« Tagasi

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 28. juuli 2020.a korraldusega nr 395 on algatatud Järve linnaosas Katse tn 2 kinnistu osa, Katse haljasala P1 kinnistu ja piirnevate Katse ja Outokumpu tänavate lõikude detailplaneering

Detailplaneeringu eesmärgiks on kaaluda Katse tn 2 ja Katse haljasala P1 krundile koolihoone ja teenindavate rajatiste ehitamisele ehitusõiguse määramise võimalust, tehnovõrkude, haljastuse ning seadusest tulenevate kitsenduste ja servituutide määramine, juurdepääsuteede ja jalgteede asukoha kavandamine ning parkimisevõimaluse ja liikluse korraldamine.

Planeeritava ala suurus on umbes 3,7 ha. Planeeringust huvitatud isik on Kohtla-Järve Linnavalitsus.

Detailplaneeringuala haarab Järve linnaosas Katse tn 2 (katastritunnus 32213:002:0050) olemasoleva koolihoone paiknemise kinnistu osa kuni staadioni aiani ja Katse haljasala P1 kinnistut (katastritunnus 32201:001:0520).

Planeeringualasse kaasatakse osaliselt Outokumpu tänav L1 (katastritunnus 32201:001:0102), Katse tänavaga ristmiku piirkonnas Outokumpu tänav L2 osa (katastritunnus 32201:001:0109), Katse tänav  (katastritunnus 32201:001:02087) teemaa lõik ning Katse tänav L1 (katastritunnus 32201:001:0073) teemaa lõik.

Kavandatav detailplaneering ei sisalda Kohtla-Järve linna Järve linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Detailplaneeringu koostamisega  täpsustatakse vajadusel vastavalt üldplaneeringuga lubatule ühiskondlike ehitiste maa ja ümbritseva teemaa juhtfunktsiooni proportsioone ülalnimetatud kruntidel.

Katse haljasala P1 krundil olemasolev kõrghaljastus Katse tänava poolsel jalgteel on vananenud ja vajab välja vahetamist ja korrastamist. Eeldatavasti on antud kõrghaljastus vähe väärtuslik, seega ei kahjusta hoonestuse kavandamine olemasolevat keskkonda ja rohevõrgustikku, vaid detailplaneeringuga määratakse kohustusliku haljastuse visioon ja ulatus. Planeeritava ala läheduses ei leidu looduskaitselisi ja muid kaitsealaseid objekte.

Keskkonnamõju eelhinnangu kohaselt ei ole keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine vajalik järgmistel põhjustel:

1) planeeringuga ei kavandata olulisi keskkonnamõjuga tegevusi, millega kaasneks keskkonnaseisundi või looduslike alade kahjustamine, sealhulgas vee-, pinnase või õhu saastatus, jäätmeteke, mürataseme suurenemine, vibratsioon, valgus, soojus, kiirgus või lõhn. Planeeritavate tegevustega ei ületata piirkonna keskkonnataluvust, ei põhjustata keskkonnas pöördumatuid muutusi, ei seata ohtu looduskeskkonda, kultuuripärandit, inimeste tervist, heaolu ega vara;

2) planeeringualal ega lähipiirkonnas ei paikne kaitstavaid loodusobjekte, Natura 2000 võrgustiku alasid ega ka teisi maastikuliselt väärtuslikke või olulisi alasid, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada;

3) kavandatav detailplaneering ei sisalda Kohtla-Järve linna Järve linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut;

planeeritavale alale ei ole seatud muid piiranguid ja kitsendusi.