Hanked


Kohtla-Järve linna asutuste Riiklikus Riigihangete Registris avaldatud riigihangete hanketeadete vaatamiseks minge registri veebilehele ning sisestage „hankija" väljale vastava linna asutuse nimetus.

 

« Tagasi

140. Hanketeade 5.06.2018. a Kortermaja, aadressil Kase 4, Oru linnaosa kandekonstruktsioonide tugevdamine

Kortermaja, aadressil Kase 4, Oru linnaosa kandekonstruktsioonide tugevdamine
Riigihanke esemeks on kortermaja, aadressil Kase 4, Kohtla-Järve linn, Oru linnaosa kandekonstruktsioonide tugevdamine tehnilisele kirjeldusele (Lisa 2). 
Hankija nimi ja andmed: Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395, Kohtla-Järve.
Riigihanke finantseerimine tagatakse läbi Kohtla-Järve linna eelarve.
Tööde teostamise periood  on 3 kuud lepingu sõlmimisest. 
Pakkumuste hindamise kriteerium on madalaim hind

Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 

1.    Hankija ei sõlmi hankelepingut ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja:
1.1 keda või kelle haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud seaduslikku või asjaomase riigihankega seotud lepingulist esindajat on karistatud kuritegelikus ühenduses osalemise, aususe kohustuse rikkumise või korruptiivse teo, kelmuse, terroriakti toimepaneku või muu terroristliku tegevusega seotud kuriteo või sellele kihutamise, kaasaaitamise või selle katse, rahapesualase süüteo või terrorismi rahastamise eest;
1.2. keda või kelle haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud seaduslikku või asjaomase riigihankega seotud lepingulist esindajat on karistatud riigis ilma seadusliku aluseta viibivale välismaalasele töötamise võimaldamise eest;
1.3. keda või kelle haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud seaduslikku või asjaomase riigihankega seotud lepingulist esindajat on karistatud laste tööjõu ebaseadusliku kasutamise või inimkaubandusega seotud teo eest;
1.4. kellel on riikliku maksu, makse või keskkonnatasu maksuvõlg maksukorralduse seaduse tähenduses või maksu- või sotsiaalkindlustusmaksete võlg tema asukohariigi õigusaktide kohaselt;
1.5. kes või kelle haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liige on rahvusvahelise sanktsiooni subjekt rahvusvahelise sanktsiooni seaduse tähenduses;
Punktides 1.1.-1.5. nimetatud asjaolude puudumise kohta esitab pakkuja kinnituse.

2.    Pakkujal peab olema sarnase ehitustööde teostamise kogemus vähemalt 3 aastat. Pakkuja esitab  teostatud tööde  nimekirja.
3.    Pakkuja peab omama kehtivat registreeringut Majandustegevuse registris  ehitamise tegevusalal. Pakkuja ei pea esitama väljavõtet registrist, selle olemasolu kontrollib hankija ise.
4.    Pakkuja peab antud riigihanke objektiks olevate ehitustööde teostamisel kaasama objektijuhi, kellel on ehitusvaldkonna kõrgharidus või vähemalt ehitusinseneri 6 tase kutsetunnistus. Pakkuja esitab objektijuhi diplomi/kutsetunnistuse koopia.

Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt Hankija e-postile riigihanked@kjlv.ee hiljemalt 11. juunil  2018. a kellaks 10.45. 

Palume pakkumuste esitamise tähtaja jooksul Hankijat informeerida igast hankedokumentides ja/või selle lisas avastatud ebatäpsusest, ebaselgusest või vastuolust. 
Pärast lepingu sõlmimist ei rahulda Hankija ühtegi pakkuja ettenägematutele asjaoludele, mitteinformeeritusele, teisiti tõlgendamisele või muule ettekäändele tuginevat pretensiooni või lisanõuet, s.h. rahalist nõuet. Küsimused ja vastused edastatakse huvitatud isikutele 3 tööpäeva jooksul. 

Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. 
Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 11. juunil  2018. a kell 11:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102. 
Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud. 
Tellija kontaktisik - Jelena Toots, ehitusnõunik, tel. +372 5069128, e-post jelena.toots@kjlv.ee

Hankija jätab endale õiguse lükata esitatud pakkumused tagasi, kui kõikide pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse või Hankija majanduslikud võimalused.
 
Lisad: