« Tagasi

Ahtme linnaosas kinnistute Ahtme mnt 72a, Altserva tn 23 ja lähialale detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek ja arutelu

"Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest:

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 8. jaanuari 2019.a korraldusega nr 2 on algatatud Ahtme linnaosas kinnistute Ahtme mnt 72a, Altserva tn 23 ja lähialale detailplaneering ning jäetud  algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on kaaluda olemasoleva kinnistu Altserva tn 23 elamumaa maakasutamise juhtfunktsiooni muutmise võimalust ärimaa juhtfunktsiooniks, kinnistutele Ahtme mnt 72a ja Altserva tn 23 ehitusõiguse ning arhitektuur-ehituslike nõuete määramine ärihoonete ehitamiseks, liikluskorralduse ja parkimise lahendamine, heakorrastuse nõuete kehtestamine,  tehnovõrkude ning juurdepääsuteede asukoha määramine, seadusest tulenevate kitsenduste ja servituutide määramine ning haljastuse kavandamine.
Planeeritava ala suuruseks on umbes 0,9 ha. 

Planeeritav ala asub Ahtme linnaosas Puru asumis Ahtme maantee ja Altserva tänava ristumiskohas, äri- ja tootmishoonete maakasutusfunktsiooniga hoonestuse piirkonnas, kuhu jäävad hoonestamata ja reformimata riigimaa krundid.

Planeeritavat ala ümbritsevad Ahtme mnt ja Altserva tänava teelõigud ja Altserva tn 21 kinnistu (katastritunnus 32206:001:0044, 100% tootmismaa), kus asub õmblustsehh ning Altserva tn 25 kinnistu (katastritunnus 32206:001:0066, 100% elamumaa), kus asub kaksikelamu hoone. Lähipiirkonnas asuvad Altserva tn 29 ja 29a ärimaa krundid.

Detailplaneeringu koostamisel lahendatakse  Altserva tn 23 krundi osas kehtiva Ahtme linnaosa üldplaneeringu kasutusjuhtfunktsiooni täpsustamine olemasoleva elamumaa juhtfunktsiooni muutmiseks tervikuna ärimaa juhtfunktsiooniks. Käesolev detailplaneering ei kavanda planeeritavate maaüksuste piiride muutmist.

Detailplaneeringu eskiis on avalikul väljapanekul alates 9. mai kuni 16. mai 2019.a. Eskiisi avalik arutelu toimub 17.05.2019.a Kohtla-Järvel Keskallee 19 Kohtla-Järve Linnavalitsuse hoone l korrusel volikogu saalis algusega kell 15.00.

Detailplaneeringute materjalid on kättesaadavad Kohtla-Järve linna kodulehel www.kohtla-jarve.ee lingi "Areng- ja planeerimine"- "Detailplaneeringud" all.