Koduteenuse taotlemine

Kirjeldus:

 

Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks.

Koduteenused on muu hulgas:
1) toiduainete, majapidamistarvete, ravimite, tehniliste abivahendite, valmistoiduga varustamine jms;
2) abistamine majapidamistoimingutes teenuse saajale kuuluvate vahenditega;
3) abistamine tervishoiu-, finants-, sotsiaal- ja muul asjaajamisel ameti- ja teenindusasutustes;
4) küttematerjaliga varustamise korraldamine;
5) kõrge abivajadusega isiku juhendamine ja abistamine eneseteeninduses, sealhulgas pesemisel, riietumisel, söömisel, terviseseisundi hindamisel, liikumisel, hügieenitoimingutes jms.

Koduteenust osutatakse vastavalt teenuse määramise otsuses toodud tingimustele, koostöös teenust saava isiku ja teenuse osutajaga koostatud lepingu alusel, määrates selles muu hulgas kindlaks kõrvalabi vajaduse määrast tulenevad toimingud, mis tagavad isiku iseseisva toimetuleku kodustes tingimustes.

Kes maksab?

Üldjuhul maksab isik teenuse eest ise. Isikult võetava tasu suurus oleneb sotsiaalteenuse mahust, teenuse maksumusest ning teenust vajava isiku ja tema ülalpidajate majanduslikust olukorrast.

Enne teenuse eest tasu määramist selgitatakse välja, millised on teenust vajava isiku sissetulekud, väljaminekud ja nendel lasuvad kohustused, vallas- ja kinnisvara olemasolu, kas selle realiseerimine on võimalik ja otstarbekas ning kas abivajajal on elatise saamise võimalusi, et tasuda teenuse eest täies mahus.

Kui kaua läheb?

Teenuse määramise või määramisest keeldumise otsus tehakse hiljemalt kümne tööpäeva jooksul peale nõuetekohase taotluse esitamist.

Kes teenust osutab? Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskus

Õigusaktid:

Kontakt:

Keskallee 17, Kohtla-Järve (kodukülastused, lisa dokumentide vormistamine):

Ljuba Kuptsova, ljuiba.kuptsova[a]kjlv.ee, tel 33 95 484 (53031214)
Aleksandra Ignatjeva, aleksandra.ignatjeva[a]kjlv.ee, tel 33 95 484 (58607016)

Keskallee 19, Kohtla-Järve (otsuse vormistamine):

Kirke Kübarsepp, kirke.kybarsepp[a]kjlv.ee, tel 33 78 558
Elen Hõbemäe, elen.hobemae[a]kjlv.ee, tel 33 78 511

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud 
sammud:

Avage allolev e-vorm ja logige sisse ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Keskkonda sisenemisel kuvatakse teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

 Taotlus on esitatud korrektselt, kui saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Kohtla-Järve Linnavalitsus  ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

E-vorm:

 

Taotlemine muul moel

Vajalikud
sammud:

Kohaletulek Kohtla-Järve Linnavalitsusse (Keskallee 17, Kohtla-Järve, kab. 2, Kohtla-Järve) või helistades sotsiaaltöötajale, leppides kokku aja, millal tullakse koju. Vastuvõtuajad: kokkuleppel.

Vajalikud
dokumendid:

Isikut tõendav dokument, hindamisinstrument hooldusvajaduse ja sotsiaalteenuste määramiseks (täidab sotsiaaltöötaja)

Blankett:

Taotlus sotsiaalteenuste saamiseks DOC  PDF