Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски
Hangete arhiiv


21. Hanketeade 08.04.2009.a.

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 6 ja Kohtla-Järve Linnavolikogu 02.mai 2007.a määruse nr 87 „Riigihangete korraldamise kord” § 11 lõikest 3 ja §-st 16 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) soovist sõlmida hankeleping trükitööde teostamiseks projekti EstRuClusterDevelopment raames.

Hankelepingu esemeks on teenuste osutamine trükitoodete väljatöötamise ja trükkimise osas rahvusvahelise projekti EstRuClusterDevelopment raames vastavalt hankedokumentidele (väljastatakse osalemistaotluse alusel).

Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud andmed: juriidilise isiku nimi, registrikood, isiku kontaktandmed, info, kuhu hankija peab hankedokumente saatma (e-post, aadress, faks).

Osalemistaotluste esitamine: faks 3378503, e-post linnavalitsus@kjlv.ee.

Hankelepingu sõlmimise kriteeriumid: Madalaim hind.

Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.

Hankedokumentide taotlemise tähtpäev 16.04.2009 kell 16:30.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 17.04.2009.a kell 15:00.
Pakkumuste esitamise aadress: Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, kab 103, 30395 Kohtla-Järve.

Käesoleva hanketeate kohta saab lisateavet: kontaktisik Tatjana Samsonova, tel 33 78596, faks 3378503, e-post: linnavalitsus@kjlv.ee.20. Hanketeade 12.03.2009.a.

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 6 ja Kohtla-Järve Linnavolikogu 02.mai 2007.a määruse nr 87 „Riigihangete korraldamise kord” § 11 lõikest 3 ja §-st 16 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) soovist sõlmida hankeleping uue dokumendihalduse süsteemi juurutamiseks Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse (RIA) poolt heaks kiidetud projekti „Dokumendihaldussüsteemide kaasajastamine üleminekuks asutuste vahelisele paberivabale asjaajamisele“ raames.

Hankemenetluse liik: allapoole riigihanke piirmäära jääv hange.
Hankelepingu liik: teenused.
Teenuse osutamise koht: Kohtla-Järve linn.
Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.


Hankemenetluses osalemise taotlused ja kvalifitseerimise dokumendid tuleb esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Keskallee 19, kab 103, 30395 Kohtla-Järve) kirjalikult hiljemalt 20.03.2009.a kella 10:30-ks.

Taotlejate kvalifitseerimise tingimused:
1. Äri- või erialase registri kehtiv registreering vastaval tegevusalal.
2. Viimase kolme aasta (2006, 2007, 2008) jooksul nõuetekohaselt täidetud vähemalt 3 infosüsteemide arendusteenuse osutamise lepingut – esitada lepingute nimekiri koos tellija andmetega, maksumustega, teostatud tööde ajaga ja kinnitusega, et tööd teostati lepingute ja hea tava kohaselt.

Samuti esitab huvitatud isik:
1. Kirjaliku kinnituse riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud asjaolude puudumise kohta;
2. Maksu- ja Tolliameti tõendi maksuvõlgade puudumise kohta (tõend ei tohi olla hanketeate avaldamise kuupäevast varasem).19. Hanketeade 27.02.2009.a

Projekti "Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja renoveerimine" ehituse riigihanke hankedokumentide koostamine

Hankelepingu liik: 71530000-2; ehitusnõustamisteenused.
Hankemenetluse liik: allapoole riigihanke piirmäära jääv hange.

Projekti "Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja renoveerimine" nr. 2.5.0101.08-0007 kaasfinantseeritakse Euroopa Regionaalarengu Fondist "Elukeskkonna arendamise rakenduskava" prioriteetse suuna "Hariduse infrastruktuuri arendamine" meetme "Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide kaasajastamine" kaudu.

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 ning Kohtla-Järve Linnavolikogu 02.mai 2007.a määruse nr 87 „Riigihangete korraldamise kord" § 14 lõikest 2 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) soovist sõlmida hankeleping Projekti "Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja renoveerimine" ehituse riigihanke (edaspidi Riigihange) hankedokumentide koostamise teenuse ostmiseks. Hankija sõlmib hankelepingu üksnes madalaima hinnaga pakkumuse alusel. Hankelepingu teostamise tähtaeg on 19.03.2009.a.

Riigihanke hankedokumentide koosseisu peavad kuuluma muu hulgas, aga mitte ainult: kohustusliku hanketeate tekst, pakkumuse struktuur, pakkuja kinnituste vormid, ehituse töövõtjaga sõlmitava hankelepingu eelnõu ning muud nõutavad ja vajalikud dokumendid (edaspidi Hankedokumendid).

