« Tagasi

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab Ahtme l.o Maleva tn 4 kinnistu ja Altserva tn 6 osa kinnistu detailplaneeringu menetlemisest:

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 13. juuli 2021.a korraldusega nr 424 on vastu võetud Ahtme linnaosas Maleva tn 4 kinnistu ja Altserva tn 6 osa kinnistu ning ümbritsevate Maleva ja Õpetajate tänavate ala detailplaneering. 

Detailplaneeringu eesmärgiks on kaaluda Maleva tn 4 krundile või Altserva tn 6 garaažide alale Ahtme huvitegevuse ja huvihariduse keskuse ning teenindavate rajatiste ehitamisele ehitusõiguse määramise võimalust, tehnovõrkude, haljastuse ning seadusest tulenevate kitsenduste ja servituutide määramine, juurdepääsuteede ja jalgteede asukoha kavandamine, parkimisevõimaluse korraldamine ja olemasolevate garaažide lammutamine.

Planeeritava ala suurus on umbes 4,6 ha.

Planeeritav ala hõlmab Maleva tn 4 kinnistut tervikuna suurusega 30 732 m2 ja Altserva tn 6 kinnistu garaažide alust ala. Planeeritavat ala ümbritsevad Maleva tänava T1 ja osaliselt T2 teelõigud (katastritunnus 32201:001:0277 ja 32201:001:0273, 100% teemaa), Õpetajate tänava lõigud (katastritunnus 32201:001:0591, 100% teemaa) ning Õpetajate tn 7 kinnistu (katastritunnus 32105:002:0028, 100% elamumaa), kus asub korterelamu hoone. Alal asuvad Maleva Põhikooli hoone ja rajatised.

Kavandatav detailplaneering ei sisalda Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Planeeringu lahendusega määratakse täiendav ehitusõigus Maleva tn 4 koolikrundile pos 1 lubatud hoonestusala piirides huvihariduskeskuse ehitamiseks ehitusaluse pindalaga 2500 m2, arvestades seda, et krundile on lubatud planeeringulahendusega kokku hooneid ehitusaluse pindalaga 5200 m2. Olemasolevad koolihooned on lubatud säilitada või rekonstrueerida, samuti on krundil lahendatud parkimisalade, teede ning rajatiste ehitamine ja haljastuse kavandamine. Krundi lõunaosas asuv liumägi on ette nähtud säilitada ja rekonstrueerida. Põhijoonisel on näidatud näitlikud staadioni, liikluslinnaku, liumäe, trenažööride alad, mis lahendatakse täpselt projekti koostamisel.

Hoonete välisviimistluseks on määratud krohv, kivi, betoon ja fassaadiplaadid.

Lubatud hoonete arv krundil on kokku kuni 4 ja maksimaalne kõrgus maapinnast võrdne olemasoleva koolihoone kõrgusega kuni 15 meetrit ning korruselisus kuni 3 korrust, eelistades kahekorruselist hoonet. Hoone täpne asukoht põhijoonisel on näidatud hoonestusalal, kuid täpsustatakse projekteerimise käigus. Parkimine on ette nähtud kinnistusiseselt, põhijoonisel esitatud näitlik 48-kohaline parkla ja kolm parkimiskohta krundi põhjaservas. Altserva tn 6 krundi planeeringualale on ette nähtud 72-kohaline parkla nii planeeritud hoone kui ka spordirajatiste kasutajatele. Kokku on kavandatud 123 parkimiskohta, mis on piisav arv planeeritud hoonetele ja rajatistele. Lisaks on Maleva tn 4 planeeritud parklasse ette nähtud 5 ning Maleva tänava äärde 9 peatumiskohta lapsi toovatele ja ära viivatele sõiduautodele.

Linnatänaval Ahtme maanteel olemasolevad kergliiklus- ja kõnniteed ühendatakse planeeringualaga asfalt- või tänavakivikattega.

Planeeringuga on lahendatud uue haljastuse tingimused, mille aluseks on võetud esteetilise linnaruumi loomise ja atraktiivsuse põhimõtted ning visuaalse barjääri loomiseks kohustuslik haljastus piirdeaia alal elavhekiga.

Arvestatud ettepanekutega nihutada huvihariduskeskuse hoone paigutamine Maleva tänava äärest eemale ja vajadusega säilitada Maleva tn 4 krundil olevad liumäe ja skvääri alad, lisanduvad krundile sportimise alad võimaldamaks ümbruskonna elanikel elukoha läheduses sportimisega tegeleda.

Detailplaneering on avalikul väljapanekul alates 16. augustist kuni 30. augustini 2021.a Kohtla-Järve Linnavalitsuse ruumides aadressil Keskallee 19, kab 604 ning Ahtme linnaosas aadressil Estonia pst 38.

Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad Kohtla-Järve linna veebilehel www.kohtla-jarve.ee lingi "Areng- ja planeerimine" - "Detailplaneeringud" all."

Rita Burenkova
linnaarhitekt