« Tagasi

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest (Ahtme linnaosas kinnistute Ahtme mnt 72a, Altserva tn 23)

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 8. jaanuari 2019.a korraldusega nr 2 on algatatud Ahtme linnaosas kinnistute Ahtme mnt 72a, Altserva tn 23 ja lähialale detailplaneering ning jäetud  algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on kaaluda olemasoleva kinnistu Altserva tn 23 elamumaa maakasutamise juhtfunktsiooni muutmise võimalust ärimaa juhtfunktsiooniks, kinnistutele Ahtme mnt 72a ja Altserva tn 23 ehitusõiguse ning arhitektuur-ehituslike nõuete määramine ärihoonete ehitamiseks, liikluskorralduse ja parkimise lahendamine, heakorrastuse nõuete kehtestamine,  tehnovõrkude ning juurdepääsuteede asukoha määramine, seadusest tulenevate kitsenduste ja servituutide määramine ning haljastuse kavandamine.

Planeeritava ala suuruseks on umbes 0,9 ha.  Planeeringust huvitatud isik ja arendaja on Osaühing BIKO JÕHVI.

Planeeritav ala asub Ahtme linnaosas Puru asumis Ahtme maantee ja Altserva tänava ristumiskohas, äri- ja tootmishoonete maakasutusfunktsiooniga hoonestuse piirkonnas, kuhu jäävad hoonestamata ja reformimata riigimaa krundid.

Planeeritavat ala ümbritsevad Ahtme mnt ja Altserva tänava teelõigud ja Altserva tn 21 kinnistu (katastritunnus 32206:001:0044, 100% tootmismaa), kus asub õmblustsehh ning Altserva tn 25 kinnistu (katastritunnus 32206:001:0066, 100% elamumaa), kus asub kaksikelamu hoone. Lähipiirkonnas asuvad Altserva tn 29 ja 29a ärimaa krundid.

Kavandatav detailplaneering täpsustab Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosa üldplaneeringu (kehtestatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 25. mai 2011. a otsusega nr 168 „Kohtla-Järve linna Ahtme ja Sompa linnaosade üldplaneeringu kehtestamine") lahendust – elamumaa juhtfunktsiooni muutmist ärimaa juhtfunktsiooniks. Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosa üldplaneeringu järgi on Altserva tn 23 kinnistu juhtfunktsiooniks planeeritud ärimaa.

Üldplaneeringu muutmine on planeerimisseaduse § 142 lõike 1 punkti 1 kohaselt üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik muutmine, mis antud detailplaneeringu eesmärke silmas pidades on Altserva tn 23 krundi osas üldplaneeringut täpsustav. Vastavalt muutunud majanduskeskkonnale ja üldplaneeringuga lubatule soovitakse detailplaneeringu koostamisega määrata maa-alale kõrvalfunktsioon – elamumaale määrata ärimaa kõrvalfunktsioon. Võttes arvesse asjaolu, et planeeritava Altserva tn 23 krundi suurus on üldplaneeringuga ette kavandatud perspektiivse tootmis-  ja ärialaga võrreldes väike, ei ole tegemist üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbe ulatusliku muutmisega. Tegemist on Ahtme linnaosa Puru asumist kagusse ulatuva piirkonna juhtotstarbe üldplaneeringut täpsustava detailplaneeringuga.

Planeeringuga ei muudeta olemasolevaid krundipiire, mistõttu ei mõjuta vaadeldava maa-ala maakasutuse juhtfunktsiooni muutmine avalikku huvi ega linna infrastruktuuri toimimist. Ärimaafunktsiooni kasuks on ümbritsevas piirkonnas kruntidele Ahtme linnaosa üldplaneeringuga Altserva tänava paaritu tänavapoolele kavandatud tootmis- ja ärimaa maa-alade laiendamine ja arendamine. Kavandatav tegevus ei takista teiste ümbruskonna kinnistute maakasutust.

Planeering muudab maastikupilti, kuid võrreldes olemasolevaga annab planeeritava ala korrastatumaks ja kompaktsemaks muutmine ümbruskonnale lisaväärtust.

Detailplaneeringu lähipiirkonnas puuduvad teised strateegilised kavad, mille elluviimist kavandatav tegevus võiks negatiivselt mõjutada.

Detailplaneeringu realiseerimisel avaldub lähipiirkonna arengule sotsiaalmajanduslikus võtmes pigem positiivne mõju, kuna see toob kaasa elanike lisandumise ja linnaruumi korrastamise.

Detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi. Kavandatav tegevus ei sea eeldatavalt ohtu inimeste tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara. Kuna kavandatava tegevuse mõju suurus ja ruumiline ulatus ei ole teadaoleva info põhjal ümbritsevale keskkonnale ohtlik ega ületa keskkonna vastupanu- ning taasutmisvõimet, siis oluline keskkonnamõju puudub. Seetõttu puudub vajadus keskkonnamõju strateegilise hindamise menetluse algatamiseks Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas kinnistute Ahtme mnt 72a ja Altserva tn 23 ning lähiala detailplaneeringule.