« Tagasi

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab Kohtla-Järve linnas Ahtme linnaosas Puru tee P3 haljasala kinnistule päikesepargi rajamiseks avatud menetlusena projekteerimistingimuste menetlemisest

Kinnistu Puru haljasala P3 (katastritunnus 32101:001:0131, 100% maatulundusmaa) on kaasomandis: Solar Light P OÜ (registrikood 16294239) ½ kaasomandist ja Ohaka Energia OÜ (registrikood 14789735) ½ kaasomandist.

Ohaka Energia OÜ juhatuse liige Tarmo Pajuri (edaspidi taotleja) esitas 21. veebruaril 2023. a projekteerimistingimuste taotluse nr 2311002/01736 (registreeritud Kohtla-Järve Linnavalitsuse dokumendiregistris 28. veebruaril 2023.a numbri 6-6/4 all).

Taotluse kohaselt planeeritakse Puru haljasala P3 maaüksusele 40 MW võimsusega päikeseelektrijaama (edaspidi PEJ) ehitamine. Pargitaguse maaüksus suurusega 71625 m²  on hoonestamata.

Puru haljasala P3 maaüksuse põhjapoolne ala kattub Eesti põlevkivimaardla Tammiku kaevevälja maardlaosa põlevkivi passiivse tarbevaru 1. plokiga ning Tammiku kaevanduse (kaevandamisloa nr KMIN-067; loa omanik Enefit Power AS) mäeeraldisega.

Puru haljasala P3 maa-alal asub Puru tee 79b  piiri läheduses riiklik geodeetiline märk nr 107.

Maaüksus piirneb idast Jõhvi vallas asuvate Jalaka (katastritunnus 25101:001:0036, 100% maatulundusmaa ) ja Liivaahu ( katastritunnus 25201:008:0460, 100% maatulundusmaa) eraomandis olevate kinnistutega. Lõuna pool asuvad Kohtla-Järve linna Puru tee 79b ( katastritunnus 32201:001:0563, 100% üldkasutatav maa). Läänest on piirnaabriks Puru haljasala P2 riigiomandis olev maa-ala (katastritunnus 32101:001:0130, 100% maatulundusmaa ) ja Kose tee 4a eraomandis olev kinnistu (katastritunnus 32203:002:0003, 100% maatulundusmaa). Põhjast piirneb Kose tee L2 juurdepääsutee (katastritunnus 32201:001:0512, 100% transpordimaa) ja Kose tee 6 eraomandis oleva kinnistuga ( katastritunnus 32203:002:0002, 100%  elamumaa).

Jõhvi vallas asuvatele Jalaka ja Liivaahu kinnistutele on rajatud Pargiserva Päikeseelektrijaama rajatised, ehitisregistri kood 221347797.

Planeerimisseaduse § 125 lõike 5 kohaselt võib kohalik omavalitsus põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone ja seda teenindavate rajatiste ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimused, kui: 1) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonnas väljakujunenud keskkonda, arvestades sealjuures piirkonna hoonestuslaadi, ja 2) üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega. Planeerimisseaduse § 125 lõike 5 annab kohalikule omavalitsusele võimaluse kaaluda samas paragrahvis esinevate kõigi tingimuste esinemisel projekteerimistingimuste väljastamist detailplaneeringu koostamise kohustuse korral.  Ning punktid 1 ja 2 pole alternatiivsed eeldused, vaid täidetud peavad olema mõlemad.

Ahtme linnaosa üldplaneeringu (kehtestatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 25. mai 2011. a otsusega nr 168 „Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosa üldplaneeringu kehtestamine") lahenduse kohaselt kuulub nimetatud ala väikeelamumaa piirkonda. Puru haljasala P3 kuulub Ahtme linnaosa üldplaneeringu järgi perspektiivse elamumaa alasse. Piirnevale kinnistule Kose tee 4a on koostatud detailplaneering (Kohtla-Järve Linnavolikogu 24. aprilli 2013. a otsus nr 276 "Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas Pargitaguse tn 8 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine"). Kinnistu Kose tee 4a ja ümbritsev ala on Ahtme üldplaneeringu järgi ette nähtud elamute ehitamiseks.

Ahtme linnaosa üldplaneeringu lahenduses PEJ ehitamise võimalused on kajastamata. Kavandatavad PEJ ehitised on taotluse selgituse kohaselt paneelid maaraamidel.

Ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 27 lõike 2 punkti 2 kohaselt arvestatakse, et projekteerimistingimuste andmisel ei oleks vastuolu õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga. 

Ehitusseadustiku § 31 lg 3 kohaselt kaasatakse menetlusse märgitud kinnisasja omaniku, kui taotlust ei ole esitanud omanik ja vajaduse korral kinnisasjaga piirneva kinnisasja omanik. Kinnistu kaasomanik Solar Light P OÜ on kaasatud ehitisregistri e-keskkonnas.

