Kinnitatud

 

 

 

 

 

Kohtla-Järve Linnavolikogu

 

 

 

 

16. juuni 2010. a

 

 

 

 

määrusega nr 27

 

 

 

 

Lisa  4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOHTLA-JÄRVE LINNA 2010. AASTA

 

Tuh.krooni

 

 

 

FINANTSEERIMISTEHINGUD

2010.aasta

 

2010.aasta

 

 

 

s.26.05.2010

Muudatused

täpsustatud

 

 

 

 

 

 

 

Tunnus

FINANTSEERIMISTEHINGUD

33075,267

6058,454

39133,721

 

1009.1

FINANTSVARADE SUURENEMINE

0,00  

0,00  

0,00  

 

1009.2

FINANTSVARADE VÄHENEMINE

0,00  

0,00  

0,00  

 

20.5

KOHUSTUSTE SUURENEMINE

9999,986

6058,454

16058,440

 

2081.5.8.

Laenude võtmine muudelt residentidelt

9999,986

0,000

9999,986

 

2081.5.8.

Laenude võtmine muudelt residentidelt (töötusala juurdepääsuteedeks)

0,000

5849,386

5849,386

2081.5.8.

Laenude võtmine muudelt residentidelt (kaugkütte trasside renover.)

0,000

209,068

209,068

2081.5.9.

Välislaenude võtmine

0

 

 

 

20.6

KOHUSTUSTE VÄHENEMINE

-10782,000

0,000

-10782,000

 

2081.6.8

Võetud laenude tagasimaksmine muudele residentidele

-10100,00

0,00

-10100,00

 

2081.6.9

Võetud laenude tagasimaksmine mitteresidentidele

-96,00

0,00

-96,00

 

2082.6

Kapitaliliisingu maksed

-586,00

0,00

-586,00

 

1001

MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES

33857,281

0,000

33857,281

 

 

S.H. Vaba jääk

4934,726

 

4934,726

 

 

       Toimetulekutoetus

11581,584

 

11581,584

 

 

       Sotsiaalteenused

3618,513

 

3618,513

 

 

       Sotsiaalteenuste korraldamiseks (2009.a. jääk)

422,152

 

422,152

 

 

       Investeeringud laenu arvelt (Linnakeskus 09.a. )

614,194

 

614,194

 

 

       Investeeringud laenu arvelt (Kirju-Mirju L/A)

26,56

 

26,56

 

 

       Koolitoit koolidele

161,477

 

161,477

 

 

       Projektide kaasfinantseerimine (eelharidus ja gümnaasiumid)

6,382

 

6,382

 

 

      Sotsiaalministeeriumilt igapäevaelu toetamine

221,654

 

221,654

 

 

      MV laste riiklik. hoolekandeks (lastekodu)

155,539

 

155,539

 

 

      MV toetus alaealiste komisjoni tööks

140,167

 

140,167

 

 

      MV toetus sügava puudega lastele

640,25

 

640,25

 

 

      MV nõustamiskomisjoni tööks

22,608

 

22,608

 

 

      Eelarve arvelt spordiürituseks

14,00

 

14,00

 

 

      RE eraldised ainesektsioonitööks

24,770

 

24,770

 

 

      RE eraldised koolide palga ja maksude vahenditeks

2544,569

 

2544,569

 

 

      RE eraldised koolide investeeringuteks (pearaha)

2094,854

 

2094,854

 

 

      RE eraldised lasteaedade koolituseks

26,307

 

26,307

 

 

      RE eraldised üritusteks

21,738

 

21,738

 

 

      RE eraldised koolide koolituseks

0,287

 

0,287

 

 

      RE eraldised õppevahendite soetamiseks

0,536

 

0,536

 

 

      RE puudega lastele hooldajatoetus

1372,766

 

1372,766

 

 

      Haridusmin.toetus lasteasutustele eestikeelse õppe toet.

98,472

 

98,472

 

 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt transporditoetus

20,00

 

20,00

 

 

Haridusm.eestikeelse aineõppe nõustam.(Ahtme Gümnaasium)

148,554

 

148,554

 

 

Haridusmin. toetus  eestikeelse aineõppe läbiviimiseks

700,00

 

700,00

 

 

Rahandusministeeriumilt õppelaenude maksude tasumiseks

51,253

 

51,253

 

 

      Omatulud

3332,419

 

3332,419

 

 

      Sihtfinantseerimine

606,153

 

606,153

 

 

      Projekt "Archimedes"

254,796

 

254,796

 

 

      Projekt "Koolinoorte Loomemaja renoveerimine""

0,001

 

0,001

 

 

SUUNATUD OTSTARBELISTE KULUDE KATTEKS

28922,555

 

28922,555

 

 

KASSATAGAVARA

300,00

0,00

300,00

 

 

 

34157,281

 

34157,281

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arne Berendsen

 

 

 

 

 

Volikogu esimees