Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Komisjonide koosolekud ja päevakorrad

Kohtla-Järve Linnavolikogu revisjonikomisjoni koosolek toimub 22. veebruaril k.a kell 14.00 linnavalitsuse hoones, ruum 136.

Päevakord:

1. Kohtla-Järve linna 2019. aasta eelarve vastuvõtmine.
Ettekandja: abilinnapea Viive Keskküla
2. Spordiklubide toetamine linna poolt.

Svetlana Vladimirova
komisjoni esimees
Kohtla-Järve Linnavolikogu hariduse- ja kultuurikomisjoni koosolek toimub 15. veebruaril k.a kell 13.30 linnavolikogu istungite väikses saalis.

Päevakord:

1. Koolide 2019. a projektitöö koondanalüüs. (Olga Golovatšjova).
2. Linna arengukava tegevuskava täitmine ja hariduse ja kultuuri valdkonna prioriteetide elluviimine. (arenguteenistuse esindaja, Olga Golovatšjova).
3. Kohtla-Järve linna rakenduskõrgharidusõppe stipendiumi eraldamine.
4. Tulevase linnavolikogu istungi päevakorra  küsimused.
5. Hariduse ja kultuuri toetuste eraldamine.
Kohtla-Järve Linnavolikogu majanduskomisjoni koosolek toimub 15. veebruaril kell 14.00 linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord:

1. Kohtla-Järve linnavolikogu otsuse eelnõu „Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas Ritsika vkt 3 ja Ritsika raudteeharu kinnistute ja lähiala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine“ läbivaatamine. Kohale kutsutud arendaja OÜ Corestone Productioni esindajad Keith-Neal Saluveer ja Taavi Turvas ning planeerija-konsultant ja keskkonnamõju hindamist teostav firma OÜ Hendrikson & KO esindaja Juhan Ruut.
2. Kohtla-Järve Linnavolikogu määruse eelnõu „Raamatupidamise seaduses sätestatud küsimuste lahendamise volitamine“ läbivaatamine.
3. Kohtla-Järve Linnavolikogu otsuse eelnõu „Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. septembri 2017. a otsuse nr 229 „Kohtla-Järve koolivõrgu ümberkorraldamine“ muutmine“ läbivaatamine.
4. Kohtla-Järve Linnavolikogu määruse eelnõu „Kohtla-Järve linna 2019. aasta eelarve vastuvõtmine“ läbivaatamine.
5. Teede ja kõnniteede ehitus- ja remondikava aastaks 2019. a,  rahalised vajadused.
6. Heakorraküsimused, väikevormide ja laste mänguväljakute paigaldamine, puude istutus ja langetamine.
7. Muud küsimused.
Kohtla-Järve Linnavolikogu eelarve- ja sotsiaalkomisjoni ühine koosolek toimub 11. veebruaril k.a kell 14.00 linnavolikogu istungite väikses saalis.

Päevakord:

1. Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodu arenguperspektiivid.
Ettekandjad: abilinnapea Niina Aleksejeva, komisjoni liige Jevgenia Maksimova.

2. Volikogu istungi päevakorra kavandis olevate linna eelarvet ja linna arengut puudutavate eelnõude ning muude volikogu istungi päevakorra kavandis olevate rahaliste kohustuste ja vahenditega seotud eelnõude arutelu:
2.1. Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. septembri 2017. a otsuse nr 229
„Kohtla-Järve koolivõrgu ümberkorraldamine“ muutmine.
Ettekandja: abilinnapea Niina Aleksejeva.
2.2. Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas Ritsika vkt 3 ja Ritsika raudteeharu kinnistute ja lähiala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine. Ettekandja: abilinnapea Vitali Borodin.
2.3. Raamatupidamise seaduses sätestatud küsimuste lahendamise volitamine. Ettekandja: abilinnapea Viive Keskküla
Kohtla-Järve Linnavolikogu noorsoo- ja spordikomisjoni ning revisjonikomisjoni ühine koosolek toimub 08. veebruaril k.a kell 09.00 linnavolikogu istungite väikses saalis.

