« Tagasi

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab Järve linnaosas Järveküla tee lõik 15 ja Järveküla tee 79a kinnistu osa detailplaneeringu algatamisest

Kohtla-Järve Linnavalitsuse Kohtla-Järve Linnavalitsuse  28. juuni 2022.a korraldusega nr 402 on  algatatud Järve linnaosas Järvekõla tee lõik 15 ja Järveküla tee 79a kinnistu osa detailplaneering ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateeriline hindamine.

Detailplaneeringu eesmärgiks on kaaluda Järveküla tee lõik 15 ja/või Järveküla tee 79a krundile bussijaama paviljoni ehitamisele ehitusõiguse määramise võimalust, tehnovõrkude, haljastuse ning seadusest tulenevate kitsenduste ja servituutide määramine, juurdepääsuteede, ülekäikude ja jalgteede asukoha kavandamine ning parkimisvõimaluse ja liikluse korraldamine.

Planeeritava ala suurus on umbes 2,0 ha. Planeeringust huvitatud isik on Kohtla-Järve Linnavalitsus.

Detailplaneeringuala haarab Järve linnaosas Järveküla tee lõik 15 (katastritunnus 32213:002:0020) ja Järveküla tee 79a (katastritunnus 32213:002:0060) kinnistuid.
Kinnistul Järveküla tee 79a suurusega 1783 m2 asub toitlustuspaviljon.

Planeeritava ala ümber paiknevad Järveküla tee lõigud ja  mõlemal pool teed enamasti korterelamud.

Kohtla-Järve linna Järve linnaosa üldplaneeringus  on antud piirkond märgitud valdavalt teemaa ja ärimaa juhtfunktsiooniga maa-alaks.

Kavandatav detailplaneering ei sisalda Kohtla-Järve linna Järve linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringu koostamisega selgitatakse välja planeeritaval alal sobivaim  asukoht bussijaama paviljonile, täpsustatakse vajadusel vastavalt üldplaneeringuga lubatule ühiskondlike ehitiste maa ja ümbritseva transpordimaa juhtfunktsiooni proportsioonid ülalnimetatud kruntidel. Antud alal kujundada linnaliinide, maakonnaliinide ja kaugsõidu bussiliinide vahel ümberreastumise võimalusi võimaldav peatuskoht koos bussijaama ootesaaliga.

Keskkonnamõju eelhinnangu kohaselt ei ole keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine vajalik järgmistel põhjustel:

1. planeeringuga ei kavandata  olulise keskkonnamõjuga tegevusi, millega kaasneks keskkonnaseisundi või looduslike alade kahjustamine, sealhulgas vee- pinnase või õhu saastatus, jäätmeteke, mürataseme suurenemine, vibratsioon, valgus, soojus, kiirgus, või lõhn. Planeeritavate tegevustega ei ületata piirkonna keskkonnataluvust, ei põhjustata keskkonnas pöördumatuid muutusi, ei seata ohtu looduskeskkonda, kultuuripärandit, inimese tervist, heaolu ega vara;
2. planeeringualal ega lähipiirkonnas ei paikne kaitstavaid loodusobjekte, Natura 2000 võrgustiku alasid ega ka teisi maastikuliselt väärtuslikke või olulisi alasid, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada;
3. kavandatav detailplaneering ei sisalda Kohtla-Järve linna Järve linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut;
4. planeeritavale alale ei ole seatud muid piiranguid ja kitsendusi."

Dp algatamise korraldused ja ala skeemid

Arenguteenistus