Pakkuja esitab kirjaliku pakkumuse Hankedokumentide koostamise kogumaksumusega, tuues eraldi välja käibemaksu summa. Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud. Hankija võib teha otsuse kõigi pakkumuste tagasilükkamise kohta, kui kõigi vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust. Hankelepingu eeldatav maksumus on 20000 krooni ilma käibemaksuta.

Koos kirjaliku pakkumisega esitab pakkuja:
1. Kirjaliku kinnituse Riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud asjaolude puudumise kohta;
2. Maksu- ja Tolliameti tõendi maksuvõlgade puudumise kohta. Tõend ei või olla välja antud enne käesoleva hanketeate avaldamise kuupäeva.

Kirjalikud pakkumised koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele, Keskallee 19, kabinet 103, 30395 Kohtla-Järve hiljemalt 09.03.2009.a kella 10:30-ks.

Käesoleva hanketeate kohta saab lisateavet:
Kohtla-Järve Linnavalitsus, 75001017, Keskallee 19, Kohtla-Järve,
30395 Eesti; kontaktisik: Jüri Kollo, tel.: 33 78 504; faks: 3378503, e-post: linnavalitsus@kjlv.ee
18. Hanketeade 16.02.2009.a.

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 6 ja Kohtla-Järve Linnavolikogu 02.mai 2007.a määruse nr 87 „Riigihangete korraldamise kord” § 11 lõikest 3 ja §-st 16 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) soovist sõlmida hankeleping hooldustööde teostamiseks Sompa linnaosas.

Alternatiivsete lahenduste esitamine on lubatud.

Hankemenetluses osalemise taotlused ja kvalifitseerimise dokumendid tuleb esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Keskallee 19, kab 103, 30395 Kohtla-Järve) kirjalikult hiljemalt 23.02.2009.a kella 10.30-ks.

Taotlejate kvalifitseerimise tingimus:
1. Äri- või erialase registri kehtiv registreering vastaval tegevusalal.
Koos hankemenetluses osalemise taotlusega esitab huvitatud isik:
1. Kirjaliku kinnituse riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud asjaolude puudumise kohta;
2. Maksu- ja Tolliameti tõendi maksuvõlgade puudumise kohta.
17. Hanketeade 22.10.2008.a.

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 6 ja Kohtla-Järve Linnavolikogu 02.mai 2007.a määruse nr 87 „Riigihangete korraldamise kord” § 11 lõikest 3 ja §-st 16 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) soovist sõlmida hankeleping Kohtla-Järve linnas loodava tööharjutuskeskuse ruumide sisustamiseks.

Hankelepingu esemeks on loodava tööharjutuskeskuse aadressil Vahtra 27 ruumide sisustamine ja inventariga varustamine vastavalt tööharjutuskeskusele esitatavatele nõuetele ja hankedokumentidele.

Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.

Hankemenetluses osalemise taotlused ja kvalifitseerimise dokumendid tuleb esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Keskallee 19 (kab 103), 30395 Kohtla-Järve) kirjalikult hiljemalt 29.10.2008.a kella 10.30-ks.
Taotlejate kvalifitseerimise tingimused:
1. Äri- või erialase registri kehtiv registreering vastaval tegevusalal.

Koos hankemenetluses osalemise taotlusega esitab huvitatud isik:
1. Kirjaliku kinnituse riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud asjaolude puudumise kohta.
2. Maksu- ja Tolliameti tõendi maksuvõlgade puudumise kohta.

Hankija sõlmib hankelepingu üksnes madalaima hinnaga pakkumuse alusel.16. Hanketeade 19.09.2008.a.

Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja renoveerimise projektijuhtimine;

LIHTMENETLUS

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 ning Kohtla-Järve Linnavolikogu 02.mai 2007.a määruse nr 87 „Riigihangete korraldamise kord" § 14 lõikest 2 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) soovist sõlmida leping Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja renoveerimise projektijuhtimise teenuse osutamiseks.Hankelepingu esemeks on Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja renoveerimise projektijuhtimise teenus. Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.
Hankelepingu sõlmimise kriteeriumid: Madalaim hind

Hankelepingu liik: 11 - Juhtimisnõustamisteenused; 79421000-1
Teenuse osutamise koht: Kohtla-Järve

Hanke lühikirjeldus:
Projektijuht osutab projektis "Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja renoveerimine" projektijuhtimisteenust vastavalt hanketeates sätestatule ning juhindudes Haridus- ja teadusministri 21. detsembri 2007. a määrusest nr 82 "Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide infrastruktuuri kaasajastamise meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord". Teenuse osutamise periood on 27 kuud -- 01.10.2008 - 31.12.2010.

