« Tagasi

Кохтла-Ярвеское городское управление на конкурсной основе предлагает работу главному специалисту по вопросам образования


Tööle on võimalik asuda augustist.

Haridus ja -kultuuriteenistuse hariduse peaspetsialisti teenistusülesanded on:

• korraldab ja rakendab kohaliku omavalitsuse hariduse ja noorsootööd; 
• koostab ja süstematiseerib informatsiooni üldhariduskoolide noorsootöö, sh huvitegevuse kohta;
• töötab välja noorsootöö valdkonna strateegiadokumente,
• koordineerib linna noortekeskuse ja noorsoo organisatsioonide tegevust;
• osaleb linna huvihariduse ja noorsootöö arengukavade ning strateegiate väljatöötamisel, elluviimisel ja arendamisel;
• korraldab üritusi ning kogub ja vahendab noorsoo alast infot haridus- ja noorsooasutustele;
• teostab teenistusliku järelevalvet linna haridus- ja noorsooasutustes;
• korraldab allasutuste ja mittetulundusühenduste nõustamist valdkondlikes küsimustes;
• koostab oma tegevusvaldkonnaga seotud õigusaktide eelnõusid ja jälgib nende täitmist;
• kogub hariduse ja noorsootöö projektitoetuste taotlused, korraldab menetlemise toimimise, ning nõustab taotlejaid;
• kogub infot noorsoo alaste projektide kohta, või osaleb noortele suunatud projektide ettevalmistamisel ja elluviimisel;
• koostöös noortekeskusega koordineerib noorte parlamendi tegevust linnas;
• koondab ja avaldab informatsiooni töövaldkonnas toimuvatest tegevustest ja arengusuundadest;
• edastab linna koduleheküljele tegevusvaldkonnaga seotud informatsiooni (üritused, projektid);
• koordineerib õpilasmalevate ja suviste linnalaagrite tegevust;
• tegeleb projektilaagrite taotluste läbivaatamise ja registreerimisega Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS);
• osaleb haridusalase ja noorte valdkonna infomaterjali koostamisel ja väljaandmisel;
• täidab erikorralduseta ülesandeid, mis tulenevad töö iseloomust ja ametikohta puudutavatest õigusaktidest;
• täidab valdkonna eest vastutava abilinnapea antud ühekordseid ülesandeid.
• edastab linna koduleheküljele oma valdkonnas toimuvate muudatuste kohta informatsiooni;
• edastab oma valdkonda kuuluvate dokumente linnavalitsusele ja linnavolikogule otsustamiseks;
• tagab töös kasutatavate dokumentide registreerimise dokumendihaldussüsteemis.

Sobiva kandidaadi eelduseks on:
• Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
• Juhtimiskompetentsus ja-kogemusvarasem töökogemus kohalikus omavalitsus hariduse ja noorsootöö  valdkonnas;
• eesti keele oskus C1 tasemel, vene keele ja inglise keele oskus suhtlustasandil;
• teksti-ja tabeltöötlusprogrammide (MS Word, Excel, PowerPoint) ja dokumendihaldussüsteemi Webdesktop kasutamise oskus kasutamise oskus.

Hariduse peaspetsialistina näeme töötamas inimest, kes on koostöövalmis, algatus- ja otsustusvõimeline, heatahtlik, kohusetundlik, aus, otsustusvõimeline, tugeva pingetaluvusega  ning paindlik ja suuteline töötama iseseisvalt.
Pakume sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.
Kandideerimiseks palume saata, kasutades märksõna „Hariduse peaspetsialist CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad aadressil: personalijuht Maie Kiik,  Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: cv@kjlv.ee Dokumentide esitamise viimane päev on 16. juuni 2022. a (s.o. kandideerimisdokumentide laekumise kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse).

Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.

• Töökohale kandideerimisel töödeldakse kandideerija poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata kandideerija sobivust vastavale töökohale.
• Sobivuse hindamiseks kogutakse kandideerija kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Kandideerijal on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
• Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on kandideerijad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
• Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:
o värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
o paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile töökohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule töökohale asumise ettepaneku tegemisest);
o kandideerija nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.
• Kandideerija andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.


Контакт


Руководитель по персоналу
Майе Киик
337 8598
maie.kiik[a]kjlv.ee
Предварительная договорённость
kaб 117


Старший специалист по персоналу
Нина Гулова
337 8527
niina.gulova[a]kjlv.ee
Предварительная договорённость
kaб 309