« Tagasi

“Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest (Ahtmes Tabori teest kuni linnapiirini)

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 26. märtsi 2019.a korraldusega nr 159 on algatatud Ahtme linnaosas Tabori teest kuni Kohtla-Järve linna halduspiirini jalg- ja jalgrattatee maa-ala detailplaneering ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on jalg- ja jalgrattatee jaoks vajalike transpordimaa juhtfunktsiooniga kruntide määramine, olemasolevatele ja moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine, liikluskorralduse lahendamine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete kavandamine, tehnovõrkude ja rajatiste asukoha ning servituutide vajaduse ja ulatuse määramine ja planeerimisseaduse § 126 nimetatud asjakohased ülesanded.

Käesoleva detailplaneeringu eesmärk on leida võimalus igapäevase ja ohutu liiklemise tagamiseks, ühendades Vana Ahtme Tabori asumi jalg- ja jalgrattatee Alutaguse vallas väljaehitatud Risti kergliiklusteega (katastritunnus 13001:001:0177) ning tagada liikumine ühistransporti kasutamata Kohtla-Järve linna ja Alutaguse vallas Pannjärve keskuse ja Kuremäe suunas.

Planeeritava ala suuruseks on umbes 2,8 ha.  Planeeringust huvitatud isik ja korraldaja on Kohtla-Järve Linnavalitsus.

Planeeritav ala asub Ahtme linnaosas ja haarab Ahtme-Rausvere kõrvalmaanteega paralleelset Ahtme metskond 34 maa-ala alates Vana Ahtmes Tabori teest kuni Alutaguse valla piirini.

Kavandatav detailplaneering ei sisalda Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Planeeringuga on ette nähtud avaliku huvi otstarbeks ühendada Ahtme linnaosa kergliiklustee  naaberomavalitsuses asuvate puhkerajatistega."