« Tagasi

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab Ahtme linnaosas Taboti teest kuni Kohtla-Järve linna halduspiirini jalg- ja jalgrattatee maa-ala avaliku väljapaneku tulemustest

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 7. jaanuari 2020.a korraldusega nr 1 võeti vastu Ahtme linnaosas Tabori teest kuni Kohtla-Järve linna halduspiirini jalg- ja jalgrattatee maa-ala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on jalg- ja jalgrattatee jaoks vajalike transpordimaa juhtfunktsiooniga kruntide määramine, ja planeerimisseaduse § 126 nimetatud asjakohased ülesanded. Planeeringuga on ette nähtud avaliku huvi otstarbeks ühendada Ahtme linnaosa kergliiklustee  naaberomavalitsuses asuvate puhkerajatistega

Planeeritav ala asub Ahtme linnaosas ja haarab Ahtme-Rausvere kõrvalmaanteega paralleelset Ahtme metskond 34 ja riigimaad alates Vana Ahtmes Tabori teest kuni Alutaguse valla piirini.

Planeeringuga on ette nähtud moodustada maatulundusmaa sihtotstarbeliste katastriüksuste osadest 100% tee ja tänava maa juhtfunktsiooniga üks krunt.

Planeeringu lahendusega ei ole lubatud hoonete ehitamine ning ehitusõigusega hoonestustingimusi määratud ei ole. Kavandatud jalg- ja jalgrattateele on ette nähtud kaks puhkekohta koos prügikasti ja istepingiga.

Planeeritud jalg- ja jalgrattatee on ca 1 km pikkune ja kavandatud laiusega 3 m ning asfaltkattega.
Alutaguse valla piiril on kavandatud põhimõtteline ühenduslõik ühendamaks planeeritud kergliiklustee Alutaguse vallas Risti kergliiklustee (katastritunnus 13001:001:0177) krundile rajatud ca 2 m laiuse jalg- ja jalgrattateega.

Antud detailplaneeringu  avaliku väljapaneku ajal, mis oli alates 2. veebruarist kuni 20. veebruarini 2020.a ei laekunud detailplaneeringule ettepanekuid, märkusi ega vastuväiteid.
Detailplaneeringu menetlust jätkatakse vastavalt seadusandlusele."

Arenguteenistus