« Tagasi

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab Ahtme linnaosas kinnistute Ahtme mnt 72a, Altserva tn 23 ja lähiala detailplaneeringu kehtestamisest

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 17. detsembri 2019.a korraldusega nr 736 on kehtestatud Ahtme linnaosas kinnistute Ahtme mnt 72a, Altserva tn 23 ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on kaaluda olemasoleva kinnistu Altserva tn 23 elamumaa maakasutamise juhtfunktsiooni muutmise võimalust 100% ärimaa juhtfunktsiooniks, kinnistutele Ahtme mnt 72a ja Altserva tn 23 ehitusõiguse ning arhitektuur-ehituslike nõuete määramine ärihoonete ehitamiseks, liikluskorralduse ja parkimise lahendamine, heakorrastuse nõuete kehtestamine, tehnovõrkude ning juurdepääsuteede asukoha määramine, seadusest tulenevate kitsenduste ja servituutide määramine ning haljastuse kavandamine.

Planeeritava ala suuruseks on umbes 0,9 ha. 

Planeeritav ala asub Ahtme linnaosas Puru asumis Ahtme maantee ja Altserva tänava ristumiskohas, Ahtme linnaosa üldplaneeringu kohaselt kavandatud äri- ja tootmishoonete maakasutusfunktsiooniga hoonestuse piirkonnas.
Planeeritavat ala ümbritsevad Ahtme mnt ja Altserva tänav ja Altserva tn 21 tootmismaa kinnistu, kus asub õmblustsehh ning Altserva tn 25 elamumaa kinnistu, kus asub kaksikelamu.

Kavandatav detailplaneering täpsustab Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosa üldplaneeringu lahendust – elamumaa juhtfunktsiooni muutmist ärimaa juhtfunktsiooniks, mille kohaselt on Altserva tn 23 kinnistu juhtfunktsiooniks planeeritud täies mahus ärimaa. Antud detailplaneeringu eesmärke silmas pidades on Altserva tn 23 krundi osas üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe muutmine kasutusotstarbe ulatust täpsustav. Vastavalt muutunud majanduskeskkonnale ja üldplaneeringuga lubatule soovitakse detailplaneeringu koostamisega määrata Altserva tn 23 krundi suuruse ja otstarbe ulatuse suhtes maa-alale kõrvalfunktsioon – elamumaale määrata ärimaa kõrvalfunktsioon. Tegemist on Ahtme linnaosa Puru asumist kagusse ulatuva piirkonna juhtotstarbe üldplaneeringut täpsustava detailplaneeringuga.

Planeeringuga ei muudeta olemasolevaid krundipiire, mistõttu ei mõjuta vaadeldava maa-ala maakasutuse juhtfunktsiooni muutmine avalikku huvi ega linna infrastruktuuri toimimist. Ärimaafunktsiooni kasuks on ümbritsevas piirkonnas kruntidele Ahtme linnaosa üldplaneeringuga Altserva tänava paaritu tänavapoolele kavandatud tootmis- ja ärimaa maa-alade laiendamine ja arendamine. Kavandatav tegevus ei takista teiste ümbruskonna kinnistute maakasutust.

Planeeringu lahendusega määratakse ehitusõigus Ahtme mnt 72a krundile kuni kahe hoone ehitamiseks ehitusaluse pindalaga kokku kuni 1150 m2. Lubatud on hoonete kõrgus kuni 10 m ja korruselisus kuni 2 korrust. Krundi Altserva tn 23 ehitusõiguse suurus on 530 m2 ning antud olemasolevale hoonele. Hoone kõrgus on lubatud kuni 8 m ja korruselisus kuni 2 korrust.

Arenguteenistus