« Tagasi

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab Järve linnaosas aadressil Arenduse tn 4 (endine Uus-Tehase tn 33) olemasoleva tootmishoone laiendamise avatud menetlusena projekteerimistingimuste menetlemisest:

Uus-Tehase tn 33 kinnistu omaniku  Tbhawt Manufacturing OÜ volitatud isik Sirkel & Mall OÜ  projektijuht Toomas Timmermann esitas ehitisregistris 10. juunil 2022. a projekteerimistingimuste taotluse detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel nr 2211002/06891 (registreeritud 13.07.2022.a Kohtla-Järve linnavalitsuse dokumendiregistris numbri 6-1.5/9 all). Nimetatud taotluse kohaselt planeeritakse laiendada aadressil Järve linnaosas Uus-Tehase tn 33 liita kinnistul asuv varjualune rajatis tootmishoonega.

Antud krundile hoonestuse reguleerivad tingimused on kindlaks määratud Järve linnaosa Kohtla-Järve tööstuspargi rajamise detailplaneeringulahendusega (kehtestatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 2. novembri 2011. a otsusega nr 197 „Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Kohtla-Järve Tööstuspargi rajamise detailplaneeringu kehtestamine").

Kohtla-Järve Tööstuspargi rajamise detailplaneeringu järgi on Uus-Tehase tn 33 kinnistu (katastritunnis 32101:001:1307) sihtotstarve 90% tootmismaa ja 10% ärimaa.

Projekteerimistingimuste taotluse kohaselt soovitakse täpsustada detailplaneeringuga määratud ehitise hoonestusala tingimusi, planeerides olemasoleva tootmishoone laiendamist esimesena etapina varjualuse ja olemasoleva hoone liitumise teel, ja teise etapina läänepoolse nurka perspektiivse hooneosa juurdeehitusena. Laiendamisega  suurendatakse detailplaneeringuga lubatud ktundi hoonestusala 8% ulatuses. Laiendamine on ette nähtud raudtee Kohtla-Järve ühendusraudtee (katastritunnus 32210:003:0004) poole.

Ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 27 lõike 1 punkti 1 kohaselt võib kohalik omavalitsus põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta.

Ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 27 lõike 4 punkti 2 kohaselt projekteerimistingimustega täpsustatakse asjakohasel juhul detailplaneeringus käsitletud hoonestusala suurendamist 10% ulatuses esialgsest lahendusest.

Detailplaneeringus lubatud  hoonestusala on 30 574  m2  ning suurendamine projekteerimistingimuste taotluse järgi on 8 % ulatuses kuni 33107 m2 .
Uus-Tehase 33 kinnistule on lubatud hoonete maksimaalne ehitusalune pindala vastavalt detailplaneeringule  26 000m2. Kavandatud hoonestuse ehitusalune pindala laiendamisega suureneb kuni 22 176 m2, mis ei ületa detailplaneeringuga lubatud 26 000 m2.  Suurim lubatud hoonete arv krundil on kuni 3 ehitist.

Arvestades tööstusala piirkonda arhitektuurselt on võimalik suuremahuline tasakaalustatud terviklik hoonestus, tagades tuleohutusnõuete täitmist. Kavandatava hoonestuse laiendamist illustreerib taotlusele lisatud eskiisi mahus 3D vaated.

Nimetatud arhitektuurse tingimuse muutmine varjualuse rajatise tootmishoonega kokku ehitamise osas ei muuda detailplaneeringu olemuslikku lahendust, väljakujunenud keskkonda ja hoonestuslaadi. Planeeringu raudteepoolse ala suunas hoonestuse laiendamine ulatub 30 meetrisse raudtee kaitsevööndisse, mille kohta Tarbijakaitse ja Tehnilise  Järelevalve ameti 5. augustil 2022.a ehitisregistris esitatud seisukoht, mis käsitleb raudtee kaitsevööndis ehitamist.  Krundil olevaid teisi kitsendusi kavandatav laiendus ei muuda.

Samuti ei mõjuta hoonestamine ka ebasoodsalt naaberkruntide hoonestust, ei ole vastuolus õigusaktide ja avaliku huviga ning Kohtla-Järve Järve linnaosa üldplaneeringus sätestatud üldiste kasutus- ja ehitustingimustega. Laiendamise mõju alla sattuva põhja poolt naaberkinnistute omanikku Sihtasutus Ida-Viru Investeeringute Agentuur on teavitatud. Lõuna poolt Uus-Tehase tn 32b kinnistu on Tbhawt Manufacturing OÜ omandis.

Ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 31 lg 1 kohaselt projekteerimistingimuste andmine korraldatakse avatud menetlusena. Haldusmenetluse seaduse §§ 46-50 järgi on menetluse käigus huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Projekteerimistingimuste taotlusega, projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda Kohtla-Järve linna veebilehel https://www.kohtla-jarve.ee/ru/kuulutused .

Ettepanekud ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu või taotluse kohta tuleb saata kirjalikult Kohtla-Järve Linnavalitsuse postiaadressile Keskallee 19, Kohtla-Järve, Järve linnaosa  või e-posti aadressile linnavalitsus@kjlv.ee  hiljemalt 26. augustil 2022.a.

Ettepanekute ja vastuväidete laekumise korral arutatakse asja avalikul arutelul, mis toimub 29. augustil 2022 algusega kell 15:00 Kohtla-Järve Linnavalitsuse 1 korruse  saalis (Keskallee 19, Kohtla-Järve). Juhul, kui ettepanekuid ja vastuväiteid ei esitata, avalikku arutelu ei toimu.

Dokumendid