« Tagasi

Kohtla-Järve Ahtme linnaosas Puru tee 38 kinnistu ja Puru tee 41a haljasala detailplaneeringu menetlemine

„Kohtla-Järve Linnavalitsuse 13. märtsi 2019.a korraldusega nr 127 on algatatud Ahtme linnaosas kinnistu Puru tee 38 ja Puru tee 41a haljasala ning ümbritsevate Maleva ja Puru tee tänavate detailplaneering ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on kaaluda olemasoleva koolihoone laiendamist ja krundile kaasaegse staadioni rajamisele ehitusõiguse määramise võimalust, Puru tee ja Maleva tänavatega piirnevatel lõikudel liikluse ja parkimisevõimaluse korraldamine ning Puru tee 41a krundile tee asukoha määramine ja planeerimisseaduse § 126 nimetatud asjakohased ülesanded.

Planeeritava ala suuruseks on umbes 5,5 ha.  Planeeringust huvitatud isik ja korraldaja on Kohtla-Järve Linnavalitsus.

Planeeritav ala asub Ahtme linnaosas ja haarab tervikuna Puru tee 38 kinnistut, Puru tee 41a haljasala. Planeeringualasse kaasatakse Puru tee L4 (katastritunnus 32201:001:0583), Puru tee L5 (katastritunnus 32201:001:0593), Maleva tänav T3 (katastritunnus 32201:001:0271), Maleva tänav T4 (katastritunnus 32201:001:0270) lõigud, Maleva tn 46 kinnistu (katastritunnus 32205:001:0084), Puru tee 40 (katastritunnus 32205:001:0102), Maleva tn 49a (katastritunnus 32201:001:0343) krundid.

Planeeritava ala ümber paiknevad Maleva ja Puru tee tänavatel korterelamud ja ühiskondlikud hooned. Puru tee 38 kinnistu spordialal, Maleva tänav T3 poolsel osal, asub Maleva tn 46 kinnistu (100% tootmismaa).

Kavandatav detailplaneering täpsustab Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosa üldplaneeringu (kehtestatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 25. mai 2011. a otsusega nr 168 „Kohtla-Järve linna Ahtme ja Sompa linnaosade üldplaneeringu kehtestamine") lahendust – ärimaa ning haljasala- ja parkmetsamaa sihtotstarbe osalist muutmist üldkasutatava hoone- ja liiklusmaa juhtfunktsiooniks.

Tegemist on Ahtme linnaosa Iidla asumis üldkasutatavate hoonete piirkonna juhtotstarbe üldplaneeringut täpsustava detailplaneeringuga. Detailplaneeringu koostamisega täpsustatakse vastavalt üldplaneeringuga lubatule – ühiskondlike ehitiste maa, teemaa ja ärimaa juhtfunktsiooni proportsioonid ülalnimetatud kruntidel ja Puru tee 41a krundil ning see ei ole üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik muutmine.

Planeeringuga on ette nähtud avaliku huvi otstarbeks osaliselt muuta ühiskondlike hoonete maaüksuste olemasolevaid krundipiire, mis võimaldab parendada teemaade struktuuri ja korrastada maareformi käigus ebaloogiliselt moodustatud teemaa kruntide suurused, kuid see ei mõjuta vaadeldava maa-ala maakasutuse juhtfunktsiooni muutmisega avalikku huvi ega linna infrastruktuuri toimimist."

Rita Burenkova
linnaarhitekt