Hankelepingu kestus:
Kavandatav alguskuupäev: 01.10.2008
Kavandatav lõppkuupäev: 31.12.2010
Pakkuja esitab kirjaliku pakkumuse hankelepingu esemeks oleva teenuse osutamiseks kogu 27 kuulise projektiperioodi jooksul kogumaksumusena (tuues eraldi välja käibemaksu summa) ning ühe kuu teenuse maksumuse (tuues eraldi välja käibemaksu summa). Hankija võib teha otsuse kõigi pakkumuste tagasilükkamise kohta, kui kõigi vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust.

Kvalifitseerimise tingimused ja vorminõuded:
Konkursil ei lubata osaleda firmadel kelle kohta kohalduvad Riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktides 1–4 nimetatud asjaolud. Koos kirjaliku pakkumisega esitab pakkuja:
1. kinnituse Riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktides 1–4 nimetatud asjaolude puudumise kohta;
2. Maksu- ja Tolliameti tõendi maksuvõlgade puudumise kohta. Tõend ei või olla välja antud enne käesoleva hanketeate avaldamise kuupäeva.

Majanduslik- ja finantsseisund
1. pakkuja peab omama projektijuhtimise kogemust vähemalt kahe enam kui 2 milj. EEK suuruse Euroopa Liidu struktuurifondidest kaasrahastatava projekti läbiviimisel;
Esitada pakkuja kinnitus eelpool toodud tingimuse täitmise kohta koos asjakohase informatsiooniga läbiviidud projektide kohta. Antud kinnitus on allkirjastatud pakkuja poolt.
2. pakkuja peab oma meeskonnas omama vähemalt ühte eksperti, kes valdab vabalt eesti keelt ning omab vähemalt 5 aastast projektijuhtimise kogemust.
Esitada pakkuja kinnitus eelpool toodud tingimuse täitmise kohta. Kinnituses peavad olema ära toodud andmed, milliseid projekte pakkuja vastutav töötaja on juhtinud. Lisada vastutava töötaja CV. Kinnitus on allkirjastatud pakkuja poolt.

Tehniline ja kutsealane pädevus Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja hoone on kavas määratleda miljööväärtuslikus piirkonnas paikneva linna kaitsealuse objektina. Pakkujalt eeldatakse ehitushoolduse ja/või ehitusrestaureerimise alast kvalifikatsiooni ning varasemat töökogemust arhitektuuriajalooliselt väärtuslike hoonete renoveerimise projektijuhtimisel. Esitada kinnitus eelpool toodud tingimuse täitmise kohta. Kinnituses peavad olema ära toodud andmed, millistes ehitushooldus-projektides pakkuja vastutav isik projektijuhina on osalenud ja milliseid koolitusi ja/või haridusprogramme pakkuja vastutav isik on läbinud. Pakkumuses tuleb ära näidata ka loetletud projektide tellija kontaktisikud koos ees- ja perekonnanime, ametikoha ja kontakttelefoniga. Kinnitus on allkirjastatud pakkuja poolt.

Pakkumuste esitamise tähtaeg Kirjalikud pakkumised koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele, Keskallee 19, kab 103, 30395 Kohtla-Järve hiljemalt 29.09.2008.a kella 11.00-ks.

Käesoleva hanketeate kohta saab lisateavet: Kohtla-Järve Linnavalitsus, 75001017, Keskallee 19, Kohtla-Järve, 30395 Eesti; kontaktisik: Jevgeni Solovjov, tel.: 33 78500 faks: 3378503, e-post: linnavalitsus@kjlv.ee15. Hanketeade 19.09.2008.a.

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 ning Kohtla-Järve Linnavolikogu 02.mai 2007.a määruse nr 87 „Riigihangete korraldamise kord" § 14 lõikest 2 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) soovist sõlmida hankeleping Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja renoveerimise projekteerimistööde riigihanke (edaspidi Riigihange) hankedokumentide koostamiseks. Riigihanke hankedokumentide koosseisu peavad kuuluma muu hulgas, aga mitte ainult: projekteerimistööde lähteülesanne (koostatud vastavalt linnavalitsuse poolt 01.07.2008.a. väljastatud projekteerimistingimustele), kohustusliku hanketeate tekst, pakkumuse struktuur, pakkuja kinnituste vormid, projekteerimistööde töövõtjaga sõlmitava hankelepingu eelnõu ning muud nõutavad ja vajalikud dokumendid (edaspidi Hankedokumendid).

