Hanked


Kohtla-Järve linna asutuste Riiklikus Riigihangete Registris avaldatud riigihangete hanketeadete vaatamiseks minge registri veebilehele ning sisestage „hankija" väljale vastava linna asutuse nimetus.

 

« Tagasi

143. Hanketeade 28.08.2018. a Metsapargi koerte väljaku rajamine

Metsapargi koerte väljaku rajamine

Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) teatab soovist sõlmida leping Kohtla-Järve linna Järve linnaosa Metsapargi koerte väljaku rajamiseks tehnilise kirjeldusega (Lisa 2) vastavuses.

Hankelepingu teostamise tähtaeg on 31.10.2018. a.
Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.
Hankemenetluse liik: alla lihthanke piirmäära jääv hange.
Hankelepingu liik: ehitustööd.
Hankelepingu eeldatav  maksumus on 33 000 eurot.
Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.

Kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:

  1. Pakkuja peab omama majandustegevuse registri (MTR) kehtivat registreeringut ehitamise tegevusalal täpse liigitusega üldehituslik ehitamine. Pakkuja võib esitada MTR-i väljatrüki, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.
  2. Pakkujal peab hanke algamisele eelneva 60 kuu jooksul olema peatöövõtjana teostanud vähemalt ühe avalikult kasutatava piirdeajaga väljaku rajamise lepingut. Pakkuja peab olema nimetatud ehitustööd teostanud ja lõpule viinud sõlmitud lepingu ja hea tava kohaselt. Esitada kinnitus eelpool toodud tingimuse täitmise kohta koos asjakohase informatsiooniga lepingute kohta, sh riigihanke viitenumbrid nende olemasolul.
  3. Pakkuja viimase kolme riigihanke algamise ajaks lõppenud majandusaasta  summaarne netokäive peab olema vähemalt 66 000 (kuuskümmend kuus tuhat) eurot. Esitada kirjalik kinnitus, näidates netokäibed aastate lõikes.


Pakkumus tuleb esitada digiallkirjastatuna e-postile riigihanked@kjlv.ee  hiljemalt 03.09.2018. a kellaks 10:50. Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:

  • pakkumuse maksumus lisatud vormide järgi (Lisa 1 ja 1.a);
  • kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumendid nende nimetamise järjekorras;
  • vajadusel muu informatsioon.


Pakkumuse tagatis ei ole nõutav.
Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.

Pakkumuste avamine toimub 03.09.2018. a kell 11:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.
Hanke alusdokumentide sisu kohta saab täiendavat teavet küsida kirjalikul pöördumisel Hankija poole: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, faks 337 8503; e-post: tatjana.samsonova@kjlv.ee.

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse.

Lisad:
Lisa 1     -    Pakkumuse maksumuse vorm
Lisa 1.a  -    Pakkumuse maksumuse tabel
Lisa 2     -    Tehniline kirjeldus