« Tagasi

Järve linnaosas Kalevi tn 39 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemustest

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest:

Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. märtsi 2020.a otsusega nr 92 võeti vastu Kalevi tn 39 kinnistu ja  lähiala detailplaneering. 

Detailplaneeringu eesmärgiks on kaaluda olemasoleva ühiskondlike ehitiste maa maakasutamise juhtfunktsiooni muutmise võimalust 100% ärimaa juhtfunktsiooniks, ehitusõiguse ning arhitektuur-ehituslike nõuete määramine kaubandus- ja teeninduskeskuse rajamiseks, liikluskorralduse ja parkimise lahendamine, heakorrastuse nõuete kehtestamine, tehnovõrkude ning juurdepääsuteede asukoha määramine, seadusest tulenevate kitsenduste ja servituutide määramine, haljastuse kavandamine ning olemasoleva hoone lammutamine.
Kavandatav detailplaneering sisaldab Kohtla-Järve linna Järve linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut ühiskondlike ehitiste sihtotstarbe muutmist ärimaa juhtfunktsiooniks.

Planeeringu lahendusega  ei muudeta olemasolevate kruntide piire. Määratakse ehitusõigus  Kalevi tn 39 krundile kaubandus- ja teeninduskeskuse hoonestuse rajamiseks.

On tehtud ettepanek olemasolevast Kalevi tn 39 kinnistust suurusega 29928 m2 moodustada kaks krunti pos 1, suurusega 29 768 m2 (kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoonete maa) ja pos 2, suurusega 160 m2 (kergliiklusmaa) kergliiklustee eraldamiseks, mis on kavandatud Kalevi tänava rekonstrueerimisprojektiga. Kalevi tn 39 krundil olemasolevad hooned on ette nähtud lammutada.
Pos 1 krundile on antud ehitusõigus kuni 2 hoone ehituseks kõrgusega 12 m. Hoonete rajamise arhitektuursed tingimused näevad ette Kalevi tänava poolsed hooneosad lahendada oma stiililt ja arhitektuuri valikult peafassaadina.
Planeeringuga on lahendatud juurde- ja väljapääsu liiklussuunad ning Kalevi tänava ristmiku lahendus, kergliiklejate liikumise võimalused, Teenindustranspordile on kavandatud liikluskorraldus kaasates Endla tänava lõik 1.

Antud detailplaneeringu  avaliku väljapaneku ajal, mis oli alates 20. aprillist kuni 20. maini 2020.a ei laekunud detailplaneeringule ettepanekuid, märkusi ega vastuväiteid.
Detailplaneeringu menetlust jätkatakse vastavalt seadusandlusele."