« Tagasi

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab Ahtme Puru tee 38 ja Puru tee 41a kinnistu ja ümbritsetavate tänavate detailplaneeringu kehtestamisest

"Kohtla-Järve Linnavalitsuse 26. oktoobri 2021.a korraldusega nr 617 on kehtestatud Ahtme linnaosas Puru tee 38 kinnistu ja Puru tee 41a haljasala ning ümbritsevate Maleva ja Puru tee tänavate ala detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärgiks on luua Tammiku Põhikooli õpilastele tänapäeva nõuetele vastav keskkond, milleks tuleks kaaluda olemasoleva koolihoone laiendamist ja krundile kaasaegse staadioni rajamisele ehitusõiguse määramise võimalust. Puru tee ja Maleva tänavatega piirnevatel lõikudel liikluse ja parkimise korraldamine ning Puru tee 41a krundile tee asukoha määramine, heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete kavandamine, juurdepääsuteede, tehnovõrkude asukoha määramine ning seadusest tulenevate kitsenduste ja servituutide määramine.
Kavandatav detailplaneering ei sisalda Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Planeeritava ala suurus on umbes 5,4 ha.
Detailplaneeringu ala hõlmab Puru tee 38 kinnistut suurusega 27 461 m2 ja Puru tee 41a haljasala kinnistu suurusega 3 287  m2 tervikuna ning planeeritavat ala ümbritsevad Maleva tänava T3 ja T4 teelõigud, Puru tee tänava L4 ja L5 lõigud ning Maleva tänava ja Ahtme maantee korterelamute ja lasteaedade krundid. Puru tee 38 kinnistu alal jääb Maleva tn 46 eraomandis olev kinnistu (katastritunnus 32205:001:0084, 100% tootmismaa), kus asub ehitisregistri andmetel tootmisladu. Planeeringualale jääb Puru tee 40 Ahtme nr 38 alajaam (katastritunnus 32205:001:0102).
Planeeritava ala ümber paiknevad Maleva ja Puru tee tänavatel korterelamud ja ühiskondlikud hooned. Puru tee 38 kinnistu spordialal, Maleva tänav T3 poolsel osal, asub Maleva tn 46 kinnistu.

Planeeringuga on ette nähtud avaliku huvi otstarbeks osaliselt muuta ühiskondlike hoonete maaüksuste olemasolevaid krundipiire, mis võimaldab parendada tee-maade struktuuri.

Planeeringu lahendusega määratakse täiendav ehitusõigus Puru tee 38 pos 1 lubatud hoonestusala piirides olemasoleva koolihoone ümberehitamine, õuesõppe- ja mängu- ning puhkealade rajamine, uue staadioni 300 meetrise jooksurajaga, spordiväljakute- ja trenažööride ala rajamine, spordiväljakut ja staadioni teenindavate abihoonete ehitamine. Krundile Puru tee 41a haljasalale kavandatav mängu- ja puhkeala arendamise võimalus kodukohas elanike vabaaja veetmise välisõhus.
Puru tee 41a maaüksusele on ette nähtud alad erinevates vanuses laste mänguväljakute rajamiseks ja sportimisvahendite ning pesukuivatuse konstruktsioonide paigaldamiseks.
Krundil pos 1 olemasolevale koolihoonele ehitusaluse pindalaga 4103 m2 on lubatud kuni kolme abihoonete ehitamist, millest kaks on ette nähtud staadioni teenindamiseks (spordivahendite hoidmiseks ja riietus- duširuumide rajamiseks koos võimaliku varjualusega) ja üks kooli territooriumi hooldusinventari hoidmiseks.
Lubatud hoonete arv krundil on kokku kuni 4 ja maksimaalne kõrgus maapinnast on koolihoonel säilitatud ja abihoonetel lubatud kuni 10 meetrit.
Krundile Maleva tn 46 on säilitatud olemasolev ehitusõigus 250 m2, hoone kõrgus kuni 6 meetrit.
Planeeringu lahenduse väljatöötamisel on teostatud Maleva ja Puru tee tänavate liikluse analüüs Liikluslahendus OÜ poolt, milles tehtud ettepanekutega on arvestatud planeeringulahenduses.
Planeeringuala tee-maa kruntidel tee äärde on piirnevate korterelamute elanikele ette nähtud parkimiskohad. Krundil 3 on ette nähtud laiendada olemasolevat parklat Maleva tn 49 krundiga piirneval lõigul. On tehtud ettepanek Maleva tn 43 elamu tarbeks uue parkla rajamiseks. Maleva tn 37 katastriüksust teenindavad parkimiskohad on lahendatud Maleva tn 33a alal.
Puru tee 41a mängu- ja sportimisala tarbeks on kavandatud täiendav parkla, mida saavad kasutada ala kasutajad ja piirkonna elanikud.
Krunt pos 6 on moodustatud olemasoleva kergliiklustee eraldamiseks Maleva tn 49 katastriüksuse koosseisust.
Kõrghaljastuse osas on määratud staadioni paigutamisel likvideeritavate puude arv, ning see soovitav lahendada koos hoonestuse projektidega maksimaalselt säilitades olemasolev haljastus, kui selle asukoht ja tervislik seisund seda võimaldab.

Planeeringuga kavandatud ühiskondlike ehitiste funktsiooniga avalikkusele suunatud ruum ei too kaasa ümbritsevale elu- ja sotsiaalsele, looduslikule ja majanduslikule keskkonnale täiendavaid ega halvendavaid mõjusid.
Krundile Puru tee 41a haljasalale kavandatav mängu- ja puhkeala arendamise võimalus kodukohas elanike vabaaja veetmise välisõhus annab täiendavad suunised sotsiaalseks suhtlemiseks ja tugevdab kogukonna tunnet.

Arenguteenistus