemasoleva olukorraga. Juurdepääs planeeringualale jääb Järveküla teelt.

Antud detailplaneering on avalikul väljapanekul alates 12. jaanuarist 2015. a kuni 26.

12.01.2015

Kohtla-Järve Linnavolikogu 17. detsembri 2014. a otsusega nr 86 on algatatud Ahtme linnaosas Jaaniku tn 39 kinnistu detailplaneering ning otsusega nr 89 jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine, arvestades et planeeringuga kavandatav tegevus ei avalda negatiivset mõju olemasolevale keskkonnale. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on krundi maakasutamise juhtfunktsiooni muutmine elamumaaks, heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, liikluskorralduse ning tehnovõrkude paiknemise lahendamine olemasoleva hoone laiendamiseks ja abihoone ehitamiseks. Planeeritav maa-ala asub Kohtla-Järve linnas Ahtme linnaosas OÜ-le Vekoolis kuuluval maaüksusel. Planeeringuala pindala on umbes 0,2 ha.

Kavandatav detailplaneering sisaldab Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut ühiskondlike ehitiste maa juhtfunktsiooni muutmist elamuimaa juhtfunktsioonile.

08.12.2014

Aadressiandmete  korrastamise  eesmärgil   kavatseb  Kohtla-Järve  Linnavalitsus  muuta  ehitiste  lähiaadressid  järgmiselt: 

aadressiobjekt

olemasolev koha-aadress

uus koha-aadress

hooned

EHR nr 102009150

EHR nr 102009151

rajatis

EHR nr 220427146

Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Sompa linnaosa, Ereda tn 28

Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Sompa  linnaosa, Ereda tn 32

Huvitatud isikud võivad esitada ettepanekuid kuni  25.12.2014    linnavalitsus@kjlv.ee  või  3378 614.

Majandusteenistus

21.11.2014


Tekkis vajadus muuta Metsa tänava ruumikuju ulatus, kuna see ei vasta aadressisüsteemi põhireeglitele, mis on läbitavus, kohanimi ja nimeobjekti ruumikuju ühiselt mõistetavus ja visuaalselt eraldi objektina tajutavat kõrvalharu puudumine.

Praegu koosneb Metsa tänav kahest omavahel mitteseotud osast: ühel paiknevad hooned nr 1-nr 6, teisel on hooned nr 8-nr 14. On otstarbekas määrata esimesele osale uus kohanimi Tehnika põik, teisel jääb olemasolev kohanimi Metsa tänav.

Ettepanek on heakskiidetud Kohtla-järve Linnavalitsuse nimekomisjoni 18.11.2014.a istungil.

Oma arvamused võib esitada Linnavalitsusele kuni 10.12.2014

Lisa

Galina Radtšenko
Majandusteenistuse peaspetsialist
3378614
galina.radtsenko@kjlv.ee

19.11.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsus kuulutas välja ideekonkurss Ahtme linnaosa keskuse arhitektuurseks kujundamiseks. Ideekonkursi tingimused ja võistlusülesanne on allalaetavad siin ja riigihangete registris internetiaadressil https://riigihanked.riik.ee/register/.

Ootame aktiivset osavõttu. Teeme meie linna paremaks!

Arenguteenistus

11.09.2014

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest:
Kohtla-Järve Linnavalitsuse 9. septembri 2014. a korraldusega nr 766 on kehtestatud Järve linnaosa Järveküla tee 11 ja lähiala detailplaneering.

Detailplaneeringu eesmärgiks on krundi maakasutamise juhtfunktsiooni muutmine riigikaitsemaast ärimaaks, krundi jagamine, ehitusõiguse ja tehnovõrkude asukoha määramine, haljastuse kavandamine ja liikluskorralduse korraldamine, äri- ja tootmisfunktsiooniga ärihoone ehitamiseks ning suletud veevarustusseadmete paigaldamine kalakasvatuseks.

Planeeritav maa-ala asub Kohtla-Järve linnas Järve linnaosas, hõlmates 4551 m2 suurust riigikaitsemaa sihtotstarbega Järveküla tee 11 kinnistut ja reformimata Järveküla tee ja Pioneeri tänavaid.

Planeeritava ala pindala on umbes 0,62 ha.

