« Tagasi

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab,

et Kohtla-Järve Linnavalitsuse 26.10.2021 korraldusega nr 618 on kehtestatud Ahtme linnaosas Maleva tn 4  kinnistu ja Altserva tn 6 osa kinnistu ja ümbritsevate tänavate detailplaneering .

Detailplaneeringu eesmärgiks on kaaluda Maleva tn 4 krundile või Altserva tn 6 garaažide alale Ahtme huvitegevuse ja huvihariduse keskuse ja teenindavate rajatiste ehitamisele ehitusõiguse määramise võimalust, tehnovõrkude, haljastuse ning seadusest tulenevate kitsenduste ja servituutide määramine ning juurdepääsuteede ja jalgteede asukoha kavandamine, parkimisevõimaluse korraldamine ja olemasolevate garaažide lammutamine.

Koostatav detailplaneering ei sisalda Ahtme linnaosa üldplaneeringu (kehtestatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 25. mai 2011. a otsusega nr 168 „Kohtla-Järve linna Ahtme ja Sompa linnaosade üldplaneeringu kehtestamine") muutmise ettepanekut.

Planeeritava ala suuruseks on 4,6 ha.

Planeeringulahenduses on arvestatud ettepanekuga nihutada kavandatav hoone hoonestusala piirides Maleva tänava äärest  eemale  olemasoleva koolihoone lähedale .

Arvestatud vajadusega säilitada Maleva tn 4 krundil oleva liumäe ja skvääri alad, krundile lisandub sportimise alad võimaldamaks ümbruskonna elanikele elukoha läheduses sportimisega tegemist.

Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad  linna veebilehel ja Kohtla-Järve linnavalitsuse arenguteenistuses.

Arenguteenistus