« Tagasi

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab Sompa linnaosas aadressil Ülase tn 17 krundile garaaž-sauna hoone püstitamise avatud menetlusena projekteerimistingimuste menetlemisest

Valerija Zakutaylo (edaspidi taotleja) esitas 6. oktoobril 2022.a projekteerimistingimuste taotluse nr 2211002/11817 (registreeritud Kohtla-Järve Linnavalitsuse dokumendiregistris 3. novembril 2022. a numbri  6-1.5/14 all). Taotluse kohaselt Sompa linnaosas krundile Ülase tn 17 (katastritunnus 32220:010:0084) planeeritakse ehitada väikeplokkidest ühekorruseline kaldkatusega garaazi-sauna hoone, ehitusaluse pindalaga ca 105 m2 ja kõrgusega kuni 5 meetrit. Kinnistul aadressil Ülase tn 17 asub ehitisregistri andmetel elamu ehitusaluse pindalalaga 255,1 m2 kõrgusega 7,1 meetrit. Kinnistu Ülase tn 17 on  ühisomandis.

Sompa linnaosa üldplaneeringu (kehtestatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 25. mai 2011. a otsusega nr 168  lahenduse kohaselt kuulub nimetatud ala  väikeelamumaa piirkonda.

Hoone kuulub miljööväärtuslikku hoonestusalasse, mille kohta kehtib miljööväärtuslike hoonestusalade teemaplaneeringu lahendus „Kohtla-Järve linna Kukruse, Ahtme, Sompa ja Järve linnaosade 1940-50ndate aastate miljööväärtuslike hoonestusalade teemaplaneering", materjalid on kättesaadavad kodulehel www.kohtla-jarve.ee).

Vastavalt miljööväärtuslike hoonestusalade teemaplaneeringu seletuskirja peatüki 3.1.2. „hoonestus" punktile hh) krundile on lubatud: „hh) Uued abihooned lubatud rajada kuni 4 korteriga elamutele, soovitavalt traditsiooniliselt paari kaupa blokistatult naaberkruntide abihoonetega või naaberkrundi piirile, juhul kui kinnistu seda võimaldab. Abihoonet ei ole lubatud ehitada kõrgemaks kui 5,0 m ja ehitusaluse pinnaga mitte suuremaks kui 20 m2 ühe korteriomandi kohta. Korterite arvuks loetakse elamu rajamisaegne korterite arv. Suuremate kortermajade puhul toimub abihoonete rajamine linnavalitsuse kaalutlusotsuse alusel."

Ehitisregistri andmetel Ülase tn 17 elamu on kolme korteriga elamu. Krundil asub elamu ja veel üks ehitis Kelluka tn 6b piiri vahetus läheduses. Arvestades elamu korterite arvu ja miljööväärtuslike hoonestusalade teemaplaneeringu lubatule kavandatava hoonestuse ehitusaluseks pindalaks on 60 m2. Vastavalt esitatud taotlusele  kavandatava hoone ehitusaluseks pindalaks on ca 105 m2 ning see planeeritakse lõunapoolt asuva kinnistu Tarna tn 5 ja Kelluka tn 6b piiri vahetus lähenduses. Arvestades  Ülase tn 17 krundi suurust kavandatud garaaž-sauna hoone ehitusaluse pindala suurendamine ei mõjuta visuaalselt ja hoonestuse paigutuse ja suuruse osas krundi maa kasutamist. Kuid naabruskinnistutel asuvate abihoonete paigutuse kohaselt kavandatava garaaž-sauna hoonestuse projekteerimisel tuleb kasutada täiendavad tuleohutuse meetmed. Garaaž-sauna asukoha Ülase tn 17 krundil projekteerimise käigus tuleb seega nihutada krundi lõunapiirist vähemalt 4 meetri kaugusele, et tagada tuleohutuse nõude täitmist.

Kavandatud hoonestusega ei esine juurdepääsuteede ja tehnovõrkude asukoha määramist.  Kavandatav ehitis ei ole vastuolus avaliku huviga, kuid võib rikkuda naabrusõiguseid, kuna piirnevatel Tarna tn 5 ja Kelluka tn 6b kruntidel asuvad kuurid on kruntide vahelise piiri vahetus läheduses.

Naaberkinnistud Ülase tn 15, Tarna tn 5, Kelluka tn 6b on hoonestatud ja on 100% elamumaad.
Ehitusseadustiku § 31 lg 3 kohaselt kaasatakse menetlusse märgitud kinnisasja omaniku, kui taotlust ei ole esitanud omanik ja vajaduse korral kinnisasjaga piirneva kinnisasja omanik. Kinnistuga Ülase tn 17 piirnevad Ülase tn 13, Ülase tn 15, Tarna tn 5, Kelluka tn 6b kinnistud.

Ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 31 lg 1 kohaselt projekteerimistingimuste andmine korraldatakse avatud menetlusena. Haldusmenetluse seaduse §§ 46-50 järgi on menetluse käigus huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Projekteerimistingimuste taotluse eelnõuga, on võimalik tutvuda Kohtla-Järve linna veebilehel https://www.kohtla-jarve.ee/et/areng-teated.

Ettepanekud ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu või taotluse kohta tuleb saata kirjalikult Kohtla-Järve Linnavalitsuse postiaadressile Keskallee 19, Kohtla-Järve, Järve linnaosa  või e-posti aadressile linnavalitsus@kjlv.ee  hiljemalt 30. novembril 2022.a.

Ettepanekute ja vastuväidete laekumise korral arutatakse asja avalikul arutelul, mis toimub 7. detsembril 2022 algusega kell 15:00 Kohtla-Järve Linnavalitsuse 1 korruse  saalis (Keskallee 19, Kohtla-Järve). Juhul, kui ettepanekuid ja vastuväiteid ei esitata, avalikku arutelu ei toimu.

Dokumendid