Hanked


Kohtla-Järve linna asutuste Riiklikus Riigihangete Registris avaldatud riigihangete hanketeadete vaatamiseks minge registri veebilehele ning sisestage „hankija" väljale vastava linna asutuse nimetus.

 

« Tagasi

138. Hanketeade 11.05.2018.a Kohtla-Järve kardiraja rekonstrueerimise projekteerimine

Kohtla-Järve kardiraja rekonstrueerimise projekteerimine 

Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) teatab soovist sõlmida leping Kohtla-Järve kardiraja rekonstrueerimisprojekti koostamiseks tehnilise kirjeldusega (Lisa 2) vastavuses. 

Hankemenetluse liik: allapoole lihthanke piirmäära jääv hange.
Hankelepingu liik: teenused.
Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 10 000 eurot. 
Hankelepingu teostamise tähtaeg on 2 kuud lepingu sõlmimisest.
Hankelepingu tingimused on toodud Lisas 3.
Pakkumuste hindamise kriteerium on madalaim hind.
Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.
Teenus osutatakse projekti „Kohtla-Järve Järve linnaosa taaselavdamine hariduse ja vabaaja linnaku arendamise kaudu III etapp" raames.

Kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:
1.    Pakkuja peab omama majandustegevuse registri (MTR) registreeringut projekteerimise tegevusalal täpsete liigitustega tee; ühisveevärk ja -kanalisatsioon. Pakkuja võib esitada MTR-i väljatrüki, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.
2.    Pakkuja peab omama majandustegevuse registri (MTR) registreeringut elektritööde tegevusalal täpse liigitusega elektripaigaldise projekteerimine.
3.    Pakkujal peab hanke algamisele eelneva 36 kuu jooksul olema peatöövõtjana teostanud vähemalt ühe avalikult kasutatava tee (ehitusseadustiku § 92 lg 5 mõistes) ehitus- või rekonstrueerimisprojekti koostamise lepingut. Pakkuja peab olema nimetatud teenused osutatud ja lõpule viinud sõlmitud lepingu ja hea tava kohaselt. Esitada kinnitus eelpool toodud tingimuse täitmise kohta koos asjakohase informatsiooniga lepingute kohta, sh riigihanke viitenumbrid nende olemasolul.
4.    Teenust peab osutama vähemalt diplomeeritud teedeinseneri kutsetunnistusega spetsialist(id) Esitada pakkuja kinnitus eelpool toodud tingimuse täitmise kohta ja kutsetunnise koopia. 

Pakkumus tuleb esitada digiallkirjastatuna e-postile riigihanked@kjlv.ee hiljemalt 17.05.2018. a kellaks 08:50. Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:
• pakkumuse maksumus lisatud vormi järgi (Lisa 1);
• kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumendid.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav.
Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles. 
Pakkumuste avamine toimub 17.05.2018. a kell 09:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102. 

Hanke alusdokumentide sisu kohta saab täiendavat teavet küsida kirjalikul pöördumisel Hankija poole: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, faks 337 8503; e-post: tatjana.samsonova@kjlv.ee. 

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse. 

Lisad:
Lisa 1 - Pakkumuse maksumuse vorm
Lisa 2 – Tehniline kirjeldus
Lisa 3 – Hankelepingu eelnõu