« Tagasi

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 17. septembri 2019.a korraldusega nr 495 võeti vastu Ahtme linnaosas kinnistute Ahtme mnt 72a, Altserva tn 23 ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on kaaluda olemasoleva kinnistu Altserva tn 23 elamumaa maakasutamise juhtfunktsiooni muutmise võimalust 100% ärimaa juhtfunktsiooniks, kinnistutele Ahtme mnt 72a ja Altserva tn 23 ehitusõiguse ning arhitektuur-ehituslike nõuete määramine ärihoonete ehitamiseks, liikluskorralduse ja parkimise lahendamine, heakorrastuse nõuete kehtestamine, tehnovõrkude ning juurdepääsuteede asukoha määramine, seadusest tulenevate kitsenduste ja servituutide määramine ning haljastuse kavandamine.

Planeeritava ala suuruseks on umbes 0,9 ha. 

Planeeritav ala asub Ahtme linnaosas Puru asumis Ahtme maantee ja Altserva tänava ristumiskohas, äri- ja tootmishoonete maakasutusfunktsiooniga hoonestuse piirkonnas, kuhu jäävad hoonestamata ja reformimata riigimaa krundid.

Planeeritavat ala ümbritsevad Ahtme mnt ja Altserva tänav ja Altserva tn 21 tootmismaa kinnistu, kus asub õmblustsehh ning Altserva tn 25 elamumaa kinnistu, kus asub kaksikelamu.

Kavandatav detailplaneering täpsustab Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosa üldplaneeringu lahendust – elamumaa juhtfunktsiooni muutmist ärimaa juhtfunktsiooniks, mille kohaselt on Altserva tn 23 kinnistu juhtfunktsiooniks planeeritud ärimaa.
Planeeringuga ei muudeta olemasolevaid krundipiire.

Planeeringu lahendusega määratakse ehitusõigus Ahtme mnt 72a krundile kuni kahe hoone ehitamiseks ehitusaluse pindalaga kokku kuni 1150 m2. Lubatud on hoonete kõrgus kuni 10 m ja korruselisus kuni 2 korrust. Krundi Altserva tn 23 ehitusõiguse suurus on 530 m2 ning antud olemasolevale hoonele. Hoone kõrgus on lubatud kuni 8 m ja korruselisus kuni 2 korrust.

Hoonete välisviimistluseks on määratud krohv, kivi, betoon ja fassaadiplaadid, katusekatteks on soovitatud eterniiti, profiilplekki Klassik profiil, käsitsi valtsitud plekki. Planeeritaval alal on sõiduautode parkimine kavandatud krundisiseselt. Altserva tänaval ja Ahtme maanteel olemasolevad kergliiklus- ja kõnniteed ühendatakse planeeringualaga asfalt- või tänavakivikattega.

Detailplaneering on avalikul väljapanekul alates 7. oktoobrist kuni 21 oktoobrini 2019.a Kohtla-Järve Linnavalitsuse ruumides aadressil Keskallee 19, kab 604 ning Ahtme linnaosas aadressil Estonia pst 38.

Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad Kohtla-Järve linna kodulehel.