Pakkuja esitab kirjaliku pakkumuse Hankedokumentide koostamise kogumaksumusega, tuues eraldi välja käibemaksu summa. Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud. Hankija võib teha otsuse kõigi pakkumuste tagasilükkamise kohta, kui kõigi vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust.

Koos kirjaliku pakkumisega esitab pakkuja:
1. Kirjaliku kinnituse Riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud asjaolude puudumise kohta;
2. Maksu- ja Tolliameti tõendi maksuvõlgade puudumise kohta. Tõend ei või olla välja antud enne käesoleva hanketeate avaldamise kuupäeva.

Kirjalikud pakkumised koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Keskallee 19 (kab 103), 30395 Kohtla-Järve) kirjalikult hiljemalt 29.09.2008.a kella 10.30-ks.

Käesoleva hanketeate kohta saab lisateavet:

Kohtla-Järve Linnavalitsus, 75001017, Keskallee 19, Kohtla-Järve, 30395 Eesti; kontaktisik: Jevgeni Solovjov, tel.: 33 78500 faks: 3378503, e-post: linnavalitsus@kjlv.ee14. Hanketeade 12.05.2008.a.

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 6 ja Kohtla-Järve Linnavolikogu 02.mai 2007.a määruse nr 87 „Riigihangete korraldamise kord” § 11 lõikest 3 ja §-st 16 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) soovist sõlmida hankeleping Kohtla-Järve linna lastemänguväljakute hooldamis-, remondi- ja paigaldustööde teostamiseks.

Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.

Hankemenetluses osalemise taotlused ja kvalifitseerimise dokumendid tuleb esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Keskallee 19 (kab 103), 30395 Kohtla-Järve) kirjalikult hiljemalt 19.05.2008.a kella 11.00-ks.

Taotlejate kvalifitseerimise tingimused:
1. Taotleja peab olema nõuetekohaselt registreeritud majandustegevuse registris (MTR) ja omama registreeringut ehitamise tegevusalal ehituse valdkonnas.
2. Taotleja netokäive lastemänguväljakute hooldamis-, remondi- ja paigaldustööde teostamise osas viimase kolme majandusaasta jooksul peab kokku olema vähemalt 1 (üks) miljon krooni.

Koos hankemenetluses osalemise taotlusega esitab huvitatud isik:
1. Kirjaliku kinnituse riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud asjaolude puudumise kohta.
2. Maksu- ja Tolliameti tõendi maksuvõlgade puudumise kohta.


13. Hanketeade 26.04.2008.a.

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 6 ja Kohtla-Järve Linnavolikogu 02.mai 2007.a määruse nr 87 „Riigihangete korraldamise kord” § 11 lõikest 3 ja §-st 16 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) soovist sõlmida hankeleping Ahtme Gümnaasiumi staadioni kunstmurukatte paigaldamiseks.

Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.

Hankemenetluses osalemise taotlused ja kvalifitseerimise dokumendid tuleb esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Keskallee 19 (kab 103), 30395 Kohtla-Järve) kirjalikult hiljemalt 08.05.2008.a kella 11.00-ks.

Taotlejate kvalifitseerimise tingimused:
1. Taotleja peab olema nõuetekohaselt registreeritud majandustegevuse registris (MTR) ja omama registreeringut ehitamise tegevusalal ehituse valdkonnas.
2. Taotleja netokäive kunstmurukatete paigaldamise osas viimase kolme majandusaasta jooksul peab kokku olema vähemalt 1 (üks) miljon krooni.

Koos hankemenetluses osalemise taotlusega esitab huvitatud isik:
1. Kirjaliku kinnituse riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud asjaolude puudumise kohta.
2. Maksu- ja Tolliameti tõendi maksuvõlgade puudumise kohta.


12. Hanketeade 25.04.2008.a.

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 6 ja Kohtla-Järve Linnavolikogu 02.mai 2007.a määruse nr 87 „Riigihangete korraldamise kord” § 11 lõikest 3 ja §-st 16 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) soovist sõlmida hankeleping Ahtme Gümnaasiumi staadioni ehitustööde teostamiseks.

Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.

Hankemenetluses osalemise taotlused ja kvalifitseerimise dokumendid tuleb esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Keskallee 19 (kab 103), 30395 Kohtla-Järve) kirjalikult hiljemalt 08.05.2008.a kella 10.30-ks.

Taotlejate kvalifitseerimise tingimused:
1. Taotleja peab olema nõuetekohaselt registreeritud majandustegevuse registris (MTR) ja omama registreeringut ehitamise tegevusalal ehituse valdkonnas.
2. Taotleja netokäive üldehitustööde osas viimase kolme majandusaasta jooksul peab kokku olema vähemalt 3 (kolm) miljonit krooni.

