Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab planeeringu menetlemisest (üldplaneeringute ülevaatamise tulemused)

Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. detsembri 2017.a otsusega nr 26 kinnitati Kohtla-Järve linna kehtestatud üldplaneeringute ülevaatamise tulemused. Ülevaatamise tulemusena jõuti järeldusele, et Kohtla-Järve linnas Järve, Ahtme, Sompa, Kukruse ja Oru linnaosa kehtivad üldplaneeringud on linnaarengu suunamiseks jätkusuutlikud ja asja- ning ajakohased.
 
Üldplaneeringu ülevaatamise tulemuste raames analüüsiti Kohtla-Järve Linnavolikogu 31. oktoobri 2018.a otsuses nr 57 „Kohtla-Järve linna kehtivate üldplaneeringute raames detailplaneeringute ülevaatamine" kehtivate detailplaneeringute realiseerimise võimalusi, kas üle viie aasta tagasi kehtestatud detailplaneeringud on endiselt aktuaalsed ja neid on võimalik realiseerida.
 
Kehtestatud detailplaneeringute ülevaatamise tulemusena selgitati välja arendajate reaalsed plaanid ja detailplaneeringute edaspidised elluviimise võimalused ning kui puudub soov planeeringuid ellu viia või on ilmnenud muud takistused, kaaluda planeeringute kehtetuks tunnistamist. Realiseerimata jäänud planeeringute osas on arendajatega peetud kirjavahetust, et selgitada välja koostatud detailplaneeringute üldplaneeringutele vastavust ja sellekohaselt detailplaneeringute sobivust ja ajakohasust. Tehtud analüüsi põhjal jäeti kehtima 71 detailplaneeringut ning kehtetuks tunnistati kaks detailplaneeringut tervikuna ja üks osaliselt. Täies mahus tunnistati kehtetuks Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas Tammiku tn 5a maaüksuse detailplaneering ja Järve linnaosas Kohtla-Järve haigla ja kaubahalli Prestone piirkonna detailplaneering. Osaliselt tunnistati kehtetuks Järve linnaosas Kalevi tn 37a maa-aluste mahutite ja asfaltplatsi osa ning sellega piirneva maa-ala detailplaneering.
 
Lähtuvalt Planeerimisseaduse § 139 lõikes 2 sätestatust tehakse detailplaneeringu kehtestamise või kehtestamata jätmise otsus hiljemalt 3 (kolme) aasta möödumisel detailplaneeringu algatamisest arvates, et tagada detailplaneeringute koostamine mõistliku aja jooksul. Selle alusel analüüsiti Kohtla-Järve linnas menetluses olevate ja seisma jäänud pooleliolevate detailplaneeringute seisu.
 
Kohtla-Järve Linnavalitsus tegi koostööd omanike ja planeeringu algatamist taotlenud isikutega, uurimaks kõiki asjas tähtsust omavaid asjaolusid, et selgitada välja, kas nad on huvitatud edasisest menetlusest ning tunnevad huvi planeeringu liikumisest ja menetlemisega pooleliolevate detailplaneeringute lõpuleviimisest. Tehtud kirjavahetuste põhjal on peamisteks ajaoludeks algatatud detailplaneeringute seismajäämisel huvitatud isikute poolt planeeritava ala suhtes reformimata riigimaa korral arendaja huvi kadumine esialgsete ja ebaselgete eesmärkide tõttu, huvitatud isikute puudumine ehk kustutamine äriregistrist, välismaalastest arendajate kadumine ja arendajate loobumine edasisest detailplaneeringu koostamisest.
 
Seega selgus, et lõpetada on vaja kaheksateist algatatud ja seismajäänud detailplaneeringu menetlust, kuna omanikud ja huvitatud isikud ei tegutse enam või ei ole huvitatud planeeringu koostamise jätkamisest.
 
Viimati mainitud otsuse lisas 1 on esitatud kehtivate detailplaneeringute nimekiri ja lisas 2 detailplaneeringute menetluse lõpetamise otsused.
 
Otsusega saab tutvuda Kohtla-Järve linna kodulehel www.kohtla-jarve.ee  „Areng- ja planeerimine" – üldplaneeringute ülevaatamine" lingi all