« Tagasi

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest (Pärna tn 49 kinnistu)

Kohtla-Järve Linnavolikogu 31. oktoobri 2018.a otsusega nr 59 on kehtestatud Pärna tn 49 kinnistu (katastritunnus 32212:003:0170), Ravi tänava puupargi ning ümbritsevate Pärna, Ravi ja  Mõisa tee tänavate lõikude detailplaneering.  Planeeringu eesmärgiks on kaaluda olemasolevale koolihoonele juurdeehitamise ja koolistaadioni rajamisele ehitusõiguse määramise võimalust, tehnovõrkude, haljastuse ning jalg- ja jalgrattatee kavandamine, seadusest tulenevate kitsenduste ja servituutide määramine, piirnevatel Pärna, Ravi ja Mõisa tee tänavate lõikudel liikluse ning parkimisevõimaluse korraldamine, teenindavate rajatiste ja teede asukoha määramine.

Planeeritava ala suurus koos haaratud Ravi tänav L1, Pärna tänava lõik 5 ja Mõisa tee L1 tänavate lõikudega on umbes 3,8 ha.

Kavandatav detailplaneering sisaldab Kohtla-Järve linna Järve linnaosa üldplaneeringu  muutmise ettepanekut haljasala- ja parkmetsamaa sihtotstarbe muutmist üldkasutatava hoone maa juhtfunktsiooniks (katastri järgi – sotsiaalmaa). Ravi tänava puupargialal on valdavalt kehvas seisukorras olevad õunapuud.

Üldplaneeringu muutmine on vajalik, kuna koolil olev spordiväljaku suurus ei rahuldada planeeritava ala kooli ning Pärna tn 47 krundile kavandatava riigigümnaasiumi sportimisvajadusi. 

Planeeringuga muudetakse vähesel määral planeeringualasse haaratud olemasolevate kruntide suurust ja piire kruntide ümberkorraldamise teel, - et laiendada Mõisa tee ja Pärna tänava teemaad jalg- ja jalgrattatee planeerimiseks Mõisa tee tänavale ja Pärna tänavale, ning koolistaadioni paigutamiseks - suurendada olemasoleva Ravi tänava puupargi krunti Pärna tn 49 ja Ravi tänava puupargi kruntide vahelist piiri nihutamise teel.

Planeeringu lahendusega on määratud ehitusõigus Pärna tn 49 koolihoone juurdeehitus koolilaiendamiseks, ning Ravi tänava puupargi alale staadioni rajamiseks ja lahendatakse juurdepääsud ning parkimise võimalused.

Detailplaneeringu lahendus võimaldab krundile pos 1 ehitada kuni kolme hoonet, kõrgusega kuni 4 korrust, hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala 5000 m2, krundile positsioon 2 on lubatud ehitada kuni 140 m2 ehitusaluse pinnaga kuni 5 m kõrgune hoone staadioni teenindamiseks. Planeeringu pos1 hoonestusala ja ümbritsevate tänavate vahele on planeeritud puhvriks haljasala. Planeeringulahenduses on arvestatud, et naaberkinnistul Pärna tn 47 hakkab paiknema vana koolihoone asemel riigigümnaasiumi uus hoonestus. Seoses sellega on säilitatud juurdepääsuteed ja ümbritseval alal liiklus optimeeritud. Detailplaneeringuga lahendatakse Mõisa tee tänava korterelamute nr 8, 8a ja Ravi tänava 13 ja 13a ja Slaavi põhikooli vahelisel teelõigul sõiduautode liikumise, peatumise ja jalgtee rajamise võimalused.

Liikluskorralduse osas on määratud ühesuunalise liiklusega Pärna ja Mõisa tee vaheline  Noorte tänava lõik ja kavandatakse ühesuunaliseks Mõisa tee tänava lõik, millel sõidutee planeeritakse 3,5 m laiusega ja selle lääneküljele 2,5 m laiune parkimisrida ja 3,5 m laiune jalg- ja jalgratta tee.

Seega planeeritav tegevus ei halvenda juurdepääsu-, liikluse korralduse ning kasutamise osas olemasolevat olukorda.

Detailplaneeringute materjalid on kättesaadavad Kohtla-Järve linna kodulehel www.kohtla-jarve.ee lingi "Areng- ja planeerimine"- "Detailplaneeringud" all.