Kavandatav detailplaneering ei sisalda Kohtla-Järve linna Järve linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Planeeringuga ei muudeta krundi olemasolevaid piire. Järveküla tee 11 kinnistu jagatakse planeeringu lahenduse kohaselt kaheks krundiks, millest krunti pos 1 saab vajadusel jagada kaheks pos 1I ja pos 1II.

Planeeringuala liikluskorraldus võrreldes olemasoleva olukorraga ei muutu. Juurdepääs planeeringualale jääb endiselt Pioneeri tänavalt ja Järveküla teelt. Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad Kohtla-Järve linna kodulehel (www.kohtla-jarve.ee).

Arenguteenistus

09.09.2014

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest:
Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. augusti 2014. a otsusega nr 65 on algatatud Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas kruntide Sõpruse tn 14e (katastritunnus 32204:002:0204) ja Sõpruse tn 16d (katastritunnus 32204:002:0018), garaažide taga Jõhvi valla ja Kohtla-Järve linna halduspiiri suunas vabale maa-alale detailplaneering. Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. augusti 2014. a otsusega nr 66 jäeti algatamata Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas kruntide Sõpruse tn 14e ja Sõpruse tn 16d garaažide taga Jõhvi valla ja Kohtla-Järve linna halduspiiri suunas vabale maa-alale detailplaneeringule keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Detailplaneeringu eesmärk on Sõpruse tn 14e ja Sõpruse tn 16d kruntidest lääne poole jäävale reformimata riigimaale kruntide moodustamine, maakasutamise juhtfunktsiooni ja ehitusõiguse määramine, kehtiva Ahtme linnaosa üldplaneeringu muutmine aiandusmaa maakasutamise juhtfunktsiooni ärimaa juhtfunktsioonile, heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, liikluskorralduse ning tehnovõrkude asukoha lahendamine õppesõiduväljaku ja teenindushoonete ehitamiseks.

Planeeritava ala moodustab reformimata riigimaa, mis paikneb Sõpruse tn 14e ja Sõpruse tn 16d kinnistust lääne pool ning piirneb lõunapoolses küljes Jõhvi vallas Kosmose (katastritunnus 25201:003:0144) kinnistuga. Planeeritav maa-ala hõlmab ka osaliselt Lehola tänava nr 3220258 maa-ala (Lehola tänava eraldusriba lõpust kuni Kohtla-Järve linna ja Jõhvi valla administratiivpiirini), mille kaudu toimub juurdepääs planeeringuga moodustatavaile kruntidele. Lisaks piirneb planeeringuala kahest küljest reformimata riigimaaga. Planeeringualal asuvad garaažikooperatiivile MIKRO-3 ja garaažiühistule SÕPRUS-1 kuuluvad garaažiboksid, mille teenindamiseks kavandatakse eraldi krundid. Planeeritava ala põhja poolt on piirinaabriteks mitmed garaažiühistud.

Kavandatav detailplaneering sisaldab Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut – aiandusmaa juhtfunktsiooni muutmist ärimaa juhtfunktsioonile. Detailplaneeringu koostamises huvitatud isikuks on OÜ I-Gent.

Detailplaneeringu pindala on umbes 1,9 ha.

Arenguteenistus

09.09.2014

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest:
Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. augusti 2014. a otsusega nr 61 on algatatud Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Tehase tn 2 ja 2a kruntide, Pavandu tänava ning Kohtla-Järve Jaama raudtee vahelise vaba maa-ala detailplaneering.

Detailplaneeringu eesmärk on maa-alale maakasutamise juhtfunktsiooni määramine jäätmekäitlus- ja tootmismaaks, maa-ala kruntideks jagamine ja ehitusõiguse määramine tootmise teenindushoonete ja - rajatiste ja raudteeharu ehitamiseks, liikluskorralduse ning kaitsehaljastuse kavandamine. Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. augusti 2014. a otsusega nr 62 jäeti algatamata Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Tehase tn 2 ja 2a kruntide, Pavandu tänava ning Kohtla-Järve Jaama raudtee vahelise vaba maa-ala detailplaneeringule keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Vaadeldav ala asub Järve linnaosas Tehase tänava ja puhastusseadmete tööstusala piirkonnas Detailplaneeringu ala ümbritseb lõunast Kohtla-Järve Jaama raudtee (katastritunnus 32214:001:0025), põhjast tootmismaa juhtfunktsiooniga Tehase tänava krundid nr 5 (katastritunnus 32210:002:0006) ja nr 9 (katastritunnus 32210:002:0004) ning Pavandu tänava lõik 2 (katastritunnus 32210:003:0013), idast Pavandu tänava lõik 1 (katastritunnus 32210:002:0010) ja Kohtla-Järve ühendusraudtee (katastritunnus 32210:003:0004) ning läänest Tehase tn 2 (katastritunnus 32210:002:0008) ja Tehase tn 2a (katastritunnus 32210:002:0009) elamumaa krundid.

