« Tagasi

Ahtmes Altserva tn 23 ja Ahtme mnt 72 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemustest

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 17. septembri 2019.a korraldusega nr 495 võeti vastu Ahtme linnaosas kinnistute Ahtme mnt 72a, Altserva tn 23 ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on kaaluda olemasoleva kinnistu Altserva tn 23 elamumaa maakasutamise juhtfunktsiooni muutmise võimalust 100% ärimaa juhtfunktsiooniks, kinnistutele Ahtme mnt 72a ja Altserva tn 23 ehitusõiguse ning arhitektuur-ehituslike nõuete määramine ärihoonete ehitamiseks, liikluskorralduse ja parkimise lahendamine, heakorrastuse nõuete kehtestamine, tehnovõrkude ning juurdepääsuteede asukoha määramine, seadusest tulenevate kitsenduste ja servituutide määramine ning haljastuse kavandamine.
Planeeritava ala suuruseks on umbes 0,9 ha. 

Planeeritav ala asub Ahtme linnaosas Puru asumis Ahtme maantee ja Altserva tänava ristumiskohas, äri- ja tootmishoonete maakasutusfunktsiooniga hoonestuse piirkonnas, kuhu jäävad hoonestamata ja reformimata riigimaa krundid.

Planeeritavat ala ümbritsevad Ahtme mnt ja Altserva tänav ja Altserva tn 21 tootmismaa kinnistu, kus asub õmblustsehh ning Altserva tn 25 elamumaa kinnistu, kus asub kaksikelamu.

Kavandatav detailplaneering täpsustab Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosa üldplaneeringu lahendust – elamumaa juhtfunktsiooni muutmist ärimaa juhtfunktsiooniks, mille kohaselt on Altserva tn 23 kinnistu juhtfunktsiooniks planeeritud täies mahus ärimaa ning selles osas muudab vähesel määral Ahtme linnaosa üldplaneeringut. Üldplaneeringu muutmine on planeerimisseaduse § 142 lõike 1 punkti 1 kohaselt üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik muutmine, mis antud detailplaneeringu eesmärke silmas pidades on Altserva tn 23 krundi osas üldplaneeringut täpsustav. Vastavalt muutunud majanduskeskkonnale ja üldplaneeringuga lubatule soovitakse detailplaneeringu koostamisega määrata maa-alale kõrvalfunktsioon – elamumaale määrata ärimaa kõrvalfunktsioon. Võttes arvesse asjaolu, et planeeritava Altserva tn 23 krundi suurus on üldplaneeringuga ette kavandatud perspektiivse tootmis-  ja ärialaga võrreldes väike, ei ole tegemist üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbe ulatusliku muutmisega. Tegemist on Ahtme linnaosa Puru asumist kagusse ulatuva piirkonna juhtotstarbe üldplaneeringut täpsustava detailplaneeringuga.

Planeeringuga ei muudeta olemasolevaid krundipiire, mistõttu ei mõjuta vaadeldava maa-ala maakasutuse juhtfunktsiooni muutmine avalikku huvi ega linna infrastruktuuri toimimist. Ärimaafunktsiooni kasuks on ümbritsevas piirkonnas kruntidele Ahtme linnaosa üldplaneeringuga Altserva tänava paaritu tänavapoolele kavandatud tootmis- ja ärimaa maa-alade laiendamine ja arendamine. Kavandatav tegevus ei takista teiste ümbruskonna kinnistute maakasutust.

Planeeringuga ei muudeta olemasolevaid krundipiire.

Antud detailplaneeringu  avaliku väljapaneku ajal, mis oli alates 7. oktoobrist kuni 21. oktoobrini 2019.a ei laekunud detailplaneeringule ettepanekuid, märkusi ega vastuväiteid.
Detailplaneeringu menetlust jätkatakse vastavalt seadusandlusele."

Arenguteenistus