« Tagasi

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab Ahtme linnaosas Maleva tn 4 ja Altserva tn 6 kinnistuosale detailplaneeringu algatamisest:

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 21. aprilli 2020.a korraldusega nr 198 on algatatud Ahtme linnaosas Maleva tn 4 kinnistule, Altserva tn 6 kinnustuosale ja ümbritsevatele Maleva ja Õpetajate tänavatele detailplaneering.

Detailplaneeringu eesmärgiks on kaaluda Ahtme linnaosas Maleva tn 4 (katastritunnus 32201:001:0278) kinnistule ja Altserva tn 6 (katastritunnus 32201:001:0275) kinnistu garaažide alale Ahtme huvitegevuse ja huvihariduse keskuse ja teenindavate rajatiste ehitamisele ehitusõiguse määramise võimalust, tehnovõrkude, haljastuse ning seadusest tulenevate kitsenduste ja servituutide määramine ning juurdepääsuteede ja jalgteede asukoha kavandamine, parkimisevõimaluse korraldamine ja olemasolevate garaažide lammutamine.

Planeeritava ala suurus on umbes 4,6 ha. Planeeringust huvitatud isik on Kohtla-Järve Linnavalitsus.

Detailplaneeringuala haarab tervikuna Maleva tn 4 kinnistut, Altserva tn 6 krundi põhjapoolset garaažide alust ala ja haljasala. Planeeringualasse kaasatakse Maleva tänav T1 (katastritunnus 32201:001:0277), Õpetajate tänav (katastritunnus 32201:001:0591) lõigud, osaliselt Maleva tänav T2 (katastritunnus 32201:001:0273) teemaa) lõik.

Kinnistul Maleva tn 4 suurusega 30 732 m2 asub Kohtla-Järve Maleva Põhikooli hoone. Altserva tn 6 planeeringualasse kaasatud krundiosal asuvad garaažid.  Kavandatav detailplaneering ei sisalda Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringu koostamisega täpsustatakse vajadusel vastavalt üldplaneeringuga lubatule ühiskondlike ehitiste maa ja ümbritseva teemaa juhtfunktsiooni proportsioone ülalnimetatud kruntidel.

Keskkonnamõju eelhinnangu kohaselt ei ole keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine vajalik järgmistel põhjustel:

1)        planeeringuga ei kavandata olulisi keskkonnamõjuga tegevusi, millega kaasneks keskkonnaseisundi või looduslike alade kahjustamine, sealhulgas vee-, pinnase või õhu saastatus, jäätmeteke, mürataseme suurenemine, vibratsioon, valgus, soojus, kiirgus või lõhn. Planeeritavate tegevustega ei ületata piirkonna keskkonnataluvust, ei põhjustata keskkonnas pöördumatuid muutusi, ei seata ohtu looduskeskkonda, kultuuripärandit, inimeste tervist, heaolu ega vara;

2)        planeeringualal ega lähipiirkonnas ei paikne kaitstavaid loodusobjekte, Natura 2000 võrgustiku alasid ega ka teisi maastikuliselt väärtuslikke või olulisi alasid, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada;

3)        kavandatav detailplaneering ei sisalda Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut;

4)         planeeritavale alale ei ole seatud muid piiranguid ja kitsendusi. "