Kavandatav detailplaneering sisaldab Kohtla-Järve linna Järve linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut kaitsehaljastuse osalise juhtfunktsiooni muutmiseks tootmis- ja jäätmekäitlusmaa juhtfunktsioonile.

Detailplaneeringu koostamises huvitatud isikuks on OÜ Portlif Grupp, kes tegeleb jäätmekäitlusega maaüksusel Tehase tn 9.

Detailplaneeringu pindala on umbes 11,0 ha

Arenguteenistus

09.09.2014

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest:
Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. augusti 2014. a otsusega nr 63 on algatatud Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Järveküla tee 35 ja 35a kruntide ja lähiala detailplaneering. Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. augusti 2014. a otsusega nr 64 jäeti algatamata Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Järveküla tee 35 ja 35a kruntide ja lähiala detailplaneeringule keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Detailplaneeringu eesmärgiks on maa-alale maakasutamise elamu- ja sotsiaalmaa juhtfunktsiooni muutmine sisekaitse maaks, maa-ala kruntideks jagamine ja ehitusõiguse ning arhitektuur-ehituslike tingimuste määramine Päästeameti ning Politsei- ja  Piirivalveameti  uue ühishoone ja teenindavate rajatiste ehitamiseks, liikluskorralduse ja parkimise lahendamine, heakorrastuse nõuete kehtestamine, tehnovõrkude asukoha määramine, ja haljastuse kavandamine. Kavandatav detailplaneering sisaldab Kohtla-Järve linna Järve linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut haridusasutuse maa, elamumaa ja osaliselt parkmetsamaa juhtfunktsiooni muutmiseks sisekaitse maa juhtfunktsioonile. Detailplaneeringu ala ümbritseb lõunast Järveküla tee lõik 12 teemaa (katastritunnus 32214:003:0061), põhjast Rahvapargi P4 parkmetsa (üldmaa) maaüksus (katastritunnus 32214:003:0054) ja Järveküla tee 31 elamumaa kinnistu (katastritunnus 32214:003:0004), idast Järveküla tee 39 Järve Vene Gümnaasiumi krunt (katastritunnus 32214:003:0062), Järveküla tee 37 elamumaa kinnistu (katastritunnus 32214:003:0012) ning reformimata riigimaa, läänest Järveküla tee 33 elamumaa kinnistu (katastritunnus 32214:003:0025) ja Järveküla tee lõik 8 teemaa (katastritunnus 32214:003:0059) krunt.

Detailplaneeringu koostamises huvitatud isikuks on AS Riigi Kinnisvara.

Detailplaneeringu pindala on umbes 1,5 ha.

Arenguteenistus

03.09.2014

Kohtla-Järve Linnavalitsuse nimekomisjon arutas 02.09.2014 koosolekul läbi Oru linnaosa elamumaa detailplaneeringuga moodustatava  liikluspinna kohanime valikut. Pakuti, et Kesk, Männi, Virmalise ja Vikerkaare tänavate vahel paikneb tulevikus tänav kohanimegaEha.

Skeem

Galina Radtšenko,
majandusteenistuse peaspetsialist

14.07.2014

Kohtla-Järve Linnavalitsus annab teada

1) et Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas kavandatakse linna aadressisüsteemi korrastamise eesmärgil muuta Puru tee ja Maleva tänava ruumikujude paiknemine vastavalt skeemidele.  
2) Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas kavandatakse linna aadressisüsteemi korrastamise eesmärgil muuta Puru tee ja Maleva tänava ruumikujude paiknemine vastavalt skeemidele.

Lisa 1
Lisa 2

02.06.2014

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu u menetlemisest.

Kohtla-Järve Linnavolikogu 30. aprilli 2014. a otsusega nr 48 vastu võetud Ahtme linnaosas Jaaniku tn 9 ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal 19. maist 2014. a kuni 13. juunini 2014. a. ei laekunud detailplaneeringule ettepanekuid, märkusi ega vastuväiteid.

