« Tagasi

Ahtme linnaosas Jaaniku tn 24 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest:

Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. oktoobri 2020.a otsusega nr 99 võeti vastu Ahtme linnaosas Jaaniku tn 24 kinnistu ja lähiala detailplaneering.

Planeeritav maa-ala asub Kohtla-Järve linnas Ahtme linnaosas Puru asumis Jaaniku, Kadri ja Mardi tänavate elamupiirkonnas. Planeeringuala hõlmab Jaaniku tn 24 maaüksuse, kus paikneb ühekorruseline hoone, endine nahahaiguste haiglahoone. Planeeringuala pindala on umbes 0,88 ha.

Kavandatav detailplaneering sisaldab Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut – üldkasutatava hoone/rajatise maa juhtfunktsiooni muutmist väikeelamumaa juhtfunktsiooniks.

Planeeringuga ei muudeta olemasoleva Jaaniku tn 24 krundipiire ja suurust. Planeeringu lahenduses on arvestatud Jaaniku 24 kinnistu kulgeva avaliku kasutamiseks ette nähtud jalgtee olemasoluga, milleks on tehtud ettepanek muuta see eraldi kergliiklusmaa krundiks pos 1 suurusega 387 m2 ja vormistada Kohtla-Järve linna kasuks. 

Detailplaneeringu eesmärgiks on  maakasutamise juhtfunktsiooni määramine, kehtiva Ahtme linnaosa üldplaneeringu muutmine ühiskondlike ehitiste maa juhtfunktsiooni elamumaa juhtfunktsioonile, maa-ala kruntideks jagamine, ehitusõiguse ning arhitektuur-ehituslike nõuete määramine olemasoleva hoone laiendamiseks ja abihoone ehitamiseks, seadusest tulenevate kitsenduste ja servituutide heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, liikluskorralduse ning tehnovõrkude paiknemise lahendamine.

Jaaniku tn 24 kinnistu ülejäänud osas tehakse ettepanek moodustada kaks elamumaa juhtfunktsiooniga krunti, kuhu määratakse  ehitusõigus olemasoleva hoone laiendamiseks ja kuni kahe kõrvalhoone ehitamiseks, kasutamise sihtotstarbeks on määratud 100% elamumaa.

Planeeringualal Jaaniku tn 24 kinnistul asub aadressiga Mardi tn 1 ja suurusega 24 m2 alajaama krunt, kus on  juurdepääsuks kavandatud teeservituut.

Planeeringuala liikluskorraldus ei muutu võrreldes olemasoleva olukorraga.

Antud detailplaneeringu  avaliku väljapaneku ajal, mis oli Kohtla-Järve Linnavalitsuse ruumides aadressil Keskallee 19, kab 604 ning Ahtme linnaosas aadressil Estonia pst 38 alates 26. novembrist kuni 26. detsembrini 2020.a ei laekunud detailplaneeringule ettepanekuid, märkusi ega vastuväiteid.

Detailplaneeringu menetlust jätkatakse vastavalt seadusandlusele."

Dokumendid

Arenguteenistus