Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Maamaksust

Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. augustil 2014. a on kehtestanud määrus nr 39 „Maamaksumäära kehtestamine ja maamaksuvabastuse andmise kord“. Maamaksumäär Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil 2015 aastal on 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas. Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumäär Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil on 2,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas. 

2013. aasta 1. jaanuarist on maa omanik vabastatud maamaksu tasumisest tema omandis oleva elamumaa osas linnas kuni 1500 m² ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele. Täiendavalt vabastas Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. augusti 2014. a määrusega nr 39 maamaksu tasumisest riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saajad, elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas linnas ning üldplaneeringuga kohaliku omavalitsuse või maakonnaplaneeringuga maavanema poolt tiheasustusega alaks määratud alal kuni 1500 m² ulatuses. Samuti antakse okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isikule täiendavalt maamaksuvabastust tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa  kõlviku osas.

Täiendava maamaksuvabastuse tingimused:

- Täiendav maamaksuvabastus antakse kirjaliku vormikohase avalduse alusel.
- Maamaksust vabastus antakse juhul, kui maksuvabastuse taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.
- Kui maaüksus on suurem, kui 1500 m², tuleb maamaksu tasuda selle osa eest, mis ületab kehtestatud piirmäära.

Mida on vaja teha täiendava maamaksuvabastuse saamiseks:

- 2015 aastaks täiendava maamaksuvabastuse saamiseks tuleb esitada kirjalik vormikohane avaldus Kohtla-Järve Linnavalitsusele hiljemalt 2015 aasta 1. jaanuariks
- Avalduse blankett maamaksust vabastamise kohta on kättesaadav Kohtla-Järve Linnavalitsuses (Kohtla-Järve, Keskallee 19 kabinet 103 või 707) või Kohtla-Järve linna ametlikul veebilehel (www.kohtla-jarve.ee) menüülingilt «maamaks».
 -Avaldus peab sisaldama järgmisi andmeid:
 - - ees- ja perekonnanimi, isikukood, pensionitunnistuse number või represseeritu tunnistuse number;
 - - elukoha aadress ja kontaktandmed;
 - - maksustatava maatüki aadress ja pindala;
 - - rendi- või üüritulu suurus aastas. - Avalduses tuleb nimetada kõikide elamumaa maatükkide aadressid, mille osas omanik tahab saada täiendavat maamaksuvabastus.
- Avaldusele tuleb lisada pensionitunnistuse või represseeritu tunnistuse koopia.
- Täidetud avalduse blankett tuleb esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Kohtla-Järve, Keskallee 19 kabinet 103 või 707) või saata e-postiga aadressile: linnavalitsus@kjlv.ee hiljemalt maksustatava aasta 1. jaanuariks.

Maamaksust vabastamise või sellest keeldumise kohta otsustab Kohtla-Järve Linnavalitsus oma korraldusega. Teade maamaksust vabastamise kohta avaldatakse Kohtla-Järve linna ametlikul veebilehel (www.kohtla-jarve.ee) hiljemalt jaanuari lõpus.

Isikud, kes on esitanud avalduse maamaksuvabastuse saamiseks ning kellele on antud maksuvabastus 2015. aastaks, ei pea esitama täiendavaid avaldusi järgnevate aastate maamaksust vabastamiseks juhul, kui ei ole muutunud maksuvabastuse tingimused või taotleja andmed. Avalduses esitatud andmete muutumisest peab isik Kohtla-Järve Linnavalitsust teavitama 15. kalendripäeva jooksul. Avaldused maamaksust vabastamise kohta, mis oli esitatud enne 2014 aasta, ei anna õigust saada maksuvabastust 2015. aastaks.


Uue määruse tekstiga saab tutvuda Riigi Teatajas - https://www.riigiteataja.ee/akt/411092014007?leiaKehtiv.

Täiendav informatsioon:

Informatsiooni ja abi saab Kohtla-Järve Linnavalitsuse maaosakonnast:

Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve

kabinet 707

tel: 337 8578

e-post: olga.ivanova@kjlv.ee 

Olga Ivanova

Kohtla-Järve linna peamaakorraldaja