Planeerimisseaduse §21 lõige 3 ei kohusta avaliku väljapaneku tulemuste arutelu korraldamist, kui avaliku väljapaneku ajal ei laekunud vastuväiteid ega märkusi. Detailplaneeringu menetlust jätkatakse vastavalt seadusandlusele.

Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad Kohtla-Järve linna kodulehel www.kohtla-jarve.ee lingi "Areng- ja planeerimine"- "Detailplaneeringud" all.

Arenguteenistus

02.06.2014

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu arutelust.

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 10. juuni 2014. a korraldusega nr 495 võeti vastu Järve linnaosa Järveküla tee 11 ja lähiala detailplaneering.

Antud planeering algatati Kohtla-Järve Linnavalitsuse 11. septembri 2012. a korraldusega nr 697 ning 18 septembri 2012. a korraldusega nr 712 jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine, sest planeeringu elluviimisega ei kavandada tegevust, mis võiks ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, ei põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi ega seata ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit või vara. Samuti ei kaasne olulise keskkonnamõjuga tegevust. Detailplaneeringu eesmärgiks on krundi maakasutamise juhtfunktsiooni muutmine riigikaitsemaast ärimaaks, krundi jagamine, ehitusõiguse ja tehnovõrkude asukoha määramine, haljastuse kavandamine ja liikluskorralduse korraldamine, äri- ja tootmisfunktsiooniga ärihoone ehitamiseks ning suletud veevarustusseadmete paigaldamine kalakasvatuseks.

Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikuks on OÜ FISH FARMING, detailplaneeringu koostajaks on OÜ Monada.

Planeeritav maa-ala asub Kohtla-Järve linnas Järve linnaosas, hõlmates 4551 m2 suurust riigikaitsemaa sihtotstarbega Järveküla tee 11 kinnistut ja reformimata Järveküla tee ja Pioneeri tänavaid. Detailplaneeringu ala piirneb lõunast Järveküla tee lõik 5 transpordimaa krundiga, idapoolt Järveküla tee 9 ärimaa ja reformimata riigimaa kruntidega, läänest Järveküla tee 13 ärimaa krundiga, põhjast reformimata riigimaa ja Pioneeri tänavaga. Ala jääb Järve linnaosa läänes asuva tööstuspiirkonna ettevõtete lähedale (suuremad on umbes 500 meetri kaugusel algav Viru Keemia Grupp AS-i tööstuse territoorium ning 1700 meetri kaugusel AS-i Nitrofert territoorium).

Ümbritsev ala koosneb põhiosas ärimaa kruntidest, millistel on ka osaline tootmise kõrvalfunktsioon.

Järveküla tee 11 krundi läheduses paikneb kinnismälestis – II Maailmasõjas hukkunute ja terroriohvrite ühishaud (mälesti nr 40), mille kaitsevöönd ulatub väikses osas planeeringualale. Planeeritava ala pindala on umbes 0,62 ha.

Kavandatav detailplaneering ei sisalda Kohtla-Järve linna Järve linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Kohtla-Järve linna Järve linnaosa üldplaneeringus on antud piirkond märgitud keskusemaa juhtfunktsiooniga maa-alaks ning sellesse piirkonda võivad tulla äri- ja tootmiskõrvalfunktsiooniga ettevõtted.

Planeeringuga ei muudeta krundi olemasolevaid piire. Järveküla tee 11 kinnistu jagatakse planeeringu lahenduse kohaselt kaheks krundiks, millest krunti pos 1 saab vajadusel jagada kaheks pos 1I ja pos 1II.

1028 m² suurusele krundile pos 1I – mille kasutamise sihtotstarbe on määratud 70% kaubandustoitlustus ja teenindushoonete maa, 30% tootmishoone maa – on planeeringuga määratud ehitusõigus ühe maksimaalselt 10 m kõrguse ja kuni 2 korruselise hoone rajamiseks. 2140 m2 suurusele krundile pos 1II – mille sihtotstarbeks 70% kaubandustoitlustus ja teenindushoonete maa, 30% tootmishoone maa – on planeeringuga määratud ehitusõigus kuni kolme hoone ehitamiseks, kõrgustega kuni 10 m. Parkimine planeeringualal on lahendatud krundisiseselt ning parkimisala kuulub määratud hoonestusala sisse.

