« Tagasi

Kohtla –Järve linnavalitsus informeerib Järve linnaosas Kalevi tn 39 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastu võtmisest

Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. märtsi 2020.a otsusega nr 92 võeti vastu Kalevi tn 39 kinnistu ja  lähiala detailplaneering. 

Detailplaneeringu eesmärgiks on kaaluda olemasoleva ühiskondlike ehitiste maa maakasutamise juhtfunktsiooni muutmise võimalust 100% ärimaa juhtfunktsiooniks, ehitusõiguse ning arhitektuur-ehituslike nõuete määramine kaubandus- ja teeninduskeskuse rajamiseks, liikluskorralduse ja parkimise lahendamine, heakorrastuse nõuete kehtestamine, tehnovõrkude ning juurdepääsuteede asukoha määramine, seadusest tulenevate kitsenduste ja servituutide määramine, haljastuse kavandamine ning olemasoleva hoone lammutamine.

Kavandatav detailplaneering sisaldab Kohtla-Järve linna Järve linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut ühiskondlike ehitiste sihtotstarbe muutmist ärimaa juhtfunktsiooniks.

Planeeritava ala suurus on umbes 3,8 ha koos planeeringualasse haaratud Kalevi tänava lõikudega.

Detailplaneeringu ala haarab Kalevi tn 39 kinnistut (katastritunnus 32211:002:0093). Planeeringu alasse on kaasatud osaliselt ka Kalevi tänava lõigud.

Detailplaneeringu ala ümbritsevad põhja ja ida poolt Kalevi tänava lõigud, lõuna poolt Kalevi tn 37 kinnistu (katastritunnus 32211:002:0092, sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa), lääne poolt Endla tänava L1 lõik  ja reformimata riigimaa.

Planeeringu lahendusega  ei muudeta olemasolevate kruntide piire. Määratakse ehitusõigus  Kalevi tn 39 krundile kaubandus- ja teeninduskeskuse hoonestuse rajamiseks.

On tehtud ettepanek olemasolevast Kalevi tn 39 kinnistust suurusega 29928 m2 moodustada kaks krunti pos 1, suurusega 29 768 m2 (kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoonete maa) ja pos 2, suurusega 160 m2 (kergliiklusmaa) kergliiklustee eraldamiseks, mis on kavandatud Kalevi tänava rekonstrueerimisprojektiga. Kalevi tn 39 krundil olemasolevad hooned on ette nähtud lammutada.

Pos 1 krundile on antud ehitusõigus kuni 2 hoone ehituseks kõrgusega 12 m. Hoonete rajamise arhitektuursed tingimused näevad ette Kalevi tänava poolsed hooneosad lahendada oma stiililt ja arhitektuuri valikult peafassaadina.

Planeeringuga on lahendatud juurde- ja väljapääsu liiklussuunad ning Kalevi tänava ristmiku lahendus, kergliiklejate liikumise võimalused, Teenindustranspordile on kavandatud liikluskorraldus kaasates Endla tänava lõik 1.

Detailplaneeringulahendus on  avalikul väljapanekul alates  20. aprillist kuni 20 maini  2020.a

Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad Kohtla-Järve linna kodulehel www.kohtla-jarve.ee lingi "Areng- ja planeerimine" - "Detailplaneeringud" lingi all."