« Tagasi

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu Ahtme linnaosas Tabori teest kuni Kohtla-Järve linna halduspiirini jalg- ja jalgrattatee maa-ala avalikust väljapanekust:


Kohtla-Järve Linnavalitsuse 7. jaanuari 2020.a korraldusega nr 1 võeti vastu Ahtme linnaosas Tabori teest kuni Kohtla-Järve linna halduspiirini jalg- ja jalgrattatee maa-ala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on jalg- ja jalgrattatee jaoks vajalike transpordimaa juhtfunktsiooniga kruntide määramine, ja planeerimisseaduse § 126 nimetatud asjakohased ülesanded. Planeeringuga on ette nähtud avaliku huvi otstarbeks ühendada Ahtme linnaosa kergliiklustee  naaberomavalitsuses asuvate puhkerajatistega

Planeeritav ala asub Ahtme linnaosas ja haarab Ahtme-Rausvere kõrvalmaanteega paralleelset Ahtme metskond 34 ja riigimaad alates Vana Ahtmes Tabori teest kuni Alutaguse valla piirini.
Planeeringuga on ette nähtud moodustada maatulundusmaa sihtotstarbeliste katastriüksuste osadest 100% tee ja tänava maa juhtfunktsiooniga üks krunt.

Planeeringu lahendusega ei ole lubatud hoonete ehitamine ning ehitusõigusega hoonestustingimusi määratud ei ole. Kavandatud jalg- ja jalgrattateele on ette nähtud kaks puhkekohta koos prügikasti ja istepingiga.

Planeeritud jalg- ja jalgrattatee on ca 1 km pikkune ja kavandatud laiusega 3 m ning asfaltkattega.
Alutaguse valla piiril on kavandatud põhimõtteline ühenduslõik ühendamaks planeeritud kergliiklustee Alutaguse vallas Risti kergliiklustee (katastritunnus 13001:001:0177) krundile rajatud ca 2 m laiuse jalg- ja jalgrattateega.

Planeeringuala liikluskorraldus ei muutu võrreldes olemasoleva olukorraga.
Planeeringulahendusega on ette nähtud tänavavalgustuse ehitamine kergliiklustee äärde.

Detailplaneering on avalikul väljapanekul alates 3. veebruarist kuni 16. veebruarini 2020.a Kohtla-Järve Linnavalitsuse ruumides aadressil Keskallee 19, kab 604 ning Ahtme linnaosas aadressil Estonia pst 38.

Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad Kohtla-Järve linna kodulehel www.kohtla-jarve.ee  lingi "Areng- ja planeerimine" - "Detailplaneeringud" lingi all."