Hanked


Kohtla-Järve linna asutuste Riiklikus Riigihangete Registris avaldatud riigihangete hanketeadete vaatamiseks minge registri veebilehele ning sisestage „hankija" väljale vastava linna asutuse nimetus.

 

« Tagasi

136. Hanketeade 18.03.2018.a Kohtla-Järve lasteaia Karuke rekonstrueerimise projekti ekspertiis

Kohtla-Järve lasteaia Karuke rekonstrueerimise projekti ekspertiis 

Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) teatab soovist sõlmida leping Kohtla-Järve lasteaia Karuke rekonstrueerimisprojekti ekspertiisi teostamiseks Majandus- ja taristuministri 08.06.2015.a määrusega nr 62 „Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile" ning hanke tehnilise kirjeldusega (Lisa 2) vastavuses. 

Hankemenetluse liik: allapoole lihthanke piirmäära jääv hange.
Hankelepingu liik: teenused.
Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 5 000 eurot. 
Hankelepingu teostamise tähtaeg on kolm nädalat lepingu sõlmimisest.
Hankelepingu tingimused on toodud Lisas 3.
Pakkumuste hindamise kriteerium on madalaim hind.
Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.
Teenus osutatakse projekti „Kohtla-Järve lasteaia Karuke energiatõhususe parandamine" raames.


Kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:

1.    Pakkujal ei tohi esineda Riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 95 lg 1 ja lg 4 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kinnituse.
2.    Pakkuja peab omama majandustegevuse registri (MTR) registreeringut ehitusprojekti ekspertiisi tegevusalal täpsete liigitustega arhitektuurse osa, konstruktiivse osa, sisekliima tagamise süsteemi ehitusprojekti ekspertiisi tegemine. Pakkuja võib esitada MTR-i väljatrüki, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.
3.    Pakkujal peab hanke algamisele eelneva 36 kuu jooksul olema peatöövõtjana teostanud vähemalt ühe avalikult kasutatava hoone (s.t. lasteaed, kool jms) rekonstrueerimisprojekti ekspertiisi teostamise lepingut. Pakkuja peab olema nimetatud teenused osutatud ja lõpule viinud sõlmitud lepingu ja hea tava kohaselt. Esitada kinnitus eelpool toodud tingimuse täitmise kohta koos asjakohase informatsiooniga lepingute kohta, sh riigihanke viitenumbrid nende olemasolul.
4.    Teenust peab osutama vähemalt diplomeeritud ehitusinseneri kutsetunnistusega spetsialist(id) Esitada pakkuja kinnitus eelpool toodud tingimuse täitmise kohta ja kutsetunnise koopia. 

Pakkumus tuleb esitada digiallkirjastatuna e-postile riigihanked@kjlv.ee hiljemalt 26.04.2018. a kellaks 08:50. Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:
• pakkumuse maksumus lisatud vormi järgi (Lisa 1);
• kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumendid;
• vajadusel muu informatsioon.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav.
Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles. 

Pakkumuste avamine toimub 26.04.2018.a kell 09:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102. 

Hanke alusdokumentide sisu kohta saab täiendavat teavet küsida kirjalikul pöördumisel Hankija poole: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, faks 337 8503; e-post: tatjana.samsonova@kjlv.ee. 

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse. 

Lisad:
Lisa 1 - Pakkumuse maksumuse vorm 
Lisa 2 – Tehniline kirjeldus
Lisa 3 – Hankelepingu eelnõu