Istungid, eelnõud


Volikogu korralised istungid toimuvad iga kuu viimasel neljapäeval algusega kell 15.00. Juulis korralisi istungeid ei toimu. Kui istungi toimumise päev langeb riiklikule pühale või on otstarbekas muuta istungi toimumise aega, määrab volikogu esimees istungi toimumise teistsuguse aja ning informeerib istungi teistsugusest ajast volikogu eelneval istungil.

Protokollid - Valige - Protokoll -> Linnavolikogu istungi protokoll -> Otsi

 


Kohtla-Järve Linnavolikogu XIX koosseisu LVII istung

Istung toimub 7. oktoobril k.a kell 15:00 elektrooniliselt.
 
Päevakorra kavand:
 
1. Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. novembri 2018. a määruse nr 35 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine.
Ettekandja: abilinnapea Niina Aleksejeva.
Kaasettekandja: juhtivkomisjoni esimees Arne Berendsen.
 
2. Eesti Vabariigi omandis oleva Lehe tn 7a kinnistu osa Kohtla-Järve linna omandisse taotlemine.
Ettekandja: abilinnapea Vitali Borodin.
Kaasettekandja: peamaakorraldaja Olga Ivanova.

Eelnõud

« Tagasi

Kohtla-Järve Linnavolikogu XIX koosseisu XXXVI istungi eelnõud

Istung toimub 30. aprill k.a kell 15.00 elektroonilises vormis.

Päevakorra kavand:

1. Info Kohtla-Järve linna 2020. aasta eelarve täitmise käigust.
Ettekandja: abilinnapea Viive Keskküla.
 
2. Kohtla-Järve linna 2020. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine.
Ettekandja: abilinnapea Viive Keskküla.
 
3. Riigilõivuseaduses sätestatud küsimuste lahendamise volitamine.
Ettekandja: abilinnapea Niina Aleksejeva.