« Tagasi

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab Ahtme linnaosas Ahtme manatee L 7 detailplaneeringu algatamisest

Kohtla-Järve Linnavalitsuse Kohtla-Järve Linnavalitsuse  28. juuni 2022.a korraldusega nr 403 on  algatatud Ahtme linnaosas Ahtme maantee L7 alale detailplaneering ning jäetud algatamata  keskkonnamõju strateegiline hindamine. 

Planeeringu eesmärgiks on kaaluda Ahtme maantee L7 raudteega piirnevale kinnistu alale jäätmejaama jäätmete kogumisplatsi ja teenindushoone ehitamisele ehitusõiguse määramise võimalust, tehnovõrkude, haljastuse ning seadusest tulenevate kitsenduste ja servituutide määramine, juurdepääsude asukoha ning parkimisevõimaluse ja liikluse korraldamine.

Planeeritava ala suurus on umbes 0,8 ha. Planeeringust huvitatud isik on Kohtla-Järve Linnavalitsus.

Detailplaneeringuala haarab Ahtme linnaosas Ahtme maantee L7 (katastritunnus 32206:001:0069) kinnistu Ahtme - Kohtla-Järve 0-1,05 km raudteega (katastritunnus 32206:001:0032) piirnev kõvakattega ala. Planeeringu alasse kaasatakse osaliselt planeeringualaga piirnevad kinnistud: Ahtme põik 3 (katastritunnus 32101:001:0241, 100% tootmismaa), Ahtme põik 7 (katastritunnus 32201:001:0439, 100% tootmismaa), Ahtme põik 1 (katastritunnus 32206:001:0062, 100% tootmismaa), Ahtme põik 2 (katastritunnus 32206:001:0058, 100% tootmismaa), Ahtme - Kohtla-Järve 0-1,05 km raudteemaa (katastritunnus 32206:001:0032, 100% transpordimaa). 
Kinnistu Ahtme maantee L7 on suurusega 28207 m2 ja hoonestamata.

Planeeritava ala ümber paiknevad tootmismaa krundid ja transpordimaa lõigud.

Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosa üldplaneeringus (kehtestatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 25. mai 2011. a otsusega nr 168 „Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosa üldplaneeringu kehtestamine") on antud piirkond märgitud tootmismaa juhtfunktsiooniga maa-alaks.

Kavandatav detailplaneering ei sisalda Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringu koostamisega täpsustatakse planeeritaval alal Ahtme maantee L7 kinnistu täiendava 15% ulatuses jäätmekäitusmaa kasutusotstarbe määramine ja selleks eraldi umbes 4000 m2 suurusega krundi moodustamine.

Eelmainitud planeeritav tegevus ei halvenda olemasolevat olukorda, vaid võimaldab realiseerida eri liiki jäätmete kogumist võimaldamaks linnaelanikele suuremas koguses, parema transpordiga ning jalgsi juurdepääsu, võrreldes olemasolevaga Altserva tänav T1 kinnistul asuva kogumispunktiga.

Keskkonnamõju eelhinnangu kohaselt ei ole keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine vajalik järgmistel põhjustel: planeeringuga ei kavandata  olulise keskkonnamõjuga tegevusi, millega kaasneks keskkonnaseisundi või looduslike alade kahjustamine, sealhulgas vee- pinnase või õhu saastatus, jäätmeteke, mürataseme suurenemine, vibratsioon, valgus, soojus, kiirgus, või lõhn. Planeeritavate tegevustega ei ületata piirkonna keskkonnataluvust, ei põhjustata keskkonnas pöördumatuid muutusi, ei seata ohtu looduskeskkonda, kultuuripärandit, inimese tervist, heaolu ega vara; planeeringualal ega lähipiirkonnas ei paikne kaitstavaid loodusobjekte, Natura 2000 võrgustiku alasid ega ka teisi maastikuliselt väärtuslikke või olulisi alasid, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada; kavandatav detailplaneering ei sisalda Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut; planeeritavale alale ei ole seatud muid piiranguid ja kitsendusi.

Dp algatamise korraldused ja ala skeemid

Arenguteenistus