Päevakord:

1. Rahaliste vahendite jaotamine noortespordi toetamiseks 2019. aastal (rahaliste vahendite jaotus noortespordi eelarves, rahaliste vahendite jaotus linna spordiürituste eelarves, spordiklubidele osalemiseks võistlustel toetuste jaotus).
2. Muud küsimused.
Kohtla-Järve Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni koosolek toimub 29. jaanuaril k.a kell 15.00  linnavalitsuse hoone III-korrusel kab 302.
 
Päevakord:

1. Sotsiaalkomisjoni 2019. a tööplaani arutelu ning koostamine.
Kohtla-Järve Linnavolikogu noorsoo- ja spordikomisjoni koosolek toimub 24. jaanuaril k.a kell 16.15 linnavolikogu istungite väikses saalis.
 
 
Päevakord:

1. Komisjoni tööplaani koostamine 2019. aastaks.
2. Komisjoni tööplaani kinnitamine 2019. aastaks.
3. Muud küsimised.Kohtla-Järve Linnavolikogu eelarvekomisjoni koosolek toimub 23. jaanuaril k.a kell 15.00  linnavolikogu esimehe kabinetis.
 
 
Päevakord:

1. Volikogu istungi päevakorra kavandis olevate linna eelarvet ja linna arengut puudutavate eelnõude ning muude volikogu istungi päevakorra kavandis olevate rahaliste kohustuste ja vahenditega seotud eelnõude arutelu:
 
a) Laenu võtmine. Ettekandja: abilinnapea Viive Keskküla.
 
b) Kohtla-Järve Linnavolikogu 21.  augusti 2013. a määruse nr 184 „Kohtla-Järve Linnavolikogu ja Kohtla-Järve Linnavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kord“ muutmine. Ettekandja: linnasekretär Anna Generalova.
 
c) Jaoskonnakomisjonide moodustamine. Ettekandja: linnasekretär Anna Generalova.
 
2. Eelarvekomisjoni aruanne 2018. a. Ettekandja: eelarvekomisjoni esimees Valentina Kutuzova.
 Kohtla-Järve Linnavolikogu revisjonikomisjoni koosolek toimub 23. jaanuaril k.a kell 14.00 linnavalitsuse hoones, ruum 136.
 
Päevakord:

1. Laenu võtmine. Ettekandja: abilinnapea Viive Keskküla
2. Asutuste kommunikatsiooni vahendid. Tehtud ettepanekute realiseerumise käikude arutlemine. Ettekandja: haldusjuht Jelena Veršinina
3. Järelepärimine Audest Audiitorteenuste OÜ poolt.
4. Revisjonikomisjoni 2019. a tööplaani kinnitamine.


Kohtla-Järve Linnavolikogu hariduse- ja kultuurikomisjoni koosolek toimub 23. jaanuaril k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite väikses saalis.
 
Päevakord:

1. Aastaks 2019. tööplaani kinnitamine.
2. Tulevase linnavolikogu istungi päevakorra küsimused.
3. Aukodaniku nimetuse omistamine.Kohtla-Järve Linnavolikogu majanduskomisjoni koosolek toimub 11. jaanuaril k.a kell 14.00 linnavolikogu istungite väikses saalis.

Päevakord:

1. Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei poolt korraldatav koolitus: „Kohtla-Järve Linnavolikogu töökorra rakendamine“. Koolituse kestvus 30 minutit.
Vaheaeg: 5 minutit.
2. Linnavalitsuse poolt linnavolikogule edastatud eelnõude läbivaatamine.
3. Majanduskomisjoni aruanne 2018. a (V. Tsventarnaja).
4. Majanduskomisjoni 2019. a tööplaani kinnitamine.
5. Muud küsimused.