EhS § 31 lõike 4 punkti 2 ja lõike 3 kohaselt linnavalitsuse poolt Puru haljasala P3 maaüksusele PEJ ehitamise projekteerimistingimuste eelnõu on edastatud seisukoha küsimiseks piirneva Kose tee 6 kinnistu omanikule (registreeritud dokumendiregistris 31. märtsil 2023. a numbri 6-1/1074). Jõhvi Vallavalitsus ja Maa-amet on kaasatud ehitisregistri e-keskkonnas.

EhS § 31 lg 2 kohaselt arvamuse avaldamiseks on ette nähtud kuni kümme päeva.

Vastavalt EhS § 120 lõike 1 on riigikaitselise ehitise piiranguvööndis ehitise püstitamine, laiendamine või ümberehitamine ilma Kaitseministeeriumi kooskõlastuseta keelatud.

EhS § 120 lõige 1 punktis 2 sätestatud, et riigikaitselise ehitise piiranguvöönd riigikaitselise hoone välisseinast või riigikaitselise rajatise välispiirjoonest või kinnisasja välispiirjoonest on kuni 300 meetrit linnades, alevikes ja alevites ehitise osas, mis võib mõjutada riigikaitselise ehitise töövõimet.

 

Kaitseministeeriumit teavitati ehitisregistri keskkonnas 27. veebruaril 2023. a. Kaitseministeeriumi seisukoht oli esitatud Kohtla-Järve Linnavalitsusele 16. märtsil 2023. a ehitisregistri keskkonnas.

Kaitseministeerium ei ole arvamusel, et taotluses esitatud päikeseelektrijaam (PEJ) tuleb juba olemasoleva Liivaahu ja Jalaka kinnistul asuva PEJ juurde, kuna ei loe, et nimetatud kinnistutel asuv PEJ on paigaldatud seaduslikult. EHR andmete kohaselt projekteeritakse nimetatud kinnistutele põllumajandustoodete kasvatamiseks kasvuhooned.  

Kaitseministeerium ei loe esitatud taotlusest välja, missugust tehnoloogiat kasutab salvestusakupank energia salvestamiseks. Kuna salvestusakupanga tehnoloogiline lahendus ei ole esitatud, loeb ministeerium, et energia salvestamiseks kasutatakse akupanka ja DC/AC energia muundurit, mille tööpõhimõte sarnaneb päikeseelektrijaama inverteri tööpõhimõttega. Maksimaalselt lubatud päikeseelektrijaama (PEJ) päikesepaneelide võimsus esitatud kinnistul on 50 kW. Projekteerimistingimuste taotluses esitatud PEJ päikesepaneelide võimsus ületab 40 kW.   Päikeseelektrijaama (PEJ) käsitletakse paigaldisena, milles töötavad koos üksikud seadmed: päikesepaneelid ja inverterid, mis on omavahel elektriliselt ühendatud 30 -100 m pikkuste jõukaablitega. Elektrienergia ülekandmisel emiteerivad seadmed ja jõukaablid laias sagedusspektris impulsshäireid ning kiirgusmürasid erinevatel elektromagnetvälja sagedustel.

Samal põhimõttel töötav salvestusakupanga inverter tekitab täiendavaid impulsshäireid ja kiirgusmürasid, mille tase 15 MW salvestuspanga puhul koosmõjus 40 kW PEJ-ga  ületab kinnistul 50kW võimsusega PEJ poolt tekitatud mürataset. See avaldab negatiivset mõju vahetus läheduses paiknevale riigikaitselisele süsteemile.

Ministeerium rõhutab, et lähtub antud seisukoha andmisel oletusest, et salvestusakupank sisaldab invertereid, mis kasutavad DC/AC elektripinge- ja/või voolu muundamiseks pulsilaiusmodulatsiooni või teist liiki pulsimodulatsiooni. Kaitseministeeriumil ei ole vastuväiteid, kui kinnistule rajatakse 40 kW võimsusega PEJ ilma salvestusakupangata.

Ülaltoodu kohaselt ehitisregistri keskkonnas antud vastuses Kaitseministeerium ei nõustunud Puru haljasala P3 PEJ püstitamise taotlusega ja projekteerimistingimuste väljastamisega.

Ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 31 lg 1 kohaselt projekteerimistingimuste andmine korraldatakse avatud menetlusena. Haldusmenetluse seaduse §§ 46-50 järgi on menetluse käigus huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Projekteerimistingimuste taotlusega, projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda Kohtla-Järve linna veebilehel https://www.kohtla-jarve.ee/ru/kuulutused .

Ettepanekud ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu või taotluse kohta tuleb saata kirjalikult Kohtla-Järve Linnavalitsuse postiaadressile Keskallee 19, Kohtla-Järve, Järve linnaosa  või e-posti aadressile linnavalitsus@kjlv.ee  hiljemalt  14. aprill 2023.a.

Ettepanekute ja vastuväidete laekumise korral arutatakse asja avalikul arutelul, mis toimub 20. aprillil 2023 algusega kell 16:00 Kohtla-Järve Linnavalitsuse 1 korruse  saalis (Keskallee 19, Kohtla-Järve). Juhul, kui ettepanekuid ja vastuväiteid ei esitata, avalikku arutelu ei toimu.

arengu- ja majandusteenistus