« Tagasi

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest:

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 27. juuli 2021.a korraldusega nr 441 on vastu võetud Ahtme linnaosas Puru tee 38 kinnistu ja Puru tee 41a haljasala ning ümbritsevate Maleva ja Puru tee tänavate ala detailplaneering. 

Detailplaneeringu eesmärgiks on luua Tammiku Põhikooli õpilastele tänapäeva nõuetele vastav keskkond, milleks tuleks kaaluda olemasoleva koolihoone laiendamist ja krundile kaasaegse staadioni rajamisele ehitusõiguse määramise võimalust. Puru tee ja Maleva tänavatega piirnevatel lõikudel liikluse ja parkimise korraldamine ning Puru tee 41a krundile tee asukoha määramine,  heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete kavandamine, juurdepääsuteede, tehnovõrkude asukoha määramine ning seadusest tulenevate kitsenduste ja servituutide määramine.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal alates 13. septembrist kuni 27. septembrini 2021.a ei laekunud detailplaneeringule ettepanekuid, märkusi ega vastuväiteid.

Detailplaneeringu menetlust jätkatakse vastavalt seadusandlusele.