Hanked


Kohtla-Järve linna asutuste Riiklikus Riigihangete Registris avaldatud riigihangete hanketeadete vaatamiseks minge registri veebilehele ning sisestage „hankija" väljale vastava linna asutuse nimetus.

 

« Tagasi

142. Hanketeade 17.07.2018. a Kohtla-Järve staadionide rekonstrueerimise projektide ekspertiis

Kohtla-Järve staadionide rekonstrueerimise projektide ekspertiis

Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) teatab soovist sõlmida 2 lepingut: I – jalgpalliväljaku rajamise ja abihoone rekonstrueerimise  projekti ekspertiisi teostamiseks; II - Keemiku staadioni rekonstrueerimise ja administratiivhoone hosteli tarbeks ümberehitamise projekti ekspertiisi teostamiseks Majandus- ja taristuministri 08.06.2015.a määrusega nr 62 „Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile" ning hanke tehniliste kirjeldustega (Lisad 2.1 ja 2.2) vastavuses. Teenused osutatakse projekti EU50896 „Kohtla-Järve Järve linnaosa alakasutatud ala taaselavdamine hariduse ja vabaaja linnaku arendamise kaudu II etapp" raames.

Hankelepingu tingimused on toodud lisas 3.
Hankelepingu teostamise tähtaeg on 31.08.2018. a.
Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.
Hankemenetluse liik: allapoole lihthanke piirmäära jääv hange.
Hankelepingu liik: teenused.
Hange on osadeks jaotatud ühe hankemenetluse raames:
    I osa -  Jalgpalliväljaku rajamise projekti ekspertiis;
    II osa – Keemiku staadioni ja admin.hoone rekonstrueerimise projekti ekspertiis.
Pakkuja võib esitada pakkumuse ühele või kõigile osadele.
Hanke osade eeldatavad maksumused on järgmised: I osa – 6 000 eurot; II osa – 9 000 eurot.
Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.

Kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:

1.    Pakkuja peab omama majandustegevuse registri (MTR) kehtivat registreeringut ehitusprojekti ekspertiisi tegevusalal täpsete liigitustega konstruktsioonide osa, hoonesisene või selle juurde kuuluv veevarustuse või kanalisatsioonisüsteem;  ühisveevärk või –kanalisatsioon; kaugkütte- või kaugjahutussüsteemi ehitusprojekti ekspertiisi tegemine. Pakkuja võib esitada MTR-i väljatrüki, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.
2.    Pakkuja peab omama majandustegevuse registri (MTR) registreeringut elektritööde tegevusalal täpsete liigitustega elektripaigaldise projekti ekspertiisi tegemine. Pakkuja võib esitada MTR-i väljatrüki, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.
3.    Pakkujal peab hanke algamisele eelneva 36 kuu jooksul olema peatöövõtjana teostanud vähemalt ühe avalikult kasutatava  hoone või rajatise rekonstrueerimisprojekti ekspertiisi teostamise lepingut. Pakkuja peab olema nimetatud teenused osutatud ja lõpule viinud sõlmitud lepingu ja hea tava kohaselt. Esitada kinnitus eelpool toodud tingimuse täitmise kohta koos asjakohase informatsiooniga lepingute kohta, sh riigihanke viitenumbrid nende olemasolul.
4.    Pakkuja viimase kolme riigihanke algamise ajaks lõppenud majandusaasta  summaarne netokäive peab olema vähemalt 12 000 (kaksteist tuhat) eurot. Esitada kirjalik kinnitus, näidates netokäibed aastate lõikes.
5.    Teenust peab osutama vähemalt diplomeeritud ehitusinseneri kutsetunnistusega spetsialist(id) Esitada pakkuja kinnitus eelpool toodud tingimuse täitmise kohta ja kutsetunnise koopia.

Pakkumus tuleb esitada digiallkirjastatuna e-postile riigihanked@kjlv.ee  hiljemalt 23.07.2018. a kellaks 10:50. Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:
• pakkumuse maksumus lisatud vormi järgi (Lisa 1.1 ja/või Lisa 1.2);
• kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumendid nende nimetamise järjekorras;
• vajadusel muu informatsioon.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav.
Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.

Pakkumuste avamine toimub 23.07.2018. a kell 11:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.
Hanke alusdokumentide sisu kohta saab täiendavat teavet küsida kirjalikul pöördumisel Hankija poole: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, faks 337 8503; e-post: tatjana.samsonova@kjlv.ee.

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse.

Lisad:
Lisa 1.1. - I osa pakkumuse maksumuse vorm
Lisa 1.2. - II osa pakkumuse maksumuse vorm
Lisa 2.1. - I osa tehniline kirjeldus
Lisa 2.2. - II osa tehniline kirjeldus
Lisa 3 - Hankelepingu eelnõu