Planeeringuala liikluskorraldus võrreldes olemasoleva olukorraga ei muutu. Juurdepääs planeeringualale jääb endiselt Pioneeri tänavalt ja Järveküla teelt.

Antud detailplaneering on avalikul väljapanekul alates 10. juulist 2014. a kuni 24. juulini 2014. a. Planeeringuga saab tutvuda tööpäeviti kuni kella 16:00 Kohtla-Järve Linnavalitsuses, Keskallee 19, kab 604 .

Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad Kohtla-Järve linna kodulehel (www.kohtla-jarve.ee).

Arenguteenistus

02.06.2014

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu eskiisi arutelust.

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 09. juuli 2013.a korraldusega nr 533 on algatatud MTÜ Kohtla-Järve Kristlaste-Nelipühilaste Koguduse taotluse alusel Kohtla-Järve linnas Sompa linnaosas Kanarbiku tn 3a kinnistu (katastriüksus nr 32220:009:0084) ja lähiala detailplaneering. Kohtla-Järve Linnavalitsuse 23. juuli 2013.a korraldusega nr 551 jäeti algatamata strateegiline keskkonnamõju hindamine, kuna detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes olulist keskkonnamõju, planeeringualal ja lähipiirkonnas ei paikne kaitsvaid loodusobjekte, teisi maastikuliselt väärtuslike või olulisi alasid, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada ja planeeringualale ei ole seatud muid piiranguid.

Detailplaneeringu pindala on ca 2,1 ha.

Detailplaneeringu eesmärk on Kanarbiku 3a krundi jagamine, tehnovõrkude asukoha ja ehitusõiguse määramine ühiskondliku hoone ja elamu ehitamiseks, liikluse korraldamine ning haljastuse kavandamine.

Planeeringulahenduse kohaselt moodustatakse kokku 4 krunti. Kanarbiku 3a kinnistu jagamisel tekib kaks iseseisvat krunti, pos 1 – 100% sotsiaalmaa juhtfunktsiooniga krunt, kuhu on antud ehitusõigus ühiskondliku hoone ehitamiseks, ja pos 2 – 70% sotsiaalmaa ja 30% elamumaa krunt, ehitusõigusega ühiskondliku hoone ja elamu ehitamiseks. Reformimata riigimaast moodustatud pos 3 – olemasolevast juurdepääsutee maa-alast transpordimaa krunt. Kanarbiku 3a ja Ülase tn 46 vahelisest maa-alast moodustatakse ajutine, Kanarbiku 3a kinnistuga liitmiseks ettenähtud krunt pos 4 – ehitusõiguseta ja 70% sotsiaalmaa ja 30% elamumaa juhtfunktsiooniga krunt.

Teatame, et detailplaneeringu eskiislahenduse arutelu toimub 11. juulil 2014.a kell 15.00 Linnavolikogu saalis, aadressil Keskallee 19, Kohtla-Järve linn. Kõik asjast huvitatud linlased on oodatud arutelule.“

Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad Kohtla-Järve linna (www.kohtla-jarve.ee) ja OÜ Hendrikson & Ko (www.hendrikson.ee) kodulehel.

Arenguteenistus

16.05.2014

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest:
Kohtla-Järve Linnavalitsuse 18. septembri 2012. a korraldusega nr 710 „Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Järveküla tee 12 krundiga piirneva vaba maa-ala detailplaneeringu algatamine“ on algatatud Järve linnaosas kruntidega Järveküla tee 12 (katastritunnus 32216:001:0013) ja Järveküla tee lõik 5 (katastritunnus 32216:001:0018) piirneval vaba maa-alal detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Järveküla tee 12 krundist lääne poole jäävale reformimata riigimaale krundi moodustamine, maakasutamise juhtfunktsiooni, ehitusõiguse ja tehnovõrkude asukoha määramine, haljastuse kavandamine ja liikluse korraldamineuue 6,0 kV jaotusalajaama püstitamiseks ja uute maakaabelliinide rajamiseks. Planeeringu pindala on ca 0,02 ha.

Detailplaneeringu algatamise ettepaneku tegi OÜ Elektrilevi. Detailplaneeringu koostajaks on Eesti Energia AS Kinnisvara Maateenuse grupp.

Detailplaneeringu eskiisiga saab tutvuda Kohtla-Järve linna kodulehel lingi "Areng- ja planeerimine"- "Detailplaneeringud" all.

Teatame, et detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 23. mail 2014. a kell 16.00 Linnavolikogu saalis, aadressil Keskallee 19, Kohtla-Järve linn. Kõik asjast huvitatud linlased on oodatud arutelule.

14.05.2014

Kohtla-Järve Linnavalitsus annab teada, et Kohtla-Järve linna Järve linnaosas kavandatakse linna aadressisüsteemi korrastamise eesmärgil

I. määrata kohanimed järgmiselt:
1. Keemia tänav - nimeta tänav;
2. Lembitu tänav - ruumikuju muutmine;
3. Vabaduse tänav - ruumikuju muutmine;
4. Lille põik - nimeta põik;
5. Gaasi tänav - ruumikuju muutmine.

Arvamused ja ettepanekud võib esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele linnavalitsus@kjlv.ee (märksõna aadress) hiljemalt 10. juuni 2014.a .

II. asutada Ahtme tööstusalal (end. SEJ, AKSM territooriumil) Ritsika väikekoha.

Arvamused ja ettepanekud võib esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele linnavalitsus@kjlv.ee (märksõna aadress) hiljemalt 1. juuli 2014.a .

Seletuskiri
Lembitu tänava ruumikuju muudetakse nii, et ühendatakse Lembitu ja Vabaduse tänavad, kasutades edaspidi kohanime Lembitu tänav, kuna see on katkematult läbitav ning enamus Õuna ja Vabaduse tänavatevahelisi kinnistuid kannavad Lembitu tänava nime (kinnistud nr 54-62). Seega parandatakse ära vale liikluspinna kasutamine antud objektidel.

Kohanimi Vabaduse tänav määratakse nimeta tänavale, mis paikneb paralleelselt Ehitajate tänavaga Oktoobri tänava ja Ehitajate tänava sissesõidu vahel.

Gaasi tänava ruumikuju paiknemise muudatuse aluseks on mittevastavus põhireeglitele, mis on läbitavuse ja visuaalselt eraldi objektina tajutava kõrvalharu puudumine.

Kohanimi Keemia tänav määratakse nimeta tänavale, mis algab Kaevuri tänavalt hoone Kauba tn nr 17 vastast kuni Keemia väikekoha piirini.

Kohanimi Lille põik määratakse nimeta kõrvalharule paiknemisega Lille tänavalt mööda Lille tn 32 kinnistut raudtee suunas.
Osa aadressidest objektidel, mis paiknevad Ahtme linnaosas nn tööstusalal, endiste SEJ ja AKSM territooriumil, on vigased või ebakorrektsed: nt objekt asub liikluspinnast, mille järgi ta on adresseeritud, liiga kaugel; katastriüksus ei oma liigipääsu kasutatud liikluspinnalt või ta nimi on liigselt kirjeldav. Olukorra parendamiseks võib asutada eelmainitud territooriumil väikekoha kohanimega Ritsika. (Väikekoht on asulast väiksem maa-ala, mille nime kasutatakse teiste aadressiobjektide aadressis).

Lisad: joonised 1-6

Galina Radtšenko
Majandusteenistuse peaspetsialist


09.05.2014

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab Kohtla-Järve linna üldplaneeringute ülevaatamise tulemusest. Kohtla-Järve Linnavolikogu 30. aprilli 2014. a määrusega nr 30 „Kohtla-Järve linna kehtestatud üldplaneeringute ülevaatamise tulemuste kinnitamine“ otsustati kinnitada Kohtla-Järve linna kehtivate üldplaneeringute tulemused. Sellest lähtudes on jäetud kehtima aastatel 2008 – 2011 kehtestatud Kohtla-Järve linna Järve, Ahtme, Sompa, Oru ja Kurkuse linnaosade üldplaneeringud ja teemaplaneeringud. Vaadati üle ka kehtestatud detailplaneeringud, mille tulemustel jäävad kehtima Järve linnaosas 28, Ahtme linnaosas 19, Kukruse linnaosas 4, Sompa linnaosa 1 ja Oru linnaosas 1kehtestatud detailplaneeringud. On tehtud ettepanek tunnistada kehtetuks 19 detailplaneeringute menetlemise otsust seoses huvitatud isikute loobumise sooviga ning 11 otsust planeeringute menetlemise otsust huvitatud isikute tegevusetusetu tõttu. On tehtud ettepanek tunnistada kehtetuks täies ulatuses realiseerimata jäänud Metsapargi tn 10a detailplaneering.