Koos hankemenetluses osalemise taotlusega esitab huvitatud isik:
1. Kirjaliku kinnituse riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud asjaolude puudumise kohta.
2. Maksu- ja Tolliameti tõendi maksuvõlgade puudumise kohta.


11. Hanketeade 26.03.2008.a.

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 6 ja Kohtla-Järve Linnavolikogu 02.mai 2007.a määruse nr 87 „Riigihangete korraldamise kord” § 11 lõikest 3 ja §-st 16 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) soovist sõlmida hankeleping Kohtla-Järve linna välisvalgustuse trasside rekonstrueerimiseks.

Hankelepingu esemeks on Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosa Altserva tänava ning Järve linnaosa Olevi tänava välisvalgustuse trasside rekonstrueerimine vastavalt olemasolevatele eskiisprojektidele.

Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.

Hankemenetluses osalemise taotlused ja taotleja kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumendid tuleb esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Keskallee 19 (kab 103), 30395 Kohtla-Järve) kirjalikult suletud ümbrikus hiljemalt 07.04.2008.a kella 10.30-ks.

Taotlejate kvalifitseerimise tingimused:
1. Taotleja peab olema nõuetekohaselt registreeritud majandustegevuse registris (MTR) ja omama registreeringut elektritööde tegevusalal tööstuse valdkonnas.
2. Taotlejal peab olema vähemalt 1 (üks) elektritööde juhtimise A-pädevusklassi pädevust omav kvaliteedikontrolli eest vastutav töötaja.
3. Taotleja netokäive tänavavalgustusvõrkude rekonstrueerimise osas viimase kolme majandusaasta jooksul peab kokku olema vähemalt 2 (kaks) miljonit kroni.
4. Taotlejal peab olema vähemalt 3 (kolm) elektritööde juhtimise B-pädevusklassi pädevust omavat elektritööde juhtimise eest vastutavat isikut.
5. Taotlejal peab olema kehtiv asjakohastel Euroopa või rahvusvahelistel standarditel põhinevatele ja sertifitseerimist käsitlevatele Euroopa Liidu õigusaktidele või asjakohastele Euroopa või rahvusvahelistele standarditele vastavate asutuste kinnitatud standarditele vastav kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteem.
6. Taotleja töötajate, juhatuse liikmete ja muul lepingulisel alusel ettevõttes tööd tegevate isikute keskmine arv viimasel kolmel aastal (2005, 2006, 2007) peab olema vähemalt 15 (viisteist) inimest.

Koos hankemenetluses osalemise taotlusega esitab huvitatud isik:
1. Kirjaliku kinnituse riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud asjaolude puudumise kohta.
2. Maksu- ja Tolliameti tõendi maksuvõlgade puudumise kohta.


10. Hanketeade 12.03.2008.a.

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 6 ja Kohtla-Järve Linnavolikogu 02.mai 2007.a määruse nr 87 „Riigihangete korraldamise kord” § 11 lõikest 3 ja §-st 16 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus Kohtla-Järve Kohtla-Järve Kultuurikeskus´e hankemenetlusega seotud toimingute teostajana Kohtla-Järve Linnavolikogu 02.mai 2007.a määruse nr 85 „Linnavara eeskiri” § 6 lõike 3 mõistes Kohtla-Järve Kultuurikeskus´e, reg kood 75031521, soovist sõlmida hankeleping hoone aadressil Keskallee 36 sisearhitektuurse põhiprojekti koostamiseks.

Hankelepingu esemeks on muinsuskaitse all oleva hoone aadressil Keskallee 36, Järve linnaosa, sisearhitektuurse põhiprojekti koostamine.

Alternatiivsete lahenduste esitamine on lubatud.

Hankemenetluses osalemise taotlused tuleb esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Keskallee 19 (kab 103), 30395 Kohtla-Järve) kirjalikult hiljemalt 24.03.2008.a kella 10.30-ks.

Taotlejate kvalifitseerimise tingimused:
1. Äri- või erialase registri kehtiv registreering vastaval tegevusalal.
2. Netokäibe hankelepingu esemele vastavas osas viimase kolme majandusaasta jooksul peab kokku aastal olema vähemalt 3000 000 (kolmsada tuhat) krooni.

Koos hankemenetluses osalemise taotlusega esitab huvitatud isik:
1. Kirjaliku kinnituse riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud asjaolude puudumise kohta;
2. Maksu- ja Tolliameti tõendi maksuvõlgade puudumise kohta.


