« Tagasi

Kohtla-Järve linnas Ahtme linnaosas Maleva tn 4 ja Altserva tn 6 kinnistuosa detailplaneeringu lähteseisukohtadest ja eskiisi avalikust arutelust informeerimine

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 21. aprilli 2020.a korraldusega nr 198 on algatatud Ahtme linnaosas Maleva tn 4 kinnistule ja Altserva tn 6 osa kinnustule  ja  ümbritsevatel Maleva ja Õpetajate tänavatel detailplaneering.

Detailplaneeringu eesmärgiks on kaaluda Ahtme linnaosas Maleva tn 4 (katastritunnus 32201:001:0278) kinnistule ja Altserva tn 6 (katastritunnus 32201:001:0275) kinnistu garaažide alale Ahtme huvitegevuse ja huvihariduse keskuse ja teenindavate rajatiste ehitamisele ehitusõiguse määramise võimalust, tehnovõrkude, haljastuse ning seadusest tulenevate kitsenduste ja servituutide määramine ning juurdepääsuteede ja jalgteede asukoha kavandamine, parkimisevõimaluse korraldamine ja olemasolevate garaažide lammutamine.

Planeeritava ala suurus on umbes 4,6 ha. Planeeringust huvitatud isik on Kohtla-Järve Linnavalitsus.

Detailplaneeringuala haarab tervikuna Maleva tn 4 kinnistut, Altserva tn 6 krundi põhjapoolset garaažide alust ala ja haljasala. Planeeringualasse kaasatakse Maleva tänav T1 (katastritunnus 32201:001:0277), Õpetajate tänav (katastritunnus 32201:001:0591) lõigud, osaliselt Maleva tänav T2 (katastritunnus 32201:001:0273) teemaa lõik).

Kinnistul Maleva tn 4 suurusega 30 732 m2 asub Kohtla-Järve Maleva Põhikooli hoone. Altserva tn 6 planeeringualasse kaasatud krundiosal asuvad garaažid.  Kavandatav detailplaneering ei sisalda Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

 

Detailplaneeringu eskiisi ja lähteseisukohtade avalik arutelu korraldatakse 9. detsembril 2020.a Maleva Põhikooli esimese korruse ruumides, aadressil Maleva tn 4 algusega kell 16.00.

Arvestades koroonaviiruse leviku hüppelist kasvu Eestis tuleb arvestada, et kui olukord muutub kriitilisemaks või Eestis kehtestatakse rangemad piiravad meetmed oleme sunnitud antud kohtumise ära jätma.

Kohtumise ärajätmisest ning arutelu formaadist teatatakse täiendavalt ajalehe Põhjarannik kuulutuse ja kodulelel avaldatud kaudu.

Kohtumise ärajätmise juhul Kohtla-Järve Linnavalitsus kavandab korraldada eskiisi tutvustatav arutelu ZOOM keskkonda kaudu.

Selles osalemise soovist palume teavitada oma elektroonposti aadress ja eelnevalt registreerida.

Eskiis