Istungid, eelnõud


Volikogu korralised istungid toimuvad iga kuu viimasel neljapäeval algusega kell 15.00. Juulis korralisi istungeid ei toimu. Kui istungi toimumise päev langeb riiklikule pühale või on otstarbekas muuta istungi toimumise aega, määrab volikogu esimees istungi toimumise teistsuguse aja ning informeerib istungi teistsugusest ajast volikogu eelneval istungil.

Protokollid - Valige - Protokoll -> Linnavolikogu istungi protokoll -> Otsi

 


Kohtla-Järve Linnavolikogu XIX koosseisu XXIV istungi eelnõud

Istung toimub 27. juunil k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

1. Kohtla-Järve linna 2018. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine.
2. Kohtla-Järve linna 2019. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine.
3. Määruse kehtetuks tunnistamine.
4. Kohtla-Järve Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu muutmine.
5. Rahvakohtunikukandidaatide valimine.
6. Aruanne Kohtla-Järve Linnavolikogu revisjonikomisjoni tööst.

Eelnõud

« Tagasi

Kohtla-Järve Linnavolikogu XIX koosseisu VIII istungi eelnõud

Istung toimub 28. veebruaril k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

1. Kohtla-Järve Linnavolikogu 30. märtsi 2016. a määruse nr 106 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine.
2. Määruse kehtetuks tunnistamine.
3. Määruse kehtetuks tunnistamine.
4. Määruste kehtetuks tunnistamine.
5. Kohtla-Järve linna hankekord.
6. Kohtla-Järve Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimine.
7. Kohtla-Järve Linnavolikogu 1. novembri 2017. a otsuse nr 2 „Linnavolikogu alatiste komisjonide moodustamine ja liikmete arvu kinnitamine" muutmine.
8. Kohtla-Järve Linnavolikogu noorsoo- ja spordikomisjoni koosseisu muutmine.
9. Maakonna sümbolite kasutamise ja teenetemärkide andmise korraldamise delegeerimine.
10. Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei 2018. a eelarve kinnitamine.