« Tagasi

Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskus PAKUB TÖÖD Koduhooldusteenuse projektijuhile

Kelle eesmärgiks on projekti raames käivitada ja arendada välja Kohtla- Järve linnas toimiv isikuhooldusteenus.

Tööle asumine koheselt. Tegemist on tähtajalise töökohaga.

Projektijuhi peamisteks ülesanneteks on:
• projekti koordineerimine;
• projekti eesmärkide elluviimine/ saavutamine ja projekti edenemise tagamine;
• projekti raames hinnapakkumiste koostamine;
• teavitustegevuse korraldamine (tutvustus ja reklaam);
• pidev koostöö, aruannete koostamine ja esitamine riigi tugiteenuste keskusele;
• projekti kulu jälgimine, eelarvest ja tähtaegadest kinnipidamine, ja dokumentatsiooni koostamine ja esitamine vastavalt kehtivale õigusaktidele ning ametijuhendile;
• erinevate juhiste, protseduurireeglite ja tööjuhendite jälgimine ning vajalike kooskõlastuste tagamine;
• koduhooldustöötajate värbamine ning nende koolitusvajaduse väljaselgitamine. vajadusel väljaõppe tagamine;
• pidev ja igakülgne koostöö sotsiaaltöötajatega, erinevate asutuste ja organisatsioonidega;
• suhete loomine ja hoidmine partneritega, võrgustikutöö arendamine;
• töötajate varustamine vajalike töövahenditega;
• vajadusel nõupidamiste korraldamine ja läbiviimine;
• muude projektist tulenevate ülesannete täitmine ja küsimuste lahendamine ning juhi poolt antud ühekordsete tööalaste ülesannete täitmine.

Sobiva kandidaadi eelduseks on:
• kõrgharidus või selle omandamine;
• sotsiaalvaldkonnaalase teadmised;
• eelnev projekti juhtimise kogemus;
• teksti- ja tabel töötlusprogrammide ning teiste teenistuskohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus;
• WD-dokumendihaldussüsteemi kasutamise oskus;
• eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasandil.


Projektijuhina näeme töötamas inimest, kes on hea koostöö- ja suhtlemisoskusega, algatus- ja otsustusvõimeline, koostöövalmis, juhtimis- ja organiseerimisoskustega, tööülesannete täitmisel iseseisev, kohusetundlik, korrektne, loov, kollektiiviga arvestav, hea pingetaluvusega ja kiire õppimisvõimega.

Pakume:
• sõbralikku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.
• Kodus töötamise võimalust.
• Töötasu 1616 eurot kuus (bruto).

Kandideerimiseks palume saata, kasutades märksõna „Projektijuht" järgmised dokumendid:
CV, haridust tõendavad dokumendid aadressil: Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskus, kabinet 302, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: sots@kjlv.ee
Dokumentide esitamise viimane päev 12.september 2021. a (s.o. kandideerimisdokumentide laekumise kuupäev Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskusele). Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.
Tööle kandideerimisega annate Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskusele nõusoleku kandideerimisdokumentides või muul viisil Teie poolt meile avaldatud isikuandmete töötlemiseks värbamisprotsessis. Teie andmeid kasutatakse ainult värbamise eesmärgil. Mis hõlmab Teie sobivuse hindamist vakantsele ametikohale.
Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.
• Töökohale kandideerimisel töödeldakse kandideerija poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata kandideerija sobivust vastavale töökohale.
• Sobivuse hindamiseks kogutakse kandideerija kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Kandideerijal on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
• Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on kandideerijad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
• Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:
o värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
o paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile töökohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule töökohale asumise ettepaneku tegemisest);
o kandideerija nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.
• Kandideerija andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.


Kontakt


Personalijuht
Maie Kiik
337 8598
maie.kiik[a]kjlv.ee
Kokkuleppel
kab 117

 


Personali vanemspetsialist
Niina Gulova
337 8527
niina.gulova[a]kjlv.ee
Kokkuleppel
kab 309