Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Elanike küsitlus Kohtla-Järve  Viivikonna linnaosana (Viivikonna ja Sirgala) määratud territooriumil (edaspidi Viivikonna)

Kohtla-Järve Linnavalitsus korraldab Viivikonna elanike küsitluse seoses haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega.  Viivikonna  elanik saab vastata küsimusele, kas ta toetab Kohtla-Järve  Viivikonna linnaosa arvamist Vaivara valla koosseisu.
Küsitlus korraldatakse küsitluspunktis, mis asub aadressil Nooruse tn 9 (Sirgala) ja elektrooniliselt veebikeskkonnas aadressil www.volis.ee.
Küsitluse korraldamiseks moodustas Kohtla-Järve Linnavalitsus ajutise komisjoni, mille esimees on  Anna Generalova.
Elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatavast küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Viivikonnas. Küsitlusest ei või osa võtta isik, kes on valimisõiguse tähenduses teovõimetuks tunnistatud või kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannab karistust kinnipidamiskohas.

Elektrooniline küsitlus algab 23.04.2017 kell 00:00 ja lõpeb 24.04.2017 kell 00:00.
Elektrooniliselt hääletamiseks on vaja ennast identifitseerida ID-kaardi või mobiili ID-ga.
Elektrooniliselt antud arvamust on võimalik muuta kuni elektroonilise küsitluse lõppemiseni.
Elektrooniliselt antud arvamust muutes jääb kehtima viimasena tehtud valik.
Küsitluspunktis saab eelnevalt antud elektroonilist arvamust muuta  24. aprillil 2017. a küsitluslehel arvamuse avaldamisega.

Küsitluspunktis toimub küsitlus  24.04.2017 kell 10.00-18:00.
Küsitluses osalemiseks tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument.
Küsitluses osaleja saab küsitluse käigus anda arvamuse vaid üks kord.

Kui isik terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa osaleda küsitluses küsitluspunktis ja viibib küsitluse toimumise päeval Kohtla-Järve  Viivikonna linnaosana (Viivikonna ja Sirgala) määratud territooriumil, võib ta taotleda hääletamist oma kodus. Kodus hääletamine toimub  24.04.2017 kell  15:00-17:00.  Küsitluslehe kodus täitmise taotlus tuleb esitada komisjonile  alates 30.03.2017 kuni 24.0.4.2017. a. Taotluse võib esitada hiljemalt 24.04.2017 kella 9:00-ks  elektrooniliselt e-postile anna.generalova@kjlv.ee või  hiljemalt 24.04.2017  kella 15:00-ks  paberkandjal komisjonile või  linnapeaabi Tiit Lillemets’ale vastuvõtu ajal Viivikonna linnaosas.
Taotluses tuleb märkida taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoha aadress, telefoninumber, taotluse sisu (näiteks: Palun mul võimaldada 24. aprillil 2017. a  toimuval küsitlusel täita küsitlusleht kodus), küsitluslehe kodus täitmise taotlemise põhjus (näiteks: tervislik seisund, kõrge iga), taotleja allkiri ja kuupäev.

Taotlus kodus hääletamiseks on kättesaadav SIIN.

ÜHINEMISKOKKULEPE