« Tagasi

Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas Tabori teest kuni Kohtla-Järve linna halduspiirini jalg- ja jalgrattatee maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 10. märtsi 2020.a korraldusega nr 146 on kehtestatud Ahtme linnaosas Tabori teest kuni Kohtla-Järve linna halduspiirini jalg- ja jalgrattatee maa-ala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on jalg- ja jalgrattatee jaoks vajalike transpordimaa juhtfunktsiooniga kruntide määramine ja planeerimisseaduse § 126 nimetatud asjakohased ülesanded. Planeeringuga on ette nähtud avaliku huvi otstarbeks ühendada Ahtme linnaosa kergliiklustee naaberomavalitsuses asuvate puhkerajatistega.

Planeeritav ala asub Ahtme linnaosas ja haarab Ahtme-Rausvere kõrvalmaanteega paralleelset Ahtme metskond 34 ja riigimaad alates Vana Ahtmes Tabori teest kuni Alutaguse valla piirini.

Alutaguse valla piiril on kavandatud põhimõtteline ühenduslõik ühendamaks planeeritud kergliiklustee Alutaguse vallas Risti kergliiklusteega.

Planeeringuala liikluskorraldus ei muutu võrreldes olemasoleva olukorraga. Planeeringulahendusega on ette nähtud tänavavalgustuse ehitamine kergliiklustee äärde.

Detailplaneeringu kehtestamisega ja elluviimisega ei kaasne mõjusid majanduslikule-, sotsiaalsele-, kultuurilisele- ega looduskeskkonnale.
Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad Kohtla-Järve linna kodulehel www.kohtla-jarve.ee  lingi "Areng- ja planeerimine" - "Detailplaneeringud" lingi all.