« Tagasi

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab Järve linnaosas krundile Tervise tn 1 diislikütuse mahuti rajamiseks avatud menetlusena projekteerimistingimuste menetlemisest:

Sihtasutus Ida-Viru Keskh volitatud esindaja Koit Oras esitas 29. juulil 2022.a projekteerimistingimuste taotluse detailplaneeringu olemasolul nr 2211002/09114 (registreeritud Kohtla-Järve Linnavalitsuse dokumendiregistris 9. augustil 2022. a numbri  6-1.5/11 all). Taotluse kohaselt Ahtme linnaosas haigla krundile Ilmajaama tn 12/1 hoone juures majandushoovi olevale haljasalale (katastritunnus 32204:001:0012) planeeritakse ca 30 m3 maapealne diislikütusemahuti tagamaks autonoomse elektrivarustuse suuremate elektrikatkestuste korral.

Nimetatud haigla linnaku hoonestuse aluseks on Tervise tn 1 ja sellega külgneva maa-ala „Ida-Viru Keskhaigla  aktiivravikompleksi" detailplaneeringu terviklik lahendus (kehtestatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 24. novembri 2004. a otsusega nr 153 „Kivi tee 4, Uus-Tehase tn 3 ja Tervise tn 1 detailplaneeringu kehtestamine"). Diislikütuse mahuti rajamine ei ole planeeringulahenduses  kajastatud, kuid asub hoonestusala sees ning on kasutusotstarbe kohaselt teenindav rajatis.

Projekteerimistingimuste taotluse kohaselt soovitakse täpsustada detailplaneeringuga määratud ehitise hoonestusala tingimusi, planeerides olemasolevale hoonestusalale teenindamiseks vajaliku rajatise.

Ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 27 lõike 1 punkti 1 kohaselt võib kohalik omavalitsus põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta.
Ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 27 lõike 4 punkti 5 kohaselt projekteerimistingimustega täpsustatakse asjakohasel juhul detailplaneeringus käsitletud maa-alal asuva ehitise teenindamiseks vajaliku ehitise võimalikku asukohta.

Nimetatud tingimuse muutmine majandushoovi kütusemahuti ehitamise osas ei muuda detailplaneeringu olemuslikku lahendust, väljakujunenud keskkonda ja hoonestuslaadi. Krundil olevaid teisi kitsendusi kavandatav ehitis ei muuda.

Samuti ei mõjuta kütusemahuti ehitamine ka ebasoodsalt naaberkruntide hoonestust selle puudumise tõttu,  ei ole vastuolus õigusaktide ja avaliku huviga ning Kohtla-Järve Järve linnaosa üldplaneeringus sätestatud üldiste kasutus- ja ehitustingimustega.

Ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 31 lg 1 kohaselt projekteerimistingimuste andmine korraldatakse avatud menetlusena. Haldusmenetluse seaduse §§ 46-50 järgi on menetluse käigus huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Projekteerimistingimuste taotlusega, projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda Kohtla-Järve linna veebilehel https://www.kohtla-jarve.ee/ru/kuulutused .

Ettepanekud ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu või taotluse kohta tuleb saata kirjalikult Kohtla-Järve Linnavalitsuse postiaadressile Keskallee 19, Kohtla-Järve, Järve linnaosa  või e-posti aadressile linnavalitsus@kjlv.ee  hiljemalt 26. augustil 2022.a.

Ettepanekute ja vastuväidete laekumise korral arutatakse asja avalikul arutelul, mis toimub 29. augustil 2022 algusega kell 15:00 Kohtla-Järve Linnavalitsuse 1 korruse  saalis (Keskallee 19, Kohtla-Järve). Juhul, kui ettepanekuid ja vastuväiteid ei esitata, avalikku arutelu ei toimu.

Dokumendid