Planeeringute materjalid on kättesaadavad Kohtla-Järve linna kodulehel www.kohtla-jarve.ee lingi "Areng- ja planeerimine"- "Detailplaneeringud" all.

Arenguteenistus

09.05.2014

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest:
Kohtla-Järve Linnavolikogu 30. aprilli 2014. a otsusega nr 47 muudeti Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. märtsi 2014.a otsus nr 42 (Järve linnaosa Keemia väikekoht maaüksuste 3s, 5s ja 1p ja nende lähiümbruse Viru Keemia Grupp AS`i (VKG AS) põlevkiviõlide järeltöötluse kompleksi rajamise detailplaneeringu kehtestamine) seoses olemasoleva olukorra kirjelduse täpsustusega.

Objektiks on Järve linnaosa Keemia väikekoht 3s, 5s ja 1p ja nende lähiümbruse detailplaneering ning selle alusel kavandatav tegevus. Detailplaneeringuga kavandatava arenduse eesmärgiks on tõsta põlevkiviõlide kvaliteeti ning anda toodetele lisandväärtust. Selleks planeerib VKG AS rajada oma olemasolevale tootmisterritooriumile põlevkiviõlide järeltöötluse kompleksi.

Kohtla-Järve Linnavolikogu 30. aprilli 2014. a otsusega nr 48 võeti vastu Ahtme linnaosas Jaaniku tn 9 ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on krundi jagamine kaheks krundiks, krundile maakasutamise juhtfunktsiooni määramine elamu- ja ärimaaks, ehitusõiguse määramine olemasoleva tootmishoone laiendamiseks, ühepereelamu ja ärihoone ehitamiseks. Planeeritav maa-ala asub Kohtla-Järve linnas Ahtme linnaosas OÜ-le Ahtme Maja kuuluval maaüksusel, haarates osaliselt Kohtla-Järve linna omandis oleva Jaaniku tn 11 kinnistut, mille kaudu toimub juurdepääs Jaaniku tn 9 krundile. Samuti on haaratud planeeringualasse põhja pool asuv Jaaniku tn 9 ja Ahtme mnt 28 kinnistu vaheline reformimata riigimaa riba ning loode pool reformimata riigimaal asuv Jaaniku tänava (nr 3220249) maa-ala. Planeeringuala pindala on umbes 1,5 ha.

Kavandatav detailplaneering sisaldab Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut tootmismaa juhtfunktsiooni muutmist elamu- ja ärimaa juhtfunktsiooniks.

Antud detailplaneering on avalikul väljapanekul alates 19. maist 2014. a kuni 13. juunini 2014. a. Planeeringuga saab tutvuda tööpäeviti 08.00 – 16:00 Kohtla-Järve Linnavalitsuses, Keskallee 19, kab 604 ning Ahtme linnaosas Estonia pst 38 ruumides.“

Detailplaneeringute materjalid on kättesaadavad Kohtla-Järve linna kodulehel www.kohtla-jarve.ee lingi "Areng- ja planeerimine"- "Detailplaneeringud" all.

Arenguteenistus

31.03.2014

Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. märtsi 2014. a otsusega nr 42 kehtestati Järve linnaosa Keemia väikekoht maaüksuste 3s, 5s ja 1p ja nende lähiümbruse Viru Keemia Grupp AS`i (VKG AS) põlevkiviõlide järeltöötluse kompleksi rajamise detailplaneering.

Detailplaneerignu objektiks on Järve linnaosa Keemia väikekoht 3s, 5s ja 1p ja nende lähiümbruse detailplaneering ning selle alusel kavandatav tegevus. Detailplaneeringuga kavandatava arenduse eesmärgiks on tõsta põlevkiviõlide kvaliteeti ning anda toodetele lisandväärtust. Selleks planeerib VKG AS rajada oma olemasolevale tootmisterritooriumile põlevkiviõlide järeltöötluse kompleksi.

Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad Kohtla-Järve linna kodulehel www.kohtla-jarve.ee lingi "Areng- ja planeerimine"- "Detailplaneeringud" all.