9. Hanketeade 28.02.2008.a.

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 6 ja Kohtla-Järve Linnavolikogu 02.mai 2007.a määruse nr 87 „Riigihangete korraldamise kord” § 11 lõikest 3 ja §-st 16 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) soovist sõlmida hankeleping hooldustööde teostamiseks Sompa linnaosas.

Alternatiivsete lahenduste esitamine on lubatud.

Hankemenetluses osalemise taotlused ja kvalifitseerimise dokumendid tuleb esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Keskallee 19 (kab 103), 30395 Kohtla-Järve) kirjalikult hiljemalt 10.03.2008.a kella 10.30-ks.

Taotlejate kvalifitseerimise tingimused:
1. Äri- või erialase registri kehtiv registreering vastaval tegevusalal.
Koos hankemenetluses osalemise taotlusega esitab huvitatud isik:
1. Kirjaliku kinnituse riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud asjaolude puudumise kohta;
2. Maksu- ja Tolliameti tõendi maksuvõlgade puudumise kohta.


8. Hanketeade 07.02.2008.a.

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 6 ja Kohtla-Järve Linnavolikogu 02.mai 2007.a määruse nr 87 „Riigihangete korraldamise kord” § 11 lõikest 3 ja §-st 16 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) soovist sõlmida hankeleping liikuva arhiivriulite süsteemi tootmiseks ja paigaldamiseks.

Alternatiivsete lahenduste esitamine on lubatud.

Hankemenetluses osalemise taotlused ja kvalifitseerimise dokumendid tuleb esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Keskallee 19 (kab 103), 30395 Kohtla-Järve) kirjalikult hiljemalt 12.02.2008.a kella 10.30-ks.

Taotlejate kvalifitseerimise tingimused:
1. Äri- või erialase registri kehtiv registreering vastaval tegevusalal.
Koos hankemenetluses osalemise taotlusega esitab huvitatud isik:
1. Kirjaliku kinnituse riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud asjaolude puudumise kohta;
2. Maksu- ja Tolliameti tõendi maksuvõlgade puudumise kohta.7. Hanketeade 07.01.2008.a.

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 6 ja Kohtla-Järve Linnavolikogu 02.mai 2007.a määruse nr 87 „Riigihangete korraldamise kord” § 11 lõikest 3 ja §-st 16 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) soovist sõlmida hankeleping Kohtla-Järve linna Järve, Ahtme, Kukruse ja Sompa linnaosa miljööväärtuslike hoonestusalade teemaplaneeringu koostamiseks Kohtla-Järve Linnavolikogu 28.novembri 2007.a otsuses nr 2437 „Kohtla-Järve linna Järve, Ahtme, Kukruse ja Sompa linnaosa miljööväärtuslike hoonestusalade teemaplaneeringu algatamine” määratud tingimustel.

Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.

Hankemenetluses osalemise taotlused ja kvalifitseerimise dokumendid tuleb esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Keskallee 19 (kab 103), 30395 Kohtla-Järve) kirjalikult hiljemalt 14.01.2008.a kella 10.30-ks.

Taotlejate kvalifitseerimise tingimused:

1. Äri- või erialase registri kehtiv registreering vastaval tegevusalal.

2. Pakkuja peab olema koostanud viimasel seitsmel aastal miljööväärtuslikke hoonestusalasid käsitlevaid planeeringuid kogumaksumusega vähemalt 500 000 (viissada tuhat) krooni.

3. Pakkuja planeerimisalase tegevuse käive peab viimasel majandusaastal olema vähemalt 3 (kolm) miljonit krooni.

Koos hankemenetluses osalemise taotlusega esitab huvitatud isik:

1. Kirjaliku kinnituse riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud asjaolude puudumise kohta;

2. Maksu- ja Tolliameti tõendi maksuvõlgade puudumise kohta.
6. Hanketeade 07.01.2008.a.

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 6 ja Kohtla-Järve Linnavolikogu 02.mai 2007.a määruse nr 87 „Riigihangete korraldamise kord” § 11 lõikest 3 ja §-st 16 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) soovist sõlmida hankeleping ühe sõiduauto kasutusrendile võtmiseks Kohtla-Järve Linnavolikogu 19.detsembri 2007.a otsuses nr 247 „Autode kasutusrendilepingute sõlmimiseks nõusoleku andmine” määratud tingimustel.

Alternatiivsete lahenduste esitamine on lubatud.

Hankemenetluses osalemise taotlused ja kvalifitseerimise dokumendid tuleb esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Keskallee 19 (kab 103), 30395 Kohtla-Järve) kirjalikult hiljemalt 14.01.2008.a kella 10.30-ks.

