Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Konkursid

03.01.2018


Kohtla-Järve Linnavalitsus pakub tööd

ANDMEKAITSESPETSIALISTILE

Andmekaitsespetsialisti peamisteks tööülesanneteks
on:

• teavitada ja nõustada vastutavat töötlejat või volitatud töötlejat ning isikuandmeid töötlevaid teenistujaid seoses nende kohustustega, mis tulenevad isikuandmete kaitse üldmäärusest ja muudest Euroopa Liidu või liikmesriikide andmekaitsenormidest;
• jälgida andmekaitse määruse, muude liidu või liikmesriikide andmekaitsenormide ja vastutava töötleja või volitatud töötleja isikuandmete kaitse põhimõtete järgimist, sealhulgas vastutusvaldkondade jaotamist, isikuandmete töötlemises osaleva personali teadlikkuse suurendamist ja koolitamist, ning seonduvat auditeerimist;
• anda nõu seoses andmekaitsealase mõjuhinnanguga ning jälgida selle toimimist;
• teha koostööd järelevalveasutusega;
• tuvastada ja dokumenteerida isikuandmete töötlemise toiminguid ning isikuandmetega seotud rikkumisi;
• töötada välja linna ametiasutuste ja hallatavate asutuste töökorralduseks vajalikke andmekaitsealaseid juhendeid;
• tegutseda isikuandmete töötlemise küsimustes järelevalveasutuse jaoks kontaktisikuna, sealhulgas artiklis 36 osutatud eelneva konsulteerimise osas, ning konsulteerida vajaduse korral ka muudes küsimustes.
• muude vahetu juhi või linnapea poolt antud ühekordsete teenistusalaste ülesannete täitmine.

Sobiva kandidaadi eelduseks
on:

• kõrgharidus (soovitavalt infotöötluse, infotehnoloogia või õiguse valdkonnas);
• varasem töökogemus kohalikus omavalitsus või riigiasutuses. Kasuks tuleb varasem töökogemus infoturbe valdkonnas;
• riigi ning haldusala teabehalduse (avaliku teabe seadus), andmekaitse põhimõtete ning infoturbe põhimõtete ja vastavate õigusaktide tundmine; • ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus;
• väga heal tasemel arvuti kasutamise oskus (MS Office kontoritarkvara, WD-dokumendihaldussüsteemi kasutamise oskus kasutamise oskus);
• eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasandil;

Pakume

• sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.
• Tööle on võimalik asuda veebruar 2018. a.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 17. jaanuaril 2017. a (s.o. kandideerimisdokumentide
laekumise viimane kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse) järgmised dokumendid: CV märksõnaga „Andmekaitsespetsialist“, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad
aadressil: personalijuht Maie Kiik, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: maie.kiik@kjlv.ee

Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.

03.01.2018


Kohtla-Järve Linnavalitsus pakub tööd

RAHVASTIKUREGISTRI SPETSIALISTILE

Rahvastikuregistri spetsialisti peamisteks tööülesanneteks
on:

• elukoha andmete, sünni ja surma kandmine rahvastikuregistrisse;
• rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressi muutmine ruumi omaniku õigustatud nõudmisel;
• elukoha andmete kandmine rahvastikuregistrisse ja aadressi muutmine e-teenuse kaudu;
• rahvastikuregistri andmete väljastamine;
• isikukoodi väljastamine euroopa liidu kodanikele ja nende elukoha registreerimine;
• kirjavahetuse pidamine oma tegevusvaldkonnas;
• oma valdkonnas statistiliste aruannete koostamine;
• jooksavalt arhiivi korrastamine;
• muude vahetu juhi või linnapea poolt antud ühekordsete teenistusalaste ülesannete täitmine.

Sobiva kandidaadi eelduseks
on:

• kõrgharidus (soovitavalt infotöötluse alne);
• varasem töökogemus kohalikus omavalitsus või riigiasutuses antud ametikoha töövaldkonnas;
• valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine;
• ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus;
• vähemalt ühe aastane töökogemus erinevate programmidega või registritega. Kasuks tuleb eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses ning WD-dokumendihaldussüsteemi kasutamise oskus kasutamise oskus);
• eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasandil;

Pakume

• sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.
• Tööle on võimalik asuda koheselt.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 17. jaanuaril 2018. a (s.o. kandideerimisdokumentide
laekumise viimane kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse) järgmised dokumendid: CV märksõnaga „Rahvastikuregistri spetsialist“, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad
aadressil: personalijuht Maie Kiik, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: maie.kiik@kjlv.ee

Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.