Istungid, eelnõud


Volikogu korralised istungid toimuvad iga kuu viimasel neljapäeval algusega kell 15.00. Juulis korralisi istungeid ei toimu. Kui istungi toimumise päev langeb riiklikule pühale või on otstarbekas muuta istungi toimumise aega, määrab volikogu esimees istungi toimumise teistsuguse aja ning informeerib istungi teistsugusest ajast volikogu eelneval istungil.

Protokollid - Valige - Protokoll -> Linnavolikogu istungi protokoll -> Otsi

 


Kohtla-Järve Linnavolikogu XIX koosseisu LVII istung

Istung toimub 7. oktoobril k.a kell 15:00 elektrooniliselt.
 
Päevakorra kavand:
 
1. Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. novembri 2018. a määruse nr 35 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine.
Ettekandja: abilinnapea Niina Aleksejeva.
Kaasettekandja: juhtivkomisjoni esimees Arne Berendsen.
 
2. Eesti Vabariigi omandis oleva Lehe tn 7a kinnistu osa Kohtla-Järve linna omandisse taotlemine.
Ettekandja: abilinnapea Vitali Borodin.
Kaasettekandja: peamaakorraldaja Olga Ivanova.

Eelnõud

« Tagasi

Kohtla-Järve Linnavolikogu XIX koosseisu LII istungi eelnõud

Istung toimub 30. juunil k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

Päevakorra kavand:

1. Kohtla-Järve linna 2020. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine.
Ettekandja: abilinnapea Viive Keskküla.
Kaasettekandja: revisjonikomisjoni esimees Svetlana Vladimirova.

2. Kohtla-Järve linna 2021. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine.
Ettekandja: abilinnapea Viive Keskküla.
Kaasettekandja: juhtivkomisjoni esimees Valentina Kutuzova.

3. Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2022-2025 vastuvõtmine. I lugemine.
Ettekandja: abilinnapea Viive Keskküla.
Kaasettekandja: juhtivkomisjoni esimees Valentina Kutuzova.

4. Kohtla-Järve Linnavolikogu 24. septembri 2014. a määruse nr 41 „Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa ja toidukulu määr ning maksmise ja kasutamise kord" muutmine.
Ettekandja: abilinnapea Niina Aleksejeva.

5. Kohtla-Järve linna sotsiaalvaldkonna strateegia aastateks 2021-2026 vastuvõtmine. I lugemine.
Ettekandja: abilinnapea Niina Aleksejeva.
Kaasettekandja: juhtivkomisjoni esimees Arne Berendsen.

6. Kohtla-Järve Linnavolikogu järgmise kooseisu liikmete arvu määramine, 2021. aasta valimisteks valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine.
Ettekandja: kantselei juhataja Maria Timofejeva.

7. Aruanne Kohtla-Järve Linnavolikogu revisjonikomisjoni tööst.