Taotlejate kvalifitseerimise tingimused:

1. Äri- või erialase registri kehtiv registreering vastaval tegevusalal.

Koos hankemenetluses osalemise taotlusega esitab huvitatud isik:

1. Kirjaliku kinnituse riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud asjaolude puudumise kohta;

2. Maksu- ja Tolliameti tõendi maksuvõlgade puudumise kohta.
5. Hanketeade 07.01.2008.a.

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 6 ja Kohtla-Järve Linnavolikogu 02.mai 2007.a määruse nr 87 „Riigihangete korraldamise kord” § 11 lõikest 3 ja §-st 16 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi hankemenetlusega seotud toimingute teostajana Kohtla-Järve Linnavolikogu 02.mai 2007.a määruse nr 85 „Linnavara eeskiri” § 6 lõike 3 mõistes Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi (reg kood 75008999) soovist sõlmida hankeleping ühe sõiduauto kasutusrendile võtmiseks Kohtla-Järve Linnavolikogu 19.detsembri 2007.a otsuses nr 247 „Autode kasutusrendilepingute sõlmimiseks nõusoleku andmine” määratud tingimustel.

Alternatiivsete lahenduste esitamine on lubatud.

Hankemenetluses osalemise taotlused ja kvalifitseerimise dokumendid tuleb esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Keskallee 19 (kab 103), 30395 Kohtla-Järve) kirjalikult hiljemalt 14.01.2008.a kella 10.30-ks.

Taotlejate kvalifitseerimise tingimused:

1. Äri- või erialase registri kehtiva registreeringu olemasolu vastaval tegevusalal.

Koos hankemenetluses osalemise taotlusega esitab huvitatud isik:

1. Kirjaliku kinnituse riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud asjaolude puudumise kohta;

2. Maksu- ja Tolliameti tõendi maksuvõlgade puudumise kohta.
4. Hanketeade 02.11.2007. a.
 
Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 6 ja Kohtla-Järve Linnavolikogu 02.mai 2007.a määrusega nr 87 kinnitatud Riigihangete korraldamise korra § 11 lõikest 3 ja §-st 16 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus Kohtla-Järve Kultuurikeskuse hankemenetlusega seotud toimingute teostajana Kohtla-Järve Linnavolikogu 02.mai 2007.a määrusega nr 85 kinnitatud Linnavara eeskirja § 6 lõike 3 mõistes Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodu (reg kood 75006138) soovist sõlmida hankeleping hoone aadressil Ahtme mnt 16 automaatse tulekahjusignalisatsiooni paigaldamiseks.
 
Alternatiivsete lahenduste esitamine on lubatud.
 
Hankemenetluses osalemise taotlused tuleb esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Keskallee 19 (kab 103), 30395 Kohtla-Järve) kirjalikult hiljemalt 12.11.2007.a kella 10.30-ks.
 
Taotlejate kvalifitseerimise tingimused:
1. Äri- või erialase registri kehtiv registreering vastavale tegevusalal.
 
Koos hankemenetluses osalemise taotlusega esitab huvitatud isik:
1. Kirjaliku kinnituse riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud asjaolude puudumise kohta;
2. Maksu- ja Tolliameti tõendi maksuvõlgade puudumise kohta.3. Hanketeade 07.08.2007. a.

 

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 6 ja Kohtla-Järve Linnavolikogu 02.mai 2007.a määrusega nr 87 kinnitatud Riigihangete korraldamise korra § 11 lõikest 3 ja §-st 16 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus Kohtla-Järve Kultuurikeskuse hankemenetlusega seotud toimingute teostajana Kohtla-Järve Linnavolikogu 02.mai 2007.a määrusega nr 85 kinnitatud Linnavara eeskirja § 6 lõike 3 mõistes Kohtla-Järve Kultuurikeskuse soovist sõlmida hankeleping hoone aadressil Keskallee 36 vaatesaali kujundamiseks (toolid, lava eesriie, uksekardinad).

 

Hankelepingu esemeks on muinsuskaitse all oleva hoone aadressil Keskallee 36, Järve linnaosa, vaatesaali kujundamiseks sisustustekstiilide tootmine, tarnimine ja paigaldamine..

 

Alternatiivsete lahenduste esitamine on lubatud.

 

Hankemenetluses osalemise taotlused tuleb esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Keskallee 19 (kab 103), 30395 Kohtla-Järve) kirjalikult hiljemalt 17.08.2007.a kella 10.30-ks.

 

Taotlejate kvalifitseerimise tingimused:

1. Äri- või erialase registri kehtiv registreering vastavale tegevusalal.

