Hanked


Kohtla-Järve linna asutuste Riiklikus Riigihangete Registris avaldatud riigihangete hanketeadete vaatamiseks minge registri veebilehele ning sisestage „hankija" väljale vastava linna asutuse nimetus.

 

132 Hanketeade 12.12.2017. a Piletikontrolli teostamine Kohtla-Järve avalikel linnaliinidel

Piletikontrolli teostamine Kohtla-Järve avalikel linnaliinidel

HANKE ESE

Hanke esemeks on piletikontrolli teostamine eraõigusliku juriidilise isiku, füüsilisest isikust ettevõtja või mittetulundusühingu poolt (edaspidi kontrollija) Kohtla-Järve avalikel linnaliinidel.

Linnaliinideks käesoleva riigihanke kontekstis on 06.05.2013 halduslepingu nr 2-8.6/136 „Kohtla-Järve linna bussiliinide avaliku teenindamise leping" alusel teenindatavad avalikud bussiliinid.

HANKELEPINGU KESTUS

Lepingu alguskuupäev: 01.01.2018

Lepingu lõppkuupäev: 31.12.2018

HANKELEPINGU ULATUS

Liin nr 7 Jõhvi – Vana Ahtme – Jõhvi

Liin nr 17 Oru – Puru haigla

Liin nr 21 Jõhvi – Iidla – Puru haigla

Liin nr 28 Vanalinn – Jõhvi – Ahtme mnt – Iidla – Jõhvi – Vanalinn

Liin nr 28 a Vanalinn – Jõhvi – Vana Ahtme – Iidla – Jõhvi – Vanalinn

Liin nr 29 Vanalinn – Jõhvi – Iidla – Puru haigla

Piletikontrolli teostamise maht on vähemalt 1300 tundi lepinguperioodi kohta. Mahu jaotamise üle lepinguperioodi jooksul otsustab kontrollija.

Hankemenetluse liik: allapoole lihthanke piirmäära jääv hange.
Hankelepingu liik: teenused.

Hankelepingu eeldatav maksumus on 9 900 eurot käibemaksuta.

Hankelepingu tingimused on toodud lisas 2.

Pakkumuste hindamise kriteerium on madalaim hind.
Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva.


Kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:
1. Pakkujal ei tohi esineda Riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 95 lg 1 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kinnituse.

2. Pakkuja peab oma asukohamaa seaduste kohaselt olema registreeritud äriregistris või mittetulundusühingute registris. Pakkuja vastavust antud nõudele kontrollib hankija tema käsutuses olevatest andmebaasidest.
3. Pakkujal peab olema vähemalt üheaastane kogemus piletikontrolli teostamisel avaliku teenindamise lepingu alusel teenindatavatel maakonna- või linnaliinidel.

4. Kontrollija käsutuses peab olema vähemalt kolm seadet, mis võimaldavad:

4.1. sünkroniseerida Kohtla-Järve e-piletisüsteemiga;

4.2. tuvastada sõiduõiguse olemasolu või selle puudumist ühiskaardil ehk elektroonilisel kontaktivaba isikustatud või isikustamata andmekandjal.

Pakkumus tuleb esitada e-postile riigihanked@kjlv.ee 20.12.2017.a kellaks 08.45. Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:
• pakkumuse maksumus lisatud vormi järgi (Lisa 1);
• kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumendid nende nimetamise järjekorras;
• vajadusel muu informatsioon.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav.
Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.
Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes.

Pakkumuste avamine toimub 20.12.2017.a kell 09:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.

Hankedokumentide sisu kohta saab täiendavat teavet küsida kirjalikul pöördumisel Hankija poole: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee.

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse.

Lisad:
Lisa 1 - Pakkumuse vorm 
Lisa 2 –lepingu eelnõu