Istungid, eelnõud


Volikogu korralised istungid toimuvad iga kuu viimasel neljapäeval algusega kell 15.00. Juulis korralisi istungeid ei toimu. Kui istungi toimumise päev langeb riiklikule pühale või on otstarbekas muuta istungi toimumise aega, määrab volikogu esimees istungi toimumise teistsuguse aja ning informeerib istungi teistsugusest ajast volikogu eelneval istungil.

Protokollid - Valige - Protokoll -> Linnavolikogu istungi protokoll -> Otsi

 


Kohtla-Järve Linnavolikogu XIX koosseisu XLI istungi eelnõud

Istung toimub 24. septembril k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

Päevakorra kavand:

1. Aruanne Kohtla-Järve Linnavolikogu eelarvekomisjoni tööst.
 
2. Aruanne Kohtla-Järve Linnavolikogu majanduskomisjoni tööst.
 
3. Aruanne Kohtla-Järve Linnavolikogu noorsoo- ja spordikomisjoni tööst.
 
4. Aruanne Kohtla-Järve Linnavolikogu hariduse- ja kultuurikomisjoni tööst.
 
5. Aruanne Kohtla-Järve Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni tööst.
 
 

Eelnõud

« Tagasi

Kohtla-Järve Linnavolikogu XIX koosseisu XVI istungi eelnõud

Istung toimub 28. novembril k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

1.    Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. jaanuari 2014. a määruse nr 13 „Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstav tasu ja selle maksmise kord" muutmine.
2.    Kohtla-Järve Linnavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis.
3.    Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord.
4.    Hädaolukorra seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine.
5.    Auto  kasutusrendilepingu  sõlmimiseks nõusoleku andmine.
6.    Ehitiste aadressil Kuu tn 3  Järve linnaosas peremehetuks tunnistamine.
7.    Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. detsembri 2017. a määruse nr 6 „Linnavara valitsemise kord" muutmine
8.    Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. augusti 2014. a määruse nr 39 „Maamaksumäära kehtestamine ja maamaksuvabastuse andmise kord" muutmine. I lugemine.
9.    Munitsipaalomandis oleva maa koormamine isikliku kasutusõigusega.