 

Koos hankemenetluses osalemise taotlusega esitab huvitatud isik:

1. Kirjaliku kinnituse riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud asjaolude puudumise kohta;

2. Maksu- ja Tolliameti tõendi maksuvõlgade puudumise kohta.
2. Hanketeade 07.05.2007. a.
 
Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 6 ja Kohtla-Järve Linnavolikogu 02.mai 2007.a määrusega nr 87 kinnitatud Riigihangete korraldamise korra § 11 lõikest 3 ja §-st 16 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus Kohtla-Järve Kultuurikeskuse hankemenetlusega seotud toimingute teostajana Kohtla-Järve Linnavolikogu 02.mai 2007.a määrusega nr 85 kinnitatud Linnavara eeskirja § 6 lõike 3 mõistes Kohtla-Järve Kultuurikeskuse soovist sõlmida hankeleping hoone aadressil Keskallee 36 rekonstrueerimise projekteerimiseks.
 
Hankelepingu esemeks on muinsuskaitse all oleva hoone aadressil Keskallee 36, Järve linnaosa, rekonstrueerimise projekteerimine.
 
Alternatiivsete lahenduste esitamine on lubatud.
 
Hankemenetluses osalemise taotlused tuleb esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Keskallee 19 (kab 103), 30395 Kohtla-Järve) kirjalikult hiljemalt 14.05.2007.a kella 10.30-ks.
 
Taotlejate kvalifitseerimise tingimused:
1.         Äri- või erialase registri kehtiv registreering projekteerimise tegevusalal (sh muinsuskaitse all olevate objektide projekteerimine).
2.         Teenuste osutamise eest vastutav isik peab vastama ehitusseaduse § 47 nõuetele.
3.         Netokäibe hankelepingu esemele vastavas osas viimase kolme majandusaasta jooksul peab igal aastal olema vähemalt 450 000 (nelisada viiskümmend tuhat) krooni.
4.         Töötajate, juhatuse liikmete ja muul lepingulisel alusel ettevõttes tööd tegevate isikute keskmine arv viimasel kolmel aastal peab olema vähemalt 6 (kuus) inimest.
 
Koos hankemenetluses osalemise taotlusega esitab huvitatud isik:
1.         Kirjaliku kinnituse riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud asjaolude puudumise kohta;
2.         Maksu- ja Tolliameti ja hankija asukohajärgse ning huvitatud isiku elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri või huvitatud isik asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolu puudumise kohta või juhul, kui huvitatud isik asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus sellise sisuga tõendit ei väljasta, selle ametiasutuse tõendit maksuvõlgade puudumise kohta.1. Hanketeade 07.05.2007. a.
 
Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 6 ja Kohtla-Järve Linnavolikogu 02.mai 2007.a määrusega nr 87 kinnitatud Riigihangete korraldamise korra § 11 lõikest 3 ja §-st 16 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus hankijana soovist sõlmida hankeleping linna välisvalgustuse uuendamiseks.
 
Hankelepingu esemeks on Kohtla-Järve linna Ahtme ja Järve linnaosa (Ahtme maantee, Sinivoore tänav ja Katse tänav) välisvalgustuse uuendamine.
 
Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.
 
Hankemenetluses osalemise taotlused tuleb esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Keskallee 19 (kab 103), 30395 Kohtla-Järve) kirjalikult hiljemalt 14.05.2007.a kella 10.00-ks.
 
Taotlejate kvalifitseerimise tingimused:
1.         Äri- või erialase registri kehtiv registreering elektritööde tegevusalal vähemalt B-klassi pädevuspiirkonnas.
2.         Ehitustööde juhtimise eest vastutaval isikul peab ehitustööde juhtimiseks olema A-klassi pädevus.
3.         Netokäibe hankelepingu esemele vastavas osas viimase kolme majandusaasta jooksul peab igal aastal olema vähemalt 2 000 000 (kaks miljonit) krooni.
4.         Töötajate, juhatuse liikmete ja muul lepingulisel alusel ettevõttes tööd tegevate isikute keskmine arv viimasel kolmel aastal peab olema vähemalt 20 (kakskümmend) inimest.
 
Koos hankemenetluses osalemise taotlusega esitab huvitatud isik:
1.         Kirjaliku kinnituse riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud asjaolude puudumise kohta;
2.         Maksu- ja Tolliameti ja hankija asukohajärgse ning huvitatud isiku elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri või huvitatud isik asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolu puudumise kohta või juhul, kui huvitatud isik asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus sellise sisuga tõendit ei väljasta, selle ametiasutuse tõendit maksuvõlgade puudumise kohta.