Hanked


Kohtla-Järve linna asutuste Riiklikus Riigihangete Registris avaldatud riigihangete hanketeadete vaatamiseks minge registri veebilehele ning sisestage „hankija" väljale vastava linna asutuse nimetus.

 

« Tagasi

145. Hanketeade 11.03.2019. a Puru tee 38 kinnistu ja ümbritseva ala detailplaneeringu koostamine

Riigihanke esemeks on Puru tee 38  kinnistu ja ümbritseva ala detailplaneeringu koostamine vastavalt nõuetele ja tehnilisele kirjeldusele (Lisa 2).

  • Hankija nimi ja andmed: Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395, Kohtla-Järve.
  • Riigihanke finantseerimine tagatakse läbi Kohtla-Järve linna eelarve.
  • Hankemenetluse liik: alla lihthanke piirmäära jääv hange.
  • Hankija sõlmib lepingu üksnes madalama hinnaga pakkumuse alusel.
  • Pakkumuste hindamise kriteerium on madalaim hind.

Kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:

  1. Pakkuja peab olema viimase kolme aasta jooksul teostanud peatöövõtjana vähemalt ühe linnatingimustes üldkasutatavate alade ja hoonete ehitamiseks detailplaneeringu koostamise töö. Esitada teostatud planeeringute nimekiri koos planeeringute tegemise aja, koha ja tellijate andmete kohta ning kommentaariga planeeringute kehtestamisest (kui ei ole kehtestatud – kajastada põhjused).
  2. Pakkuja peab kaasama vastutavate spetsialisti, kelle kvalifikatsioon vastab planeerimisseaduse § 4 lg 5 ja lg 6, § 6 punkti 10 nõudmistele. Pakkuja esitab vastava spetsialisti CV, kutsetunnistuse koopia ja muud kvalifikatsiooni tõendavad tunnistused.

Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:

  • pakkumuse maksumus vastavalt Lisale nr 1;
  • vabas vormis kinnitus riigihangete seaduse § 95 lg 1  nimetatud asjaolude puudumise kohta;
  • kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumendid.

Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel, aadressile riigihanked@kjlv.ee  hiljemalt 21.03.2019.a kellaks 8:45.

Palume pakkumuste esitamise tähtajani Hankijat informeerida igast hankedokumentides ja/või selle lisas avastatud ebatäpsusest, ebaselgusest või vastuolust. Pärast lepingu sõlmimist ei rahulda Hankija ühtegi pakkuja ettenägematutele asjaoludele, mitteinformeeritusele, teisiti tõlgendamisele või muule ettekäändele tuginevat pretensiooni või lisanõuet, s.h. rahalist nõuet.

Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes.

Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 21.03.2019. a kell 09:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud. Hankedokumentide sisu kohta saab lisateavet: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, tel 33 78500, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee.

Hankija jätab endale õiguse lükata esitatud pakkumused tagasi, kui kõikide pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse või Hankija majanduslikud võimalused.

Lisad

Lisa 1 Pakkumuse maksumus
Lisa 2 tehniline kirjeldus
Lisa 3 Skeem