Arenguteenistus

25.03.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 04. detsembri 2012. a korraldusega nr 996 on algatatud Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Metsapargi maaüksuse (katastritunnus 32211:003:0004) ja lähiala detailplaneering. Järve linnaosas Põhja mikrorajooni asumist põhjas asuv Metsapargi maaüksus on piiratud Kalevi ja Metsapargi tänavatega, Kohtla valla Ontika küla Linnaristu maaüksusega (katastritunnus 32002:001:0039) ning Tallinn-Narva maanteega (katastritunnus 32002:001:0072).

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maakasutamise juhtfunktsiooni määramine, maa-ala kruntideks jagamine, ehitusõiguse ja tehnovõrkude asukoha määramine, haljastuse kavandamine ja liikluse korraldamine vabaõhu sportimise- ja virgestusala infrastruktuuri ehitamiseks ja väljakujundamiseks.

Planeeringu pindala on ca 76 ha.

Detailplaneeringu eskiisiga saab tutvuda Kohtla-Järve linna kodulehel www.kohtla-jarve.ee lingi "Areng- ja planeerimine" - "Detailplaneeringud" all.

Teatame, et teistkordne eskiisi avalik arutelu toimub 3 aprillil 2014.a kell 16.30 Linnavolikogu saalis, aadressil Keskallee 19, Kohtla-Järve. Kõik asjast huvitatud linlased on oodatud arutelule.


17.02.2014


Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu eskiisi arutelust:

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 04. detsembri 2012.a korraldusega nr 997 „Kohtla-Järve linna Ahtme äri- ja ühiskondliku keskuse detailplaneeringu algatamine“ on algatatud Ahtme linnaosas Maleva tn ja Toome pst korterelamute ning Estonia pst ja Ahtme mnt vahelise ala planeering ning jäeti algatamata planeeringule keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeringu tellijaks on Kohtla-Järve Linnavalitsus, planeeringut koostab OÜ Hendrikson & Ko märtsil 2013. a sõlmitud lepingu alusel.

Planeeritav ala piirneb läänest Ahtme-Jõhvi Raudteega (katastritunnus 32201:002:0008) ning idast Ahtme linnaosa peatänava Estonia puiesteega, põhjast ja lõunast Maleva tänava ja Toome puiestee korterelamute kruntidega. Lähtudes Maanteeameti seisukohast ei kuulu planeeritava ala piiril Ahtme linnaosas asuv 13102 Ahtme-Rausvere maantee ehk Ahtme maantee riigimaanteede hulka.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maa-aladele maakasutamise juhtfunktsiooni määramine, maa-ala kruntideks jagamine, ehitusõiguse ja tehnovõrkude asukoha määramine, haljastuse kavandamine ja liikluse korraldamine Ahtme keskuse hoonete ja nendele infrastruktuuri ehitamiseks, reformimata riigimaast kruntide moodustamine äri- ja ühiskondliku keskuse ala väljakujundamiseks. Detailplaneeringu pindala on ca 15 ha.

Planeeritava ala moodustavad Ahtme keskuseala, avalik pargiala Maleva tn ja Estonia pst korterelamute vahel ning Toome pst ja sellega külgnev park. Keskuse alale on planeeritud linnaosa väljak, pargialad täiendatakse jalg- ja jalgratta teedevõrgustikuga ning sportimise- ja mängualadega kui ka eakate kohtumispaiga rajamisega. Korterelamute vahel sõitmise vähendamaks kavandatakse kasutada Toome pst ka sõiduteena koos kõrval planeeritava kergliiklusteega. Detailplaneeringu raames koostati ka pargialade dendroloogiline uuring, mis on abimaterjaliks haljastuse kavandamisel. Järgides Ahtme linnaosa üldplaneeringu kontseptsiooni on kavandatud Iidla ja Puru asumite ühendamaks sõidutee kuni Ahtme maanteeni.

Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad Kohtla-Järve linna (www.kohtla-jarve.ee) ja OÜ Hendrikson & Ko (www.hendrikson.ee) kodulehel.

Detailplaneeringu eskiisi ja lähteseisukohtade avalik arutelu toimub Ahtme Gümnaasiumis (aadressil Altserva tn 6, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn) 06. märtsil 2014. a algusega kell 16.30.

Arenguteenistus